Angliškai

Nauji leidiniai


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods, 21(1)
Red. Jonas Ruškus
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Meno Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 14
Red. kolegija, pirmin. Rasutė Žukienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Soter: religijos mokslo žurnalas, 67 (95)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018


 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias 
Artūras Grickevičius
Tarpdisciplininė mokslo monografija


 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
Adnotacja
Ši knyga skirta lietuvių katalikų išeivijos vyskupui, kurio aktyvi veikla ir autoritetas, atspindėjęs pranciškoniškąjį dvasingumą ir tautinį idealizmą, bendradarbiavimas su išeivijos dvasininkais, katalikų bendruomenėmis bei susitikimai su popiežiumi Jonu Pauliu II, JAV prezidentu Ronaldu Reiganu ir kitais šios valstybės atstovais bei Bažnyčios hierarchais, prisidėjo prie Lietuvos atgimimo ir atsikūrimo. Vyskupas Paulius rėmė išeivijos lietuvių katalikišką veiklą, administravo Lietuvių katalikų religinę šalpą Niujorke, sovietinės okupacijos laikotarpiu kovojo už Lietuvos katalikų religinio gyvenimo teises ir pogrindyje esančią Bažnyčią. Per maldą, įvairias akcijas ir diplomatiją vyskupas P. A. Baltakis ganytojiška veikla suvienijo išeivijos lietuvių katalikų jėgas „vardan tos Lietuvos“. Knygos pavadinimas iš dalies aprėpia Jo vyskupystės tikslus ir veiklą.

Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej / Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas
Alfonsas Motuzas
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Adnotacja / Anotacija / Annotation
Cały materiał modlitewny (teksty, pieśni, modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej) w miarę możliwości został zredagowany według współczesnych zasad języka polskiego i po raz pierwszy w przewodniku umieszczono zapis nutowy śpiewanych przez pątników pieśni oraz przybliżono zwyczaje i tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej.

Knygos pagrindas – naujo (lenkų kalba) Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas. Tai pat pirmą kartą Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio Vadovo istorijoje lenkų kalba paskelbti dažniausiai giedamų giesmių melodijas ir pristatyti Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeigas, papročius, tvarką bei taisykles.

The Guide Book for the Way of the Cross of Vilnius Calvary with 35 stations is a special book by the Catholic Church in Lithuania which presents the prayers and hymns of the Passion of Christ on the Way of the Cross, their melodies, the rituals, customs, practices and rules.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 1 (25)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2018
 

 Numeris prieinamas Universiteto DSpace CRIS talpykloje. Žurnalo informacija.


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 79
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 9 (2)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas2018

 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1918 m. sausis–vasaris / January–February 1918
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Šis leidinys aprėpia itin intensyvų ir turiningą Lietuvos Tarybos laikotarpį – nuo 1918 m. sausio pradžios iki vasario vidurio. Leidinys sudarytas pagal pirmojo leidinio „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas. 1917 m. liepa–gruodis“, kurį parengė tie patys autoriai, logiką. Medžiagos pagrindą ir toliau sudaro dokumentai iš Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA). Pagrindinė to archyvo medžiaga (RZ 201) šiame leidinyje, kaip ir pirmajame, pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį, Akto paieškų metų, užsakytas PA AA mikrokortas.


Pradedančiųjų vairuotojų psichologinės charakteristikos ir jų svarba kelių eismo taisyklių pažeidimams
Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė, Rasa Markšaitytė, Justina Slavinskienė
Mokslo studija

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
 
Anotacija

Šioje studijoje pristatomi mokslinio tyrimo apie psichologinių charakteristikų svarbą, siekiant numatyti būsimųjų vairuotojų kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, rezultatai ir iš jų išplaukiančios rekomendacijos skirtingoms su eismo saugumu susijusioms institucijoms bei žmonių grupėms. Tyrimas vykdytas 2015–2017 m., įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos (toliau ir LMT) finansuotą projektą „Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti: psichologinis profilis“ (sutarties Nr. GER-005/2015), bendradarbiaujant su VĮ „Regitra“ ir Policijos departamentu prie VRM Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus.


