Angliškai

Teologija


Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovai: istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai
Alfonsas Motuzas
Tarpdalykinė mokslo monografija
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
Apimtis: 168 p. 

ISBN 978-609-467-385-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-386-3 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673863
 
Anotacja
Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų istorinę, liturginę, etnomuzikologinę medžiagą. Autorius, remdamasis tyrimais, aptaria vadovų istorinę raidą šimtmečių raidoje, nagrinėja vadovuose pateikiamų maldynų maldų ir giesmynų giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos bei apeiginiai papročiai. Knygoje pateikiama tarpdalykiniu mokslu grįsta medžiaga atskleidžia, kad Vilniaus Kalvarijų 35 stočių Kryžiaus kelio vadovų atsiradimą, jų raidą ir kaitą nulėmė skirtingų laikotarpių geopolitiniai įvykiai bei Vilnijos krašto lietuvių ir lenkų tautybių tarpusavio santykiai. Monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Taip pat ji bus naudinga kiekvienam, branginančiam ryšį su religija, ir leis geriau pažinti jos lobius.

Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys
Eugenijus Danilevičius
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
Apimtis: 160 p.

ISBN 978-609-467-369-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-368-9 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673689
 
Anotacija
Tarpdisciplininėje monografijoje siekta suformuoti personalistinės vilties pedagogikos metodologinius metmenis: teologinius, filosofinius ir psichologinius pagrindus, nustatyti nevilties kultūros pagrindines priežastis ir jų keliamus iššūkius personalistinei vilties pedagogikai bei moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi, ieškoti tinkamo atsako į šiuos iššūkius. Monografija gali būti naudinga naują Pedagogų rengimo reguliaminą kuriantiems švietimo politikos formuotojams, tikybos mokytojams ir universitetinių, ypač pedagoginių, studijų dalyviams, ugdymo filosofijos tyrinėtojams. Dėl tarpdisciplininio pobūdžio ši monografija vertinga ne tik edukologijos, bet ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų atstovams.
                                            Knya prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).

Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias 
Artūras Grickevičius
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 388 p.
ISBN 978-609-467-345-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-346-7 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673467
 
Anotacija / Annotation
Ši knyga skirta lietuvių katalikų išeivijos vyskupui, kurio aktyvi veikla ir autoritetas, atspindėjęs pranciškoniškąjį dvasingumą ir tautinį idealizmą, bendradarbiavimas su išeivijos dvasininkais, katalikų bendruomenėmis bei susitikimai su popiežiumi Jonu Pauliu II, JAV prezidentu Ronaldu Reiganu ir kitais šios valstybės atstovais bei Bažnyčios hierarchais, sovietinės okupacijos laikotarpiu kovojo už Lietuvos katalikų religinio gyvenimo teises ir pogrindyje esančią Bažnyčią, prisidėjo prie Lietuvos atgimimo ir atsikūrimo. Knygos pavadinimas iš dalies aprėpia Jo vyskupystės tikslus ir veiklą.
The monograph, “Lithuanian Diaspora Bishop Paulius Baltakis OFM: His Path Serving the Church and His Homeland”, reveals the characteristics of the bishop’s pastoral role outside of Lithuania in respect of his Lithuanian identity during his bishopric between 1984–2003.
 

Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej / Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas
Alfonsas Motuzas
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 136 p.

ISBN 978-609-467-334-4 (Print)
ISBN 978-609-467-333-7 (Online)
https://doi.org/10.7220/9786094673337
 

Adnotacja / Anotacija / Annotation
Cały materiał modlitewny (teksty, pieśni, modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej) w miarę możliwości został zredagowany według współczesnych zasad języka polskiego i po raz pierwszy w przewodniku umieszczono zapis nutowy śpiewanych przez pątników pieśni oraz przybliżono zwyczaje i tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej.

Knygos pagrindas – naujo (lenkų kalba) Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas. Tai pat pirmą kartą Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio Vadovo istorijoje lenkų kalba paskelbti dažniausiai giedamų giesmių melodijas ir pristatyti Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeigas, papročius, tvarką bei taisykles.

