Angliškai

Kultūros studijos


Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos
Daiva Citvarienė, Silvija Čižaitė-Rudokienė, Rimgailė Dikšaitė, Linara Dovydaitytė, Kristina Juraitė, Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė, Edgaras Klivis, Gintautas Mažeikis, Viltė Migonytė, Agnė Pinigienė, Ina Pukelytė, Jurgita Staniškytė, Neringa Stoškutė, Jūratė Tutlytė
Monografija 
 

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 424 p.
ISBN 978-609-467-170-8 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-591-6 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-171-5 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-592-3 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Kolektyvinė monografija parašyta remiantis Vytauto Didžiojo universiteto 2012–2015 m. vykdytu mokslo tyrimų projektu „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“, kurio duomenys apima 2008–2013 m. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos miestuose ir rajonuose veikiančias kultūros įstaigas. Tyrimą sudaro teorinės studijos ir kritinė jų plėtra, atvejų analizė, kiekybiniai ir kokybiniai duomenys gauti per penkerius metus. Monografijoje aptariamas komunikacijos veiksmo, komunikacinio proto ir komunikacinio lauko santykis su modernia kūrybinių industrijų raida, aiškinami kūrybinės klasės formavimosi prieštaravimai ir jų santykis su organizacijų komunikacija, nagrinėjami ir lyginami kultūros institucijų ir su jomis susijusių struktūrų komunikacijos ir vartojamos reikšmės bei simbolių laukas politiniu ir instituciniu požiūriu, kritiškai aptariama komunikacijos kultūros organizacijose specifika, funkcijos, formos, komunikacinės kompetencijos. Taip pat polemiškai diskutuojama apie virtualios erdvės ir naujųjų medijų išnaudojimo aktyvumą kultūros institucijų komunikacinėje veikloje.

                                    Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
                                           Directory of Open Access Books (DOAB).


History of Lithuanian Culture
Dalia Senvaitytė, Rasa Žukienė, Edgaras Klivis, Dalia Kuizinienė, Vijolė Višomirskytė
Studijų knyga / Study book

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 256 p.
ISBN 978-609-467-032-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-486-5 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-031-2 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-485-8 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
This methodological study book reveals the features of Lithuanian ethnic culture, analyzes the stages of development and the most significant tendencies of Lithuanian art, theatre and literature of the 20th century and actualizes the aspects of cultural change of Lithuanian identity. The publication is intended for students of the centres for Lithuanian and Baltic studies.

Šioje metodinėje studijų knygoje atskleidžiami lietuvių etninės kultūros bruožai, analizuojami jos raidos etapai ir ryškiausios XX a. Lietuvos meno, teatro ir literatūros tendencijos, perteikiami lietuvių tapatumo kultūrinių pokyčių aspektai. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems Lietuvos ir Baltijos studijų centruose.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams
Egidija Ramanauskaitė, Juozas Rimvydas Vaišnys, Aušra Kairaitytė, Andrius Buivydas
Mokslo studija

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-947-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokslo studijoje pristatomi autorių atlikto moksleivių ir studentų migracijos procesų empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad studijų kokybė yra vienas aktualiausių veiksnių, skatinančių jaunimą rinktis studijuoti užsienio universitetuose. Nustatyta, jog universitetai ir studentai skirtingai supranta studijų kokybę, todėl svarbu išsiaiškinti studentų sampratą, kad sėkmingai vyktų universitetų ir studentų dialogas. Aptariamos studentų suvokiamos studijų kokybės dedamosios, jų studijų pasirinkimo principai. Analizuojama, kaip studentai lygina Lietuvos ir užsienio universitetų akademinio gyvenimo aplinką: studijų programas, dėstomus dalykus, dėstytojų darbą, universitetų administracijos bendravimą su studentais ir kt. Iškeliamos nepakankamo akademinio jaunimo domėjimosi realiais visuomenės procesais problemos, nemokėjimas sukaupti socialiniam gyvenimui reikalingų žinių. Remiantis tyrimo duomenimis, įvardijami studijų kokybės trikdžiai ir aprašomos galimybės juos suvaldyti. Tyrimo išvados turėtų sudominti visus besigilinančius į aktualius studijų pasirinkimo ir studijų kokybės klausimus.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Diasporinė tauta: tarp šiandieninės Lietuvos, migracijos ir lietuviškojo tapatumo
Sud. Ingrida Celešiūtė, Sigita Žemaitytė
Mokomoji priemonė

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-9955-12-854-0 (spausdintas)

