Angliškai

Kalbotyra


Gretinamoji lietuvių ir prancūzų kalbų fonetika
Asta Kazlauskienė ir Loïc Boizou
Vadovėlis

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 128 p.

ISBN 978-609-467-365-8 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673658
 
Anotacija
Vadovėlis supažindina su prancūzų kalbos fonetika ir tartimi. Knygoje naudojamasi Tarptautinės fonetikos asociacijos patvirtinta tarptautine fonetine abėcėle. Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami svarbiausi teoriniai fonetikos terminai, gretinamos lietuvių ir prancūzų kalbos garsinės sistemos, antrojoje pateikti kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Nuo kitų panašaus pobūdžio leidinių vadovėlis skiriasi tuo, kad mokytis užsienio kalbos fonetikos pamatų siūloma nuosekliai gretinant lietuvių ir užsienio kalbos sistemas. Tikimės, kad tai bus patrauklesnis ir lengvesnis būdas perprasti užsienio kalbos fonologinę sistemą, lyginti garsų tarsenos skirtumus ir panašumus.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacų talpykloje (DSpace CRIS).

Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 137 p.
ISBN 978-609-467-329-0 (internetinis)
https://dx.doi.org/10.7220/9786094673290


Anotacija
Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami teoriniai fonetikos ir fonologijos dalykai (garsų ir garsinės kalbos vienetų klasifikacija, TFA pritaikymo lietuvių kalbai principai, tarties normos ir kt.), antrojoje pateikiami kartojimo klausimai ir praktinės užduotys.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePubDSpace CRIS).


Lietuvių kalbos terminų automatinis nustatymas ir apibrėžimas
Agnė Bielinskienė, Loïc Boizou, Gintarė Grigonytė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Andrius Utka
Monografija


Vytauto Didžiojo universitetas, 2015
Apimtis: 199 p.
ISBN 978-609-467-148-7 (internetinis)

Anotacija
Monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų nustatymo ir apibrėžimo tyrimai. Šie tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos ir tekstynų lingvistikos principais. Knygoje aprašyta, kaip buvo sudarytas specialusis švietimo ir mokslo tekstynas, kokiais metodais remiantis automatiškai nustatyti galimi terminai, kaip iš jų atsirinkti analizuotos srities terminai, kokia jiems būdinga struktūra, su kokiomis problemomis susidurta bandant automatiškai nustatyti terminų antraštines formas. Didelis dėmesys skirtas metodologijai aptarti, kaip pusiau automatiškai iš tekstyno nustatyti dalykinę informaciją apie terminus, kurią būtų galima panaudoti apibrėžtims sudaryti. Monografijoje pristatyti viso tyrimo praktiniai rezultatai: Švietimo ir mokslo terminų žodynas, Švietimo ir mokslo terminų ontologijaKnyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Pirminio lietuvių kalbos ritmo dėsningumai
Asta Kazlauskienė
Monografija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2015
Apimtis: 192 p.
ISBN 978-609-467-082-4 (internetinis)


Anotacija
Monografijoje nagrinėjamas neeiliuotos lietuvių kalbos ritmas. Analizuojamos akustinės garsinės kalbos ypatybės, galinčios atskleisti ritmiškumą. Siekiama išsiaiškinti, kuriai tipologinei kalbos ritmo grupei gali būti priskiriama lietuvių kalba, kas – kirtis ar skiemens trukmė – yra pagrindiniai ritmo rodikliai. Aiškinamasi, kas lemia neeiliuotos rašytinės kalbos ritmiškumą. Svarstomas klitikų vaidmuo rišliojoje kalboje. Aptariami metrinės fonologijos principai ir galimybės remiantis ja interpretuoti lietuvių kalbos ritmą. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena
Agnė Bielinskienė, Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Aurelija Tamošiūnaitė
Vadovėlis

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 416 p.
ISBN 978-609-467-064-0 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-502-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-063-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-501-5 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skiriamas visiems kalbos vartotojams, norintiems susipažinti su bendrinės kalbos normomis ir vartosena. Kiekvieno skyriaus ar poskyrio pradžioje pateikiamos bendrinės kalbos normos, vėliau pereinama prie vartosenos analizės, kiekviename skyriuje pateikiama praktinių užduočių. Knyga palengvins organizuoti pratybas, padės formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis


VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 184 p.
ISBN 978-609-467-062-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-500-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-061-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-499-5 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skirtas tiems, kurie mokosi praktinio lietuvių kalbos kirčiavimo. Leidinyje glaustai pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus skaitytojas galės atlikti savarankiškai – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi dažniau vartojamų daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Multilingualism in Europe
Study Guide. A Resource Book for Students
Ineta Dabašinskienė, Laura Čubajevaitė
Resource book


Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-992-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-044-2 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
This resource book for students introduces the main concepts of multilingualism and provides a wide range of definitions revealing the complex nature of the phenomenon. It also provides knowledge on historical developments, linguistic and cultural changes and emphasizes the historical relevance to the present situation in Europe. The documentation on the EU policy on multilingualism is critically evaluated while placing policy issues in the context of national and institutional perspectives. The resource book for students explores the economic value of languages and the impact of global English as well as the role of other “big” languages in Europe and the world. The case studies of different European countries/cities provide deeper knowledge and develop understanding of political, educational, economic and socio-cultural aspects of multilingualism. These aspects are highlighted by examining cultural and socio-political factors that may influence or even determine minority/migrant language loss, their development or maintenance. Finally, it provides an analysis of challenges for the educational sector and the schooling of multilingual children.

Šioje mokomojoje knygoje studentams pristatomos pagrindinės daugiakalbystės sąvokos ir daug įvairių apibrėžimų, atskleidžiančių šio reiškinio sudėtingumą. Taip pat pateikiama žinių apie istorinę raidą, lingvistiką ir kultūros pokyčius, pabrėžiama dabartinės situacijos Europoje istorinė svarba. Europos Sąjungos daugiakalbystės politikos dokumentacija kritiškai įvertinama, pažvelgiant į šios politikos klausimus iš nacionalinės ir institucinės perspektyvų. Šioje mokomojoje knygoje studentams aiškinamasi kalbų ekonominė vertė, pasaulinės anglų kalbos įtaka bei kitų „didžiųjų“ kalbų vaidmuo Europoje ir pasaulyje. Įvairių Europos šalių ar miestų atvejų studijos pagilina žinias ir padeda labiau suprasti politinį, švietimo, ekonominį bei sociokultūrinį daugiakalbystės aspektus. Jie išryškėja nagrinėjant kultūrinį ir sociopolitinį veiksnius. Galiausiai šioje knygoje analizuojami iššūkiai, kylantys švietimo sektoriui ir daugiakalbių vaikų mokykliniam lavinimui.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos
Sud. Asta Kazlauskienė
Straipsnių rinkinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Apimtis: 180 p.
ISBN 978-9955-12-988-2 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Rinkinyje skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuoto projekto „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ vykdytojų straipsniai, kuriuose analizuojami svarbiausi tyrimo rezultatai.

The volume of selected papers presents research in issues in Youth accentuation of Lithuanian language. Project “Youth Accentuation Tendencies: Standard Language Norms and Tendencies of Spoken Language” was conducted in 2011–2013 at five Lithuanian universities. The results have been summarized and recommendations for discussions were submitted to the Pronunciation and Accentuation Sub-commission under the Commission of the State Lithuanian Language. Methodology of the research, the intensification of the following changes, which are characteristic of the accentuation of spoken Lithuanian during last decades, the results of accentuation of polysyllabic suffixal nouns and some of prefix verbs, an auditive analysis that focused on syllable accents of one sub-dialect of Kaunas dialect, distinctive tone features in monophthongs and the diphthongs ie and uo are discussed in the present volume.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics
Vilma Bijeikienė, Aurelija Tamošiūnaitė
Mokomoji knyga


Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Apimtis: 184 p.
ISBN 978-9955-12-989-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-041-1 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Mokomoji knyga „Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics“ skirta studentams, studijuojantiems lingvistiką, ypač sociolingvistiką bei lingvistinę pragmatiką. Knygoje pristatomos pagrindinės sociolingvistikos tyrimų paradigmos, apimančios kiekybinių tyrimų metodus, susijusius su variacijos tyrimų tradicija, bei kokybinių tyrimų metodus, susijusius su lingvistinės etnografijos tradicija. Knygoje pateikta medžiaga gali būti sėkmingai taikoma seminarų veiklų organizavimui bei papildys studentų savarankišką mokymąsi.

“Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics” is a resource book for students in linguistics and most particularly in sociolinguistics or linguistic pragmatics. It focuses on two main research paradigms related to sociolinguistic research, namely quantitative analysis (related to the variationist tradition) and qualitative analysis (related to the ethnographic tradition). The study guide intends to support in-class activities, as well as to serve as a source for independent study.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Daugiakalbystės tyrimai / Research in Multilingualism
Sud. / Compiled by Nemira Mačianskienė
Straipsnių rinkinys / Selected papers


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 122 p.
ISBN 978-9955-12-784-0 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Šiame mokslinių straipsnių rinkinyje pristatomi tyrimai kalbos politikos, identiteto ir kalbos, kultūrinio elemento svarbos mokant(is) svetimų kalbų, aukštosios mokyklos absolventų kalbinių pasiekimų daugiakalbystės aspektu, IDKM mokytojų kalbinių kompetencijų tobulinimo klausimais; motyvacijos veiksnių analizės, kalbinių, informacinių-komunikacinių technologijų, verslumo ir kitų įgūdžių tobulinimo aspektais. Leidinyje daugiakalbystės klausimai nagrinėjami lietuvių, latvių, anglų ir prancūzų kalbomis.

The volume of selected papers presents research in issues in language policy, language teaching and learning in higher education, development of plurilingual competence and intercultural dialogue.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 153 p.
ISBN 978-9955-12-799-4 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skirtas VDU Lietuvių filologijos studentams. Jis parengtas pagal šio universiteto akcentologijos kurso programą. Tačiau juo galės naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų studentai bei visi, norintys mokytis bendrinės kalbos kirčiavimo. Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus studentai galės atlikti savarankiškai – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Studying Word-Formation in English
Jūratė Ruzaitė
Pateikčių rinkinys / A resource book


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 80 p.
ISBN 978-9955-12-802-1 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-12-801-4 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Pagrindiniai šios mokymo priemonės tikslai – padėti besimokantiems įsisavinti naujas kalbines kategorijas ir naują teorinę medžiagą, kad jie įgytų gebėjimų efektyviai panaudoti teorines žinias atliekant nedidelės apimties praktines užduotis, lavintų praktinius įgūdžius ir gebėjimus analizuoti lingvistinius duomenis ir bandytų pritaikyti teorines žinias sprendžiant ne vien kalbines problemas, bet ir tokiose srityse kaip anglų kalbos mokymas, vertimas, informacinės technologijos, kalbos terapija, reklama, viešieji ryšiai tyrimai ir leidyba. Šią priemonę sudaro glausta teorinė medžiaga ir daugiafunkcės, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys. Dalis užduočių yra paremtos tekstynais, kas yra ypač aktualu studentams, nes šį metodą jie dažnai renkasi diplominiams darbams rašyti. Užduotys skirtos atlikti individualiai ir grupėse.

The present book is a resource book for those interested in word formation and word structure in the English language. It deals with the most basic theoretical and methodological issues important in the field of morphology. It is designed for students to learn, practice and revise the key aspects of English morphology. To explore different morphological phenomena and to practice discovering important morphological categories, a variety of activities are provided for different topics. They develop students’ skills in data analysis, categorization of the data, analytical thinking, and interpretation of the findings. Some practice tasks are to be carried out on the basis of corpus data. Corpus-based tasks are designed as research tasks for project work and team work. This study aid on morphology aims to help students develop their skills in data analysis, problem solving, and logical thinking that can further be applied in many fields within and beyond linguistics (e.g. information technologies, language teaching, translation and interpreting, speech and language therapy, advertising, public communication and public relations, research and publishing).

