Angliškai

Mokslinių konferencijų leidiniai


Civil society in East Asian countries
Contributions to Democracy, Peace and Sustainable Development

Proceedings of the Conference

 

Vytauto Didžiojo universitetas, Azijos studijų centras, 2018
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-609-467-325-2 (internetinis)
ISBN 978-609-467-326-9 (spausdintas)
https://dx.doi.org/10.7220/978-6094673252

Anotacija
Knygoje pateikiama 2017 m. spalio 26-27 d., Vytauto Didžiojo universitete vykusios vienuoliktos tarptautinės ASC konferencijos, pavadintos „Civil Society in East Asian Countries: Contributions to Democracy, Peace and Sustainable Development“ (liet. „Pilietinė visuomenė Rytų Azijoje: įnašas į demokratiją, taiką ir darnųjį vystymąsi“), pranešimų medžiaga. Konferencijos organizavimą parėmė Japonijos fondas ir Taipėjaus misija Latvijoje.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016
Konferencija skirta Petro Vileišio 165-osioms metinėms : 2016 m. gegužės 2 d.
Sud. Deimantas Ramanauskas
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 20 p.
ISBN 978-609-467-230-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-635-7 (internetinis)
 

Anotacija
Šiame leidinyje publikuojamų tezių pagrindu parengti pranešimai studentų mokslo darbų konferencijai „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016“, skirtai Petro Vileišio 165-osioms metinėms. Konferencija surengta 2016 m. gegužės 2 d. Vytauto Didžiojo universitete. Tezių tekstų autoriai – VDU bakalaurantai ir magistrantai – nagrinėja įvairias XVIII–XXI a. Lietuvos kultūros, istorijos temas.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2015
Bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija. 2015 m. gegužės 4 d.

Sud. Deimantas Ramanauskas, Gediminas Kasparavičius
 

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-609-467-121-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-556-5 (internetinis)

Anotacija
Trečius metus iš eilės Vytauto Didžiojo universitete yra organizuojama studentų mokslinė konferencija, kurioje jaunoji Lietuvos istorikų karta iš įvairių mūsų valstybės akademinių branduolių dalinasi savo moksliniais pasiekimais. Šiandien galime kalbėti apie Kaune užgimusios naujos tradicijos pradžią, kurią įprasmina ir pirmą kartą išleidžiamas konferencijos tezių rinkinys Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2015. Žvelgdami į konferencijos dalyvių veidus pastebėsite ir „senbūvių“, kurie jau ne pirmą kartą stoja prieš kolegų ir dėstytojų auditoriją. Kitiems tai didelis savęs išbandymas ir pirmas žingsnis galbūt akademinio gyvenimo link. Šių metų jaunųjų istorikų pavasaris mus pakvietė prisiminti ir paminėti 135-ąją profesoriaus, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjo, Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus, valstybingumo atkūrimo sąjūdžio ideologo Mykolo Römerio gimimo sukaktį. Tad ir didžioji dalis akademinio renginio dalyvių tyrimų yra skirti būtent tarpukario Lietuvai, išskirtinai antrajam jos dešimtmečiui.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern European Region After 1989 / Nacionalinių naratyvų konstravimas ir atminties politika Vidurio Rytų Europoje po 1989 m.
Red. kolegija, sud. / Ed. Egidijus Aleksandravičius

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 310 p.
ISBN 978-609-467-010-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
2013 m. pabaigoje Vytauto Didžiojo įvyko tarptautinė konferencija, skirta diskutuoti apie nacionalinius naratyvus ir atminties politiką Vidurio Rytų Europoje po 1989 m. Konferencijoje pirmiausia buvo aptariamas keletą metų vykdomas tyrimų projektas, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba.

