Angliškai

 

Rašant akademinį darbą, labai svarbu tinkamai remtis kitų autorių tekstais: aiškiai atskirti autorių samprotavimus ir mintis, tinkamai cituoti ir pateikti nuorodas į šaltinius, nepaliekant jokių abejonių dėl teksto dalių autorystės. Naudojant kito autoriaus kūrinį bei vaizdinę medžiagą (nuotraukas, brėžinius, grafikus, lenteles), svarbu nurodyti jų autorystę ir šaltinį, gavus autoriaus arba leidėjo leidimą juos publikuoti ar kitaip panaudoti savo reikmėms.
 

Autorių teisės

Autorių teisės – turtinės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą intelektinį (meninį, techninį ar kt.) kūrinį (daugiau apie intelektinę nuosavybę „Teisės garantas“).

Turtinės teisės suteikia autoriui teisę kontroliuoti jo kūrinio panaudojimą (išleidimą, platinimą, viešą rodymą, paskelbimą ir pan.) ir teisę gauti pajamas už kūrinio panaudojimą.

Neturtinės teisės – tai autorystės teisės, teisė į autoriaus vardą, būti paminėtam kūrinio viršelyje ir pan.

Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (...). Kūrinys laikomas autorių teisių objektu ir jam taikoma autorių teisių apsauga, jeigu jis atitinka tris kriterijus: originalumo, kūrybinės veiklos rezultato ir objektyvios išraiškos formos. Todėl autorių teisės objektais nelaikomos idėjos, teisės aktai, valstybės simboliai, folkloro kūriniai ir pan. (daugiau apie autorių ir gretutines teises čia).


Citavimas

Apie citavimo reikalavimus žr. LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 21 straipsnį:

  1. Leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą kitame kūrinyje be kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autoriaus teisių subjekto leidimo, jeigu toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.
  2. Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, jeigu jis yra nurodytas kūrinyje, iš kurio citata paimta.

Cituojant galima pateikti nedidelę kūrinio dalį (šis reikalavimas netaikomas cituojant nedidelės apimties kūrinį: patarlę, aforizmą ir pan.).
Citavimas turi būti sąžiningas; akademiniame kontekste cituojama mokymo arba mokslo tyrimo tikslams, norint atskleisti ir analizuoti kitų autorių idėjas, teorijas, mokslinius požiūrius, apžvelgti tyrimus, kritiškai įvertinti ar lyginti kelių autorių idėjas ir pan.

Gali būti cituojamas tik viešai išleistas ar kitaip viešai paskelbtas kūrinys (negalima cituoti neviešų paskaitų, leidybai parengtų, bet neišleistų darbų, neskelbtų tarnybinių dokumentų ir pan.) (daugiau žr. čia).


Vaizdinio kūrinio panaudojimas

Norint panaudoti internete rastą vaizdinį kūrinį, pirmiausia reikėtų nustatyti, ar jis turi „Kūrybinių bendrijų“ licenciją (Creative Commons, CC).

Jeigu vaizdinis kūrinys turi „Kūrybinių bendrijų“ licenciją, dažniausiai naudotojams bus suteikiamos tam tìkros svetimõs intelektinės nuosavybės naudojimo „pagrindinės teisės“, pvz., teisė platinti autorių teisių saugomą vaizdinį kūrinį neatsiklausus autoriaus (daugiau apie „Kūrybinių bendrijų“ licencijavimąžr. čia).

Jeigu vaizdinis kūrinys neturi „Kūrybinių bendrijų“ licencijos, reikia išsiaiškinti, kas yra jo autorius.

Jeigu nuo vaizdinio kūrinio autoriaus mirties praėjo daugiau kaip 70 metų, niekam neperėjo išimtinės turtinės autoriaus teisės ir vaizdinis kūrinys yra originalus (nepakeistas, neperdirbtas), jį galima naudoti be apribojimų ir be kieno nors sutikimo. Tik reprodukuojant visada būtina nurodyti vaizdinio kūrinio autorių, pavadinimą ir sukūrimo datą.
Jeigu autorius gyvas arba jo teisės perduotos paveldėtojams, vaizdiniam kūriniui naudoti reikia gauti jo (jų) sutikimą. Galima kreiptis į interneto tinklalapyje, kuriame radote Jums pravartų vaizdinį kūrinį, nurodytą autorių teisių subjektą (pažymėtą ženklu ©) arba į LATGA-A (žr. toliau).

