Angliškai

Nauji leidiniai


Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai
Silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius
Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė, Remigijus Civinskas, Mindaugas Kaselis
Mokslo studija
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
 
Anotacija / Abstract
Studija yra parengta įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinio tyrimo projektą, kurio trukmė 21 mėnesis. Šios mokslo studijos tikslas – ištirti tiesiogiai su piliečiais, kaip klientais, teikiant paslaugas sąveikaujančių valstybės tarnautojų administracinių tapatumų raišką ir nustatyti administracinių tapatumų vaidmenį aptarnaujant piliečius. 

This study is developed in the framework of a research project funded by the Lithuanian Science Council.


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 77
Periodinis mokslo leidinys 
 

 

VDU, „Versus aureus“, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Holistinis mokymasis / Holistic Learning, 2
Tęstinis mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2016
 

 


Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 11.1
Periodinis mokslo leidinys 


 

VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Demografija visiems, 4
Informacinis biuletenis

 


VDU Demografinių tyrimų centras, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Soter: religijos mokslo žurnalas, 62 (90)
Periodinis mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Media Transformations / Žiniasklaidos transformacijos, 12
Periodinis mokslo leidinys


 

VDU,  „Versus aureus“2016

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Kauno istorijos metraštis / Kaunas Annals of History, 16
Periodinis mokslo leidinys

 

 

VDU,  „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 10
Periodinis mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Oikos, 2 (22)
Periodinis mokslo leidinys


 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 19
Periodinis mokslo leidinys 
 

 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 67
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis mokslo leidinys
 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2015-2016
Periodinis mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lithuanian energy security: annual review 2015-2016
Periodinis mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kairieji jaunahėgelininkiai: tarp romantizmo ir diktatūros
Politinio radikalizmo ideologijų formavimasis kairiųjų jaunahėgelininkių sambūryje
Lauras Bielinis
Monografija
 
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
 
Anotacija / Abstract
Monografijos tikslas yra atskleisti kairiųjų jaunahėgelininkių argumentų seką parodant, kaip XIX a. pradžioje jų lankomų Berlyno „Daktarų“ ar „Kavos“ klubų, o po to ir „Laisvųjų“ klubo diskusijų terpėje užgimė arba įgijo praktinės teorijos kontūrą bene pagrindinės radikaliosios būsimojo XX amžiaus politinės ideologijos bei teorijos. Šis darbas skirtas radikalių politinių doktrinų susiformavimo priežastims ir raidos istorijai.

The monograph "The left-wing Young Hegelians: between romanticism and dictatorship Development of ideologies of political radicalism among the left-wing Young Hegelians" is devoted to the analysis of philosophical, religious and political conflicts, which existed among the first generation of Hegel’s followers.


Soter: religijos mokslo žurnalas, 61 (89)
Periodinis mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 18 (2)
Periodinis mokslo leidinys
 

 

VDU, „Versus aureus“, 2016


Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 7 (2)
Periodinis mokslo leidinys 


 

VDU, „Versus aureus“, 2016 
 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Teisės apžvalga, 1 (15) / Legal Review, 1 (15)
Vyr. red. Edita Gruodytė
Periodinis mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys 1449–1556 metai
Sud. Marius Sirutavičius
Šaltinių publikacija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Šaltinių rinkinyje publikuojamos dvidešimt trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 1449–1556 metų taikos ir paliaubų sutartys. Publikaciją sudaro perrašyti sutarčių originalai ir jų tekstų vertimai į lietuvių kalbą. Atrenkant dokumentus, prioritetas buvo teikiamas dar neskelbtiems tarpvalstybinių sutarčių originalams – pergamentams. Leidiniu siekiama sudaryti sąlygas pažinti šiuos istorinius šaltinius, turinčius ne tik mokslinę, bet ir politinę bei visuomeninę vertę, ne tik tyrėjams profesionalams, studentams, bet ir neakademinės bendruomenės nariams, besidomintiems Lietuvos užsienio politikos, santykių su Rusija (tuomete Maskvos valstybe) istorine raida.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje
Teresė Nijolė Liobikienė
Vadovėlis
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Naudojantis sukaupta patirtimi ir teorine medžiaga parengtas vadovėlis „Krizių intervencijos socialinio darbo praktikoje“, kurį sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji; taip pat yra priedai. Iš dviejų skyrių sudarytoje pirmojoje, bendrojoje, dalyje apžvelgiamos streso ir krizės sąsajos, krizių reiškinį ir intervenciją aiškinančios teorinės perspektyvos. Antroji knygos dalis skirta specifinėms krizėms.