At the end of 2013 an international conference was organized at Vytautas Magnus University dedicated to discussions on Central East European national narratives and memory reflection policies post-1990. The conference primarily reflected a research project several years underway that has been financed by the Lithuanian Council of Research. National narrative and hero themes are mostly presented by historians in this book, however, it also contains numerous social philosophy and political science components as well. Nevertheless, academic insights an political wisdom hint that most important is to be able to listen to different narratives, to try to understand their real motives, and then it will become increasingly possible for those people to live together in peace whose heroes of the past fought amongst each other.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Rytų Azijos studijos Lietuvoje
Sud. Aurelijus Zykas
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 200 p.
ISBN 978-9955-12-762-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-761-1 (spausdintas)

Anotacija
Šiame straipsnių ir konferencijos pranešimų rinkinyje pristatoma Rytų Azijos (Japonijos, Kinijos ir Korėjos) studijų raida Lietuvoje, daugiausiai dėmesio skiriant japonologijai. Dauguma rinkinyje pateikiamų pranešimų buvo skaityti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Azijos studijų centro organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Japonologija bendrosios Lietuvos orientalistikos kontekste: istorija ir dabartis“ (2011 m. lapkričio 3–4 d.), skirtoje Japonijos studijų centro 10-ies metų jubiliejui paminėti. Tarptautinę konferenciją ir straipsnių rinkinio išleidimą rėmė Japonijos fondas.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Religious Experience & Tradition
Sud. / Ed. Agnė Budriūnaitė
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference proceedings

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 204 p.
ISBN 978-9955-12-776-5 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-12-775-8 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šiame leidinyje pristatoma tarptautinės tarpdalykinės mokslinės konferencijos „Religinė patirtis ir tradicija“ medžiaga. Konferencija vyko 2012 m. gegužės 11–12 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Straipsniuose ir straipsnių santraukose daugelio įvairių disciplinų atstovai iš daugiau nei 13 pasaulio šalių pristato religijos ir religinės patirties tyrinėjimus. Leidinio rėmėjas – Japonijos fondas.

This volume presents a collection of articles and materials from international interdisciplinary conference “Religious Experience and Tradition” held on 11-12th of May in 2012. The articles of this volume present the investigations on religion, religious tradition and religious experience in more than 13 countries of the world and represent a wide variety of disciplines. The publication of this book is sponsored by the Japan Foundation.


Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle / Multilingualism and Language Studies in Higher Education
Sud. / Ed. Aušra Jankauskaitė, Daiva Pundziuvienė, Rima Sabaliauskienė
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference papers

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 70 p.
ISBN 978-9955-12-753-6 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Knygoje publikuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos „Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle“ pranešimų santraukos anglų, lietuvių, prancūzų, vokiečių, ispanų ir latvių kalbomis, konferencijos programa, konferencijos dalyvių sąrašas ir projektinė informacija. Pranešimuose nagrinėjama kalbų politikos, kalbų įvairovės aukštajame moksle, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio dialogo, daugiakalbystės ekonominiam konkurencingumui bei integruoto dalyko ir kalbų mokymo klausimai.

The book contains summaries of presentations for international scientific conference “Multilingualism and Language Studies in Higher Education” in English, Lithuanian, French, German, Spanish and Latvian languages, including conference programme, list of conference participants and project information. The presentations investigated the issues on language policy, development of plurilingual competence in higher education, language diversity, multilingualism for economic competitiveness and content and language integrated learning.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties
Red. Vaida Kamuntavičienė
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 256 p.
ISBN 978-9955-12-638-6 (spausdintas)

Anotacija
Ši knyga – mokslinių straipsnių rinkinys – susiklostė po Vytauto Didžiojo universitete 2010 m. spalio 21–22 d. įvykusios konferencijos „LDK dvasingumo tradicija ir poveikis visuomenei“. Straipsniuose siekta pažvelgti į praeities vertybes ir skaitytojui palikti suvokti tų vertybių aktualumo galimybes modernioje visuomenėje. Straipsnių autoriai – istorikai, teologai, menotyrininkai, politologai ir knygotyrininkai, besidomintys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės dvasinėmis vertybėmis, jų formavimosi kontekstais, raiška šiandien, Lietuvos visuomenės dvasinio gyvenimo tyrimais, kurie leistų geriau suvokti praeities žmonių mąstymo ir elgesio modelius, atvertų platesnes galimybes pažinti visuomenę.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Impact of Globalization to Law: New Challenges and New Opportunities
Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference publication

