Angliškai

Aplinkotyra


Žvilgsnis į Baltijos Jūros Ateitį!
Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Aleksejs Percovs
Mokymo medžiaga
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
Apimtis: 110 p.

ISBN 978-609-467-382-5 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-381-8 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/ 9786094673818
 
Anotacija
Šis leidinys parengtas remiantis projektu „Kaimo nuotekos“. Nuotekų tyrimai. Valymo sistemos.

Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemoms ir būdai joms stabilizuoti
Remigijus Daubaras, Laima Česonienė, Vidas Stakėnas, Vytautas Tamutis, Vilma Kaškonienė, Marcin Zych, Sigitas Juzėnas 
Mokslinės-praktinės rekomendacijos
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-609-467-361-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-360-3 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673603
 
Anotacja
Rekomendacijos parengtos, vykdant Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (MEKODINA) Nr. SIT- 1/2015. Rekomendacijos skirtos Valstybinės miškų urėdijos darbuotojams, taip pat privačių miškų savininkams, kurių plotuose vykdomi pagrindiniai miško kirtimai. Taip pat jos gali būti naudingos vaistinių augalų paruošas vykdantiems asmenims ar organizacijoms. Rekomendacijų teiginiai turėtų būti įtraukti į miškų ir ekologijos specialybių aukštųjų mokyklų studijų programas.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).

Pietvakarių Lietuvos botaninės įvairovės išsaugojimas / Conservation of botanical diversity in south-western Lithuania
Vida Mildažienė, Kristina Stankevičienė, Arūnas Balsevičius, Ričardas Narijauskas, Zigmantas Gudžinskas, Egidijus Žalneravičius, Eglė Norkevičienė, Kęstutis Obelevičius
Mokomoji knyga


VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 224 p.
ISBN 978-609-467-257-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-658-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-256-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-657-9 (internetinis)

Anotacija
Knygoje supažindinama su saugomų augalų rūšių paplitimu, užimamomis buveinėmis, rūšių ir jų buveinių nykimo priežastimis, būkle ir dinamika, apsaugos principais. Pristatomos saugomų augalų rūšių apsaugos priemonės ex situ, įgyvendinamos VDU Kauno botanikos sode ir Augalų genų banko sėklų saugyklose.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Aplinkos inžinerija
Bronius Kriščiūnas, Audrius Dėdelė
Mokomoji knyga

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 152 p.

ISBN 978-609-467-019-0 (internete)
ISBN 978-955-34-469-8 (internete)
ISBN 978-609-467-020-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-470-4 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje kalbama apie naujausias technines priemones, mažinančias poveikį aplinkai. Studentai supažindinami su aplinkos oro, vandens ir dirvožemio apsaugos nuo teršimo inžinerinėmis sistemomis, nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų, vandens gerinimo, nuotekų, oro teršalų kenksmingumo šalinimo technologijomis ir jų poveikiu aplinkai. Siekiama, kad studentai suprastų, kokios techninės-inžinerinės priemonės naudojamos sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, gebėtų analizuoti oro, vandens ir dirvožemio ekologinę situaciją, parinkti technines priemones, padedančias mažinti poveikį aplinkai, ir vertinti šių priemonių veiksmingumą.
Skiriama aukštųjų mokyklų ekologijos ir aplinkotyros krypties studijoms ir šios krypties specialistams.


Architektūra, aplinka, atostogos
Vladas Stauskas
Publikacijų rinkinys

 

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 392 p.
ISBN 978-9955-12-792-5 (spausdintas)

Anotacija
Tai – originalus, kompleksinis, kartu švietėjiškas ir mokslinis leidinys, kuriame pristatomi ir nagrinėjami pavyzdžiai ir problemos, būdingos architektūros, aplinkos (kultūrinės ir gamtinės) ir žmogaus interesų laisvalaikiu santykiui.


Aplinkos bioindikacijos praktika
Vida Stravinskienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 204 p.
ISBN 978-9955-12-824-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-824-3 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga skiriama pagrindinių universitetinių studijų ekologijos, aplinkotyros, biologijos, miškų ir žemės ūkio mokslų specialybių studentams, įvairių gamtos mokslų sričių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams. Jos tikslas – supažindinti studijuojančiuosius su būdingiausiais miškų, pievų ir vandens telkinių augalais ir jų indikatorinėmis savybėmis, išmokyti taikyti bioindikacinius aplinkos tyrimo metodus aplinkos kokybei pažinti bei jos pokyčiams įvertinti.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Ateities energetika: vandenilio technologijos
Darius Milčius, Liudas Pranevičius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis
Monografija


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 136 p.
ISBN 978-9955-12-695-9 (internetinis)