LATGA-A

Norint sužinoti sąlygas naudoti vaizdinį kūrinį, galima kreiptis į LATGA-A (Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą). Tai – nevalstybinė organizacija, kurios tikslas yra kolektyviai administruoti autorių teisių turėtojų teises, rinkti ir paskirstyti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą, koordinuoti asociacijos narių veiklą, užtikrinti kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkirsti kelią autorių teisių pažeidimams (parengta remiantis šaltiniu „Autorių teisių klausimu“).

Akademinė etika

Akademinio sąžiningumo principai pateikti „Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme“ ir „Lietuvos mokslininko etikos kodekse“.

Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę, bendrąsias žinias ir autorinę nuosavybę, plagiatą, jo laipsnius (formas) bei akademinę etiką galite rasti Nijolės Bražienės straipsnyje.

 

 

Universiteto reprezentacijos puslapyje pateiktoje Vytauto Didžiojo universiteto firminio stiliaus knygoje pristatytas Universiteto stilius ir jo formavimo taisyklės, aprašyti firminio stiliaus naudojimo principai. Bendras stilius įtvirtina Universiteto identitetą, sustiprina jo atpažįstamumą, kuria emocinį ryšį.

Taip pat šiame puslapyje rasite informacijos apie Universiteto logotipą, spalvas, akademinių padalinių spalvas ir kt.

 

 

Kaip tvarkyti rankraščio bibliografiją?

Bibliografinių nuorodų, jų ryšio su tekstu, literatūros sąrašo parengimas yra sudėtinė mokslo darbo dalis. Bibliografinė nuoroda – tai mokslo darbe cituojamo ar kitaip minimo dokumento bibliografiniai duomenys, pagal kuriuos dokumentas gali būti identifikuojamas ir surandamas. Apgalvotai ir vienareikšmiškai darbe pasirinkta bibliografinių nuorodų sistema palengvina dokumento skaitymą, suteikia informacijos apie autoriaus darbo indėlį, ryšį su kitais darbais ta tema, parodo autoriaus bibliografinę kultūrą. Išsamesnę informaciją apie bibliografijos pateikimą rasite čia.

 

 

  • Įvairių kalbos praktikos dalykų galima rasti šiuose puslapiuose:

Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt

Valstybinė kalbos inspekcija https://vki.lrv.lt

VLKK konsultacijų bankas http://www.vlkk.lt/konsultacijos

Kanceliarinės kalbos patarimai ir žodynėlis http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/

Lietuvių kalbos institutas http://www.lki.lt

Lietuvių kalba informacinėse technologijose http://www.likit.lt/indexw.php

  • Žodynai internete

Eurotermbankas https://www.eurotermbank.com/

„Eurovoc“ http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main

Kompiuterijos terminų žodynėliai http://www.likit.lt/frames/term_zod/zod_st.htm

Lietuviškų terminų žodynas http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas http://dz.lki.lt/

Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt/

Lietuvos Respublikos terminų bankas https://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search

Penkiakalbis radioelektronikos ir fizikos terminų žodynas http://www.ff.vu.lt/ftz/

Rusų-lietuvių kalbų žodynas http://www.rusu-lietuviu.com/

Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų kalbų žodynas http://www.rulit.lt/rusu-lietuviu/косвенны/part/normal/1

Sistema vertėjams http://www.multitran.ru/

Socialinės apsaugos terminų žodynas http://www.sec.lt/pages/zodynas/index_.html

Tarptautinių žodžių žodynai http://www.zodziai.lt/https://zodis.eu/

Terminų žodynai http://www.zodynas.lt/gaires

Vietovardžių žodynas http://vietovardziai.lki.lt/

Žinynai internete http://www.on.lt/duomenys.htm