The Guide Book for the Way of the Cross of Vilnius Calvary with 35 stations is a special book by the Catholic Church in Lithuania which presents the prayers and hymns of the Passion of Christ on the Way of the Cross, their melodies, the rituals, customs, practices and rules.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika, apeigos
Alfonsas Motuzas
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-609-467-319-1 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-318-4 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094673184

Anotacija
Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato naujausią maldyno „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ istorinę, etnomuzikologinę ir etnologinę medžiagą. Autorius, atsižvelgiant į tyrimus, aptaria maldyno raidą šimtmečių eigoje, nagrinėja maldynuose esamų maldų ir giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos ir jų apeiginiai papročiai. Ši mokslo monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Ji pravers kiekvienam branginančiam ryšį su religija ir leis geriau pažinti jos lobius.

                                   Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir Directory of Open Access Books (DOAB).


Nuo apaštalų iki kankinių
Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo
Guido Mongini, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida Kamuntavičienė, Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto, Maria di Salvo, Franci Motta, Moreno Bonda
Kolektyvinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis:  224 p.
ISBN 978-609-467-246-0 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-643-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-245-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-642-5 (internetinis)

Anotacija
Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo draugijos įkūrimo iki uždraudimo, jėzuitų misionieriškasis pašaukimas Kinijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki ispaniškojo Milano ir jėzuitų požiūriai į mokslų filosofiją.

                                   Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, teologinė perspektyva
Rimas Skinkaitis
Monografija
 

VDU, „ Versus aureus“, 2016
Apimtis:  192 p.
ISBN 978-609-467-207-1 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-624-1 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-206-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-623-4 (internetinis)

Anotacija
Krikščioniškoji antropologija yra teologijos šaka, ieškanti atsakymo į klausimą „kas yra žmogus?“ dieviškojo Apreiškimo šviesoje. Monografijoje teologiniu aspektu nagrinėjama žmogaus kaip kūno ir sielos vienio, sielos ir kūno santykio, sielos nemirtingumo, kūno kilnumo ir jo vaidmens religinėje ir socialinėje plotmėse, žmogaus laisvės, meilės, kūrybiško ir atsakingo darbo bei santykio su aplinka tematikos ir taip perteikiama daugiasluoksnė žmogaus teologinė prasmė. Darbas yra parašytas iš kristologinės perspektyvos, nes Jėzus Kristus aiškiausiai atskleidžia žmogaus, jo prigimties ir santykių su Dievu bei kitais žmonėmis ypatumus.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai
Artūras Grickevičius
Monografija 


VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 118 p.
ISBN 978-609-467-199-9 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-618-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-198-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-617-3 (internetinis)

Anotacija

Monografija nagrinėja seniausios Lietuvoje be pertraukos iki šiol veikiančios mokymo ir ugdymo institucijos, kuri šiandien vadinama Kauno kunigų seminarija, istorija. Jos ištakos – Tridento susirinkimo 18 kanono įgyvendinimas XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje. Nuo to laiko seminarija išgyveno penkis politinės valdžios pasikeitimus, taip pat tris Bažnyčios vyresnybės sprendimais nulemtus įstaigos paskirties tikslinimus. 1988 m. kardinolo V. Sladkevičiaus iš valstybinės kontrolės gniaužtų išvaduota seminarija ir atkurtajam Vytauto Didžiojo universitetui 1993 m. sugrąžintas Teologijos fakultetas išgyveno pakilimą. Ir šiomis dienomis utilitarinio mąstymo sąlygomis amžinųjų vertybių pagrindu ugdomas jaunimas tebėra ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir Lietuvos visuomenės ateitis.


1800–1882 metų katekizmų religijos terminai
Aušra Rimkutė-Ganusauskienė 
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 344 p.
ISBN 978-609-467-146-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-573-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-147-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-574-9 (internetinis)

Anotacija
Šioje monografijoje kalbiniu ir teologiniu požiūriu nagrinėjami 1800–1882 m. išleistų lietuviškų katekizmų religijos terminai. Monografijos pabaigoje pridedamas Aiškinamasis 1800–1882 metų katekizmų religijos terminų žodynėlis". 