Pietvakarių Lietuvos botaninės įvairovės išsaugojimas / Conservation of botanical diversity in south-western Lithuania
Vida Mildažienė, Kristina Stankevičienė, Arūnas Balsevičius, Ričardas Narijauskas, Zigmantas Gudžinskas, Egidijus Žalneravičius, Eglė Norkevičienė, Kęstutis Obelevičius
Mokomoji knyga


VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Knygoje supažindinama su saugomų augalų rūšių paplitimu, užimamomis buveinėmis, rūšių ir jų buveinių nykimo priežastimis, būkle ir dinamika, apsaugos principais. Pristatomos saugomų augalų rūšių apsaugos priemonės ex situ, įgyvendinamos VDU Kauno botanikos sode ir Augalų genų banko sėklų saugyklose.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


International Journal of Area Studies, 11 (2) 
Periodinis mokslo leidinys
 

 

 

„De Gruyter“, steigėjas Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
 

Numeris prieinamas leidyklos De Gruyter puslapyjeŽurnalo informacija.


Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai / Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, XX
Red. kolegija, vyr. red. / Ed. board, Editor-in-Chief Vilija Snieškienė
Periodinis mokslo leidinys
 


VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Lietuvos demografinė kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai
Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė, Karolis Žibas, Daumantas Stumbrys
Mokslo studija

 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių procesų pokyčiai ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje. Demografinės raidos teorinių perspektyvų kontekste analizuojama populiacijos kaita pagal amžių, išsilavinimą, migracinę patirtį, tautybę, santuokinį statusą, vertinama santuokinės elgsenos ir gimstamumo modelių kaita.

                                      Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Teisininkų etika: nuo status quo pavyzdinio modelio link
Edita Gruodytė, Tomas Berkmanas, Julija Kiršienė, Stefan Kirchner, Silvija Gervienė, Charles F. Szymanski, Simona Žižienė, Tomas Veršinskas, Vygantas Malinauskas
Kolektyvinė monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
 

Anotacija
Monografijoje pristatomas VDU teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kurio pagrindu pirmą kartą Lietuvoje sisteminiu, išsamiu ir lyginamuoju aspektu buvo tiriama teisininkų etikos, garbės teismų praktikos ir etinio ugdymo reglamentavimo problematika. Monografijoje pateikiami susisteminti ir išanalizuoti tyrimo rezultatai. VDU Teisės fakulteto autorių kolektyvo leidinys skirtas teisininkų bendruomenei, studentams, teisininkų savivaldos organizacijoms, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovams bei plačiajai visuomenei.

                                      Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai.
2 T. Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis
Aušra Vasiliauskienė
Mokslinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
„Kauno benediktinių vienuolyno tyrimų" 2 tome atskleidžiamas reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo objekto – Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio – meninis savitumas, atsižvelgiant į istorines ansamblio formavimosi ypatybes, vienuolijos dvasingumo aspektus ir kasdieninį gyvenimą lėmusias bei koregavusias aplinkybes.


Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai.
1 T. Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje
Vaida Kamuntavičienė
Mokslinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
„Kauno benediktinių vienuolyno tyrimų" 1 tome atskleidžiamos benediktinių vienuolyno įkūrimo aplinkybės bendrame benediktinių vienuolynų kūrimosi LDK kontekste. Diddelis dėmesys kreipiamas į vienuolyno fundatoriaus Andriejaus Skorulskio asmenį ir potridentines epochos ypatybes.


Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 12
Red. kolegija, pirmin. Rasutė Žukienė
Periodinis mokslo leidinysVDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Nuo apaštalų iki kankinių
Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo
Guido Mongini, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida Kamuntavičienė, Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto, Maria di Salvo, Franci Motta, Moreno Bonda
Kolektyvinė monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija Abstract 
Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo draugijos įkūrimo iki uždraudimo, jėzuitų misionieriškasis pašaukimas Kinijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki ispaniškojo Milano ir jėzuitų požiūriai į mokslų filosofiją.

This book "From apostles to martyrs. Models of self-representation of the society of Jesus from the foundation to the suppression" deals with the self-definition of the Society of Jesus in the early modern period.

                                      Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lithuanian paths to modernity
Egidijus Aleksandravičius
Straipsnių rinkinys
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Abstract / Anotacija
For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even though some of the papers collected in this volume originated thanks to international academic projects, looking at them from a longer perspective I became increasingly aware that my English-language works represented the fundamental topics that mainly interested me for the whole of nearly four decades.

Du dešimtmečius mano pastangos ištirti būdus ir kelius, kurių Lietuva ėmėsi eidama modernumo link, patyrė daugybę spąstų. Nors kai kurie iš šiame tome surinktų straipsnių paimti iš tarptautinių akademinių projektų medžiagos, žiūrint iš tolesnės perspektyvos tapo labiau supranta, kad mano darbai anglų kalba atstovavo pagrindines temas, kurios labiausiai mane domino per beveik keturis dešimtmečius.

