Angliškai

Filosofija


Dvasios niekšybė: moralinės vaizduotės tyrimai
Gintautas Mažeikis
Monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 367 p.

ISBN 978-609-467-367-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-366-5 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673665
 
Anotacija
Ši knyga yra apie moralinę vaizduotę, moralines kultūras ir apie didingos ir menkos, išnaudotojiškos ir ciniškos niekšybės raišką. Tai ne didaktinė, mokomoji medžiaga, o paieška. Moralinė vaizduotė knygoje aiškinama pagal analogiją estetinei arba tikslo vaizduotei – kaip tai, kas kyla iš bandymo suvokti moralinį pasaulį remiantis begalybės, t. y. peržengimo, transgresijos, idėja. Knyga nėra traktatas apie „blogį“. Niekšybė neturi aiškių blogio charakteristikų, tad gali tarnauti sistemai ir priešintis jai, darbuotis įsivaizduojamam gėriui ar prieš jį. Tyrimas siekia atskleisti niekšybės konfigūracijas ir galimas jos sublimacijas (išaukštinimus) lyginant, viena vertus, su formaliu ideologiniu pjedestalu, o kita vertus – su menkumo figūromis ir kaip tai atsispindi įvairiuose vaizduotės kūriniuose.

Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija
Dalius Jonkus
Monografija 

VDU leidykla, 2015
Apimtis: 192 p.
ISBN 978-609-467-186-9 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-597-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-185-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-596-1 (internetinis)
 

Anotacija

Monografija rašyta 2014–2015 metais, vykdant projektą Fenomenologija Vosyliaus Sezemano filosofijoje. Sezemano filosofija apmąstoma susiejant ją su XX a. pradžios filosofiniu kontekstu. Atskleidžiami Sezemano filosofijos ryšiai su fenomenologine filosofija, parodoma, kaip jis transformuoja neokantinę pažinimo teoriją. Nagrinėjamos objektyvuoto ir neobjektyvuoto žinojimo, savęs pažinimo, kultūros krizės, estetinės patirties problemos. Monografija skirta visiems besidomintiems Lietuvos filosofijos istorija ir fenomenologija.

Laiminga žuvis. Svarbiausios Zhuangzi alegorijos ir jų komentarai
Agnė Budriūnaitė, Aušra Vrubliauskaitė

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 196 p.
ISBN 9955-12-639-3 (spausdintas)

Anotacija
Zhuangzi yra vienas iš tų didžiųjų senovės Kinijos tekstų, kurie, iki šių dienų nepraradę žavesio ir aktualumo, kelia neblėstantį įvairių humanistikos sričių mokslininkų, rašytojų ir paprastų skaitytojų susidomėjimą. Knygoje „Laiminga žuvis. Svarbiausios Zhuangzi alegorijos ir jų komentarai“ Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, gimnazijų pedagogams ir visiems, besidomintiems Kinijos filosofija, pristatomos populiariausios Zhuangzi alegorijos bei istorijos. Plačiose ištraukose ir komentaruose atskleidžiamos pamatinės daoizmo sąvokos, aptariamos svarbiausios filosofinės problemos. Ši knyga gali būti medžiaga tolimesnėms filosofinėms studijoms, tapti naujų idėjų ir požiūrio į gyvenimą šaltiniu, taip pat skatinti nuodugniai domėtis orientalistika.

                                         
Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). 


Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje
Živilė Advilonienė, Agnė Budriūnaitė, Vida Daugirdienė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 160 p.
ISBN 9955-12-637-9 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokslo studija skirta integruotam sistemingam neordinarinės religinės patirties (NRP) tyrimui, siekiant atskleisti NRP sampratą moksliniame diskurse ir aptarti NRP mokslinio tyrimo vyraujančias tendencijas, ribas ir gaires filosofiniu aspektu; pateikti teologinį NRP įvertinimą krikščionybės kontekste; pasitelkiant giluminį interviu, tirti NRP raiškos įvairovę šiuolaikiniuose Lietuvos sociokultūriniuose kontekstuose, tyrinėti NRP sampratos ir išgyvenimo poveikį kasdieniam individų bei juos supančių žmonių gyvenimui.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). 


