Angliškai

Menotyra


Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos
Skiriama Nijolei Lukšionytei
Sud. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė
Mokslo straipsnių rinkinys
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
Apimtis: 260 p.
ISBN 978-609-467-298-9 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-297-2 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672972
 

Anotacija
Šis leidinys – tai menotyrininkų mokslinės minties dedikacija, jų padėka ir pagarba iškiliai architektūros tyrinėtojai ir paveldosaugos specialistei Nijolei Lukšionytei (1954–2014).

Žydų teatras tarpukario Lietuvoje 
Ina Pukelytė
Monografija 

 

VDU, 2017 
Apimtis: 192 p.
ISBN 978-609-467-293-4 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-292-7 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672927
 

Anotacija
Monografijos vienas pagrindinių tikslų yra rekonstruoti žydų teatro veiklas Lietuvoje tarpukario laikotarpiu (laikotarpis, apimantis 1919–1940 metus). Ištyrus ir susisteminus iš įvairių šaltinių gautus duomenis siekiama juos palyginti su žydų diasporos teatro reiškiniais kitose pasaulio šalyse. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti, kokią vietą Lietuvos žydų teatras galėjo turėti tarptautiniam žydų diasporos, o kartu ir nepriklausomos Lietuvos teatro vystymuisi.


Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai, 2 T.
Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis
Aušra Vasiliauskienė
Mokslinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 288 p.
ISBN 978-609-467-253-8 (spausdintas) 
ISBN 978-9955-34-650-0 (spausdintas) 
ISBN 978-609-467-252-1 (internetinis) 
ISBN 978-9955-34-649-4 (internetinis)

Anotacija
„Kauno benediktinių vienuolyno tyrimų" 2 tome atskleidžiamas reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo objekto – Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio – meninis savitumas, atsižvelgiant į istorines ansamblio formavimosi ypatybes, vienuolijos dvasingumo aspektus ir kasdieninį gyvenimą lėmusias bei koregavusias aplinkybes. Meninio paveldo analizę papildo kontekstinė dalis – benediktiniško meno specifikos Europoje bei Lietuvoje apžvalga.


Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai
Jolita Butkevičienė
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-609-467-047-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-490-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-046-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-489-6 (internetinis)

Anotacija
Monografijoje tyrinėjamos Lietuvos mūrinės architektūros restauravimo ir rekonstravimo tendencijos, daugiausiai dėmesio skiriant sovietiniais metais atliktiems darbams. Čia nagrinėjamos kelios glaudžiai susijusios temos. Gilinamasi į Europos istorinę patirtį, lygiagrečiai apžvelgiama padėtis Lietuvoje. Tarptautiniame kontekste analizuojama Lietuvos mūro architektūros paveldotvarkos situacija ir atskleidžiama kokybinė kaita, vykusi penkis aktyviausios veiklos dešimtmečius. Sovietiniais metais rekonstruotų ir restauruotų pastatų architektūros darbai lyginami su architektūrinių ir ikonografinių tyrimų duomenimis, esminį dėmesį skiriant moksliniam atkuriamų pastato dalių ir detalių pagrįstumui. Atlikti darbai vertinami vadovaujantis tarptautinėmis paveldotvarkos teorinėmis nuostatomis, o esamos problemos atskleidžiamos nagrinėjant daug konkrečių Lietuvos mūro architektūros paveldo pavyzdžių. Monografijoje taip pat analizuojama sovietiniais metais susiklosčiusių mūro architektūros restauravimo tendencijų įtaka šių dienų paveldotvarkai. Ieškoma priežasčių, lėmusių savitą istorinių pastatų restauravimo ir rekonstravimo sampratą.
Knyga skirta kultūros paveldo specialistams, architektūros tyrinėtojams, architektams, studentams ir visiems besidomintiems Lietuvos architektūros paveldu.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kelionė į Ramybės kalną. Pažaislio kamaldulių vienuolyno dailės ikonologija
Laima Šinkūnaitė
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-9955-34-472-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-021-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-475-9 (internetinis)
ISBN 978-609-467-022-0 (internetinis)

Anotacija
Mokslo monografijoje, kitaip – kelionėje į Ramybės kalną, susipažinsime su unikaliu Pažaislio kamaldulių vienuolyno meniniu palikimu, kamalduliškąja ikonografija, dvasingumo tradicija. Šioje knygoje siekiama, remiantis archyviniais dokumentais, literatūros šaltiniais ir gausia empirine medžiaga, atskleisti daugiasluoksnę kamaldulių vienuolyno kaip vientiso kūrinio, nors ir sudaryto iš atskirų segmentų, ikonografinę programą. Aptariant šio išskirtinio objekto architektūros ir dailės kūrinius atsižvelgiama ir į jų paskirtį, ir į esminę idėją, t. y. į tuos dalykus, kurių nenusineša skubantis laikas. Monografijoje į daugelį iškilusių klausimų rasime išsamių ir įtikinamų atsakymų.


