Angliškai

Istorija


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1917 m. liepa–gruodis / July – December 1917
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 132 p.

ISBN 978-609-467-321-4


Anotacija
Pagrindinė šio leidinio medžiaga yra Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA) dokumentai. Jame 2017 m. kovo 29 d. atrastas svarbiausias Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas (Vasario 16-osios Aktas), taip pat ir Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos originalas. Medžiaga šiame leidinyje pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį užsakytas PA AA mikrofišas. Siekiant 1917 m. antrosios pusės politikos raidos įvykius perteikti išsamiau, pridedama keletas dokumentų iš Lietuvos archyvų ir bibliotekų bei iš privataus Mažylių šeimos archyvo.


Kita karta
Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990–1995 metais

Asta Petraitytė-Briedienė
Mokslo studija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
Apimtis: 150 p.

ISBN 978-609-467-314-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-313-9 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094673139
 

Anotacija
Mokslo studijoje pristatoma Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla 1990–1995 m. – išryškinamas lietuviškosios diplomatijos sugrįžimas į tarptautinės diplomatijos lauką, kova už valstybingumo pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas LR pasiuntinybėms / ambasadoms, pasiuntiniams bei ambasadoriams, taip pat skiriamas dėmesys lietuvių išeivijai, kuri buvo svarbi moralinė ir finansinė parama. Mokslo studijos tikslas, neperžengiant jos chronologinių ribų, nubrėžti gaires, kelti klausimus ir taip duoti stimulą daug platesniems ir gilesniems moksliniams tyrimams.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys 1449–1556 metai
Sud. Marius Sirutavičius
Šaltinių publikacija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 308 p.

ISBN 978-609-467-250-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-647-0 (internetinis)
ISBN 978-609-467-251-4 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-648-7 (spausdintas)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672507

Anotacija
Šaltinių rinkinyje publikuojamos dvidešimt trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 1449–1556 metų taikos ir paliaubų sutartys. Publikaciją sudaro perrašyti sutarčių originalai ir jų tekstų vertimai į lietuvių kalbą. Atrenkant dokumentus, prioritetas buvo teikiamas dar neskelbtiems tarpvalstybinių sutarčių originalams – pergamentams. Leidiniu siekiama sudaryti geresnes sąlygas šiuos istorinius šaltinius, turinčius ne tik mokslinę, bet ir politinę bei visuomeninę vertę, pažinti ne tik tyrėjams profesionalams, bet ir studentams, taip pat neakademinės bendruomenės nariams, besidomintiems Lietuvos užsienio politikos, santykių su Rusija (tuomete Maskvos valstybe) istorine raida.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016
Konferencija skirta Petro Vileišio 165-osioms metinėms : 2016 m. gegužės 2 d.
Sud. Deimantas Ramanauskas
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Šiame leidinyje publikuojamų tezių pagrindu parengti pranešimai studentų mokslo darbų konferencijai „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016“, skirtai Petro Vileišio 165-osioms metinėms. Konferencija surengta 2016 m. gegužės 2 d. Vytauto Didžiojo universitete. Tezių tekstų autoriai – VDU bakalaurantai ir magistrantai – nagrinėja įvairias XVIII–XXI a. Lietuvos kultūros, istorijos temas.

 

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai
T. 1. Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje
Vaida Kamuntavičienė
Mokslinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 408 p.

ISBN 978-609-467-248-4 (spausdintas) 
ISBN 978-9955-34-645-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-247-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-644-9 (internetinis)
 

Anotacija
„Kauno benediktinių vienuolyno tyrimų" 1 tome atskleidžiama benediktinių vienuolyno įkūrimo aplinkybės bendrame benediktinių vienuolynų kūrimosi LDK kontekste. Diddelis dėmesys kreipiamas į vienuolyno fundatoriaus Andriejaus Skorulskio asmenį ir potridentines epochos ypatybes.


Lithuanian paths to modernity
Egidijus Aleksandravičius
Straipsnių rinkinys
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 288 p.
ISBN 978-609-467-236-1 (internetinis / online)
ISBN 978-9955-34-637-1 (internetinis / online)
ISBN 978-609-467-237-8 (spausdintas / print)
ISBN 978-9955-34-638-8 (spausdintas / print)
 

Abstract / Anotacija
For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even though some of the papers collected in this volume originated thanks to international academic projects, looking at them from a longer perspective I became increasingly aware that my English-language works represented the fundamental topics that mainly interested me for the whole of nearly four decades.

Du dešimtmečius mano pastangos ištirti būdus ir kelius, kurių Lietuva ėmėsi eidama modernumo link, patyrė daugybę spąstų. Nors kai kurie iš šiame tome surinktų straipsnių paimti iš tarptautinių akademinių projektų medžiagos, žiūrint iš tolesnės perspektyvos tapo labiau supranta, kad mano darbai anglų kalba atstovavo pagrindines temas, kurios labiausiai mane domino per beveik keturis dešimtmečius.


Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2015
Bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencijos tezės

Sud. Deimantas Ramanauskas, Gediminas Kasparavičius
Konferencijos medžiaga
 

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 26 p.
ISBN 978-609-467-121-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-556-5 (internetinis)

Anotacija
Šiame leidinyje publikuojamų tezių pagrindu parengti pranešimai studentų mokslo darbų konferencijai „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2015“. Konferencija surengta 2015 m. gegužės 4 d. Vytauto Didžiojo universitete. Tezių tekstų autoriai – VDU bakalaurantai ir magistrantai – nagrinėja įvairias XX a. Lietuvos kultūros, politikos, išeivijos istorijos temas.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). 


Tautiniai naratyvai ir herojai Vidurio Rytų Europoje po 1989 m.
Marius Sirutavičius, Moreno Bonda, Andrius Švarplys, Tomasz Błaszczak, Kastytis Antanaitis, Leonas Tolvaišis, Liudas Glemža, Egidijus Aleksandravičius, Rūstis Kamuntavičius, Andrea Griffantė
Kolektyvinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 768 p.
ISBN 978-609-467-183-8 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-590-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-182-1 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-595-4 (internetinis / Online)

Anotacija
Kolektyvinę monografiją sudaro dešimties autorių mokslinės studijos, kurioms pagrindą davė Vytauto Didžiojo universitete atliktas plačios apimties tyrimo projektas „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989–1911)“. Išsamūs analitiniai mokslininkų darbai aprėpia ištisus įvairių Vidurio Rytų Europos tautų ir regionų istorijos, politinių, socialinių sanklodų periodus, inovatyviai pateikia gausias skirtingų tautinių naratyvų interpretacijas.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV–XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata
Laima Bucevičiūtė
Monografija 

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 400 p.
ISBN 978-609-467-161-6 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-585-5 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-162-3 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-586-2
 (internetinis / Online)

Anotacija
Monografijoje analizuojama XV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvės ir sienų su kaimyninėmis valstybėmis samprata. Tiriamos Lietuvos valstybės sienos su Vokiečių ir Livonijos ordinais, Prūsijos kunigaikštyste, Lenkija, rusėnų kunigaikštystėmis ir Maskvos valstybe, pietryčiuose ir pietuose – su totorių ordomis, Moldova ir Osmanų imperija. Valstybės teritorijos suvokimas idėjiniame, mentaliniame lygmenyje analizuojamas, remiantis senaisiais žemėlapiais, teisės dokumentais ir Viduramžių bei Renesanso naratyviniais šaltiniais. Nagrinėjama, kaip greta realiai egzistavusių sienų, jų nustatymo technikos ir technologijos, valstybės ribos egzistavo žmonių sąmonėje. Monografijoje ieškoma atsakymo į klausimą, koks ryšys sieja fiziniu pavidalu egzistuojančias valstybės sienas ir jų idėjinį suvokimą.
Knyga priklauso Acta Humana leidinių serijai.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: istorija ir paveldas
Sud. Aušra Vasiliauskienė
Straipsnių rinkinys

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 264 p.
ISBN 978-609-467-074-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-513-8 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-075-6 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-512-1 (internetinis / Online)

Anotacija
Knygoje publikuojama devyniolika Lietuvos ir užsienio (Lenkijos, Baltarusijos, Airijos ir kt.) įvairių sričių mokslininkų straipsnių, skirtų Lietuvos moterų vienuolijų studijoms. Leidinio akcentas – LDK laikais įsikūrę konventai, jų istorija ir paveldas kūrimosi, klestėjimo ir negandų laikotarpiais, sąsajos su šiandiena. Pirmojoje dalyje „Istoriniai lūžiai“ analizuojama vienuolijų plėtra, gilinamasi į sunkaus XIX a. ir ne mažiau sudėtingo XX a. problematiką. Antroji dalis „Mikrobendruomenės gyvenimas“ skirta įvairiems vienuolijų, daugiausia XVII–XVIII a., istorijos, kasdienio gyvenimo aspektams. Trečiojoje dalyje „Kultūra ir menas“ įvairūs klausimai ir objektai analizuojami kultūrologiniu ir menotyros požiūriais. Tai pirmasis leidinys Lietuvoje, skirtas tik moterų vienuolijoms, jų istorijai, paveldui, probleminiams aspektams. Tikimės, kad knyga bus naudinga ne tik mokslininkams, bet pirmiausia ir pačioms bendruomenėms bei visiems, besidomintiems Lietuvos istorija, dvasiniu gyvenimu ir kultūra.