Anotacija
Autoriai, rašydami šią knygą, siekė apibendrinti kompleksinių mokslinių tyrimų, vykdytų sprendžiant vandenilio saugojimo plonasluoksniuose hidriduose problemas ir atliktų 19992011 m. m., rezultatus. Darbe pabrėžiamos plazminės technologijos, leidžiančios valdyti nanomedžiagų struktūrą ir siekti kuriamų medžiagų daugiafunkcionalumo ir savybių, kurios negaunamos naudojant kitas technologijas. Monografijoje aprašyti tyrimai, atlikti bendradarbiaujant su šiais pasaulio mokslo centrais: Sandia nacionaline laboratorija (JAV), Poitiers universiteto Fizikinės metalurgijos laboratorija, Rossendorfo-Dresdeno tyrimų centru, Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centru (Nyderlandai) ir kitais.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Aplinkos bioindikacija
Vida Stravinskienė
Vadovėlis
 

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 332 p.
ISBN 978-9955-12-536-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-928-8 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skirtas pagrindinių universitetinių studijų ekologijos, aplinkotyros, biologijos, miškų ir žemės ūkio mokslų specialybių studentams, įvairių gamtos mokslų sričių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams. Jo tikslas – supažindinti studijuojančiuosius su bioindikacijos samprata, pagrindinėmis sąvokomis, pateikti teorinius bioindikacijos pagrindus, supažindinti su biologinių aplinkos vertinimo metodų ypatumais, išmokyti taikyti biologinius aplinkos tyrimo metodus ir naudoti biotestus aplinkos kokybei bei jos pokyčiams vertinti.


Žmogaus ekologijos praktiniai darbai
Dovilė Laurinavičienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 60 p.
ISBN 978-9955-12-513-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-908-0 (internetinis)

Anotacija
Mokymo priemonė skirta studijuojantiems „Žmogaus ekologijos“ kursą. Žmogaus ekologijos paskirtis – tirti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai ir žmogaus poveikį aplinkai bei nagrinėti šios sąveikos pasekmes.


Aplinkos duomenų analizės ir modeliavimo laboratoriniai darbai
Irena Januškaitienė
Metodinė priemonė
 

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 92 p.
ISBN 978-9955-1249-8 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-902-8 (internetinis)

Anotacija
Metodinė priemonė skirta VDU Gamtos mokslų fakulteto studentams, tiriantiems besikeičiančią aplinką bei jos poveikį gyvajai gamtai. Laboratorinių darbų aprašymuose pateikiami įvairių aplinkos tyrimų bei monitoringo metu, naudojant programinį paketą „Statistica“, sukauptų duomenų analizės pavyzdžiai.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Biologinė įvairovė ir jos apsauga
Vidas Stakėnas, Gintarė Sujetovienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2008
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-9955-12-348-4 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje atskleista biologinės įvairovės samprata ir esmė, apžvelgiami jai būdigi pokyčiai bei pasiskirstymas. Mokomoji medžiaga susideda iš teorinės dalies, kurią sudaro 15 temų ir PowerPoint pateikčių.


Aplinkosaugos vadyba
Jonas Čepinskis
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2008
Apimtis: 224 p.
ISBN 978-9955-12-311-8 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje nagrinėjami aplinkosaugos vadybos klausimai.


Darni miškininkystė
Vidas Stakėnas, Gintarė Sujetovienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2008
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-9955-12-348-4 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje pateikiamos pagrindinės sąvokos, apžvelgiama miškininkystės istorija, Europos šalių ir Lituvos miškininkystės ekonominiai, ekologiniai ir socialiniai aspektai. Analizuojamos darnios miškininkystės įgyvendinimo priemonės bei pateikiami praktikos pavyzdžiai. Mokomoji medžiaga susideda iš teorinės dalies ir PowerPoint pateikčių.


Atsinaujinantys energijos ištekliai
Remigijus Ozolinčius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 148 p.
ISBN 9955-12-280-7 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-917-2 (internetinis)

Anotacija
Tai – trečioji mokomoji knyga apie aplinkos išteklius (Aplinkos ištekliai. Įvadas. 2001; Aplinkos ištekliai. Oras, dirvožemis, vanduo. 2005). Ši mokomoji knyga labiau atkreipia dėmesį ne į techninius ar technologinius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo klausimus, o į jų prigimties, klasifikavimo, apskaitos, vertinimo ir racionalaus naudojimo bei tokio naudojimo poveikio aplinkai problemas.


Miško apsaugos terminų žodynėlis
Henrikas Stravinskas
Mokomoji knyga, žodynas


VDU leidykla, 2007
Apimtis: 81p.
ISBN 978-9955-12-171-8 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga skirta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ir kitų mokymo institucijų studentams, studijuojantiems miško, žemės ūkio, dekoratyvinių želdinių apsaugos mokslus. Žodynėlyje supažindinama su kenksmingųjų organizmų (ligų sukėlėjų ir vabzdžių kenkėjų), apsaugos metodų bei priemonių sąvokomis, atskleidžiama terminų ir sampratų esmė.