Lietuvos mūro istorija
Vytautas Levandauskas
Monografija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 456 p.
ISBN 978-9955-12-835-9 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje nagrinėjama Lietuvos mūro architektūros statybos technikos istorija nuo seniausiųjų laikų iki Pirmojo pasaulinio karo. Medžiagų ir konstrukcijų specifiniai bruožai aprašyti pagal atskirus istorijos-stiliaus laikotarpius. Įvertintos mūro ir medžio konstrukcijų sąsajos, plytų rišimo būdai, arkų, skliautų ir kupolų savitumai. Atskiruose skyriuose apžvelgiami keraminių plytų ir rišamosios medžiagos (kalkių) gamybos technologijos raidos tyrimai. Plytų formatų ir skiedinio sudėties chronologiniai pokyčiai nustatyti pasitelkiant autoriaus sukurtus originalius metodus. Analizuojama natūralaus mūro medžiagiškumo raiška pastatų eksterjero ir interjero puošyboje. Tyrimų rezultatai pateikti plačiame pasaulio (nuo romėnų antikos iki carinės Rusijos) kontekste, parodant, kaip ir kodėl Lietuvoje susiklostė saviti mūro bruožai. Remiantis darbo išvadomis, sudaryta chronologinė mūro medžiagų ir konstrukcijų pokyčių lentelė. Gauti rezultatai gali būti pritaikomi architektūros paveldo apsaugos reikmėms (datuoti ir restauruoti). Monografija skirta architektams, archeologams, restauratoriams ir visiems, besidomintiems materialinės kultūros, architektūros ir technikos istorija.


Menų fakulteto baigiamieji rašto darbai: metodinė priemonė
Nijolė Lukšionytė, Rima Valinčiūtė-Varnė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 40 p.
ISBN 978-9955-12-659-1 (internetinis)

Anotacija
Leidinys skirtas VDU Menų fakulteto studentams, rašantiems bakalauro, magistro baigiamuosius darbus, taip pat kursinius ir tiriamuosius darbus. Jame pateikiamos rekomendacijos apie tyrimo temas, objektą, etapus, struktūrą, metodiką ir mokslinius metodus, darbų apiforminimą, šaltinių ir literatūros sąrašo tvarkymą.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Menotyros terminija: kilmė ir vartosena
Nijolė Taluntytė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 54 p.
ISBN 978-9955-12-484-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo ir metodinė priemonė parengta remiantis menotyros terminų žodynais, žinynais, lietuvių kalbininkų teorinėmis įžvalgomis ir kalbos tvarkytojų rekomendacijomis. Lietuvių terminologines nuostatas papildo istoriškai susiklosčiusios ir šiandienos terminijos pavyzdžiai. Taigi, mokymo ir metodinėje priemonėje pateikiami menotyros terminologiniai pagrindai, kad studentai įgytų reikiamų teorinių žinių ir sugebėti jas pritaikyti praktiškai. „Menotyros kalbos kultūros“ kurso metu dėstomų bendrųjų ir specialybės kalbos kultūros paskaitų medžiagą papildys menotyros terminų kilmės, sistematikos ir darybos aspektai. Knygelėje pateiktos terminų darybos ir vartojimo rekomendacijos, sąrašas tų žodžių, kuriuos reikėtų vartoti dėmesingiau.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Estetika ir meno filosofija
Edgaras Klivis
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 108 p.
ISBN 987-9955-12-485-6 (spausdintas)

