Angliškai

Nauji leidiniai


Žydų teatras tarpukario Lietuvoje 
Ina Pukelytė
Monografija 

 

VDU, 2017 

Anotacija

Monografijos vienas pagrindinių tikslų yra rekonstruoti žydų teatro veiklas Lietuvoje tarpukario laikotarpiu (laikotarpis, apimantis 1919–1940 metus). Ištyrus ir susisteminus iš įvairių šaltinių gautus duomenis siekiama juos palyginti su žydų diasporos teatro reiškiniais kitose pasaulio šalyse. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti, kokią vietą Lietuvos žydų teatras galėjo turėti tarptautiniam žydų diasporos, o kartu ir nepriklausomos Lietuvos teatro vystymuisi.

Švelniosios galios vedami
Šalies įvaizdžio politika ir Japonija
Aurelijus Zykas
Monografija
 


VDU, 2017 

Anotacija
XXI a. viešoji diplomatija nebegali būti tiriama izoliuotai nuo šalies ženklodaros. Dviejų teorinių mokyklų simbiozė jau egzistuoja valstybių praktikoje, tačiau bendra ir sisteminga mokslinė (teorinė) prieiga išlieka vienu svarbiausių šios srities iššūkių. Taigi knygos teorinė pozicija siekia suderinti šiuos skirtingus požiūrius ir rasti jų sąlyčio bei sankirtos taškus. Knygoje norima įrodyti, kad tarpdalykinis šalies ženklodaros ir viešosios  diplomatijos pozicijų taikymas leidžia kombinuotai tirti racionalų šalies įvaizdžio valdymą, kuris čia įvardijamas kaip šalies įvaizdžio politika.


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 8 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

VDU, 2017 
 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Soter: religijos mokslo žurnalas, 63 (91)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Teisės apžvalga / Legal Review, 2 (16)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Lietuvos energetinio saugumo sociologija: teorija ir praktika
Vylius Leonavičius, Dainius Genys
Monografija 
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Anotacija
Monografijoje energetinis saugumas atskleidžiamas sociologiniu pjūviu ir parodoma, kad šalia mums įprastų techninių, ekonominių, politinių ir ekologinių aspektų socialiniai taip pat yra svarbūs. Tyrėjų pasitelkta skirtingų teorinių perspektyvų skalė atskleidžia įvairialytę energetinio saugumo socialinę dimensiją. Susiedami globalinius procesus, savitas posovietinio regiono socialines kultūrines ir politines sąlygas, atsižvelgdami į savitą energetikos infrastruktūros raidą, knygoje autoriai pateikia išsamią ir įdomią sociologinę energetinio saugumo analizę. Monografija parengta remiantis tyrimais, kurie atliekami VDU Energetinio saugumo tyrimų centre nuo 2010 m.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai
Silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius
Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė, Remigijus Civinskas, Mindaugas Kaselis
Mokslo studija
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
 
Anotacija / Abstract
Studija yra parengta įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinio tyrimo projektą, kurio trukmė 21 mėnesis. Šios mokslo studijos tikslas – ištirti tiesiogiai su piliečiais, kaip klientais, teikiant paslaugas sąveikaujančių valstybės tarnautojų administracinių tapatumų raišką ir nustatyti administracinių tapatumų vaidmenį aptarnaujant piliečius. 

The study "Administrative identities of street-level bureaucrats in Lithuania: Case of weak discretion in public service provision" is developed in the framework of a research project funded by the Lithuanian Science Council. The aim of the study is to investigate how civil servants interact with citizens as clients in providing services, define the expression of their administrative identities, and identify the role of administrative identities in serving citizens.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 77
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 
 

VDU, „Versus aureus“, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Holistinis mokymasis / Holistic Learning, 2
Tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 11.1
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Demografija visiems, 4
Informacinis biuletenis

 


VDU Demografinių tyrimų centras, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Soter: religijos mokslo žurnalas, 62 (90)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Media Transformations / Žiniasklaidos transformacijos, 12
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU,  „Versus aureus“2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Kauno istorijos metraštis / Kaunas Annals of History, 16
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

 

VDU,  „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 10
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Oikos, 2 (22)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 19
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 

 

 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 67
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2015-2016
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lithuanian energy security: annual review 2015-2016
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


VDU, „Versus aureus“, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kairieji jaunahėgelininkiai: tarp romantizmo ir diktatūros
Politinio radikalizmo ideologijų formavimasis kairiųjų jaunahėgelininkių sambūryje
Lauras Bielinis
Monografija
 
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
 
Anotacija / Abstract
Monografijos tikslas yra atskleisti kairiųjų jaunahėgelininkių argumentų seką parodant, kaip XIX a. pradžioje jų lankomų Berlyno „Daktarų“ ar „Kavos“ klubų, o po to ir „Laisvųjų“ klubo diskusijų terpėje užgimė arba įgijo praktinės teorijos kontūrą bene pagrindinės radikaliosios būsimojo XX amžiaus politinės ideologijos bei teorijos. Šis darbas skirtas radikalių politinių doktrinų susiformavimo priežastims ir raidos istorijai.