Knyga priklauso Acta Humana leidinių serijai.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika: nuo istorinės patirties iki šiuolaikinės situacijos
Sud. Mindaugas Norkevičius, Gintarė Lukoševičiūtė, Ieva Masiliūnaitė
Straipsnių rinkinys

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 264 p.
ISBN 978-609-467-100-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-534-3 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-099-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-533-6 (internetinis)

Anotacija
Straipsnių rinkinys „Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika: nuo istorinės patirties iki šiuolaikinės situacijos“ skirtas 10-osioms Česlovo Milošo mirties metinėms paminėti, pristatant Lenkijos ir Lietuvos ryšių dinamikos tyrimus istorijos, politologijos, filologijos, ekonomikos, teisės, sociologijos ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų tematikomis. Rinkinio tikslas – supažindinti su tyrimais, analizuojančiais Lietuvos ir Lenkijos ilgaamžių istorinių ryšių problematiką, valstybių artimumą ir patirtis, susipynusias ir kitusias keičiantis politiniams ir kultūriniams procesams. Taip pat siekiama publikuoti darbus, aktualinančius tautinių mažumų identiteto klausimus, jų refleksijas literatūroje ir nagrinėjančius šiuolaikinio konteksto probleminius aspektus – Lietuvos ir Lenkijos bendrus požiūrius ir interesus, užsienio politikos kryptis ir prioritetus, ypač sprendžiant Rytų kaimynystės klausimus, euroatlantinio saugumo ir Europos Sąjungos vystymosi tendencijų perspektyvoje.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945–1990 metais
Sud. Giedrė Milerytė-Japertienė
Šaltinių publikacija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 280 p.
ISBN 978-609-467-096-1 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-527-5 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-095-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-526-8 (internetinis)

Anotacija
Pokario Lietuvos ir Lenkijos likimai susiklostė skirtingai. Pirmoji pateko į Sovietų Sąjungos sudėtį. Nors šalis buvo okupuota, Vakarai niekada nepripažino inkorporavimo į SSRS. Išeivija turėjo atvirą veiklos lauką, mat per Lietuvos diplomatines atstovybes buvo išsaugotas valstybės tęstinumas. Lenkijos Liaudies Respublika gavo nominalų suverenumą. Egzilinė jos vyriausybė prarado buvusius partnerius, o lenkų egzilio diplomatų įtaka bet kokiems įvykiams Europoje tapo labai apribota. Pripažinus Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybę, prasidėjo tarptautinė egzilinės vyriausybės Londone izoliacija. Nepaisydama nepalankiai susiklosčiusios tarptautinės situacijos ši tęsė veiklą tokiomis formomis, kokioms tuo metu turėjo galimybių.
Knygoje pateikiama 114 originalių dokumentų, padedančių atskleisti, kaip klostėsi lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje po Antrojo pasaulinio karo.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Apytalaukio parapija. Mikrobendruomenės istorija
Vaida Kamuntavičienė, Laima Šinkūnaitė
Monografija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 320 p.
ISBN 978-9955-12-842-7 (spausdintas)

Anotacija
Apytalaukis yra Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo gimtoji parapija. Pirmoji medinė katalikų bažnyčia Apytalaukyje buvo pastatyta XVI a. antrojoje pusėje Petro Laurynaičio Šiukštos iniciatyva, o jos egzistavimas įtvirtintas 1635 m., kai pastarojo sūnus Petras Petraitis Šiukšta testamentu paskyrė jai fundaciją ir sudarė sąlygas Apytalaukyje iškilti mūrinei, mūsų laikus pasiekusiai, bažnyčiai. Parapijoje skirtingais laikotarpiais funkcionavo trys filijos: Užvalkių, Šventybrasčio ir Lančiūnavos bažnytėlės. Užvalkių filija nustojo egzistuoti XIX a. pradžioje, o Šventybrasčio ir Lančiūnavos bažnyčios nuo Apytalaukio parapijos buvo atskirtos ir savarankiškomis parapijomis paverstos 1948 m. sovietinės valdžios potvarkiu: taip buvo išardyta senoji parapijos struktūra, susilpninta kiekviena iš šių bažnyčių.
Monografijoje siekta nustatyti pagrindinio parapijoje esančio Apytalaukio dvaro savininkus, aptarti parapijos dvasininkus, išryškinti jų sielovadinę, švietėjišką ir karitatyvinę veiklą, kartais, jei įmanoma, – visuomenines ir politines nuostatas, atskleisti parapijos turtinę padėtį, apibūdinti sakralinį paveldą, pamaldumo tradicijas. Lokalūs reiškiniai vertinami bendrame Lietuvos istorijos kontekste, išryškinama, kaip tuometinių parapijos gyventojų kasdienybę veikė karai, sukilimai, kintantis valstybės politinis veidas, socialinio ir kultūrinio gyvenimo prioritetų kaita. Gyvu stiliumi parašyta ir gausia autentiška archyvine medžiaga pagrįsta mokslo monografija iš esmės atspindi Lietuvos istoriją, perteiktą per eilinės mikrobendruomenės potyrius.


Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje 
Daiva Dapkutė, Ingrida Celešiūtė, Diana Jovaišienė, Daiva Kristina Kuzmickaitė, Linas Saldukas, Kristina Ūsaitė  
Kolektyvinė monografija 
 
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, Baltic printing house, 2012
Apimtis: 256 p.
ISBN 9786094600517 (spausdintas / Print)
 
Anotacija / Abstract
Monografijoje nagrinėjant atskiras emigracijos iš Lietuvos bangas (XIX a. pabaigos – XX a. pradžios ekonominė emigracija, vadinamieji grynoriai, politiniai pabėgėliai po Antrojo pasaulinio karo – dipukai; ir dabartinė emigracija), bandoma atskleisti lietuvių tapatybės kaitą emigracijoje, tautinio tapatumo išlaikymo būdus bei problemas svetimame krašte. 

The monograph examining individual emigration from Lithuania waves (XIXth end - XXth. Beginning of economic emigration, the so-called “Grynoriai”, political refugees after the Second World War - “Dipukai”, and the current emigration), attempts to reveal the Lithuanian identity change in emigration, national identity maintenance methods and problems a foreign land.


Lithuania in My Life
Alfred Erich Senn
Atsiminimai / Memoir

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-9955-12-760-4 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Alfredas Erichas Sennas, amerikiečių istorikas, apmąsto, kaip jis susidomėjo ir ėmėsi rašyti apie Lietuvos istoriją. Jo tėvas, Alfredas Sennas, pagal kilmę šveicaras, išskirtinis lingvistas, 1921 m. atvyko į Lietuvą ir dėstė Lietuvos universitete (vėliau pervadintame Vytauto Didžiojo universitetu), Kaune. 1930 m. jis išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, ten gimė ir šios knygos autorius. 6 dešimtmetyje ėmęsis gilintis į Lietuvos istoriją, autorius sužinojo apie daugelį iškilių politinių emigrantų, ir kai Lietuva 1988–1991 m. išsiveržė iš Sovietų Sąjungos, jis tapo Sąjūdžio Steigiamojo Suvažiavimo, vykusio 1988 m., Michailo Gorbačiovo vizito Lietuvoje 1990 m. ir 1991-ųjų sausio įvykių liudininku.

Alfred Erich Senn, an American historian, reflects on how he became interested in writing about Lithuania’s history. His father, Alfred Senn, a Swiss by birth and an exceptional linguist, came to Lithuania in 1921 and taught at the University of Lithuania (subsequently renamed Vytautas Magnus University) in Kaunas. In 1930 he moved to the United States where the author of this book was born. In the 1950s, when the author became interested in studying Lithuania’s history, he came to know many prominent Lithuanian émigrés, and when Lithuania broke out of the Soviet Union in 1988-1991, he was a witness to the Sąjūdis Constituent Convention in 1988, Mikhail Gorbachev’s visit to Lithuania in 1990, and the January events of 1991.


Powojenna historia Litwy: skrypt akademicki
Red. / Ed. / Pod redakcją Katarzyny Korzeniewskiej-Wolek
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 144 p.
ISBN 978-9955-12-840-3 (spausdintas / Print)

Anotacija / Adnotacja
Ši knyga – mokymo priemonė lenkų kalba, skirta Lietuvos sovietinių metų istorijai. Tai – trumpa pagrindinių faktų ir procesų apžvalga, kuri gali būti naudinga kaip pagalbinė mokymo priemonė tiek dėstytojams, tiek studentams. Knyga parengta remiantis redaktorės patirtimi dirbant su lenkais studentais, kuriems Lietuvos pokario istorija – ne pagrindinis studijų dalykas (pvz., politologais, kultūrologais, tarptautinių santykių studentais), bet galima tikėtis, kad ji bus naudinga ir lituanistams. Knygoje galima rasti ir originalių lietuvių istorikų straipsnių, išverstų į lenkų kalbą, skirtų Lietuvos kultūros padėčiai sovietiniais metais ir politinei istorijai.

Niniejszy skrypt w języku polskim poświęcony jest historii Litwy okresu sowieckiego. To krótki zarys, dotyczacy najważniejszych dla powojennej Litwy faktów i procesów. Może on być wykorzystany jako materiał pomocniczy dla wykładowców i studentów. Książkę przygotowano w oparciu o doświadczenia redaktorki w pracy z polskimi studentami, dla których powojenna historia Litwy nie jest przedmiotem kierunkowym (studiującymi np. Nauki polityczne, kulturoznawstwo czy stosunki międzynarodowe). Może ona być też pomocna w pracy ze studentami kierunków lituanistycznych. Książka zawiera także oryginalne artykuły litewsich historyków przełożone na polski, a poświęcone sytuacji kultury na Litwie i jej historii politycznej okresu sowieckiego.