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės
Sud. Milda Ališauskienė
Mokslo populiarinimo leidinys

VDU leidykla, 2014
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-609-467-085-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-521-3 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-084-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-520-6 (internetinis)

Anotacija
Mokslo populiarinimo leidinyje „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ pristatoma Lietuvos religinių mažumų kasdienybė ir švenčių akimirkos, kurias užfiksavo mokslininkai ir fotografai vykdydami Lietuvos mokslo tarybos remiamą kultūrinės plėtros projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ 2013–2014 metais. Leidinio autoriai kviečia susipažinti su Lietuvos religijų įvairove, jos raiškos formomis, diskutuoja apie religinių mažumų santykius su visuomene. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, kuriame atskleidžiamas religinių bendruomenių gyvenimas. Tikimasi, kad jis sulauks bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir mokinių, dėstytojų ir studentų, taip pat ir plačiosios visuomenės dėmesio, paskatins diskusijas apie religinę toleranciją be diskriminacijos ar kitų negatyvių apraiškų.  

                                            Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kryžių kalnas: katalikiška etninė kultūra
Alfonsas Motuzas
Monografija

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 180 p.
ISBN 978-9955-12-975-2 (spausdintas)

Anotacija
Mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ypatumus, apeiginius papročius ir jų kilmę bei sąlyčius su Kryžių kalnu, esančiu Lenkijoje. Atlikto tyrimo išvados pagrindžia monografijos pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo (paminėjimo) ir pagerbimo vieta.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Šermeniniai Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas su kompaktine plokštele
Alfonsas Motuzas
Šaltinių publikacija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 92 p.
ISMN 979-0-706293-01-1


Anotacija
Šaltinių knygą sudaro maldynas ir giesmynas „Šermeniniai Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ su kompaktine plokštele. Į vieną šaltinį sudėtos senovėje populiarios ir šiandien atliekamos Žemaičių Kalvarios Kalnų maldos ir giesmės, pateiktos šių giesmių melodijos ir muzika. Remtasi jau paskelbta spausdintine moksline bei pedagogine medžiaga: Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro, Šv. Antano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Folkloro kabineto ir asmeninio archyvo šaltiniais.


Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo
Monografija
Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Jonas Juškevičius, Kazimieras Meilius, Angelija Valančiūtė, Palmira Rudalevičienė, Danielius Serapinas, Daiva Bartkevičienė
Sud. Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2012
Apimtis: 480 p.
ISBN 978-9955-12-849-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-12-850-2 (internetinis)

Anotacija
Mokslo monografijoje nagrinėjama žmogaus iki gimimo problematika medicinos, etikos ir teisės aspektais. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais atskleidžiama embriono genetika, vaiko prenatalinė raida, moters organizmo pokyčiai nėštumo metu ir nėštumo nutraukimo įtaka moters psichinei sveikatai.


Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas
Autorių kolektyvas
Vadovėlis

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 220 p.
ISBN 978-9955-12-682-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-740-6 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlis skirtas visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems jaunimo rengimo šeimai, bioetikos, lytiškumo etikos, šeimos santykių, šeimos sveikatos, moralinės teologijos dalykus, taip pat natūralaus šeimos planavimo mokytojams, pedagogams, socialinio darbo specialistams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems jaunimo ugdymo ir šeimos sveikatos srityse.


Veprių Kalvarijos istoriniai, etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai
Alfonsas Motuzas
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 192 p.
ISBN 9955-12-151-3  (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje pristatomas naujas papildytas istorinis, etnologinis ir etnomuzikologinis Veprių Kalvarijų tyrimas. Pateikiami Kalvarijų Kryžiaus kelių kartografiniai žemėlapiai, apeiginių papročių aprašai bei giesmių pavyzdžiai.