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Trumpas lietuvių kalbos morfonologijos pagrindų kursas
Asta Kazlauskienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 73 p.
ISBN 978-9955-12-841-0 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta lietuvių filologijos studentams, klausantiems fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir žodžių darybos kursų. Leidinyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Prieduose pateikiami trumpi dažniausiai vartojamų žodžių, pasižyminčių garsų kaita ir metatonija, sąrašai.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Metodiniai patarimai rašantiems kalbotyros darbus
Erika Rimkutė, Andrius Utka
Metodinė priemonė


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 110 p.
ISBN 978-9955-12-763-5 (internetinis)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta Lietuvių filologijos bakalauro programos studentams. Patarimai gali būti naudingi ir studijuojantiems pagal kitas kalbotyros bakalauro programas, taip pat rengiantiems magistro darbus. Leidinyje aiškinama, kaip naudoti elektroninių tekstų rengimo priemones (teksto redaktorius, skaičiuokles-lenteles, prezentacijos programas), taikyti tyrimo metodus; rašoma apie mokslinių rašto darbų pobūdį, tokiems darbams keliamus reikalavimus. Metodinėje priemonėje nurodyti reikalavimai, kurių reikia laikytis norint pateikti tinkamo turinio ir formos mokslinį darbą. Knygoje aiškinama, kaip cituoti, sudaryti ir tekste pateikti lenteles bei paveikslus, kaip sudaryti literatūros sąrašą, kaip išdėstyti tekstą, kaip pasiruošti pristatyti darbą žodžiu.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Abėcėlinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas
Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis
Žodynas


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 2119 p.
ISBN 978-9955-12-732-1 (internetinis)

Anotacija
Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Jo medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių (26 proc.), publicistinių (28 proc.) ir grožinių (25 proc.) tekstų, mažiau nei dešimtadalis (7 proc.) administracinių tekstų ir daugiau nei dešimtadalis (14 proc.) įvairių spontaninės kalbos fragmentų. Šiame žodyne žodžiai išrikiuoti abėcėlės tvarka, po žodžio nurodomas jo pavartojimo dažnis, toliau pateikiamas tas pats žodis, išskaidytas morfemiškai, jo pagrindinė forma ir morfologiniai požymiai. Žodyne morfemos atskirtos brūkšneliais. Abėcėlės tvarka pateiktame žodyne galima gana greitai rasti žodį, jo vartojimo dažnį. Tokiame žodyne labai gerai matyti ir giminiškų žodžių morfeminė struktūra.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Dažninis lietuvių kalbos morfemikos žodynas
Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis
Žodynas


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 2119 p.
ISBN 978-9955-12-735-2 (internetinis)

Anotacija
Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių (26 proc.), publicistinių (28 proc.) ir grožinių (25 proc.) tekstų, mažiau nei dešimtadalis (7 proc.) administracinių tekstų ir daugiau nei dešimtadalis (14 proc.) įvairių spontaninės kalbos fragmentų. Šiame žodyne žodžiai išrikiuoti mažėjančio dažnio tvarka, po žodžio nurodomas jo pavartojimo dažnis, toliau pateikiamas tas pats žodis, išskaidytas morfemiškai, jo pagrindinė forma ir morfologiniai požymiai. Žodyne morfemos atskirtos brūkšneliais. Mažėjančio dažnio tvarka pateiktame žodyne labai gerai matyti tirtų žodžių statistiniai duomenys, dažniausi ir rečiausi žodžiai, galima gretinti žodžius pagal vartosenos polinkius.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Atgalinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas
Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis
Žodynas


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 2096 p.
ISBN 978-9955-12-731-4 (internetinis)

Anotacija
Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių (26 proc.), publicistinių (28 proc.) ir grožinių (25 proc.) tekstų, mažiau nei dešimtadalis (7 proc.) administracinių tekstų ir daugiau nei dešimtadalis (14 proc.) įvairių spontaninės kalbos fragmentų. Šiame žodyne žodžiai išrikiuoti pagal abėcėlę, skaitant žodį nuo galo. Po žodžio nurodomas jo pavartojimo dažnis, toliau pateikiamas tas pats žodis, išskaidytas morfemiškai, jo pagrindinė forma ir morfologiniai požymiai. Žodyne morfemos atskirtos brūkšneliais. Žodyne labai gerai matyti darybiniai tipai, greta pateikiami to paties afikso žodžiai, tad visai nesunku nustatyti, kiek žodžių vartojama su ta pačia priesaga, galūne ar dūrinio antrąja šaknimi. Žodyne išryškėja ir kaitybos tipų (linksniuočių, asmenuočių) vartosenos polinkiai.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendroji ir specialybės kalbos kultūra
Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Agnė Bielinskienė
Vadovėlis (2-as patais. leidimas)