Jogailos ir Vytauto laikai
Z. Kiaupa, Lidia Korczak ir kt.
Straipsnių rinkinys


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 226 p.
ISBN 978-9955-12-749-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-748-2 (spausdintas)

Anotacija
Mokslinių straipsnių rinkinyje, kuris skirtas Žalgirio kautynių 600-osioms metinėms, pristatomi Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) ir Jogailaičių universiteto (Krokuva) organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos rezultatai. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos mokslininkų straipsniuose dėmesys sutelktas ne į pačias Žalgirio kautynes ir jų epochos karinius reikalus, o į didžiojo karo su Vokiečių ordinu laikais, valdant Jogailai ir Vytautui, Lietuvoje ir Lenkijoje vykusius politinius, visuomeninius, kultūrinius procesus Vidurio ir Rytų Europos politiniame kontekste.

                                           Knyga prieinama Universiiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Metodiniai nurodymai kariuomenės dalinio istorijai rašyti
Jonas Vaičenonis
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 44 p.
ISBN 978-9955-12-583-9 (spausdintas)

Anotacija
Metodinė priemonė skirta kariuomenės dalinio istorijai rašyti. Joje atsakoma į daugelį klausimų, kurie, įvertinus kelerių metų patirtį, dažniausiai kyla tokią tyrimų kryptį pasirinkusiems studentams. Šis leidinys pagelbės ir dėstytojams, kurie turi mažiau patirties kariuomenės istorijos tyrinėjimų srityje, pasiryžusiems imtis atsakingai vadovauti tokiam darbui.

                                           Knyga prieinama Universiteto el. publikacijų talpykloje  (VDU ePub).


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789–1792 metais
Liudas Glemža
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 262 p.
ISBN 9955-12-632-4 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje apžvelgiamas 1789–1792 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestiečių politinis-socialinis judėjimas. Surinkus gausią archyvinę medžiagą, į šį judėjimą žvelgiama plačiai, aprėpiant visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją. Knygoje mėginama išsiaiškinti šio fenomenalaus judėjimo priežastis ir pasekmes, miestų reformų iniciatorių siekius, naujųjų įstatymų nulemtus pokyčius bei apibrėžti miestų sąjūdžio dalyvių skaičių.


Kauno atradimai
Egidijus Aleksandravičius, Dalia Kuizinienė, Modestas Kuodys, Tomas Pabedinskas, Jurgita Staniškytė, Jūratė Tutlytė, Rasutė Žukienė
Universiteto informacinis leidinys

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 117 p.
ISBN 978-9955-12-519-8 (spausdintas)

Anotacija
„Kauno atradimai“ yra kitoks Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės – studentų, dėstytojų, profesorių – žvilgsnis į miestą. Tai yra asmeniški pasakojimai, pristatantys svarbiausius miesto istorijos, universitetinės kultūros, meno, architektūros, fotografijos, teatrinio ir literatūrinio gyvenimo aspektus ir kviečiantys atrasti juos šių dienų Kaune. Leidinyje taip pat rasite informatyvų 100 lankytinų objektų Kaune gidą bei žemėlapį.


Kurso „Lietuvių moderniosios tautos tapsmas“ seminarai
Jurga Miknytė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 32 p.
ISBN 978-9955-12-374-3 (spausdintas)

Anotacija
Šia metodine priemone siekiama skatinti studijuoti moderniosios lietuvių tautos formavimąsi, taikant įvairias teorijas ir metodus, lavinti gebėjimą analizuoti ir kritiškai vertinti istoriografiją; inspiruoti naujas XIX amžiaus kultūrinių, politinių ir socialinių procesų traktuotes. Bandant atkreipti dėmesį į XIX amžiaus daugiaprocesualumą, į studijų akiratį įtraukiami įvairūs ir nevienareikšmiai Lietuvos modernizavimosi aspektai: vertybinių orientacijų, idėjinių inovacijų ir kultūrinės veiklos sklaida, bajoriškoji politinė kultūra ir jos kitimo tendencijos, idėjinių-politinių srovių diferenciacijos procesas, Lietuvos valstybingumo koncepcijos, Didysis Vilniaus seimas, visuomenės kritika, lyties ir seksualumo tapatybės. Ši metodinė priemonė naudinga ne tik Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos bakalauro studijų programos kurso „Lietuvių moderniosios tautos tapsmas“ studentams, bet ir siekiantiems kryptingai studijuoti XIX amžiaus istoriją, norintiems kritiškai įvertinti lietuvių tapsmo moderniąja tauta konceptualizacijas.


Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje
Vaida Kamuntavičienė
Monografija


VDU leidykla, 2008
Apimtis: 180 p.
ISBN 978-9955 -12-395-8 (spausdintas)

Anotacija
Katalikų bažnyčia XVII a. antrojoje pusėje veikė ne tik religinį žmonių gyvenimą, bet ir visuomenės politinę raidą. Knygoje nagrinėjama, kokias sąlygas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kaip valstybė, sudarė Katalikų bažnyčios veiklai Lietuvoje ir, kita vertus, kokia buvo Lietuvos katalikų bažnyčios įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdymui, atskleidžiama svarbiausiųjų to meto Katalikų bažnyčios hierarchų politinė veikla, kaip jie gebėjo derinti tarnavimo Dievui ir Tėvynei idealus.