Veprių kalvarijų maldos ir giesmės
Alfonsas Motuzas
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 192 p.
ISBN 9955-12-594-5 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje pristatomas Veprių Kalvarijų maldų ir giesmių istorinis, etnologinis ir etnomuzikologinis tyrimas. Pateikiami Kalvarijų Kryžiaus kelių kartografiniai žemėlapiai, apeiginių papročių aprašai, giesmių pavyzdžiai bei keturių kompaktinių plokštelių rinkinys.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės
Autorių kolektyvas

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 21 p.
ISBN 978-9955-12-570-9 (spausdintas)

Anotacija
Gairės skirtos visiems ugdytojams, dirbantiems jaunimo katalikiškojo ugdymo (tiek formaliojo, tiek neformaliojo) srityje, taip pat tėvams katalikams.


Pastoracinė katechezė
Artūras Lukaševičius
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 90 p.
ISBN 9955-12-456-6 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta krikščioniškąjį švietimą studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams. Rengiant leidinį vadovautasi Magisteriumo nuorodomis katechezės tema, visų pirma išdėstytomis apaštalinėje adhortacijoje „Catechesi tradendae“ ir „Bendrajame katechezės vadove“. Siekiant didesnio praktinio pateiktos medžiagos pritaikomumo, stengtasi naudotis katechezės užsienio šalyse ir Lietuvoje patirtimi.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Romos kurijos struktūra
Robertas Pukenis
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 102 p.
ISBN 978-9955-12-496-2 (spausdintas)

Anotacija
Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedroje yra dėstomas kursas „Romos kurijos struktūra“. Jo tikslas – supažindinti magistrantus su Bažnyčios valdymo institucijomis, suteikti žinių apie Bažnyčios dalyvavimą tarptautinėje veikloje, išaiškinti terminologiją ir religijos srities sąvokas, kurias žinant būtų lengviau bendrauti su Bažnyčios žmonėmis, dirbti kultūros srityje Vakarų pasaulyje.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Trumpas mariologijos kursas
Rimas Skinkaitis
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 66 p.
ISBN 9955-12-433-7 (spausdintas)

Anotacija
Šioje nedidelėje metodinėje priemonėje mėginama atskleisti evangelistų piešiamą Marijos paveikslą ir pristatyti jos vaidmenį iš Naujojo Testamento perspektyvos.


Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno Kalvarijų maldynas ir giesmynas
Alfonsas Motuzas
Žinynas

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 188 p.
ISBN 978-9955-12-399-6 (spausdintas)

Anotacija
Remiantis jau paskelbta spausdintine bei archyvine ir Tytuvėnų Švč. M. Marijos parapijos bei Šv. Antano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Folkloro kabineto archyvų šaltinių medžiaga, į vieną šaltinį buvo naujai sudėti pagal dabartinės lietuvių bendrinės kalbos reikalavimus redaguoti maldų ir giesmių tekstai, kuriais meldžiasi ir gieda šią šventovę lankantys maldininkai, taip pat paskelbtos šių giesmių melodijos.


Lytiškumo ugdymo etika
Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis
Vadovėlis

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 352 p.
ISBN 978-9955-12-298-2 (spausdintas)

Anotacija
Šis vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų visų pakopų studijų studentams, studijuojantiems šeimotyros, lytinio ir lytiškumo ugdymo, lytiškumo etikos, bioetikos, lytinės sveikatos, jaunimo rengimo šeimai ir pan. dalykus, taip pat pedagogams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su jaunimu rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityse.


Veprių Kalvarijų maldynas ir giesmynas
Alfonsas Motuzas
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 144 p.
ISBN 978-9955-12-202-9 (spausdintas)

Anotacija
„Remdamasis Kauno arkivyskupijos, Veprių ir Ukmergės bažnyčių archyviniais bei asmeninių Veprių Kalvarijose pamaldumo praktikų ir vasaros lauko ekspedicijų metu surinktos medžiagos šaltiniais, prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas sudarė ir parengė Veprių Kalvarijų maldyną ir giesmyną. Tikiuosi, kad šis Veprių Kalvarijų maldynas ir giesmynas maldininkams suteiks galimybę pamaldžiai, nuoširdžiai bei darniai apvaikščioti Veprių Kalvarijų Kryžiaus kelią bei Marijos takelius.“ Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius


