Angliškai

 

2019 m. sausio 2 d., trims universitetams (VDU, ASU ir LEU) tapus vienu Vytauto Didžiojo universitetu, VDU Bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriaus Leidybos grupė (kartu su kitų universitetų leidybos padaliniais) pertvarkyta į naujai įkurtą Vytauto Didžiojo universiteto Valdymo ir investicijų departamento Leidybos centrą.

2016 m. vasario 1 d. Universiteto Bibliotekos Leidybos skyrius pertvarkytas į naujai įkurto Bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriaus Leidybos grupę.

2014 m. Universiteto leidykla buvo reorganizuota ir tapo VDU Bibliotekos Leidybos skyriumi. Skyrius pradėjo koordinuoti Universiteto leidybos procesus, o leidybos paslaugas teikė viešųjų pirkimų konkursą laimėję tiekėjai. Šiuo struktūriniu pokyčiu siekta paskatinti Universiteto mokslo ir studijų darbų leidybą, teikti efektyvias su leidyba susijusias paslaugas bei organizuoti ir užtikrinti leidinių prieinamumą, platinimą (dalijimąsi, sklaidą) ir išsaugojimą.

Iš leidybinės grupės leidykla išaugo į kūrybišką ir veiklų Universiteto padalinį. 2005 m. Universitetas tapo Lietuvos universitetų, kolegijų ir mokslo institutų akademines leidyklas vienijančios „Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos“ (LALA) nariu. Asociacija rūpinasi aukšto lygio akademinės leidybos ugdymu, profesinės kvalifikacijos kėlimu. Tokie patys buvo ir leidyklos uždaviniai.

1993 m. birželio 12 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo įregistruota leidybinė grupė neperiodiniams leidiniams rengti ir spausdinti. Šią datą galime laikyti leidyklos pradžia. Iniciatyvą įkurti leidyklą 1996 m. iškėlė tuometinis Universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas prof. Leonas Gudaitis. Leidykla buvo įkurta 1997 m. Nuo įkūrimo iki 2014 m. vyriausiuoju leidyklos redaktoriumi dirbo Robertas Keturakis. Nuo 1999 m. iki 2014 m. leidyklai vadovavo Jonas Jaučkojis.

Vytauto Didžiojo universitetas atkurtas 1989 m. balandžio 28 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo Aktą. Nuo pirmųjų savo veiklos dienų Universitetas užsibrėžė didelius uždavinius – reprezentuoti mokslinę dvasią visuomenėje, propaguoti mokslininko veiklą, kryptingai modernizuoti visuomenę ir valstybę.

Prasidėjus sovietinei okupacijai ir terorui, 1950 m. spalio 31 d. Universitetas buvo uždarytas.

Lietuvos universitete veikusi Humanitarinių mokslų bei Literatūros draugija (1927–1950) rėmė ne tik mokslinius tyrimus, bet ir knygų leidybą. Vytauto Didžiojo universitetas kūrybiškai pratęsė Lietuvos universitete užsimezgusią leidybos veiklą. Nors sava leidykla nebuvo įkurta, bet universiteto profesūra ir jauni mokslininkai rengė ir leido mokslo, visuomenės, kultūros leidinius – nuo dienraščių ir žurnalų iki fundamentalių veikalų, pasak Universiteto garbės daktaro
prof. V. Biržiškos, „ne materialiniais, bet grynai idėjiniais sumetimais“.

1930 m. Lietuvos universitetui suteikus Vytauto Didžiojo vardą, daugelis akademinės veiklos užmojų, didėjant valstybės dėmesiui mokslui ir švietimui, pakilo į aukštesnį lygį.

Vytauto Didžiojo universiteto lopšys – Aukštųjų mokslo kursų draugijos 1920 m. sausio 27 d. Kaune įkurta privati mokykla – Lietuvos aukštieji kursai. Mokykla veikė iki 1922 m. vasario 16 d., kada buvo įsteigtas Lietuvos universitetas.