Organizacijų valdymas neapibrėžtumų aplinkoje: teorija ir praktika 
Parengė: Giedrius Jucevičius, Irena Bakanauskienė, Daiva Brasaitė, Rita Bendaravičienė, Ugnė Linkauskaitė, Sonata Staniulienė, Eglė Stonkutė, Jolita Vveinhardt, Vytautas Žirgutis
Monografija


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Anotacija
Knygą parengė VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros tyrėjai, kurių tyrimų tikslas – atskleisti organizacijų valdymo neapibrėžtumų aplinkoje teorinius ir praktinius aspektus. Monografijoje remiamasi Vytauto Didžiojo universiteto Vadybos katedros mokslininkų atliktais tyrimais ir teorinėmis bei empirinėmis įžvalgomis. Tai yra vienos pirmųjų Lietuvoje vadybos mokslininkų pastangų susisteminti skirtingus teorinius požiūrius į neapibrėžtumą kaip šiuolaikinių organizacijų veiklos kontekstą.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 69
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 20162017
Red. kolegija
Periodinis leidinys

 

VDU, Lietuvos energetikos institutas, 2018
 

Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Soter: religijos mokslo žurnalas, 66 (94)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 12 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


International Journal of Psychology: A Biopsichosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 21
Vyr. red. / Editor-in-Chief Auksė Endriulaitienė, Max McFarland
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 12
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami teoriniai fonetikos ir fonologijos dalykai (garsų ir garsinės kalbos vienetų klasifikacija, TFA pritaikymo lietuvių kalbai principai, tarties normos ir kt.), antrojoje pateikiami kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Civil society in East Asian countries
Contributions to Democracy, Peace and Sustainable Development

Proceedings of the Conference

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 


Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Holistinis mokymasis / Holistic Learning, 3
Vyr. red. Genutė Gedvilienė
Tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija / Abstract
Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) rezultatas. 

The first issue of a continuous research journal "Holistic Learning" is funded by the Research Council of Lithuania and is one of the research project “Research and Development Platform for Adult Training of Generic Competences” (No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) outcomes. The first issue includes scientific articles prepared on the basis of the conducted research related to the development of the adult generic competences.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Teisės apžvalga / Legal Review, 1 (17)
Vyr. red. Edita Gruodytė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 9 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas2018

 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 1-2 (23-24)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).  Žurnalo informacija.


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1917 m. liepa–gruodis / July – December 1917
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Pagrindinė šio leidinio medžiaga yra Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA) dokumentai. Jame 2017 m. kovo 29 d. atrastas svarbiausias Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas (Vasario 16-osios Aktas), taip pat ir Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos originalas. Medžiaga šiame leidinyje pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį užsakytas PA AA mikrofišas. Siekiant 1917 m. antrosios pusės politikos raidos įvykius perteikti išsamiau, pridedama keletas dokumentų iš Lietuvos archyvų ir bibliotekų bei iš privataus Mažylių šeimos archyvo.


Baltic Journal of Law & Politics, 10 (2)
Vyr. red. / Senior Editor-in-Chief  Tomas Berkmanas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „De Gruyter“, 2017

 

Numeris prieinamas De Gruyter leidyklos puslapyjeŽurnalo informacija.


Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika, apeigos
Alfonsas Motuzas
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato naujausią maldyno „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ istorinę, etnomuzikologinę ir etnologinę medžiagą. Autorius, atsižvelgiant į tyrimus, aptaria maldyno raidą šimtmečių eigoje, nagrinėja maldynuose esamų maldų ir giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos ir jų apeiginiai papročiai. Ši mokslo monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Ji pravers kiekvienam branginančiam ryšį su religija ir leis geriau pažinti jos lobius.

                                   Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir Directory of Open Access Books (DOAB).


Kita karta
Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990–1995 metais

Asta Petraitytė-Briedienė
Mokslo studija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Mokslo studijoje pristatoma Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla 1990–1995 m. – išryškinamas lietuviškosios diplomatijos sugrįžimas į tarptautinės diplomatijos lauką, kova už valstybingumo pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas LR pasiuntinybėms / ambasadoms, pasiuntiniams bei ambasadoriams, taip pat skiriamas dėmesys lietuvių išeivijai, kuri buvo svarbi moralinė ir finansinė parama. Mokslo studijos tikslas, neperžengiant jos chronologinių ribų, nubrėžti gaires, kelti klausimus ir taip duoti stimulą daug platesniems ir gilesniems moksliniams tyrimams.