Anotacija
Šios mokomosios priemonės sudarytojos siekė tyrėjui duoti galimybę susipažinti su vasaros kursų „Refresh in Lithuania“ metu sukaupta kokybinio tyrimo patirtimi ir pateikti pavyzdžių, parodančių lietuvių diasporos formavimosi būdus, užsienio lietuvių tapatumo įvairiaspalviškumą. Visi leidinyje pateikti interviu neredaguoti arba tai daryta minimaliai, kad tyrėjas turėtų kokybiškai ir ne visai kokybiškai imtų interviu pavyzdžių. Greta šių interviu, pateikiamas ir rekomendacinio pobūdžio klausimynas anglų ir lietuvių kalba, kuriuo vadovaujantis buvo imami visi šiame leidinyje pateikiami interviu. Dažnas kursų dalyvis lietuviškai kalbėjo nedaug, todėl dauguma interviu vyko anglų kalba. Dalis interviu yra pateikti originalo kalba, dalis – išversti, todėl, naudodamas šią mokomąją priemonę, tyrėjas gali palyginti, kokia technika yra naudingesnė tokio pobūdžio tyrimui.


Reception of Japanese and Korean Popular Culture in Europe 2
Sud. / Ed. Kyoko Koma
Mokslo darbai / Academic works

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 152 p.
ISBN 978-9955-12-797-0 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šis leidinys buvo parengtas pagal tarptautinio ir tarpdisciplininio kolektyvinio tyrimo projektą „Comparative Studies on Reception of Japanese and Korean Popular Culture in Europe“ („Japonijos ir Korėjos populiariosios kultūros priėmimo lyginamosios studijos“), kurį rėmė „Suntory Foundation“ dotacinė programa 2011–2012 m. Aukštoji ir populiarioji kultūra, kultūrinis pliuralizmas, valstybės įvaizdžio vystymo politika, Azijos populiarioji kultūra: Korėjos popfanai Prancūzijoje, kawaii mada Prancūzijoje, Pietų Korėjoje ir Taivane, japonų mados priėmimas Didžiojoje Britanijoje, populiarieji Japonijos įvaizdžiai nacistinėje Vokietijoje (1933–1945), Japonijos viešosios diplomatijos raida ir šalies ženklodara – visos šios temos yra aptariamos šešiuose skirtingų užsienio ir Lietuvos mokslininkų straipsniuose.

This book is the result of international and interdisciplinary collective research project called Comparative Studies on Reception of Japanese and Korean Popular Culture in Europe, supported by the Suntory Foundation subsidy program 2011-2012. This research focuses on the Reception of Japanese and Korean Culture in Europe, which could be considered as one of the most influential factors in constructing the image of these two Asian countries.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Representation of Japanese Fashion Designers in Japan and France - Through Discourse Analysis of Japanese and French Newspapers (1981-1992) Articles
Kyoko Koma
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference papers

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 159 p.

ISBN 978-9955-125-23-5 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Knygoje pateikta tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga.

This book is the result of international and interdisciplinary collective research project.


Kultūros politika
Nijolė Tolvaišienė, Laima Šinkūnaitė, Jolita Butkevičienė, Vaida Almonaitytė Navickienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 254 p.
ISBN 978-9955-12-285-2 (spausdintas)

Anotacija
Dėstomu dalyku „Kultūros politika“ siekiama padėti magistrantūros studijų studentams apibrėžti kultūros sampratą, supažindinti su Lietuvos kultūros politiką reglamentuojančiais teisiniais dokumentais bei į kultūros vyksmą įsitraukiančiomis institucijomis, Lietuvos kultūros politikos tendencijos lyginamos su kitų Europos šalių kultūros rėmimo modeliais, skatinama savarankiškai vertinti kultūros organizavimo procesus, ugdyti motyvuotą požiūrį į paveldo saugojimą, konkretaus regiono kultūros puoselėjimą.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Meno projektų valdymas
Jurgita Staniškytė, Raimonda Simanaitienė, Martynas Petrikas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 168 p.
ISBN 978-9955-12-284-5 (spausdintas)

Anotacija
Metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su pagrindinėmis meno projektų valdymo metodikomis, esminiais projektų valdymo etapais, jų turiniu ir sąsajomis, išmokyti studentus naudotis klasikinėmis bei naujausiomis meno ir kultūros projektų valdymo strategijomis, taip pat naujosiomis technologijomis, užtikrinančiomis geresnius išteklių panaudojimo ir projekto rezultatus. Pasitelkus informacinių technologijų aplinkas, plėtojamos šios naujos temos: meno kritika ir meno projektų valdymas, kintančios disciplinų tapatybės ir sąveikos laukai, meno projektų valdymas kaip kultūros politikos dalis, instituciniai ir neinstituciniai meno projektai, jų valdymo specifika, klasikinių ir netradicinių Lietuvos meno projektų lyginamoji analizė.