Anotacija
Autoriaus parinkti įvairių filosofų tekstų fragmentai arba ištisi skyriai sudaro nedidelę antologiją, apimančią tiek svarbiausias estetikos ir meno filosofijos temas, tiek svarbiausias atskirų epochų idėjas bei jų sąsajas su tų epochų menu. Šią mokomąją knygą reikia skaityti kaip įvadą, kurio tikslas – padėti studijuojančiajam suprasti svarbiausius Vakarų filosofijos tekstus, skirtus grožio ir meno problemų analizei. Metodinė medžiaga, suskirstyta į 15 temų, padės greičiau ir geriau susigaudyti, ką norėjo pasakyti vienas ar kitas autorius, taip pat iš perskaitytų tekstų susidaryti daugmaž nuoseklų estetinės minties istorijos ir šiuolaikinių meno filosofijos problemų vaizdą.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Menotyros baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Rima Valinčiūtė-Varnė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 43 p.
ISBN 9955-12-453-5 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė parengta atsižvelgiant į Vytauto Didžiojo universiteto 2008-02-26 Rektoriaus įsakymu Nr. 74a patvirtintą „Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrąją tvarką“. Leidinys skirtas VDU Menų fakulteto studentams, rašantiems bakalauro, magistro baigiamuosius darbus, taip pat kursinius ir tiriamuosius darbus. Jame pateikiamos rekomendacijos apie tyrimo temą, objektą, etapus, struktūrą, metodiką ir mokslinius metodus, bibliografijos sąrašo tvarkymą.


Europos dailė nuo romantizmo iki moderno
Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 130 p.
ISBN 978-9955-12-400-9 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros programos pagrindinių studijų studentams. Ji atitinka vieną semestrą dėstomo kurso apimtį ir reikalavimus. Pagrindinė kurso „Europos dailė nuo romantizmo iki moderno“ ašis yra Lietuvos XIX a. dailė. Be to, pristatomos ir kitos Europos šalys, dariusios įtaką Lietuvos dailės plėtotei. Aptariami Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Rusijos meno centrai, dailės krypčių savitumai, žymiausių kūrėjų palikimas, dailės grupuočių veikla. Šis atrankos principas leidžia išvengti atsitiktinių dailininkų ar meninių reiškinių pristatymo, – kryptingai ir koncentruotai atrenkami patys reikšmingiausi XIX a. ir su Lietuvos dailės raida artimiausiai susiję dailės procesai.


Pergalės ir pralaimėjimai
Romualdas Požerskis
Parodos katalogas

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 28 p.
ISBN 9955-12-329-3 (spausdintas)

Anotacija
„Pergalės ir pralaimėjimai" (1974–1976 m.) – ankstyviausia fotomenininko Romualdo Požerskio darbų serija, sukurta dar studijų metais. Fotografuoti pasirinkta labai jaunatviška tema – motokrosas. Šio ciklo fotografijos buvo pateiktos konkursams, vykusiems įvairiuose užsienio šalyse (Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Japonijoje, buvusioje Čekoslovakijoje ir kt.), pelnė juose palankius įvertinimus ir buvo publikuotos kataloguose, o Italijoje užimta prizinė, trečioji, vieta.


Architektūrologijos pagrindai
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 104 p.
ISBN 978-9955-12-240-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga skirta studijuojantiems menotyros mokslus. Joje nagrinėjamos architektūrinės kompozicijos priemonės, erdvės organizavimo ypatybės, apžvelgta konstrukcinių sistemų tektonika, urbanistikos pagrindai, stiliaus požymiai. Siekiama padėti studentams suvokti formaliąją architektūros kalbą ir analizuoti šios srities kūrinius.


Bažnytinio meno įvadas
Algimantas Kajackas
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 228 p.
ISBN 978-9955-12-196-1 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje apžvelgiama bažnytinio meno vystymosi eiga, supažindinama su religinio meno savitumu, ikonografija, jos kaita laiko tėkmėje.


Naujųjų laikų vaizduojamosios dailės kurso metodinė priemonė
Aušrinė Slavinskienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-9955-12-161-0 (spausdintas)

Anotacija
Metodinė priemonė skirta studijuojantiems „Naujųjų laikų vaizduojamosios dailės“ kursą Vytauto Didžiojo universitete. Jame studentai supažindinami su naujųjų laikų vaizduojamosios dailės raida; žymių renesanso, baroko, klasicizmo, rokoko ir neoklasicizmo dailininkų kūryba; įgyjama sugebėjimų atpažinti, analizuoti ir vertinti įvairių dailininkų kūrybą; išmokstama pažinti tapybos ir skulptūros stilius, suvokti įvairių šalių tarpusavio meninius ryšius.