Santuokos edukologija
Eugenijus Danilevičius
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 60 p.
ISBN 978-9955-12-235-7 (spausdintas)

Anotacija
Šioje metodinėje priemonėje, naudojant edukologinius, filosofinius, teologinius mokslinės literatūros šaltinius, Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios Magisteriumo dokumentus, nagrinėjami santuokos edukologijos metodologiniai pagrindai ir pristatomi keli santuokos edukologijos praktinių metodinių priemonių pavyzdžiai.


Pamokslų rengimas ir retorika
Vytautas Steponas Vaičiūnas

Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 312 p.
ISBN 978-9955-12-221-0 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje atskleidžiama Bažnyčios priedermė skelbti Dievo žodį, dėstoma pamokslų rengimo metodologija, aptariami pamokslų retorikos pagrindai, analizuojama pamokslų tipologija. Pateikiami autoriaus liturginiai, proginiai ir geduliniai pamokslai bei pamokslų metmenys.


Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra
Alfonsas Motuzas
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 344 p.
ISBN 978-9955-12-218-0 (spausdintas)

Anotacija
Monografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas – Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra. Monografijoje keliama Kelmės krašto katalikiškos etninės kultūros pamaldumo formų ir vietinių etninės kultūros savitumų persipynimo, išsaugojimo bei jos globos problema. Iškelta ir pagrįsta hipotezė, kad Kelmės krašto katalikišką kultūrą suformavo čia veikę vienuolynai, vietinė dvasininkija ir brolijos.


Atgailos sakramento formavimasis ir raida
Rimas Skinkaitis
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 48 p.
ISBN 978-9955-12-165-7 (spausdintas)

Anotacija
Šioje mokymo priemonėje aptariamas nusidėjusio krikščionio susitaikinimas su Dievu ir bendruomene, t. y. Bažnyčia, ir šios praktikos istorinė bei teologinė raida. Atskleidžiamos biblinės Atgailos sakramento ištakos –  parodomas Jėzaus požiūris į nuodėmę ir nusidėjėlį. Kartu pateikiama glausta Atgailos sakramento raidos istorija, kurioje ypač išryškinama pirmųjų krikščionybės metų praktika, kai nusidėjėlio sutaikinimas itin pasižymėjo bendruomeniškumu. Taip pat supažindinama su kitų krikščioniškų konfesijų atgailos praktika. Be to, glaustai pristatoma Sutaikinimo sakramento teologinė reikšmė, padedanti geriau suvokti teigiamą šio sakramento pobūdį ir jo svarbą žmogui.


Maldos teologija ir pašaukimai
Romualdas Dulskis
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 324 p.
ISBN 978-9955-12-157-2 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje praskleidžiami pašaukimų žadinimo bei puoselėjimo aspektai Senajame ir Naujajame Testamente, apžvelgiami pašaukimo keliai Katalikų Bažnyčios istorijoje, Rytų krikščionių dvasingume, net islame, induizme, budizme, konfucianizme. Tokioje plačioje platformoje įsitvirtinęs, autorius imasi nagrinėti pašaukimų sielovados klausimus šiandieninėje visuomenėje: aptaria dvasinių pašaukimų, taip pat pašaukimų į šeimą ir profesinių pašaukimų ženklus, jų skatinimo bei ugdymo būdus ir priemones.


Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija
Kęstutis Žemaitis
Vadovėlis

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 134 p.
ISBN 978-9955-12-153-X (spausdintas)

Anotacija
Šiame vadovėlyje apžvelgiami visi katalikybės Lietuvoje istorijos tarpsniai, mėginama aptarti valstybės ir Bažnyčios santykius, įvertinti krikščioniškosios dorovės, maldingumo praktikas bei religinį sąmoningumą ugdančius veiksnius.