Kūrybinės industrijos
Jūratė Tutlytė, Renata Šūkaitytė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 168 p.
ISBN 978-9955-12-292-0 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta magistrantūros studijų studentams, lankantiems „Kūrybinių industrijų“ kurso paskaitas, ir tiems, kurie nori pažinti meną ir komerciją, kūrybiškumą ir verslumą jungiančių naujų veiklos formų savitumą, jų raišką ir vaidmenį poindustriniame, poinformaciniame pasaulyje. Leidinyje atskleidžiama kūrybinės industrijos, kaip pagrindinio globalizacijos, nacionalinės ir tarptautinės ekonomikos, kultūrinių mainų ir komunikacijos variklio, svarba. Pristatomi naujo kūrybinio pasaulio ir kūrybinės visuomenės ypatumai, jų organizavimo ir formavimosi principai, naujos meno, mokslo ir technologijų jungtys, naujųjų medijų meno, industrinės kultūros formos. Aptariama kūrybinių industrijų įtaka miestų plėtrai ir jų kultūrinei infrastruktūrai, kūrybinių miestų, kūrybinių klasterių idėjos. Analizuodami miestų regeneracijos projektai, kultūrinių (kūrybinių) kvartalų ir centrų atvejai.


Kultūros tyrimai: patirtis ir apibendrinimai
Victor C. de Munck
Mokslo darbai

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 208 p.
ISBN 978-9955-12-337-8  (spausdintas)

Anotacija
Knygos autorius (dirbantis SUNY New Paltz universitete) 2002 metais gavo National Science Foundation (NSF) stipendiją ir užduotį 
– ištirti ir palyginti kultūrinius romantiškos meilės modelius Rusijoje, Lietuvoje ir JAV. Šioje knygoje pristatomi įvairūs metodai (nuo laisvo sarašo, klausimynų sudarymo iki kodavimo metodikos, konflikto interpretacijos ir teorijos konstravimo), kurie buvo taikomi parengiant ir vykdant romantiškos meilės tyrimo projektą. Išradingai derindamas beletristinio ir mokslinio dėstymo stilius, autorius prisipažįsta, kad Lietuvoje, vakarietiškame ir šaltesnio klimato regione, trūko atviros, viešoje erdvėje funkcionuojančios kultūros. Todėl analizuojant lietuvių santykį tarp lyties ir protingumo dažnai nepadėdavo net ANTROPAC kompiuterinė daugiametodė programa.


Grupės ir aplinkos. 
Visuomenė ir gyvenimo stiliai: savi ir svetimi
Autorių kolektyvas
Mokslinių straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 178 p.
ISBN 978-9955-12-378-4  (spausdintas)

Anotacija
Mokslinių straipsnių rinkinys skirtas aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių (subkultūrinių grupių) tyrinėjimams. Šie tyrinėjimai domina įvairių mokslo krypčių atstovus – antropologus, sociologus, psichologus, matematikus, fizikus. Tyrimai siejami su grupių formavimosi bei jų elgesio analize. Tyrėjai siekia suprasti: kaip, kokiomis aplinkybėmis ir kokios formuojasi visuomenės grupės, kaip jos veikia, transformuojasi vienos į kitas, kokį poveikį grupių nariams daro išorinė socialinė aplinka, bendravimas su kitomis grupėmis, kaip jos priima savo sprendimus, kokie formuojami tapatybių modeliai, subkultūriniai gyvenimo stiliai.


Kultūros animacija
Rasa Žukienė, Rūta Mažeikienė, Linara Dovydaitytė
Metodinė priemonė (parankinė mokomoji medžiaga)

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 194 p.
ISBN 978-9955-12-286-9 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-049-7 (internetinis)

Anotacija
Šiandieniame pasaulyje nuolat ieškoma kelių ir būdų, kaip priartinti kultūrą prie įvairių socialinių grupių, kaip ją paversti ne tik saujelės išrinktųjų, bet ir visos visuomenės humanistinės savasties dalimi. Vieną iš būdų siūlo kultūros animacija, remdamasi aktyvaus kultūros vyksmo, kurį kuriant įsitraukia įvairios socialinės grupės, idėja. Būdama viena iš kultūros organizavimo formų, nuo kitų panašios veiklos rūšių kultūros animacija (lot. animatio – gaivinimas, tam tikros veiklos gyvinimas, aktyvinimas) skiriasi tuo, kad akcentuoja ne tik kultūros ir meno procesų skatinimą, bet ir visuomenės gyvenimo aktyvinimą per meninę ir kultūrinę veiklą.
Ši mokomoji knyga skirta antrosios pakopos humanitarinių disciplinų studentams, lankantiems „Kultūros animacijos“ kurso paskaitas, ir visiems kitiems, besidomintiems dabarties kultūros vyksmu bei norintiems būti aktyviais šiandienio kultūros lauko dalyviais – organizatoriais ir analitikais.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Ekokritikos akivarai
Irena Ragaišienė, Vijolė Višomirskytė, Indrė Žakevičienė
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-270-8 (spausdintas)