Lenkijos istorinė raida ir Lietuva
Modestas Kuodys
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 26 p.
ISBN 978-9955-12-328-6 (spausdintas)

Anotacija
Leidinyje pateikta vieno iš keleto apibendrinamųjų-apžvalginių užsienio šalių ir atskirų tautų istorijos kursų, skaitomų Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) istorijos specialybės studentams trečiaisiais arba ketvirtaisiais jų studijų metais, seminarų medžiaga.


Savarankiškų studijų darbų (referatų) rašymas
Marius Sirutavičius
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 27 p.
ISBN 978-9955-12-423-8 (spausdintas)

Anotacija
Šioje metodinėje priemonėje pateikiamų esminių referatų rašymo nuostatų ir rekomendacijų eiliškumas atitinka pagrindinius savarankiškų darbų atlikimo etapus. Pirmojoje dalyje aptariamas temos pasirinkimas, išdėstomi literatūros paieškos ir atrankos principai, pateikiami siūlymai, kaip parengti darbo planą ir geriau išdėstyti medžiagą. Kitoje leidinio dalyje supažindinama su referato sandaros principais, gana detaliai apibūdinami įvado struktūriniai elementai. Likusiuose skyriuose išdėstomi metodiniai nurodymai citavimo, nuorodų rašymo, priedų pateikimo, literatūros šaltinių sąrašo sudarymo, darbo techninio apipavidalinimo klausimais bei galimi savarankiškų darbų vertinimo kriterijai.


Česlovo Milošo žemė
Sud. Nijolė Taluntytė
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 232 p.
ISBN 978-9955-12-289-0 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje pristatomas Česlovo Milošo gimtojo krašto, metaforiškai pavadinto Česlovo Milošo žeme, tyrimas. Monografijoje apžvelgiama Apytalaukio parapijos (kuriai iš pradžių priklausė Apytalaukio, Šventybrasčio, Lančiūnavos bažnyčios) istorija, pirmą kartą analizuojama šių apylinkių šnekta ir pateikiama autentiškų tekstų. Kalbinius, istorinius tyrimus papildo Č. Milošo „Isos slėnis“ kultūrinio landšafto identifikacija ir eseistikos analizė.


Development of Lithuanian State and Society / Lietuvos valstybės ir visuomenės raida
Rūstis Kamuntavičius
Mokomoji knyga / Textbook

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 104 p.
ISBN 9955-572-34-5 (spausdintas)

Anotacija / Abstract
Ši mokomoji knyga skirta užsieniečiams, pirmiausia į Lietuvą atvykstantiems studentams, susipažinti su pagrindiniais Lietuvos istorijos faktais. Knygoje apžvelgiama Lietuvos istorija nuo anksčiausiųjų laikų iki šiandienos, atkreipiant dėmesį į esminius įvykius ir laikotarpius. Yra keletas priedų, suteikiančių studentui pagrindinės informacijos apie Lietuvos valstybę ir visuomenę: istorinių žemėlapių, etnografinių ir istorinių regionų bei lito banknotų aprašų. Ši mokomoji knyga yra šiek tiek pakoreguota internetinės publikacijos, kuri pasirodė 2003 m. kaip tarptautinio projekto dalis (projektui vadovavo Nancy universitetas), versija (www.testforces.net).

The textbook aims to provide a non-Lithuanian student with the information on the most important developments of the Lithuanian state and society. The textbook covers all Lithuanian history from the earliest times till today with a special attention paid to the most crucial events and periods. Several attachments are added to provide a student with the most basic information on Lithuanian state and culture: historical maps, description of ethnographical and historical regions as well as of the Litas banknotes.
This textbook is a modified version of an on-line publication which appeared in 2003 as a part of international project guided by the University of Nancy (www.testforces.net).


Razem w Europie
Red. Irena Mikłaszewicz, Rūstis Kamuntavičius
Mokslinių straipsnių rinkinys / Zbiór artykułów / Selected papers

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 214 p.
ISBN 978-9955-12-136-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / AdnotacjaAbstract
Tai – rinkinys straipsnių, kuriuos parengė Vidurio ir Rytų Europos jaunieji mokslininkai, Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų vasaros mokyklos absolventai.

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór artykułów młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej - absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

This book presents selected papers written by scientists from the Central-East Europe, Warsaw University Summer School on East Europe Studies graduates.


Istorinė byla
POW narių teismas Kaune 1920 metais
Pranas Janauskas


VDU leidykla, 2005
Apimtis: 32 p.
ISBN 9955-12-046-0 (spausdintas)

Anotacija
Šiame leidinyje nušviečiamos Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo po 1919 metų sąveikos su Lenkija. Vienas iš veiksnių, kuriais Pilsudskis operavo prieš Lietuvą, buvo Lenkų karinė organizacija (Polska Organizacja WojskowaPOW). Pasinaudojant Lietuvos centrinio archyvo dokumentais, kitų tyrinėtojų skelbtais ir neskelbtais darbais, periodinėje spaudoje pasirodžiusiais straipsniais pasigilinti į anuomet pagarsėjusią 1920 m. "P.O.W. bylą". Leidinys yra "Darbų ir dienų" 40 tomo atspaudas.


