Angliškai

 

Vytauto Didžiojo universiteto lopšys – Aukštųjų mokslo kursų draugijos 1920 m. sausio 27 d. Kaune įkurta privati mokykla – Lietuvos aukštieji kursai. Mokykla veikė iki 1922 m. vasario 16 d., kai buvo įsteigtas Lietuvos universitetas.

1930 m. Lietuvos universitetui suteikus Vytauto Didžiojo vardą, daugelis akademinės veiklos užmojų, didėjant valstybės dėmesiui mokslui ir švietimui, įgavo aukštą lygį.

Lietuvos universitete veikusi Humanitarinių mokslų bei Literatūros draugija (1927–1950) rėmė ne tik mokslinius tyrimus, bet ir knygų leidybą. Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvos universitete užsimezgusią leidybinę veiklą kūrybiškai pratęsė. Nors sava leidykla nebuvo įkurta, bet universiteto profesūra ir jauni mokslininkai rengė ir leido mokslo, visuomenės, kultūros leidinius – nuo dienraščių ir žurnalų iki fundamentalių veikalų, pasak Universiteto garbės daktaro
prof. V. Biržiškos, „ne materialiniais, bet grynai idėjiniais sumetimais“.

Prasidėjus sovietinei okupacijai ir terorui, 1950 m. spalio 31 d. Universitetas buvo uždarytas.

Vytauto Didžiojo universitetas atkurtas 1989 m. balandžio 28 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo Aktą. Nuo pirmųjų savo veiklos dienų Universitetas užsibrėžė didelius uždavinius – reprezentuoti mokslinę dvasią visuomenėje, propaguoti mokslininko veiklą, kryptingai modernizuoti visuomenę ir valstybę.

1993 m. birželio 12 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo įregistruota leidybinė grupė neperiodiniams leidiniams rengti ir spausdinti. Šią datą galime laikyti leidyklos pradžia. Iniciatyvą įkurti leidyklą 1996 m. iškėlė tuometinis Universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas prof. Leonas Gudaitis. Leidykla buvo įkurta 1997 m. Nuo įkūrimo iki 2014 m. joje vyriausiuoju redaktoriumi dirbo Robertas Keturakis. Nuo 1999 m. iki 2014 m. leidyklai vadovavo Jonas Jaučkojis.

Iš leidybinės grupės leidykla išaugo į kūrybišką ir veiklų universiteto padalinį. 2005 m. Universitetas tapo Lietuvos universitetų, kolegijų ir mokslo institutų akademines leidyklas vienijančios „Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos“ (LALA) nariu. Asociacija rūpinasi aukšto lygio akademinės leidybos ugdymu, profesinės kvalifikacijos kėlimu. Tokie patys buvo ir leidyklos uždaviniai.

2014 m. Universiteto leidykla buvo reorganizuota ir tapo VDU Bibliotekos Leidybos skyriumi. Skyrius pradėjo koordinuoti Universiteto leidybos procesus, o leidybos paslaugas teikė viešųjų pirkimų konkursą laimėję tiekėjai. Šiuo struktūriniu pokyčiu siekta paskatinti Universiteto mokslo ir studijų darbų leidybą, teikti efektyvias su leidyba susijusias paslaugas bei organizuoti ir užtikrinti leidinių prieinamumą, platinimą (dalijimasis, sklaida) ir išsaugojimą.

Nuo 2016 m. vasario 1 d. Universiteto Bibliotekos leidybos skyrius pertvarkytas į Leidybos grupę naujai įkurtame Bibliotekos leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriuje.