The monograph "The left-wing Young Hegelians: between romanticism and dictatorship Development of ideologies of political radicalism among the left-wing Young Hegelians" is devoted to the analysis of philosophical, religious and political conflicts, which existed among the first generation of Hegel’s followers.


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 18 (2)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

 

VDU, „Versus aureus“, 2016


Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Teisės apžvalga / Legal Review, 1 (15)
Vyr. red. Edita Gruodytė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys 1449–1556 metai
Sud. Marius Sirutavičius
Šaltinių publikacija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Šaltinių rinkinyje publikuojamos dvidešimt trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 1449–1556 metų taikos ir paliaubų sutartys. Publikaciją sudaro perrašyti sutarčių originalai ir jų tekstų vertimai į lietuvių kalbą. Atrenkant dokumentus, prioritetas buvo teikiamas dar neskelbtiems tarpvalstybinių sutarčių originalams – pergamentams. Leidiniu siekiama sudaryti sąlygas pažinti šiuos istorinius šaltinius, turinčius ne tik mokslinę, bet ir politinę bei visuomeninę vertę, ne tik tyrėjams profesionalams, studentams, bet ir neakademinės bendruomenės nariams, besidomintiems Lietuvos užsienio politikos, santykių su Rusija (tuomete Maskvos valstybe) istorine raida.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje
Teresė Nijolė Liobikienė
Vadovėlis
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Naudojantis sukaupta patirtimi ir teorine medžiaga parengtas vadovėlis „Krizių intervencijos socialinio darbo praktikoje“, kurį sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji; taip pat yra priedai. Iš dviejų skyrių sudarytoje pirmojoje, bendrojoje, dalyje apžvelgiamos streso ir krizės sąsajos, krizių reiškinį ir intervenciją aiškinančios teorinės perspektyvos. Antroji knygos dalis skirta specifinėms krizėms.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Pietvakarių Lietuvos botaninės įvairovės išsaugojimas / Conservation of botanical diversity in south-western Lithuania
Vida Mildažienė, Kristina Stankevičienė, Arūnas Balsevičius, Ričardas Narijauskas, Zigmantas Gudžinskas, Egidijus Žalneravičius, Eglė Norkevičienė, Kęstutis Obelevičius
Mokomoji knyga


VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Knygoje supažindinama su saugomų augalų rūšių paplitimu, užimamomis buveinėmis, rūšių ir jų buveinių nykimo priežastimis, būkle ir dinamika, apsaugos principais. Pristatomos saugomų augalų rūšių apsaugos priemonės ex situ, įgyvendinamos VDU Kauno botanikos sode ir Augalų genų banko sėklų saugyklose.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


International Journal of Area Studies, 11 (2) 
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

 

„De Gruyter“, steigėjas Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
 

Numeris prieinamas leidyklos De Gruyter puslapyjeŽurnalo informacija.


Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai / Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, XX
Red. kolegija, vyr. red. / Ed. board, Editor-in-Chief Vilija Snieškienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

VDU, „Versus aureus“, 2016


Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Lietuvos demografinė kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai
Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė, Karolis Žibas, Daumantas Stumbrys
Mokslo studija

 

VDU, „Versus aureus“, 2016
 

Anotacija
Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių procesų pokyčiai ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje. Demografinės raidos teorinių perspektyvų kontekste analizuojama populiacijos kaita pagal amžių, išsilavinimą, migracinę patirtį, tautybę, santuokinį statusą, vertinama santuokinės elgsenos ir gimstamumo modelių kaita.

                                      Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Teisininkų etika: nuo status quo pavyzdinio modelio link
Edita Gruodytė, Tomas Berkmanas, Julija Kiršienė, Stefan Kirchner, Silvija Gervienė, Charles F. Szymanski, Simona Žižienė, Tomas Veršinskas, Vygantas Malinauskas
Kolektyvinė monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
 

Anotacija
Monografijoje pristatomas VDU teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kurio pagrindu pirmą kartą Lietuvoje sisteminiu, išsamiu ir lyginamuoju aspektu buvo tiriama teisininkų etikos, garbės teismų praktikos ir etinio ugdymo reglamentavimo problematika. Monografijoje pateikiami susisteminti ir išanalizuoti tyrimo rezultatai. VDU Teisės fakulteto autorių kolektyvo leidinys skirtas teisininkų bendruomenei, studentams, teisininkų savivaldos organizacijoms, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovams bei plačiajai visuomenei.

                                      Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).