Metodinė priemonė studentams, studijuojantiems holokausto problemų kursą
Bernaras Ivanovas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 98 p.
ISBN 978-9955-12-069-X (spausdintas)

Anotacija
Holokausto problemų kursas, skaitomas Vytauto Didžiojo universitete, paliečia šiuos bei daugelį kitų reikšmingų klausimų, susijusių su Holokausto tragedija. Šios metodinės priemonės sudarytojas tikisi, kad padės studentams geriau susipažinti su pačia Holokausto problema bei tomis sociopsichologinėmis problemomis, kurias ji sukelia šiuolaikinėse visuomenėse.


Kursinio darbo rašymas
Kastytis Antanaitis
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-9955-12-085-1 (spausdintas)

Anotacija
Ši istorijos kursinių darbų rašymo metodinė priemonė skirta studentams ir dėstytojams pasirengti kursinių darbų rašymui ir turi būti naudojama kūrybiškai, atsižvelgiant į kiekvieno kursinio darbo rašymo aplinkybes.


Rusijos istorija. Feodalizmo epocha
Povilas Lasinskas
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 69 p.
ISBN 978-9955-12-006-1 (spausdintas)

Anotacija
Knyga skirta papildomai kurso metu dėstomų temų analizei. Metodinė medžiaga apima feodalinę Rusijos praeitį, pradedant Senovės Rusios valstybingumo geneze ir baigiant baudžiavinės santvarkos panaikinimu.


Vidurio Lietuva VIII–XII a.
Mindaugas Bertašius
Monografija 


VDU leidykla, 2002
Apimtis: 270 p.
ISBN 9955-530-15-4 (spausdintas)

Anotacija

Panaudojant gausią Kauno apylinkių (Vidurio Lietuvos) archeologinię tyrimų medziagą, knygoje siekiama atskleisti krašto priešistores raidą, gyventojų meterialinės ir dvasinės kultūros bruožus, papročius, genčių bei anksryvąjai valsrybei būdingų strukturų formavimosi procesus. Didelė dalis svarstymų, apmątymų, palyginimų ir išvadų daryta, remiantis jau gerą dešimtmetį Kaune tyrinėjamo didžiausio Lietuvoje Marvelės kapinyno duomenimis. Knygos gale rasite vietovardžiū rodyklę.


Holokausto istorijos tyrimai ir tautų kolektyvinė atmintis Baltijos regione
Sud. Klaus Fuchs, Eglė Bendikaitė
Mokslinės konferencijos medžiaga


VDU leidykla, 2002
Apimtis: 180 p.
ISBN 9955-530-37-5 (spausdintas)

Anotacija
Knyga parengta remiantis 2002 m. gegužės 17-18 d. Vytauto Didžiojo universitete įvykusios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Baltijos jūros regiono holokausto istorijos tyrimų būklei, holokausto švietimo problemoms ir holokausto bei sovietinio genocido politikos atspindžiams šiuolaikinėje kolektyvinėje tautų atmintyje nagrinėti. Leidinyje pateikiami 8 konferencijos pranešimai.


Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje
Svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915)
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė
Monografija


VDU leidykla, 2001
Apimtis: 180 p.
ISBN 9986-501-81-4 (spausdintas)

Anotacija
Monografija sudaryta iš trijų dalių. Pirmoje dalyje apžvelgiama 1843-1915 m. laikotarpio 
Kaunos architektūra, jos bruožai, projektai, pristatomi pastatų užsakovai ir architektai. Antrą dalį sudaro architektūros objektų katalogas. Trečioje dalyje pristatomos Kauno architektų kūrybinės biografijos. Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė. 


Lietuvos kultūros istorijos metmenys
Bronius Genzelis

 

VDU leidykla, 2001
Apimtis: 268 p.
(spausdintas)

Anotacija

Knygoje aptariamas kultūros istorijos objektas ir, nors nesilaikant griežtos chronologijos, glaustai kultūrologiniu aspektu apžvelgti mūsų kultūroje vykstantys procesai. Taip pat trumpai apžvelgta ir išeivijos lietuvių kultūros plėtotė. Knyga skirta plačiajam skaitytojų ratui ir visiems besidomintiems Lietuvos kultūros istorija.