Anotacija
Svarbiausias šios monografijos tikslas – išaiškinti praktines ekokritikos galimybes, pabrėžti šios tarpdalykinių studijų srities specifiką ir atskleisti jos siūlomus būdus tyrinėti literatūrą ir kultūrą. Monografijos autorės šių tikslų siekė skirtingais būdais, tačiau susitelkusios į tą patį objektą – novatoriškas ekologijos ir literatūrologijos sankirtas, kertinius ekokritikos teiginius, atspindinčių plačiosios aplinkos ir žmogaus sąveikas.


Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos
Vytis Čiubrinskas
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 272 p.
ISBN 978-9955-12-283-8 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje nagrinėjama antropologijos, palyginti naujo ir sparčiai kintančio mokslo, svarbiausios teorijos, metodai ir sąvokos. Šiandieninė socialinė ir kultūrinė antropologija, neretai priartėjanti prie sociologijos, vis dėlto metodologiškai išlieka savarankiškas, žmonių įvairovę – bendruomenes, kultūras ir visuomenes studijuojantis mokslas. Autorius daug dėmesio skiria antropologijos ginamai teisei į kultūrų skirtingumą, savitumą, kitoniškumą, pastangoms įvertinti žmonių giluminius ryšius – bendruomeniškumą, kolektyvinės tapatybės pripažinimą ir palaikymą.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Humanities in New Europe 2 / Humanitariniai mokslai naujojoje Europoje 2
Culture and Identity / Kultūra ir identitetas

Ed.-in-chief / Ats. red. Romualdas Apanavičius

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 276 p.
ISBN 978-9955-122-90-6 (spausdintas)

Anotacija / Abstract
Leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kultūros ir etninio tapatumo problemos.

The issue presents the papers on the research of the problems of culture and ethnic identity.


Humanities in New Europe 1 / Humanitariniai mokslai naujojoje Europoje 1
Culture and Identity / Kultūra ir identitetas

Ed.-in-chief / Ats. red. Romualdas Apanavičius

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 276 p.
ISBN 978-9955-12-166-4 (spausdintas)

Anotacija / Abstract
Leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kultūros ir etninio tapatumo problemos.

The issue presents the papers on the research of the problems of culture and ethnic identity.


Antikinės Graikijos kultūros istorija
Neringa Lūžienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 258 p.
ISBN 9955-120-86-X (spausdintas)

Anotacija
Ši mokymo priemonė skirta antikinės Graikijos kultūros istorijos studijoms. Antikos kultūros istorijos studijų tikslas - įsigyti bendruosius antikos kultūros žinių pagrindus, gebėti analizuoti atskiras kultūrines epochas,giliau susipažinti su pagrindiniais istoriniais įvykiais, mitologija ir religija bei filosofija, vaizduojamų menų atsiradimu ir vystymusi.


Sugrįžtanti į alkus. Lietuvos Romuva
Egidija Ramanauskaitė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2002
Apimtis: 28 p.
ISBN 9955-530-36-7 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje analizuojamos etnokultūrinės grupės save siejančios su baltų prigimtinio tikėjimo bendrija „Romuva“, didžiausią dėmesį skiriant Kauno „Romuvos“ kultūrinei bendrijai. Darbas pagrįstas 1996-2001 m. atliktų lauko tyrimo duomenimis. Jo tikslas – aptarti praeities kultūros restauravimo fenomeną nūdienos kultūrinėje aplinkoje, analizuoti kultūrinio tapatumo konstravimo vaizdinius, šių vaizdinių įprasminimą dabartinėje gyvenamoje erdvėje, tapatumo individualias ir socialines (kultūrines) reikšmes.


Lietuvos kultūros istorijos metmenys
Bronius Genzelis 
Mokymo priemonė 

 

VDU, 2001
Apimtis: 268 p.
(spausdintas)

Anotacija
Knygoje aptariama lietuvių kultūros fenomeno specifika ir raida, išskiriami trys lietuviškos kultūros raidos etapai – pagoniškasis, integracijos į krikščioniškąją kultūrą ir savasties suvokimo – kurie įžvalgiai ir detaliai analizuojami, pateikiant daug istoriografinės medžiagos. Knyga skirta plačiajam skaitytojų ratui, besidominčiam Lietuvos kultūros istorija.