Angliškai

Nauji leidiniai


Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami teoriniai fonetikos ir fonologijos dalykai (garsų ir garsinės kalbos vienetų klasifikacija, TFA pritaikymo lietuvių kalbai principai, tarties normos ir kt.), antrojoje pateikiami kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Civil society in East Asian countries
Contributions to Democracy, Peace and Sustainable Development

Proceedings of the Conference

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 


Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods, 20(2)
Red. Jonas Ruškus
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Holistinis mokymasis / Holistic Learning, 3
Vyr. red. Genutė Gedvilienė
Tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija / Abstract
Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) rezultatas. 

The first issue of a continuous research journal "Holistic Learning" is funded by the Research Council of Lithuania and is one of the research project “Research and Development Platform for Adult Training of Generic Competences” (No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) outcomes. The first issue includes scientific articles prepared on the basis of the conducted research related to the development of the adult generic competences.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Teisės apžvalga / Legal Review, 1 (17)
Vyr. red. Edita Gruodytė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Soter: religijos mokslo žurnalas, 65 (93)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 9 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas2018

 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 1-2 (23-24)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

 
VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).  Žurnalo informacija.


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1917 m. liepa–gruodis / July – December 1917
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Pagrindinė šio leidinio medžiaga yra Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA) dokumentai. Jame 2017 m. kovo 29 d. atrastas svarbiausias Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas (Vasario 16-osios Aktas), taip pat ir Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos originalas. Medžiaga šiame leidinyje pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį užsakytas PA AA mikrofišas. Siekiant 1917 m. antrosios pusės politikos raidos įvykius perteikti išsamiau, pridedama keletas dokumentų iš Lietuvos archyvų ir bibliotekų bei iš privataus Mažylių šeimos archyvo.


International Journal of Psychology: A Biopsichosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 20
Vyr. red. / Editor-in-Chief Auksė Endriulaitienė, Max McFarland
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Baltic Journal of Law & Politics, 10 (2)
Vyr. red. / Senior Editor-in-Chief  Tomas Berkmanas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „De Gruyter“, 2017

 

Numeris prieinamas De Gruyter leidyklos puslapyjeŽurnalo informacija.


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 78
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 68
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Soter: religijos mokslo žurnalas, 64 (92)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 11.2
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika, apeigos
Alfonsas Motuzas
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato naujausią maldyno „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ istorinę, etnomuzikologinę ir etnologinę medžiagą. Autorius, atsižvelgiant į tyrimus, aptaria maldyno raidą šimtmečių eigoje, nagrinėja maldynuose esamų maldų ir giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos ir jų apeiginiai papročiai. Ši mokslo monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Ji pravers kiekvienam branginančiam ryšį su religija ir leis geriau pažinti jos lobius.

                                   Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir Directory of Open Access Books (DOAB).


Kita karta
Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990–1995 metais

Asta Petraitytė-Briedienė
Mokslo studija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Mokslo studijoje pristatoma Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla 1990–1995 m. – išryškinamas lietuviškosios diplomatijos sugrįžimas į tarptautinės diplomatijos lauką, kova už valstybingumo pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas LR pasiuntinybėms / ambasadoms, pasiuntiniams bei ambasadoriams, taip pat skiriamas dėmesys lietuvių išeivijai, kuri buvo svarbi moralinė ir finansinė parama. Mokslo studijos tikslas, neperžengiant jos chronologinių ribų, nubrėžti gaires, kelti klausimus ir taip duoti stimulą daug platesniems ir gilesniems moksliniams tyrimams.


Ar gebame būti verslūs?
Genutė Gedvilienė, Vidmantas Tūtlys
Mokomoji knyga

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Mokomojoje knygoje aptariamos verslumo, socialinio verslo bei socialinio verslumo sampratos, pristatomas socialinio verslumo kompetencijos turinys ir verslumo kompetencijos lavinimo moduliai, pritaikyti socialinio verslo kūrimo ir plėtros poreikiams. Mokomoji knyga skirta užsiimantiems socialiniu verslu asmenims ir organizacijoms, studijuojantiems universitete, kolegijoje, profesinio mokymo centre, besimokantiesiems bendrojo ugdymo mokyklose.

                                    Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 13
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017Numeris prieinamas Universiteto e.publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir leidyklos De Gruyter puslapyje. Žurnalo informacija.


Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 11
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos
Skiriama Nijolei Lukšionytei
Sud. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė
Mokslo straipsnių rinkinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Anotacija
Šis leidinys – tai menotyrininkų mokslinės minties dedikacija, jų padėka ir pagarba iškiliai architektūros tyrinėtojai ir paveldosaugos specialistei Nijolei Lukšionytei (1954–2014).


Žmogus ir gamta
Lietuvių liaudies sakmės, pasakėčios, pasakojimai, papročiai
Bronislava Kerbelytė
Tekstų rinkinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Anotacija
Rinkinyje, kuriame pateikti 175 tekstai, skelbiami lietuvių tautosakos kūriniai, kuriuose vaizduojama, kaip žmonės bendrauja su gyvūnais ir gamtos jėgomis, kaip elgiamasi su augalais. Dauguma kūrinių teigiamais ir neigiamais pavyzdžiais iliustruoja ir propaguoja žmonių elgesio taisykles. Norint išryškinti šias taisykles, siužetiniai kūriniai grupuojami pagal semantinius tipus. Nesiužetiniai tekstai papildo siužetinius kūrinius ir gretinami prie jų atsižvelgiant į turinį.