 

 

 • 1924–1944 m. prie Bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas, rengė ir leido žurnalą „Bibliografijos žinios“.
 • Lietuvos universitete veikusi Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija (1927–1950 m.) rėmė ne tik mokslinius tyrimus, bet ir knygų leidybą.
 • Vytauto Didžiojo universitetas kūrybiškai pratęsė Lietuvos universitete užsimezgusią leidybinę veiklą. Nors sava leidykla nebuvo įkurta, Universiteto profesūra ir jauni mokslininkai rengė ir leido mokslo, visuomenės, kultūros leidinius – nuo dienraščių ir žurnalų iki fundamentalių veikalų „ne materialiniais, bet grynai idėjiniais sumetimais“ (V. Biržiška).
 • 1924–1940 m. įsteigtas ir leistas žurnalas „Soter“ (išleisti 28 numeriai).
 • 1926 m. išleistas M. Daukšos „Postilės“ faksimilinis leidinys.
 • 1929 m. išleistas S. Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“.
 • 1934 m. išleistas istoriko K. Jablonskio „Istorijos archyvas“ (I tomas).
 • 1937 m. atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė“.
 • 1930–1940 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultete išleisti 9 „Darbai ir dienos“ mokslo darbų tomai.
 • Atkūrus VDU prie jo veikusios(-iančios) leidyklos / skyriai:
  • 1989–2011 m. VšĮ „Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras“;
  • 1990–2011 m. A. Butkaus leidykla „Aesti“;
  • 1991–1994 m. K. Almeno įsteigta leidykla „Littera“;
  • 1997 m. įsteigta VDU leidykla – darbą pradėjo vyr. redaktorius R. Keturakis.
  • 1999 m., pertvarkius Studijų technikos skyrių ir dalį jo darbuotojų perkėlus į VDU leidyklą, buvo išplėstos pastarosios funkcijos iki viso leidybinio ciklo: vadyba, redagavimas, maketavimas, spauda, platinimas.
  • 2012 m. VDU leidykla išleido 159 (2011 m. – 169) mokslo ir studijų leidinius: 33 serijinių mokslo leidinių tomus, 12 tarptautinių konferencijų medžiagų ir straipsnių rinkinių, 10 monografijų, 2 mokomąsias knygas, 5 metodines priemones, 3 informacinius leidinius, 48 daktaro disertacijas ir 46 jų santraukas.
  • 2013 m. VDU leidykla išleido 190 (2012 m. – 159) mokslo ir studijų leidinių: 27 serijinių mokslo leidinių tomus, 6~tarptautinių konferencijų medžiagas ir straipsnių rinkinius, 4 monografijas, 11 vadovėlių, mokomųjų knygų ir metodinių priemonių, 2 informacinius leidinius, 68 daktaro disertacijas ir jų santraukas.
  • 2014 m. VDU bibliotekos leidybos skyrius išleido 116 (2013 m. – 190) mokslo ir studijų leidinių: 27 serijinių mokslo leidinių tomus, 6 tarptautinių konferencijų medžiagas ir straipsnių rinkinius, 4 vadovėlius, 3 monografijas, 11 mokomųjų knygų ir metodinių priemonių, 7 informacinius leidinius, 58 daktaro disertacijas ir jų santraukas.
  • 2015 m. VDU bibliotekos leidybos skyrius išleido 107 mokslo ir studijų leidinius. Iš viso 28 929 egzemplioriai, 51 elektroninis leidinys (28 knygos, 18 pavadinimų 26 žurnalų numeriai, kuriuose yra 277 straipsniai).
  • 2016 m. VDU bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyrius išleido 115 mokslo ir studijų leidinių. Spausdinti 107 pavadinimų leidiniai, kurių tiražas – 22 181 egz., 54 leidiniai – elektroniniai. Išleisti leidiniai pagal rūšis: 17 periodinių mokslo leidinių (iš jų 3 – tarptautinėje leidykloje DeGruyter; 10 – tik elektroniniai, 6 – anglų kalba); 11 mokslo monografijų bei studijų; 2 vadovėliai, mokomoji literatūra; 3 straipsnių ir konferencijų pranešimų rinkiniai; 7 universiteto informaciniai leidiniai; 1 žodynas; 3 tekstų rinkiniai; 71 disertacija ir disertacijos santrauka.
  • 2017  m. VDU bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyrius išleido 101  leidinį. Spausdinti 97 pavadinimų leidiniai, kurių tiražas – 5 833 egz., 41 leidinys – elektroninis. Išleisti leidiniai pagal rūšis: 14 periodinių mokslo leidinių  (5 iš jų – tarptautinėje leidykloje DeGruyter); 7 mokslo monografijos bei studijos; 1 vadovėlis; 3 straipsnių ir konferencijų pranešimų rinkiniai; 3 universiteto informaciniai leidiniai; 1 tekstų rinkinys; 73 disertacijos ir disertacijų santraukos. 
  • 2018 m. VDU bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyrius išleido 74  leidinius. Visi 74 leidiniai yra elektroniniai, iš jų 68 leidiniai spausdinti (bendras tiražas – 4 245 egzemplioriai). Išleisti leidiniai pagal rūšis: 14 periodinių mokslo leidinių (5 iš jų – tarptautinėje leidykloje Sciendo; 4 – tik elektroniniai); 11 mokslo monografijų bei studijų; 5 vadovėliai ir kita mokomoji literatūra; 3 straipsnių ir konferencijų pranešimų rinkiniai; 3 universiteto informaciniai leidiniai; 4 tekstų, dokumentų, šaltinių rinkiniai; 34 disertacijos ir disertacijų santraukos.