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 372 p.
ISBN 978-9955-12-655-3 (internetinis)
ISBN 978-9986-418-66-5 (spausdintas 1-as leidimas)

Anotacija
Tai – aukštųjų mokyklų bendrasis vadovėlis, sudarytas remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojama Specialybės kalbos programa. Šiuo leidiniu gali naudotis aukštųjų mokyklų studentai, vidurinių mokyklų mokytojai, visi, kurie nori savarankiškai išmokti taisyklingos bendrinės kalbos, tinkamai pasirengti kalbai, parašyti mokslinį darbą ar dokumentą. Ši knyga padės lengviau organizuoti pratybas, formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Žodžio reikšmė. Žodynai ir tekstynai
Rūta Marcinkevičienė
Vadovėlis


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 110 p.
ISBN 978-9955-12-754-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-754-3 (spausdintas)

Anotacija
Leksinės semantikos studijų knyga / vadovėlis yra skirtas leksikologijos kursą klausantiems filologams. Pirmojoje jos dalyje aptariamos vienareikšmiškumo ir daugiareikšmiškumo sampratos, pristatomas polisemijos reiškinys, tipologija, analizuojamas polisemijos ir homonimijos santykis. Antroji dalis skirta supažindinti studentus su žodynų tipais ir nuo jų priklausančiais leksinės žodžio reikšmės ypatumais. Trečiojoje dalyje konkrečiais pavyzdžiais aiškinama, kaip tirti leksinę reikšmę remiantis jų vartosena,
t. y. tekstynais. Šia knyga ne tik pristatomos ir iliustruojamos svarbiausios teorinės sampratos, bet ir mokoma savarankiškai tirti ir aprašyti žodžio reikšmę, remiantis tekstynais ar vartosenos pavyzdžiais.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kalbos kultūros pratimai filosofams
Erika Rimkutė
Metodinė priemonė


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 32 p.
ISBN 978-9955-12-591-4 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos specialybės studentams, klausantiems „Filosofijos kalbos kultūros“ kursą. Leidinyje pateiktos praktinės užduotys yra sudarytos pagal paskaitų temas. Metodinę priemonę sudaro rašybos ir skyrybos, tarties, kirčiavimo, leksikos, žodžių darybos ir gramatikos pratimai, taip pat pratimai, susiję su kompiuterinio raštingumo reikalavimais. Metodinės priemonės pabaigoje pateiktame naudotos ir rekomenduojamos literatūros šaltinių, žodynų, duomenų bazių sąraše filosofai studentai ras naudingos informacijos, kuri turėtų būti pravarti ir baigus „Filosofijos kalbos kultūros“ kursą.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendroji ir specialybės kalbos kultūra
Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Agnė Bielinskienė
Vadovėlis


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 372 p.
ISBN 978-9986-418-66-5 (spausdintas)

Anotacija
Tai – aukštųjų mokyklų bendrasis vadovėlis, sudarytas remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojama Specialybės kalbos programa. Šiuo leidiniu gali naudotis aukštųjų mokyklų studentai, vidurinių mokyklų mokytojai, visi, kurie nori savarankiškai išmokti taisyklingos bendrinės kalbos, tinkamai pasirengti kalbai, parašyti mokslinį darbą ar dokumentą. Ši knyga padės lengviau organizuoti pratybas, formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas
Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis, Airenas Vaičiūnas
Mokslo studija


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 108 p.
ISBN 9955-12-630-0 (spausdintas)

Anotacija
Šioje mokslo studijoje aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio sudarymo principai, analizuojamos pagrindinės problemos, kurios iškilo įprastas lingvistines taisykles pritaikant algoritmams. Nagrinėjama sąveika su morfologinės ir leksinės informacijos duomenų bazėmis. Kiekvieno algoritmo (skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo) aprašas sudarytas iš dviejų dalių: lingvistinės medžiagos ir algoritmo schemos. Studija skiriama ir kalbininkams, ir informatikams, dirbantiems kalbos technologijų srityje.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių kalbos kolokacijos
Rūta Marcinkevičienė
Monografija


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 212 p.
ISBN 9955-12-656-0 (spausdintas)