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 19 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Žydų teatras tarpukario Lietuvoje 
Ina Pukelytė
Monografija 

 

Vytauto Didžiojo universitetas2017 


Anotacija

Monografijos vienas pagrindinių tikslų yra rekonstruoti žydų teatro veiklas Lietuvoje tarpukario laikotarpiu (laikotarpis, apimantis 1919–1940 metus). Ištyrus ir susisteminus iš įvairių šaltinių gautus duomenis siekiama juos palyginti su žydų diasporos teatro reiškiniais kitose pasaulio šalyse. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti, kokią vietą Lietuvos žydų teatras galėjo turėti tarptautiniam žydų diasporos, o kartu ir nepriklausomos Lietuvos teatro vystymuisi.

Švelniosios galios vedami
Šalies įvaizdžio politika ir Japonija
Aurelijus Zykas
Monografija
 


Vytauto Didžiojo universitetas2017 


Anotacija
XXI a. viešoji diplomatija nebegali būti tiriama izoliuotai nuo šalies ženklodaros. Dviejų teorinių mokyklų simbiozė jau egzistuoja valstybių praktikoje, tačiau bendra ir sisteminga mokslinė (teorinė) prieiga išlieka vienu svarbiausių šios srities iššūkių. Taigi knygos teorinė pozicija siekia suderinti šiuos skirtingus požiūrius ir rasti jų sąlyčio bei sankirtos taškus. Knygoje norima įrodyti, kad tarpdalykinis šalies ženklodaros ir viešosios  diplomatijos pozicijų taikymas leidžia kombinuotai tirti racionalų šalies įvaizdžio valdymą, kuris čia įvardijamas kaip šalies įvaizdžio politika.


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 8 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017 

 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Teisės apžvalga / Legal Review, 2 (16)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Lietuvos energetinio saugumo sociologija: teorija ir praktika
Vylius Leonavičius, Dainius Genys
Monografija 
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Anotacija
Monografijoje energetinis saugumas atskleidžiamas sociologiniu pjūviu ir parodoma, kad šalia mums įprastų techninių, ekonominių, politinių ir ekologinių aspektų socialiniai taip pat yra svarbūs. Tyrėjų pasitelkta skirtingų teorinių perspektyvų skalė atskleidžia įvairialytę energetinio saugumo socialinę dimensiją. Susiedami globalinius procesus, savitas posovietinio regiono socialines kultūrines ir politines sąlygas, atsižvelgdami į savitą energetikos infrastruktūros raidą, knygoje autoriai pateikia išsamią ir įdomią sociologinę energetinio saugumo analizę. Monografija parengta remiantis tyrimais, kurie atliekami VDU Energetinio saugumo tyrimų centre nuo 2010 m.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai
Silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius
Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė, Remigijus Civinskas, Mindaugas Kaselis
Mokslo studija
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
 
Anotacija / Abstract
Studija yra parengta įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinio tyrimo projektą, kurio trukmė 21 mėnesis. Šios mokslo studijos tikslas – ištirti tiesiogiai su piliečiais, kaip klientais, teikiant paslaugas sąveikaujančių valstybės tarnautojų administracinių tapatumų raišką ir nustatyti administracinių tapatumų vaidmenį aptarnaujant piliečius. 

The study "Administrative identities of street-level bureaucrats in Lithuania: Case of weak discretion in public service provision" is developed in the framework of a research project funded by the Lithuanian Science Council. The aim of the study is to investigate how civil servants interact with citizens as clients in providing services, define the expression of their administrative identities, and identify the role of administrative identities in serving citizens.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Demografija visiems, 4
Informacinis biuletenis

 


VDU Demografinių tyrimų centras, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kauno istorijos metraštis / Kaunas Annals of History, 16
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

 

VDU,  „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Kairieji jaunahėgelininkiai: tarp romantizmo ir diktatūros
Politinio radikalizmo ideologijų formavimasis kairiųjų jaunahėgelininkių sambūryje
Lauras Bielinis
Monografija
 
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
 
Anotacija / Abstract
Monografijos tikslas yra atskleisti kairiųjų jaunahėgelininkių argumentų seką parodant, kaip XIX a. pradžioje jų lankomų Berlyno „Daktarų“ ar „Kavos“ klubų, o po to ir „Laisvųjų“ klubo diskusijų terpėje užgimė arba įgijo praktinės teorijos kontūrą bene pagrindinės radikaliosios būsimojo XX amžiaus politinės ideologijos bei teorijos. Šis darbas skirtas radikalių politinių doktrinų susiformavimo priežastims ir raidos istorijai.

The monograph "The left-wing Young Hegelians: between romanticism and dictatorship Development of ideologies of political radicalism among the left-wing Young Hegelians" is devoted to the analysis of philosophical, religious and political conflicts, which existed among the first generation of Hegel’s followers.