Angliškai

Chemija ir biochemija


Biochemijos laboratoriniai darbai
Zita Naučienė, Vida Mildažienė, Dalė Vieželienė, Rasa Žūkienė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 82 p.
ISBN 978-9955-12-576-1 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-576-1 (spausdintas)

Anotacija
 Mokymo priemonėje pateikiami 17 laboratorinių darbų nuoseklūs aprašymai, skirti fermentų aktyvumo, sacharidų, baltymų bei lipidų apykaitos, oksidacijos procesų ląstelėje, nukleorūgščių ir nukleotidų išskyrimo bei savybių tyrimams. Keletas laboratorinių darbų skirti susipažinti su šiuolaikinių tyrimo metodų taikymu ir jų galimybėmis – tai efektyvioji skysčių chromatografija, poliarografija, fluorescenciniai tyrimo metodai ir kt. Taip pat mokymo priemonėje trumpai pateikta biochemijos aspektu svarbi teorinė medžiaga.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Efektyviosios skysčių chromatografijos pagrindai
Audrius Maruška, Olga Kornyšova, Egidijus Machtejevas
Vadovėlis


VDU leidykla, 2005
Apimtis: 200 p.
ISBN 978-9955-12-913-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-065-7 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje pateikta informacija apie chromatografinių metodų raidą, efektyviosios skysčių chromatografijos principus, rūšių klasifikavimą ir šiam metodui labai svarbią chromatografinę aparatūrą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikta kontrolinių klausimų, skatinančių analizuoti ir suprasti esminius principus. Susipažinę su šia vadovėlio dalimi, bandinio paruošimo būdais bei judriųjų fazių savybėmis, skaitytojai, vadovaudamiesi chromatografinio metodo pasirinkimo principais, turėtų sugebėti savarankiškai apsispręsti dėl vienos ar kitos chromatografijos rūšies tinkamumo konkrečiai analizės problemai spręsti. Vadovėlis skirtas pagrindinių ir magistrantūros studijų studentams, besigilinantiems į biologiją, molekulinę biologiją, biotechnologiją, aplinkotyrą ir chemiją.


Cheminės analizės teorija ir praktika
Lina Ragelienė, Stanislovas Grevys, Donatas Mickevičius
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2004
Apimtis: 208 p.
ISBN 978-9955-12-921-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-045-2 (spausdintas)

Anotacija
Cheminės analizės teorija, apimanti teorijos pagrindus, protolitinės pusiausvyros teoriją, kompleksinių junginių apibūdinimą ir panaudojimo cheminėje analizėje galimybes, gravimentrinės ir titrimetrinės analizės teoriją, pateikiama aštuoniuose skyriuose. Antrojoje knygos dalyje supažindinama su pasiruošimo analizei ypatumais ir pateikiami konkretūs kokybinės ir kiekybinės analizės pavyzdžiai.


Fizikinė chemija (kinetika)
Donatas Mickevičius
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2004
Apimtis: 148 p.
ISBN 978-9955-12-914-1 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-055-X (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje išdėstyti formaliosios ir molekulinės kinetikos pagrindai, heterogeninių ir elektrocheminių reakcijų kinetikos dėsningumai, taip pat supažindinama su sudėtingosiomis cheminėmis reakcijomis bei cheminėmis reakcijomis, kurioms būdinga neterminė reaguojančiųjų medžiagų aktyvacija. Teoriniams klausimams geriau suvokti kiekviename skyriuje pateikiami būdingi uždaviniai ir jų sprendimai. Sėkmingam studentų savarankiškam darbui knygos gale pateikti uždaviniai ir jų atsakymai.


Molekulinė absorbcinė spektroskopija
Donatas Mickevičius
Mokomoji knyga

 

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 56 p.
(spausdintas)

Anotacija

Mokymo knyga „Molekulinė absorbcinė spektroskopija“ atitinka Spektrinės analizės dalyko, dėstomo Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultete magistratūros studijų „Cheminė analizė ir kontrolė“ studentams, programą. Tai vadovėlio „Cheminės analizės metodai“ [1] papildymas. Šia knyga galės naudotis Lietuvos universitetų chemijos, aplinkotyros, medžiagotyros bei gretutinių specialybių studentai.

Seleno, telūro ir jų junginių su metalais elektrolitinis nusodinimas
Donatas Mickevičius
Monografija

 

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 152 p.

ISBN 9955-530-14-6 (spausdintas)


Anotacija
Šioje mokslinėje monografijoje autoriaus apibendrinti paskutiniųjų 30 metų eksperimentinių tyrimų seleno ir telūro elektrochemijos srityje rezultatai. Apžvelgti selenito ir telūrito rūgščių katodinės redukcijos mechanizmo tyrimai, pateiktos kai kurios teorinės sampratos apie elektrocheminius procesus, vykstančius elektrolitiškai nusodinant skirtingų elektrocheminių savybių lydinio komponentus. Nurodytos elektrolitų sudėtys ploniems puslaidininkiniams metalų selenidų ir telūridų sluoksniams gauti. Leidinys skiriamas mokslo darbuotojams ir specialistams, dirbantiems metalų elektrolitinio nusodinimo srityje, taip pat universitetinių studijų elektrocheminių specialybių studentams.


Cheminės analizės metodai. 3 dalis
Laboratoriniai darbai
Donatas Mickevičius
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2000
Apimtis: 182 p.
ISBN 9986-501-53-9 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokymo priemonė atitinka fizikinių-cheminių tyrimų kurso, dėstomo Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros fakultete pagrindinių ir magistrantūros studijų studentams, programą. Tai – vadovėlio „Cheminės analizės metodai“ tęsinys. Pirmoje („Spektrinė analizė“) ir antroje („Elektrocheminė ir chromatografinė analizė“) vadovėlio dalyse aptarti įvairių analizės metodų teoriniai pagrindai, šių metodų taikymo ypatybės. Šioje mokymo priemonėje pateikti daugumos vadovėlyje išnagrinėtų metodų laboratorinių darbų aprašymai. Kai kuriems analizės metodams jų pateikta net po keletą. Šia mokymo priemone galės naudotis ne tik Vytauto Didžiojo universiteto, bet ir kitų Lietuvos universitetų chemijos, aplinkotyros ir aplinkosaugos, medžiagotyros bei gretutinių specialybių studentai.


Struktūrinė biochemija
Vida Mildažienė, Jurgis Kadziauskas, Rimantas Daugelavičius, Valdas Laurinavičius, Zita Naučienė, Daiva Bironaitė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 1999
Apimtis: 136 p.
ISBN 9986-501-37-7 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokymo priemonė skirta pagrindinių studijų biologinio profilio mokykų studentams suteikti esmines žinias apie gamtinių junginių klases, jų struktūrą, chemines ir fizines savybes.