Anotacija
Monografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai. Ji skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams, t. y. kolokacijoms, pristatyti. Aptariamas kolokacijų šaltinis – tekstynai, tekstynų lingvistikos postulatai bei įvairialypė kolokacijų samprata, automatiniai jų išgavimo būdai, lietuvių kalbos tekstynai ir daiktavardinių frazių žodynas, sudarytas kolokacijų pagrindu, kolokacijų metaforos ir idiomos.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Redagavimo pratybų tekstai
Jūratė Čirūnaitė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2009
Apimtis: 163 p.
ISBN 9955-12-543-3 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė mokymo priemonė yra skirta lietuvių kalbos specialybės studentams, studijuojantiems redagavimo pagrindų kursą, ir Humanitarinių mokslų fakulteto studentams, studijuojantiems specialybės kalbos kultūros kursą. Knygą sudaro pagrindinė dalis Redagavimo tekstai ir du priedai: Redagavimo pavyzdžiai ir Frazeologizmų ir kitų vaizdingų posakių lietuviški atitikmenys.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Introduction into Linguistics: A Teaching Guide
Dalia Masaitienė
Mokymo priemonė / Teaching aid


VDU leidykla, 2009
Apimtis: 448 p.
ISBN 9955-12-498-6  (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Mokymo priemonė skirta anglų filologijos studentams, einantiems įvadinį kalbotyros kursą. Joje glaustai pristatomi pagrindiniai šiuolaikinės kalbotyros principai, aptariami fonetikos, fonologijos, morfologijos, sintaksės, semantikos klausimai ir sociolingvistikos tyrimų kryptys. Kiekvienai temai skiriama pratimų, kurie skirstomi į lengvesnius ir sunkesnius. Mokymo priemonės pabaigoje pateikiamas pagrindinių lingvistinių terminų žodynėlis.

The teaching aid is devoted for the introduction into linguistics for the students of English philology. It presents a concise discussion of some of the main principles of modern linguistics and presents topics on phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and sociolinguistics. The aid is also provided with exercises on each topic which are graded from less difficult to advanced. It also includes a glossary of the most important linguistic terms.


Writing on EFL Methodology
Ingrida Žindžiuvienė
Mokomoji knyga / Guidebook


VDU leidykla, 2009
Apimtis: 84 p.
ISBN 9955-12-534-1 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Ši mokomoji knyga yra skirta Anglų filologijos programų studentams, kurie atlieka įvairaus pobūdžio tiriamuosius darbus (namų darbų užduotis, rašo bakalauro ir magistro tezes, kursinius ir tiriamuosius darbus) anglų kalbos dėstymo metodikos srityje. Mokomojoje knygoje pateikiama tiriamojo darbo struktūros analizė, aiškinami tiriamojo darbo būdai ir metodai, analizuojami įvairios apimties tiriamųjų darbų skirtumai. Mokomojoje knygoje daug dėmesio skiriama darbo tikslų ir uždavinių formulavimui, tyrimo problemos aiškinimui, tiriamojo darbo rašymo anglų kalba procesui bei savo darbo atlikimo analizei. Mokomąją knygą sudaro penki skyriai ir devyni priedai, kuriuose pateikta pavyzdžių ir pratimų, skirtų įvairiems tiriamojo darbo etapams.

The aim of this book is to satisfy the needs of those students majoring in English philology who must plan and carry out a research project on EFL methodology as part of their course or program requirements. This guidebook teaches students to organize and write their research papers on EFL methodology and provides basic information on research types and methods. According to the study program, students face the challenge of doing research in the field of EFL methodology – they write essay-type homework assignments, term papers, a Bachelor Thesis at the end of the B. A. program and research papers/projects in the graduate studies program. The main types of papers are briefly described in this guidebook, all of them sharing similar structure, principles and steps. However, the papers are different in the scope of the research. The guidebook provides students with the basic information needed to understand the research process, from idea formulation through data analysis and interpretation, text organization and documentation of sources. Students will find the necessary information on how to plan, organize and document their research and how to structure the research paper. The book will be useful for those teachers of English who consider conducting action research or publishing a research paper.