Modernus teatras
Jurgita Staniškytė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 70 p.
ISBN 9955-12-122-X (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta konkrečiam Menų instituto Menotyros bakalauro programos studijų dalykui. Joje pateikiamas kurso planas, kurso medžiagos ir teorinių žinių pagrindų santraukos, konkrečios tematinės dalies analizės objektai, vartojami terminai bei sąvokos, užduotys, susijusios su pateiktos kurso medžiagos analize (savikontrolės klausimai ir užduotys savarankiškam darbui), trumpa santrauka anglų kalba ir literatūros šaltinių sąrašas. Knyga skirta medžiagos suvokimo, analizavimo, įvertinimo ir panaudojimo įgūdžiams ugdyti. Kurso „Modernus teatras“ tikslas – supažindinti studentus su XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Vakarų Europos, Rusijos ir JAV modernaus teatro judėjimų tendencijomis, atskirų teatro kūrėjų (režisierių, dramaturgų, aktorių, scenografų, teatro kritikų ir teoretikų) teorinėmis nuostatomis, biografijomis, praktine veikla, kūrybos metodika, teatro sampratos raida ir sociokultūriniu modernybės kontekstu.


Guidelines for the Course of Aesthetics and Art Philosophy for Foreign Students
Edgaras Klivis
Metodinė priemonė / Study guide

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 26 p.
ISBN 9955-12-032-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Autorius pristato platų estetikos studijų temų spektrą ir estetikos sąvokų istoriją. Šios metodinės riemonės tikslas yra ne tik pateikti tikslių žinių paketą, bet ir padrąsinti studentus gilintis individualiai, ieškoti asmeninių dominančių temų ir pritaikyti estetikos sąvokas savo tyrimų projektuose.

Author present the breadth and scope of subjects of aesthetical studies and the history of aesthetical concepts. The intention is not only to introduce a definite block of knowledge, but to encourage students’ individual studies, possibilities to find personal fields of interests and to adapt aesthetical concepts in their research projects.


Menų sąveikos ieškojimai. Judita Vaičiūnaitė ir Leonardas Gutauskas
Gintarė Bernotienė
Mokslo darbai

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 216 p.
ISBN 9955-12-062-2 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje aptariamos šiuolaikinių poezijos, dailės ir architektūros menų tarpusavio sąsajų galimybės. Komparatyvistinė metodika pasitelkta aprašyti šiuo atžvilgiu iškalbingiausią žymių XX amžiaus lietuvių poetų Juditos Vaičiūnaitės ir Leonardo Gutausko lyriką. Poezijos, architektūros ir dailės sąveikos atskleidžia plačius kultūrinius autorių kūrybos kontekstus, estetinį kūrėjų imlumą ir jautrumą, sąlygojusius skirtingų meno šakų suartėjimą ir sklaidą jų kūryboje.


Vakarų Europos XX amžiaus dailės istorija
Rasa Žukienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 134 p.
ISBN 9955-530-53-7 (spausdintas)

Anotacija
Šios mokomosios knygos tikslas – padėti studijuojančiajam įsisavinti pagrindines XX a. dailės istorijos raidos gaires, t. y. susivokti krypčių, srovių įvairovėje, suprasti jų sąryšius ir vaidmenį tolimesnėje perspektyvoje.


Vytautas Levandauskas 
Biobibliografinė rodyklė
Sud. Vytautas Petrušonis, Daiva Jocienė

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 80 p.
ISBN 9955-530-56-1 (spausdintas)

Anotacija
Architektūros istoriko, habilituoto daktaro, profesoriaus Vytauto Levandausko biobibliografija parengta jo 60-mečio proga.

 


Vladas Stauskas
Darbų bibliografinė rodyklė 1957–2002

Redaktorė Daiva Jocienė

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 48 p.
ISBN 99555-530-40-5 (spausdintas)

Anotacija
Profesoriaus Vlado Stausko darbų bibliografinė rodyklė apima 45 metų laikotarpį (1957–2002 metai). Joje aprašyti moksliniai ir mokslo populiarinamieji straipsniai, pranešimai, projektai, planai, išvardytos konferencijos, kuriose dalyvavo profesorius, ir disertantai, kurių moksliniams darbams jis vadovavo.