Angliškai

Muzikologija


Grigališkojo choralo ir lietuvių liaudies melodijų analogijos
Alvidas Remesa
Mokslo studija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-609-467-029-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-481-0 (internetinis)
ISBN 978-609-467-030-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-482-7 (spausdintas)

Anotacija
Šioje mokslo studijoje teigiama, kad muzikos etnologinė kultūra visada buvo glaudžiai susijusi su sakraline, arba liturgine, muzika. Visuomenės raidoje religijos ir meno kategorijos keitėsi, bet jų glaudus ryšys išliko. Lietuvos krikšto idėjos įgyvendinimo užuomazgoje ankstyvoji Lietuvos vienuolynų muzikinė kultūra, kuri pradžioje reiškėsi kaip pranciškoniškoji, savitai paveikė tautos etnokultūrą bei grindė kelią lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų analogijoms.
Probleminis pranciškoniškosios muzikologijos darbo tikslas – lietuvių liaudies monodijų ir grigališkojo choralo bendriausios analogijos, kurias savo laiku buvo pradėję tyrinėti Teodoras Brazys ir Česlovas Sasnauskas. Šioje mokslo studijoje tiriamos lietuviškų vienbalsių melodijų ir grigališkojo choralo melodijų analogijos modalinio-derminio konstruktyvumo, ritmo (įvairių rūšių trukmės), paleografiniu, semiologiniu, žanrų, giesmių-dainų, teksto ir muzikos santykio, interpretacijos, psichologizmo ir sakralumo aspektais.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos
Sud. Daiva Bukantaitė, Vaiva Zuzevičiūtė
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 212 p.
ISBN 978-9955-12-765-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-764-2 (spausdintas)

Anotacija
Šis mokslinių straipsnių rinkinys parengtas remiantis VDU Muzikinio ugdymo dimensijų klasterio atliekamu tyrimu „Muzikinio ugdymo realijos ir muzikos ugdytojų rengimas: dimensijos, tyrimai ir tobulinimo perspektyva“. Straipsnių rinkinyje aptariami muzikinio ugdymo tyrimų radiniai, muzikinio ugdymo įgyvendinimo klausimai ir kitų meninio ugdymo formų aktualumo tyrimo klausimai.


Muzikinio ugdymo realijos ir muzikos ugdytojų rengimas: dimensijos, tyrimai ir tobulinimo perspektyva
Zuzevičiūtė, Vaiva, Bukantaitė, Daiva 
Monografija
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2012
Apimtis: 224 p.
ISBN 9789955127710 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-772-7 (internetinis)
 
Anotacija 
Šioje knygoje nustatomos muzikos mokytojų rengimo tobulinimo perspektyvos, siekiant suformuluoti rekomendacijas būsimų muzikos mokytojų rengimo studijų programoms tobulinti. Monografijoje analizuojamas probleminis tyrimo klausimas: kokius muzikinio ugdymo(si) aspektus reikšmingais laiko mokiniai, muzikos mokytojai, būsimi muzikos mokytojai bei jų ugdytojai, kokios pastebimos praktikos yra produktyvios, tęstinos ir plėtotinos, kokių reikia muzikinio ugdymo pokyčių (tiek rengiant muzikos ugdytojus, tiek plėtojant muzikinį ugdymą). Monografijai rengti buvo pasitelkti šie metodai: kritinė šaltinių analizė, modeliavimas, kiekybinio tyrimo metodologija pagrįsta situacijos analizė (naudota apklausa raštu) ir kokybinių tyrimų metodologija pagrįstas perspektyvų projektavimas (naudotas pusiau struktūruotas interviu).

Patarimai jaunajam muzikinės kultūros ir jos plėtotės tyrėjui: probleminiai laukai ir tyrimų temos
Vaiva Zuzevičiūtė, Daiva Bukantaitė, Saulius Gerulis
Studijų knyga

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 56 p.
ISBN 978-9955-12-783-3 (internetinis)

Anotacija
Studijų knygos paskirtis – pagalba jaunajam tyrėjui, studijuojančiam muzikinės kultūros raiškos realijas ir muzikinės kultūros bei ugdymo plėtros galimybes. Leidinys skirtas muzikinio ugdymo dimensijų analizei, siekiant padėti jaunajam tyrėjui identifikuoti galimas individualių tyrimų kryptis muzikos didaktikos ar atlikimo meno srityse. Atskleidžiami galimi analizės lygmenys ir laukai, pristatoma metodologija bei galimi metodai, sudarant studentams prielaidas prasmingai ir produktyviai tyrinėti dominantį objektą.


Some Ideas for the Young Researcher on Music Culture and Its Development: Problem Fields and Research Issues
Sud. / Ed. Vaiva Zuzevičiūtė, Daiva Bukantaitė
Studijų knyga / Study book

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 80 p.
ISBN 978-9955-12-781-9 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Šios knygos tikslas - padėti jaunam tyrėjui, studijuojančiam muzikinės kultūros realijas ir galimybes, plėtoti muzikinę kultūrą ir švietimą.

The purpose of this study book is to assist a young researcher who studies realities of musical culture and possibilities to develop musical culture and education. Analysis of the dimensions of musical education is at focus in this book. It is aimed to assist a young researcher to identify individual research theme in the fields of musical pedagogy or performance arts. The levels of analysis are presented together with methodology and methods, in order to assist a student to study an object of interest in a reflective and productive way.