Metodiniai nurodymai Lietuvių filologijos bakalauro studijų programos darbams
Erika Rimkutė, Andrius Utka
Metodinė priemonė


VDU leidykla, 2008
Apimtis: 216 p.
ISBN 978-9955-12-396-5 (spausdintas)

Anotacija
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros studentai bakalauro studijų metu rašo įvairius mokslinius darbus: referatus, kursinius, baigiamuosius bakalauro darbus. Nusprendę tęsti studijas toliau rašo didesnės apimties, sudėtingesnius magistro darbus. Ši metodinė priemonė skirta padėti studentams naudoti elektroninių tekstų ruošimo priemones, taikyti įvairius tyrimo metodus, suvokti mokslinių rašto darbų pobūdį, paaiškinti tokiems darbams keliamus reikalavimus ir palengvinti rašymo procesą. Šiame leidinyje nurodyti reikalavimai, kurių reikia laikytis norint pateikti gerai parengtą mokslinį darbą. Svarbus ne tik darbų turinys, bet ir forma (į kurią dažnai nekreipia tinkamo dėmesio ir vyresnių kursų studentai): citavimas, lentelių ir paveikslų pateikimas, literatūros šaltinių sąrašo sudarymas, teksto išdėstymas ir pan.


Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai 
Virginija Vasiliauskienė, Erika Rimkutė 
Mokomoji knyga,  2-as patais. ir papild. leidimas

 

Pasaulio lietuvių centras, 2007 m.
Apimtis: 168 p.
ISBN: 978-9986-418-45-0 (spausdintas)

Anotacija 
Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos ir savitai interpretuojamos sudėtingesnės rašybos ir skyrybos taisyklės. Knygos skyrybos dalis parengta atsižvelgiant į naujausius Valstybės lietuvių kalbos komisijos nutarimus. Čia pat galima rasti įvairių pratimų rašybos, skyrybos ir redagavimo įgūdžiams lavinti; knygos gale įdėtas rašybos žodynėlis. Knyga skirta studentams ir vyresniųjų klasių moksleiviams.


Empfehlungen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten für Germanistik-Studierende
Sidona Žvaliauskienė
Metodinė priemonė


VDU leidykla, 2006
Apimtis: 82 p.
ISBN 978-9955-12-145-9 (spausdintas / Print)

Anotacija / Anmerkung
Šioje metodinėje priemonėje pateikiamos vokiečių filologijos studentams skirtos rekomendacijos, kaip tinkamai rašyti studijų darbus. Pateikiama aiškiai struktūruota informacija bei pavyzdžių.

Aus der Betreuung und Begutachtung vieler Jahres- und Bakkalaureatsarbeiten hat die Verfasserin den Eindruck gewonnen: Fast allen Studierenden mangelt es von Grund auf an den Kenntnissen, die Voraussetzung für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten sind. Das vorliegende kleine Werk bietet in konzentrierter Form eine Hilfestellung: Wie wähle ich das Thema einer schriftlichen Arbeit aus? Wie ist die Arbeit formal zu gestalten? Wie lese ich Texte? Wozu dient ein Exposé? Wie strukturiert man eine wissenschaftliche Arbeit? Wie zitiert man richtig? Wie verfasst man ein Literaturverzeichnis? Wie lässt sich ein Referat strukturieren und abwechslungsreich gestalten? Wie kann die Qualität von Jahres- und Bakkalaureatsarbeiten verbessert werden? Nach welchen Kriterien werden studentische Arbeiten beurteilt? Die Vielfalt der Informationen ist klar strukturiert und wird anhand von Beispielen übersichtlich dargestellt.


Psicholingvistika: gimtosios ir svetimosios kalbos mokymasis
Ineta Savickienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2003
Apimtis: 52 p.
ISBN 9955-530-71-5 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje apžvelgiami naujausi kalbos tyrimo metodai, sakytinės ir rašytinės kalbos analizės kompiuterinės programos, jų pritaikymo galimybės. Taip pat aptariamos ir pristatomos naujausios teorijos bei metodologijos, supažindinama su įdomiausiomis ir svarbiausiomis Amerikos ir Europos teorinėmis hipotezėmis.


Tekstynų lingvistika
Rūta Marcinkevičienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2000
Apimtis: 64 p.
ISBN 9986-501-57-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje nagrinėjami lingvistikos klausimai.