Aplinkos ištekliai: oras, dirvožemis, vanduo
Remigijus Ozolinčius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 212 p.
ISBN 9955-12-102-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-918-9 (internetinis)
 

Anotacija
Mokomoji knyga yra 2001 metais išėjusio leidinio „Aplinkos ištekliai. Įvadas“ (VDU) tąsa. Knygoje pateikiamos žinios apie sąlygiškai pastovių aplinkos išteklių – oro, dirvožemio ir vandens – savybes, reikšmę gamtai ir žmogui, klasifikavimo principus ir apskaitos metodus, racionalų naudojimą bei apsaugą. Mokomoji knyga skirta ekologijos ir aplinkotyros specialybės studentams, dėstytojams, aplinkos apsaugos darbuotojams ir tiems, kurie domisi aplinkos išteklių racionalaus naudojimo ir jų apsaugos klausimais.


Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai
Vida Stravinskienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2005
Apimtis: 215 p.
ISBN 9955-12-092-4 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-929-5 (internetinis)

Anotacija
Mokomoji knyga skirta VDU Gamtos mokslų fakulteto aplinkotyros specializacijos magistrantams bei doktorantams, savo tyrimuose taikantiems bioindikacinius aplinkos vertinimo metodus. Dalis knygos gali būti naudinga ir VDU pagrindinių aplinkotyros studijų studentams bei kitų universitetų ekologijos, aplinkotyros, miškų, žemės ūkio mokslų, aplinkos inžinerijos specialybių studentams, taip pat įvairių gamtos mokslų krypčių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams.


Aplinkos politika
Regina Gražulevičienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 217 p.
ISBN 978-9955-12-899-1 (internetinis)


Anotacija
Knygoje aprašyta Europos Sąjungos aplinkos politika ir naudojamos priemonės jai įgyvendinti. Plačiai išdėstyti tarptautiniai poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai, pramonės taršos valdymo ir atliekų tvarkymo politika, gamtos ir bioįvairovės apsauga, genetiškai modifikuotų organizmų politika ir maisto saugumo užtikrinimas, nacionalinės veiklos programos principai bei politikos efektyvumo vertinimo principai. Knyga skirta ekologijos ir aplinkotyros, visuomenės sveikatos, profesinės saugos, sociologijos studentams, dėstytojams ir specialistams.


Aplinkos epidemiologija
Regina Gražulevičienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 242 p.
ISBN 9955-530-96-0 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-898-4 (internetinis)


Anotacija
Knygoje aprašyti aplinkos epidemiologijos pagrindai ir pateikta tyrimų planavimo bei sveikatos rizikos, kylančios dėl kenksmingų aplinkos veiksnių, šiuolaikinė vertinimo ir valdymo metodologija. Knyga skirta universitetinėms studijoms 
 ekologijos, aplinkotyros, visuomenės sveikatos, darbų saugos ir kitų specialybių studentams, taip pat specialistams.


Kauno miesto ekologinis monitoringas
Aplinkos tyrimai ir vertinimas, 1993-2003
Ats. red. Romualdas Juknys
Straipsnių rinkinys


VDU leidykla, Kauno miesto savivaldybė, 2004
Apimtis: 66 p.
ISBN 9955-120-08-8 (spausdintas)


Anotacija
Knygoje pateikiami pagal Kauno miesto ekologinio monitoringo programą vykdomų aplinkos tyrimų apibendrinti duomenys. Be 2003 m. duomenų pateiktos ir viso municipalinio monitoringo (1993-2003) pagrindinės oro ir vandens taršos ir triukšmo lygio tendencijos
.


Aplinkos ištekliai. Įvadas
Remigijus Ozolinčius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2001
Apimtis: 156 p.

Anotacija
Knygoje pateikiama aplinkos išteklių funkcinė samprata, analizuojami išteklių naudojimą sąlygojantys veiksniai, nagrinėjamos visuomenės etikos, gyvenimo stiliaus, gyventojų skaičiaus, nuosavybės formos, valstybės valdymo institucijų, papročių, tradicijų ir religijos įtaka aplinkos išteklių naudojimui bei daugelis kitų svarbių aplinkos išteklių išsaugojimui temų.


Ekologijos įvadas
Vida Stravinskienė
Paskaitų medžiaga  

 

VDU leidykla, 2001 
Apimtis: 156 p.
ISBN 9986-501-70-9

 

Anotacija
Knyga supažindina su pagrindinėmis ekologijos sąvokomis ir principais, aplinkos veiksnių poveikiu gyviesiems organizmams, populiacijų, ekosistemų, ekosferos ypatybėmis ir raida, svarbiausiomis ekologinėmis problemomis.


Aplinkos chemijos laboratoriniai darbai
I dalis. Atmosferos chemija
Gediminas Kilikevičius 
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 1999
Apimtis: 56 p.
(spausdintas)


Anotacija
Mokymo priemonė skirta
aukštesnių kursų studentams. Joje trumpai supažindinama su atmosfera, jos sudėtimi, tyrimams taikomais metodais, oro mėginių ėmimo ypatumais.