 

 

 • 1924–1944 m. prie Bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas, rengė ir leido žurnalą „Bibliografijos žinios“.
 • Lietuvos universitete veikusi Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija (1927–1950 m.) rėmė ne tik mokslinius tyrimus, bet ir knygų leidybą.
 • Vytauto Didžiojo universitetas kūrybiškai pratęsė Lietuvos universitete užsimezgusią leidybinę veiklą. Nors sava leidykla nebuvo įkurta, Universiteto profesūra ir jauni mokslininkai rengė ir leido mokslo, visuomenės, kultūros leidinius – nuo dienraščių ir žurnalų iki fundamentalių veikalų „ne materialiniais, bet grynai idėjiniais sumetimais“ (V. Biržiška).
 • 1924–1940 m. įsteigtas ir leistas žurnalas „Soter“ (išleisti 28 numeriai).
 • 1926 m. išleistas M. Daukšos „Postilės“ faksimilinis leidinys.
 • 1929 m. išleistas S. Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“.
 • 1934 m. išleistas istoriko K. Jablonskio „Istorijos archyvas“ (I tomas).
 • 1937 m. atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė“.
 • 1930–1940 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultete išleisti 9 „Darbai ir dienos“ mokslo darbų tomai.
 • Atkūrus VDU prie jo veikusios(-iančios) leidyklos / skyriai:
  • 1989–2011 m. VšĮ „Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras“;
  • 1990–2011 m. A. Butkaus leidykla „Aesti“;
  • 1991–1994 m. K. Almeno įsteigta leidykla „Littera“;
  • 1997 m. įsteigta VDU leidykla – darbą pradėjo vyr. redaktorius R. Keturakis.
  • 1999 m., pertvarkius Studijų technikos skyrių ir dalį jo darbuotojų perkėlus į VDU leidyklą, buvo išplėstos pastarosios funkcijos iki viso leidybinio ciklo: vadyba, redagavimas, maketavimas, spauda, platinimas.
  • 2012 m. VDU leidykla išleido 159 (2011 m. – 169) mokslo ir studijų leidinius: 33 serijinių mokslo leidinių tomus, 12 tarptautinių konferencijų medžiagų ir straipsnių rinkinių, 10 monografijų, 2 mokomąsias knygas, 5 metodines priemones, 3 informacinius leidinius, 48 daktaro disertacijas ir 46 jų santraukas.
  • 2013 m. VDU leidykla išleido 190 (2012 m. – 159) mokslo ir studijų leidinių: 27 serijinių mokslo leidinių tomus, 6~tarptautinių konferencijų medžiagas ir straipsnių rinkinius, 4 monografijas, 11 vadovėlių, mokomųjų knygų ir metodinių priemonių, 2 informacinius leidinius, 68 daktaro disertacijas ir jų santraukas.
  • 2014 m. VDU bibliotekos leidybos skyrius išleido 116 (2013 m. – 190) mokslo ir studijų leidinių: 27 serijinių mokslo leidinių tomus, 6 tarptautinių konferencijų medžiagas ir straipsnių rinkinius, 4 vadovėlius, 3 monografijas, 11 mokomųjų knygų ir metodinių priemonių, 7 informacinius leidinius, 58 daktaro disertacijas ir jų santraukas.
  • 2015 m. VDU bibliotekos leidybos skyrius išleido 107 mokslo ir studijų leidinius. Iš viso 28 929 egzemplioriai, 51 elektroninis leidinys (28 knygos, 18 pavadinimų 26 žurnalų numeriai, kuriuose yra 277 straipsniai).
  • 2016 m. VDU bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyrius išleido 115 mokslo ir studijų leidinių. Spausdinti 107 pavadinimų leidiniai, kurių tiražas – 22 181 egz., 54 leidiniai – elektroniniai. Išleisti leidiniai pagal rūšis: 17 periodinių mokslo leidinių (iš jų 3 – tarptautinėje leidykloje DeGruyter; 10 – tik elektroniniai, 6 – anglų kalba); 11 mokslo monografijų bei studijų; 2 vadovėliai, mokomoji literatūra; 3 straipsnių ir konferencijų pranešimų rinkiniai; 7 universiteto informaciniai leidiniai; 1 žodynas; 3 tekstų rinkiniai; 71 disertacija ir disertacijos santrauka.
  • 2017  m. VDU bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyrius išleido 101  leidinį. Spausdinti 97 pavadinimų leidiniai, kurių tiražas – 5 833 egz., 41 leidinys – elektroninis. Išleisti leidiniai pagal rūšis: 14 periodinių mokslo leidinių  (5 iš jų – tarptautinėje leidykloje DeGruyter); 7 mokslo monografijos bei studijos; 1 vadovėlis; 3 straipsnių ir konferencijų pranešimų rinkiniai; 3 universiteto informaciniai leidiniai; 1 tekstų rinkinys; 73 disertacijos ir disertacijų santraukos. 