Katechetika
Vida Daugirdienė, Agnė Marozienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 84 p.
ISBN 978-9955-12-168-8 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje aptariama, kas yra katechezė, aiškinami jos tikslai, uždaviniai bei metodai, įvardijami katechezės adresatai. Autorės atskleidžia katechezės sąsajas su religiniu ugdymu bei šių disciplinų skirtumus.


Bažnyčios administracinė struktūra
Petras Smilgys
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 100 p.
ISBN 978-9955-12-117-3 (spausdintas)

Anotacija
Tai – mokymo priemonė, skirta naudoti administracinės Bažnyčios struktūros paskaitose. Joje aprašoma bažnytinės hierarchijos administracinė struktūra ir kanonų teisės kodeksai.


The Order of Mass
Marija Krunkaitė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 60 p.
ISBN 9955-12-081-9  (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta VDU Katalikų teologijos fakulteto studentams, Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniams, katalikų dvasininkams ir visiems, mokantiems anglų kalbą ir norintiems dalyvauti angliškoje šv. Mišių liturgijoje.


Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje
Alfonsas Motuzas
Vadovėlis

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 374 p.
ISBN 9955-530-99-5 (spausdintas)

Anotacija
Šiame vadovėlyje nuodugniai pristatoma naujausia lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų istorinė, etnologinė ir etnomuzikologinė medžiaga. Autorius išsamiai aptaria liturginių metų švenčių apeigas, maldas ir giesmes, nagrinėja laidotuvių apeiginius papročius, pamaldumą šventiesiems. Atskirai aptariama Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeigos ir muzika. Skaitant šią knygą atsiskleidžia lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų unikalumas ir drauge jų sąsajos su kitų kraštų liaudies pamaldumu. Vadovėlis skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams bei kunigų seminarijų auklėtiniams. Jis pravers kiekvienam branginančiam liaudiškąjį pamaldumą ir paakins geriau pažinti liaudies pamaldumo lobius.


Meilė ir pasirengimas šeimai: vaisingumo pažinimas
Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Virgilijus Rudzinskas

Metodinės rekomendacijos

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 58 p.
ISBN 9955-12-036-3 (spausdintas)

Anotacija
Tai – knyga apie žmogaus, kuris apdovanotas protu, laisva valia ir lytiškumu, vaisingumą bei pasiruošimą santuokai.


Bažnyčios istorija
Artūras Grickevičius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 422 p.
ISBN 9955-530-86-3 (spausdintas)

Anotacija
Tam, kas skaitė didžiai populiarią V. Mesori (Vittorio Messori) knygą „Hipotezės apie Jėzų“, abejonių neturėtų būti: krikščionybė, kaip vienintelė religija, turinti tvirtas istorines šaknis, kaip religija, labiausiai paveikusi pasaulinės civilizacijos raidą, negali būti ganėtinai gerai suvokta be rimtų Bažnyčios praeities studijų. Taigi, ji reikalinga arba labai reikalinga ne tik tikinčiajam savo Bažnyčios praeičiai pažinti ir tuo sustiprinti savo tikėjimą, bet ir ne tikinčiam, tačiau išsilavinusiam žmogui, kad jis gana gerai suvoktų žmonijos praeitį ir šiandieninį pasaulį.


Bakalauro ir magistro darbų rengimo metodika
Alfonsas Motuzas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 42 p.
ISBN 9955-530-08-1 (spausdintas)

Anotacija
Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentams skirtame metodiniame leidinyje pateikiama bendra bakalauro ir magistro darbų rašymo tvarka. Jį sudaro trys dalys: tiriamojo darbo rašymo specifika, reikalavimai bei darbų gynimo ir įvertinimų nuostatos.


Ekumenine teologija
Romualdas Dulskis
Mokomoji knyga
 

VDU leidykla, 2001
Apimtis: 68 p.
(spausdintas)

Anotacija
Knygoje nagrinėjama ekumenizmo sąvoka bažnyčioje nuo istorinių atsiradimo ištakų iki šiandienos
. Šiandien ekumenizmu vadinamos įvairių krikščioniškų konfesijų vienijimosi pastangos.