                                  Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Огнем по небесамUgnimi tarp debesų
Cтихотворения и материалы к биографии. Генрикас Радаускас / Eilėraščiai ir kita. Henrikas Radauskas
Sud. ir vertėja Ana Gerasimova

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2016


Аннотация / Anotacija
Несмотря на негромкость прижизненной славы, Генрикас Радаускас – один из главных литовских поэтов 20 века, оставшись убежденным сторонником и непревзойденным практиком «чистой поэзии». Критика не раз журила его за «безыдейность», называя при этом «самым европейским» из литовских поэтов. Книга впервые представляет Радаускаса русскоязычному читателю отдельным изданием. В основном тексте – двуязычное собрание стихотворений, включившее в себя большую часть его поэтического наследия. Приложение составлено с целью вписать биографию поэта в исторический контекст довоенной Литвы и послевоенной эмиграции. В него вошли интервью, заметки, избранное из писем автора, а также воспоминания и дневники его друзей и близких, небольшой биографический справочник и необходимые комментарии.

Nepaisant savo kuklios šlovės dar gyvam esant, Henrikas Radauskas yra vienas svarbiausių XX a. Lietuvos poetų, ištikimas „švarios“ poezijos šalininkas ir praktikas. Kritikai ne kartą peikė jį už „neidėjiškumą“, vis dėlto vadindami jį pačiu „europietiškiausiu“ Lietuvos poetu. Čia pirmą kartą atskiru leidiniu Radauskas pristatomas rusakalbiam skaitytojui. Daugiausia tai – dvikalbis, pagrindinės kūrybos – eilių rinkinys. Prieduose pateikti interviu, užrašai, laiškų ištraukos, artimųjų atsiminimai ir dienoraščiai, trumpas biografinis sąrašas ir komentarai.

                                   Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Baltic Journal of Law & Politics, 9 (1)
Periodinis mokslo leidinys
 VDU, „De Gruyter“, 2016

Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016
Konferencija skirta Petro Vileišio 165-osioms metinėms : 2016 m. gegužės 2 d.
Sud. Deimantas Ramanauskas
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Šiame leidinyje publikuojamų tezių pagrindu parengti pranešimai studentų mokslo darbų konferencijai „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016“, skirtai Petro Vileišio 165-osioms metinėms. Konferencija surengta 2016 m. gegužės 2 d. Vytauto Didžiojo universitete. Tezių tekstų autoriai – VDU bakalaurantai ir magistrantai – nagrinėja įvairias XVIII–XXI a. Lietuvos kultūros, istorijos temas.

                                              Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Tra Oriente e Occidente
Stasys Salkauskis e la sua idea di Lituania 

Andrea Griffante
Studija

 

VDU, Beit casa editrice, 2016
 

Annotazione Anotacija
La Lituania rappresenta da sempre uno spazio di confine. Spazio di conflitto politico e militare tra grandi potenze, nel corso della sua storia la Lituania ha avuto in varie occasioni l’opportunità di utilizzare la sua particolare posizione mediana per la ricerca di una cultura di sintesi capace di trasformare i pericoli dello scontro in occasioni di dialogo. Un dialogo avente come interlocutori il cattolicesimo e l’ortodossia, gli universi culturali russo, polacco e germanico, modelli politici e sociali tra loro in contrapposizione. Teorico e strenuo difensore della funzione dialogica della Lituania fu il filosofo Stasys Šalkauskis, una tra le figure di spicco del panorama culturale lituano degli anni ’20 e ‘30. Il volume ripercorre l’idea šalkauskiana di Lituania come ponte tra Oriente e Occidente e ne analizza l’importanza per la comprensione dell’Europa centrale, della sua storia e del suo presente.

Nuo visados Lietuva – tai paribio erdvė, politinių susidūrimų ir skirtingų kultūrų dialogo žemė. Tarp tokio dialogo protagonistų pagrindinę vietą užėmė katalikybė, stačiatikybė, rusų, vokiečių bei lenkų kultūros, socialiniai bei politiniai modeliai, kurių abipusio priešiškumas atrodė vargiai įveikiamas. Žinoma Stasio Šalkauskio Lietuvos kaip Rytų ir Vakarų civilizacijų sintezės idėja ne tik suteikė tarpukario Lietuvos inteligentijai naujas veikimo gaires bei kultūrinę tapatybę, bet ir naują (ir mažai naudotą) istoriografinį kanoną. Nors Šalkauskio modelyje lengvai atpažįstami tiek Basanavičiaus, tiek Maironio bei Šapokos istoriografijos kanonų pėdsakai, jo šerdyje aptinkama ir kitur dar nenaudota ribos kaip nesiliaujančio santykiavimo samprata. St. Šalkauskio istoriografinis kanonas rodė kelią į nacionalinę tapatybę, kaip per dialogą su kitoniškumu besiformuojančią visumą, tuo tarpu kitas tapo reikalinga tapatybės dalimi. Knyga analizuoja St. Šalkauskio idėjos svarbą XX a. Lietuvos istoriografijos kontekste, jos istoriografinį aktualumą šiandienos Lietuvai ir Vidurio Europai.


Politikos mokslų almanachas / Political Science Almanac, 19 
Periodinis mokslo leidinys 

 

 

VDU, „Versus aureus“, 2016

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.