 

 

 1. „Soter: religijos mokslo žurnalas“ leidžiamas nuo 1924 m. Atkurta leidyba nuo 1999 m. Red. k. pirm. V. S. Vaičiūnas.
 2. „Darbai ir dienos / Deeds and Days“ leidžiamas nuo 1930 m. Atkurta leidyba nuo 1995 m. Moksl. red. habil. dr. L. Gudaitis, nuo 2006 m. vyr. red. dr. E. Aleksandravičius.
 3. „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research“ leidžiamas nuo 1995 m. Moksl. red. habil. dr. P. Zakarevičius.
 4. „Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai / EDF Conference Work“ leidžiamas nuo 1997 m. Mokslinio kom. pirm. doc. dr. R. Bendaravičienė, prof. dr. V. Pukelienė.
 5. „Kauno istorijos metraštis / Kaunas Annals of History“ leidžiamas nuo 1998 m. Red. k. pirm. dr. Z. Kiaupa.
 6. „Vocational Training: Research and Realities / Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ leidžiamas nuo 1998 m. Moksl. red. V. Tūtlys, ats. red. T. Sabaliauskas, nuo 2016 m. ats. red. Vilma Žydžiūnaitė.
 7. „Teisės apžvalga / Legal Review“ leidžiamas nuo 1999-2010 m. Vyr. red. dr. A. Kargaudienė. Nuo 2017 m. vyr. red. Edita Gruodytė.
 8. „Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism“ leidžiama nuo 2005 m. Red. k. pirm. V. Levandauskas.
 9. „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies“ leidžiamas nuo 2006 m. Vyr. red. dr. E. Aleksandravičius.
 10. „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ leidžiamas nuo 2007 m. Moksl. red. habil. dr. P. Žukauskas.
 11. „International Journal of Psychology / Tarptautinis psichologijos žurnalas“ leidžiamas nuo 2008 m. Vyr. red. A. Endriulaitienė ir M. McFarland.
 12. „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods“ leidžiamas nuo 2008 m. Vyr. red. dr. J. Ruškus.
 13. „Baltic Journal of Law & Politics“ leidžiamas nuo 2008 m. Vyr. red. T. Berkmanas.
 14. „Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research“ leidžiamas nuo 2010 m. Vyr. red. A. Tereškinas.
 15. „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ leidžiama nuo 2012 m. Vyr. red. N. Mačianskienė.

 

Anksčiau leisti mokslo žurnalai:

 1. „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai“ leidžiamas nuo 1931 m. Atkurta leidyba nuo 1999 iki 2017 m. Vyr. red. dr. V. Snieškienė. 
 2. „Teatrologiniai eskizai“ leistas nuo 2000 iki 2014 m. Ats. red. dr. M. Petrikas. 
 3. „Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education“ leistas nuo 2004 iki 2015 m. Moksl. red. K. Pukelis.
 4. „Politikos mokslų almanachas“ (buv. „Jaunųjų politologų almanachas“) leistas nuo 2004 iki 2016 m. Moksl. red. dr. R. Jasiulevičienė.
 5. „Media transformations / Žiniasklaidos transformacijos“ leistas nuo 2005 m. iki 2012 m. 
 6. „International Journal of Area Studies“ (iki 2013 m. „Regioninės studijos“) leistas nuo 2006 iki 2017 m. Vyr. red. I. Dabašinskienė.  
 7. „Grupės ir aplinkos“ leistas nuo 2009 iki 2016 m. Vyr. red. E. Ramanauskaitė.
 8. „Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai“ leistas nuo 2008 iki 2012 m. Vyr. red. prof. habil. dr. L. Gudaitis.
 9. „Česlovo Milošo skaitymai / Czeslaw Milosz's Readings“ leistas nuo 2011 iki 2014 m. Vyr. red. A. Kovtun. 
 10. „Agora: politinių komunikacijų studijos“ leistas nuo 2012 iki 2017 m. Vyr. red. Lauras Bielinis.
 11. „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ leistas nuo 2012 iki 2015 m. Moksl. red. K. Pukelis.

Daugiau informacijos apie mokslo žurnalus.