Patirtis ir refleksija: fenomenologinės filosofijos akiračiai
Dalius Jonkus
Monografija

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 284 p.
ISBN 978-9955-12-493-1 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje sistemiškai analizuojamos laiko, transcendencijos ir pasaulio temos Edmundo Husserlio ir jo pasekėjų Martino Heideggerio, Jose Ortegos y Gasseto, Eugeno Finko, Emanuelio Levino, Maurice Merleau-Ponty, Jeano-Paulio Sartre’o fenomenologijoje. Pabrėžiami ne atskirų fenomenologų nesutarimai, bet tai, kas juos vienija – bendras fenomenologinės metodologijos atveriamas darbo laukas. Fenomenologinei filosofijai svarbiausias yra sugrįžimas prie pačių daiktų. Šis sugrįžimas yra galimas tik reflektuojant ir aprašant patirtį bei tai, kas toje patirtyje duota. Daiktai nėra duoti patys savaime. Daiktų patirtis galima tiktai išvaduojant ją nuo prietarų ir neapmąstytų prielaidų. Todėl fenomenologinis metodas yra susijęs su kritine refleksija ir aklai nepriima „mokslo nustatytų faktų“. Sugrįžti prie pačių daiktų reiškia išsivaduoti nuo vyraujančių natūralistinių ir objektyvistinių pažiūrų, kurios dominuoja šiuolaikiniame gyvenamame pasaulyje. Tiktai sugriaudami neteisingas epistemologines nuostatas, atsisakydami sąmonės, kaip reprezentacijos, sampratos galime išlaisvinti kelią fenomenologinei praktikai, t. y. darbui su pačiais fenomenais.


Rytų filosofijos pradmenys
Agnė Budriūnaitė
Mokomoji priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 72 p.
ISBN 978-9955-12-170-1 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji priemonė skirta visų pirma Vytauto Didžiojo universiteto studentams, klausantiems kursą „Rytų filosofijos istorijos bruožai“, bet gali būti naudinga ir visiems, norintiems susipažinti su keliomis pagrindinėmis religinėmis filosofinėmis Rytų tradicijomis. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama kontrolinių klausimų, atkreipiančių dėmesį į svarbiausius dalykus, skatinančių skaitytoją lyginti vieną tradiciją su kita, ir trumpas literatūros šaltinių sąrašas, kuriame nurodomos svarbiausios ir lengviausiai pasiekiamos knygos bei straipsniai.


Mistinė patirtis ir kalba. Mokytojo Eckharto kelias
Bronė Gudaitytė
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 216 p.
ISBN 978-9955-12-164-5 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į mistinės patirties kalbinės raiškos problematiką Eckharto mokyme, atskleidžiamas Eckharto mistinės kalbos kontekste atsiveriantis santykis tarp kalbos ir visa apimančios tikrovės. Naujai pažvelgiama į Eckharto mistinį mokymą kaip spekuliatyvaus ir praktinio mąstymo vienovę, kuriame patirties tema aptinkama jo mistinės kalbos kontekste kaip uždavinys tam, kuris klauso jo žodžių ir seka jo mokymu.


Meilės ir mirties dialektika
Agnė Budriūnaitė
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-256-2 (spausdintas)


Anotacija
Monografijoje nagrinėjama nenauja, tačiau vis naujai skambanti tema – meilės ir mirties santykis. Šių fenomenų sąsajos dažnai nepastebimos, ignoruojamos arba suvokiamos tik paviršiniame lygmenyje – kaip nesutaikomos opozicijos. Monografijoje siekiama parodyti, kad šie fenomenai siejasi gerokai gilesniame lygmenyje, netgi yra artimi savo esme. Meilės ir mirties sąsajos atskleidžiamos daugiaprasmėse ir susipinančiose kasdienėse patirtyse ir egzistenciniuose išgyvenimuose (nerimas / baimė–laisvė, vienatvė–santykis, riba / pabaiga–amžinybė), pasitelkiant egzistencijos filosofų ir egzistencijos psichologų įžvalgas. Pats giliausias meilės ir mirties dialektikos lygmuo išryškinamas gretinant krikščionių mistikų ir egzistencijos filosofų bei Mahayanos budizmo meistrų tekstus.