 

 

 1. „Soter“ (religijos mokslo žurnalas) leidžiamas nuo 1924 m. Atkurta leidyba nuo 1999 m. Red. k. pirm. V. S. Vaičiūnas.
 2. „Darbai ir dienos“ leidžiama nuo 1930 m. Atkurta leidyba nuo 1995 m. Moksl. red. habil. dr. L. Gudaitis, nuo 2006 m. vyr. red. dr. E. Aleksandravičius.
 3. „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai“ leidžiami nuo 1931 m. Atkurta leidyba nuo 1999 m. Vyr. red. dr. V. Snieškienė.
 4. „Organizacijų vadyba“ leidžiama nuo 1995 m. Moksl. red. habil. dr. P. Zakarevičius.
 5. „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ leidžiama nuo 1995 m. Vyr. red. prof. habil. dr. J. Staniškis.
 6. „Kauno istorijos metraštis“ leidžiamas nuo 1998 m.  Red. k. pirm. dr. Z. Kiaupa.
 7. „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ leidžiama nuo 1998 m. Moksl. red. V. Tūtlys, ats. red. T. Sabaliauskas.
 8. „Teisės apžvalga“ leidžiama nuo 1999 m. Vyr. red. dr. A. Kargaudienė.
 9. „Teatrologiniai eskizai“ leidžiami nuo 2000 m. Ats. red. dr. M. Petrikas.
 10. „Aukštojo mokslo kokybė“ leidžiama nuo 2004 m. Moksl. red. K. Pukelis.
 11. „Politikos mokslų almanachas“ (buv. „Jaunųjų politologų almanachas“) leidžiamas nuo 2004 m. Moksl. red. dr. R. Jasiulevičienė.
 12. „Meno istorija ir kritika“ leidžiama nuo 2005 m. Red. k. pirm. V. Levandauskas.
 13. „Žiniasklaidos transformacijos“ / „Media transformations“ leidžiama nuo 2005 m.
 14. „International Journal of Area Studies“ (iki 2013 m. „Regioninės studijos“) leidžiamas nuo 2006 m. Vyr. red. I. Dabašinskienė.  
 15. „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ leidžiama nuo 2006 m. Vyr. red. dr. E. Aleksandravičius.
 16. „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ leidžiama nuo 2007 m. Moksl. red. habil. dr. P. Žukauskas.
 17. „International Journal of Psychology“ / „Tarptautinis psichologijos žurnalas“ leidžiamas nuo 2008 m. Vyr. red. A. Endriulaitienė ir M. McFarland.
 18. „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ leidžiama nuo 2008 m. Vyr. red. dr. J. Ruškus.
 19. „Baltic Journal of Law & Politics“ leidžiama nuo 2008 m. Vyr. red. T. Berkmanas.
 20. „Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai“ leidžiami nuo 2008 m. Vyr. red. prof. habil. dr. L. Gudaitis. Leidyba nutraukta 2014 m.
 21. „Grupės ir aplinkos“ leidžiama nuo 2009 m. Vyr. red. E. Ramanauskaitė.
 22. „Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas“ leidžiamas nuo 2010 m. Vyr. red. A. Tereškinas.
 23. „Česlovo Milošo skaitymai“ leidžiama nuo 2011 m. Vyr. red. A. Kovtun. Leidyba nutraukta 2014 m.
 24. „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ leidžiama nuo 2012 m. Vyr. red. N. Mačianskienė.
 25. „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ leidžiama nuo 2012 m. Moksl. red. K. Pukelis.
 26. „Agora: politinių komunikacijų studijos“ leidžiama nuo 2012 m. Vyr. red. Lauras Bielinis.

 

Daugiau informacijos apie mokslo žurnalus.