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 132 p.
ISBN 978-9955-12-528-0 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Leidinyje pateikta konferencijos „Globalizacijos įtaka teisei: nauji iššūkiai ir naujos galimybės“, vykusios 2009 m. gegužės 22 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, medžiaga. Joje gvildenamos globalizacijos įtakos teisei aktualios problemos bendruoju teoriniu, tarpsritiniu teisės ir politikos mokslų bei specializuotu atskirų teisės šakų (ypač civilinės, komercinės, baudžiamosios ir aplinkosaugos teisės) lygmenimis.

The publication presents the materials of the conference “Impact of Globalization to Law: New Challenges and New Opportunities”, which was held on the 22nd of May, 2009, at the Vytautas Magnus University, Kaunas. The materials touch upon the actual issues of the impact of globalization to law at the general theoretical, interdisciplinary (covering sciences of law and politics), and specialized (focused to the branches of law, especially these of the civil, commercial, criminal, and environmental law) levels.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Tolerancija Lietuvoje: tarp minties ir veiksmo
Autorių kolektyvas
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 104 p.
ISBN 978-9955-12-345-3 (spausdintas)

Anotacija
Šio leidinio pagrindu tapo 2007 m. kovo 27 d. Vytauto Didžiojo universitete vykusios mokslinės konferencijos pranešimai. Juose įvairių sričių specialistai analizuoja tolerancijos ir netolerancijos apraiškas modernioje lietuvių kultūroje. Leidinyje aptariamas visas modernusis lietuvių kultūros periodas nuo XIX a. vidurio iki šių dienų Lietuvos visuomenės, išgyvenusios totalitarinių režimų represijas bei susipažinusios ar dar tik įsisavinančios intelektualųjį egzilio veikėjų palikimą.


Biochemija ir sistemų biologija
Autorių kolektyvas

Konferencijos pranešimų medžiaga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 80 p.
ISBN 978-9955-12-876-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-368-2 (spausdintas)

Anotacija
Leidinyje surinktos Lietuvos biochemikų draugijos X suvažiavimo-konferencijos dalyvių tezės.


Image of Japan in Europe
Red. / Ed. Kyoko Koma
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference publication

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 272 p.
ISBN 978-9955-12-347-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės konferencijos „Image of Japan in Europe“, vykusios 2007 m. spalio 13–14 d. Vytauto Didžiojo universiteto Japonijos studijų centre, medžiaga, taip pat specialus Japonijos studijų centro tyrėjų indėlis. Konferenciją ir šios knygos išleidimą finansavo Toshiba tarptautinis fondas.

This volume presents the materials of international conference “Image of Japan in Europe” held on 13-14th of October in 2007 at Vytautas Magnus University Japanese Studies Centre, as well as includes special contributions of Japanese culture studies by Japanese researchers. The conference and publication of this book have been sponsored by Tōshiba International Foundation.


Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos
Autorių kolektyvas
Konferencijos pranešimų medžiaga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 229 p.
ISBN 978-9955-12-207-4 (spausdintas)

Anotacija
Leidinyje pristatomi XII tarpuniversitetinės doktorantų ir magistrantų konferencijos IVUS pranešimų medžiaga. Konferencijos organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas.


Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė
Autorių kolektyvas
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-291-3 (spausdintas)

Anotacija
Mokslinių straipsnių rinkinį sudaro įvairiose šalyse ir tyrimo įstaigose dirbančių mokslininkų tekstai. Jų tematika labai įvairi, apimanti daugelį XVIII a. visuomenės gyvenimo sričių ir aspektų. Autoriai pagal savo tiriamus objektus gali būti priskirti ir politinei, ir socialinei, ir ekonominei, ir urbanistinei, ir ekleziastinei istorijai bei istoriografijai. Tyrimų problemos atžvilgiu visiems straipsniams bendra tai, kad juose nagrinėjama miestų istorija. Visi tiriami miestai priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (Vilnius, Kaunas, Merkinė, Lietuvos Brasta). Straipsniai buvo publikuoti 6-osios mokslinės XVIII a. Lietuvos istorijos konferencijos „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė” pranešimų pagrindu.


Česlovas Milošas iš XXI amžiaus perspektyvos
Sud. Andžej Pukšto, Vaida Kamuntavičienė, Jovita Daukšytė
Konferencijos pranešimų medžiaga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 212 p.
ISBN 978-9955-12-247-0 (spausdintas)

Anotacija
Šio leidinio pagrindas – pirmųjų Č. Milošo skaitymų, tarptautinės mokslinės konferencijos „Czesławas Miłoszas iš XXI a. perspektyvos“, vykusios 2006 m. gegužės 11–12 d., darbo rezultatas. Konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, joje dalyvavo svečių ne tik iš Lenkijos, kuriai Č. Milošas labai artimas, bet ir iš Baltarusijos, Rusijos, Prancūzijos bei Didžiosios Britanijos. Renginio metu perskaityti pranešimai išaugo į mokslines studijas, kurios mokslinių straipsnių pavidalu daugiausia ir yra publikuojamos šiame leidinyje. Be to, pateikiama medžiaga, specialiai parengta šiam leidiniui. Į Č. Milošą ir jo kūrybą siekiama pažvelgti įvairiais aspektais. Č. Milošo idėjos suvienijo ne tik literatūrologus, bet ir kalbotyrininkus, filosofus, istorikus, politologus bei kitų humanitarinių mokslų šakų atstovus.


Management Horizons. Visions and Challenges
Autorių kolektyvas / Various authors
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference publication

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 516 p.
ISBN 978-9955-12-238-8 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šiame leidinyje pateikiami straipsniai, parengti pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Management Horizons: Visions and Challenges“, pagrindu. Konferenciją organizavo Europos vadybos asociacija, Baltijos vadybos fondas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

The issue contains papers based on the reports presented at the international scientific conference "Management Horizons: Visions and Challenges", which was organized by the European Management Association, Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University.


Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos: jaunųjų tyrėjų požiūris
Autorių kolektyvas
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-114-9 (spausdintas)

Anotacija
Šis straipsnių rinkinys parengtas 2005 m. gegužės 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žurnalistikos katedros organizuotos tarptautinės studentų mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu.


Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste
Sud. Rimantas Laužackas, Kęstutis Pukelis, Audronė Valiuškevičiūtė, Izabela Savickienė
Konferencijos pranešimų medžiaga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 72 p.
ISBN 978-9955-530-78-2 (spausdintas)

Anotacija
Šis straipsnių rinkinys yra pirmasis Lietuvoje skirtas gana naujai ir labai svarbiai aukštojo mokslo valdymo sričiai atskleisti. Daugelyje straipsnių pateikiami konkrečių tyrimų, atliktų išbandant specialias kokybės užtikrinimo priemones, rezultatai.


Choices in transition 
Assessing human development

Autorių kolektyvas
Konferencijos pranešimų medžiaga / Conference publication
 

VDU leidykla, 1999
Apimtis: 80 p.
(spausdintas)


Anotacija /  Abstract
Šiame leidinyje publikuojama vykusios konferencijos "Choices in transition: assessing human development" pranešimų medžaga
. Konferencijos rėmėjai: United Nations Development Programmes (Lithuania and Latvia), Open Society Foundation (Latvia) and Vytautas Magnus University (Lithuania).

This book is selected conference papers and result of the conference "Choices in transition: assessing human development". Supported by: United Nations Development Programmes (Lithuania and Latvia), Open Society Foundation (Latvia) and Vytautas Magnus University (Lithuania).