Logikos užduočių pratybos
Arimantas Raškinis, Gediminas Karoblis

Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 98 p.
ISBN 978-9955-12-208-1 (spausdintas)

Anotacija
Visa pateikiama medžiaga suskirstyta į skyrius pagal logikos užduočių temas – teiginių, savybių, santykių ir klasių logika, loginių klaidų analizė. Kiekviename skyriuje yra po keletą pavyzdžių, kaip reikia atlikti ir pateikti elementariausių tipinių užduočių sprendimus. Šalia sprendimų pateikiami minimalūs teoriniai komentarai, kiekvieno tipo užduoties pradžioje – trumpas jos pristatymas, pabaigoje pateikiama užduočių spręsti savarankiškai. Knygos pabaigoje nurodomi savarankiškų užduočių sprendimo atsakymai ir pakomentuojami sprendimo ypatumai.


Gamtos filosofija
Elena Būgaitė
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-154-8 (spausdintas)


Anotacija
Mokymo priemonėje pristatoma nuosaiki, į Vakarų kultūros kontekstą
atsižvelgianti, katalikiškosios pasaulėjautos subrandinta pozicija gamtos filosofijos problemų atžvilgiu. „Gamtos filosofija“ parengta remiantis autoritetingo šios srities profesoriaus Filippo Selvaggio (Filippo Selvaggi) veikalu „Filosofia del mondo / Cosmologia filosofica“ („Pasaulio filosofija. Filosofinė kosmologija“, 1996).


Bioetika
Andrius Narbekovas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 88 p.
ISBN 9955-12-052-5 (spausdintas)

Anotacija
Kadangi gyvybės mokslai apima ne tik mediciną ir biologiją, bet ir medicinines bei biologines praktikas, bioetika yra medicinos, teisės, ekonomikos, sociologijos, antropologijos, socialinės politikos ir filosofijos sankirtoje. Knygoje pristatomi būtent tokioje sankirtoje galimi atvejai, kai peržengiamos moralės normos.


Filosofinė antropologija
Elena Būgaitė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2003
Apimtis: 72 p.
ISBN 9955-530-52-9 (spausdintas)

Anotacija

Filosofine antropologija vadiname tą filosofinę discipliną, kuri studijuoja visą žmogų (materialus objektas) ir nustato pirmąjį principą, bylojantį apie žmogaus buvimą ir veikimą, bei to principo egzistavimą ir prigimtį (formalus objektas quod) per kritinę savo paties veiksmų refleksiją (formalus objektas quo). Knygos Pirmojoje dalyje studijuojama žmogaus psichinė veikla pradedant elementariu lygiu. Antrojoje dalyje iškeliami žmogaus pagrindiniai matmenys.Trečioje dalyje aptariama žmogiškosios būties metafizika analizuojant žmogų kaip asmenį.


Filosofinė antropologija
Dalius Jonkus
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 64 p.
ISBN 9955-530-73-1 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta
filosofijos specialybės studentams. Joje pateikta medžiaga apie filosofinės antropologijos formavimąsi,filosofinės ir mokslinės antropologijos santykį, apie filosofinės antropologijos objektą ir metodą, filosofinės antropologijos santykį su transcendentine filosofija, hermeneutika ir apie pamatinius žmogaus fenomenus.


Mokslo filosofija
Mindaugas Japertas
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2003
Apimtis: 50 p.
ISBN 9955-530-72-3 (spausdintas)

Anotacija

Šioje mokomojoje knygoje koncentruota forma bandoma pateikti filosofijos kurse nagrinėjamos tematikos ir problematikos branduolį. Kiekvieno skyriaus gale yra suformuluoti diskusiniai klausimai bei užduotys, pateikti rekomenduojamos literatūros sąrašai, kurie turėtų praversti studentui gilinantis į šiuolaikinę mokslo filosofiją. Knyga skirta Lietuvos universitetų filosofijos bakalauro programų studentams.