Kova už valstiečių sielas
Caro valdžia, Lietuvos visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje

Antanas Kulakauskas

VDU leidykla, 2000
Apimtis: 164 p.
ISBN 9986-501-43-1 (spausdintas)

Anotacija
Po 1863 m. sukilimo Lietuvoje pradėta kurti rusifikacinė pradinė švietimo sistema. Carinė Rusija tikėjo, kad kryptingai nutautinanti mokykla įtrauks lietuvius į rusų etnopolitinę bendriją.
Knygos autorius plačiai apžvelgia M. Valančiaus pastangas atkurti 1863 m. uždarytas jo žinioje veikusias bažnytines mokyklėles. Vyskupo projektas buvo atmestas. M. Muravjovas siūlė Kauno gubernijoje pradėti „žemaičių rašto rusų raidėmis“ mokymą. Kaip atskiras reiškinys tyrinėjama to meto švietimo sistema Užnemunėje. Ten lietuvių kalba išliko ne tik pradžios, bet ir Suvalkų gubernijos vidurinėse mokyklose. Neabejotina, kad tai didžia dalimi lėmė lietuvių tautinio sąjūdžio pobūdį šiame krašte.


Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida. XVIII a. pabaiga – XIX a. pirmoji pusė (lyginamasis aspektas)
Saulius Pivoras

VDU leidykla, 2000
Apimtis: 152 p.
ISBN 9986-501-42-3 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje nagrinėjamas artimų etnosocialinių bendrijų – lietuvių ir latvių – tapsmas moderniomis tautomis XVIII a. pabaigoje – XIX a. pimojoje pusėje. Lietuvių valstiečių socialinėje mąstysenoje, nepaisant antidvarininkiško branduolio, išliko kultūrinio susitapatinimo su Lietuvos bajorais plotmės. Latvių atsiribojimas nuo dvarininkų (daugiausia baltvokiečių) buvo ypač stiprus. Tuo pat metu gilėjo priklausymo Rusijos pavaldiniams suvokimas, formavosi rusofilizmo idėja. Nors jau mezgėsi pirmieji abiejų tautų inteligentų ryšiai, bet etnokultūrinė giminystė dar neturėjo lemiamos įtakos. Vėliau lietuvių ir latvių bendradarbiavimui iškilo kita kliūtis – skirtingas priklausomybės Rusijos imperijai vertinimas.


Antano Smetonos korespondencija 1940-1944
Sud. Daiva Dapkutė

Šaltinių publikacija

VDU leidykla, Išeivijos studijų centras, 1999
Apimtis: 673 p.
ISBN 9986-501-30-X (spausdintas)

Anotacija
Ši knyga išleista Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro ir yra 1-as tomas iš leidžiamo Egzodo archyvo. Leidinyje skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidento Antanos Smetonos (1874-1944) egzilinio laikotarpio (1940 06 15 – 1944 01 09) susirašinėjimas su diplomatais, žymiais Amerikos lietuvių veikėjais, JAV politikais. Dokumentai paimti iš Broniaus Kviklio archyvo, saugomo Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centre.


Žemaitijos politinė padėtis 1380-1410 metais
Vytenis Almonaitis

Monografija

VDU leidykla, 1998
Apimtis: 202 p.
ISBN 9986-501-27-X (spausdintas)

Anotacija
Šioje monografijoje nagrinėjamas laikotarpis, kai jau 1387 m. Žemaitija kartu su visa Lietuva formaliai tapo krikščioniška. Pirma rimtesnė juridinė Žemaitijos perleidimo kryžiuočiams sutartis Salyne netoli Kauno pasirašyta tik 1398-aisiais. Iki tol žemaičių kraštas visada teisiškai priklausė Lietuvos valstybei. Ir netgi gavęs sutarčių popierius, galingasis Vokiečių ordinas dar turėjo pavergti karingą, užsispyrusią baltų gentį. Net du kartus formaliai užvaldę Žemaitiją (1400-1401 metais ir nuo 1406-ųjų trejus su puse metų) kryžiuočiai nesirūpino skleisti Dievo žodį pagonims.


Rusijos cenzūra Lietuvoje XIX a. viduryje
Zita Medišauskienė

Monografija

VDU leidykla, 1998
Apimtis: 302 p.
ISBN 9986-501-28-8 (spausdintas)

Anotacija
XIX a. viduryje Rusijos valdžia, įtvirtindama savo politiką Lietuvoje, aktyviai naudojosi cenzūra, kurios pagalba siekė iš Lietuvos visuomenės gyvenimo pašalinti neparankias idėjas, mintis, nuomones, nepriimtinas pažiūras. Rusijos cenzūrinės politikos Lietuvoje visuma yra šios knygos objektas. Knygoje nušviečiama cenzūros institucijų sistema ir jų veiklos principai, apibūdinami visoje imperijoje galioję bendrieji cenzūriniai reikalavimai, taip pat, iliustruojant gausiais pavyzdžiais, konkrečiai aptariamas lenkiškų ir lietuviškų knygų tikrinimas.


Ką šniokščia Jūros rėvos
Vytenis Almonaitis

VDU leidykla, 1994
Apimtis: 168 p.
ISBN 9986-585-00-7 (spausdintas)

Anotacija
Autorius knygoje nuosekliai pateikia žinias apie žygių maršrutą Jūros upe.