Angliškai


Teatrologiniai eskizai 4
Periodinis mokslo leidinys
Ats. red. Martynas Petrikas

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 136 p.
ISSN 1822-6612
(spausdintas / Print)
ISSN 2345-0231 (internetinis / Online)

Anotacija  / Abstract
Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas „Teatrologiniai eskizai“ skirtas suteikti galimybę pradedantiesiems teatrologams viešinti savo mokslinius tyrimus akademinėje bendruomenėje. „Teatrologiniai eskizai“ leidžiami nuo 2000 m., tęsiant VDU teatrologijos tradicijas, pradėtas tarpukario Lietuvoje. Pagrindinis žurnalo tikslas pasitelkiant šiuolaikines tyrimų metodologijas, analizuoti estetines, visuomenines, politines, institucines Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijas. Žurnalas taip pat skatina naujas Lietuvos teatro istorijos interpretacijas, tarpdalykinius ir tarpkultūrinius teatro reiškinių tyrimus, jame pateikiama naujausių Vakarų Europos ir JAV teatrologijos metodų taikymo pavyzdžių. Žurnalą sudaro VDU Menų fakulteto absolventų, Teatrologijos katedros magistrų ir doktorantų mokslo darbai.

Vytautas Magnus University, Faculty of Arts, continuous peer-reviewed scientific journal Teatrologiniai sketches for beginners to enable the theater to publicize their research in the academic community. "Teatrologiniai sketches have been published since 2000., Continuing a tradition of theater studies at Vytautas Magnus University, Lithuania started in the interwar period. The main purpose of the magazine - the use of modern research methodologies to analyze the aesthetic, social, political, institutional Lithuanian theater and its forms change trends. The journal also encourages new interpretations of the history of Lithuanian theater, interdisciplinary and intercultural studies of theater events, and provides the latest in Western Europe and the United States of theater methods examples. The magazine consists of VMU Faculty of Arts graduates, the Department of Theatre Masters and PhD research works.

Daugiau apie šį žurnalą čia.

 


Teatrologiniai eskizai 3
Periodinis mokslo leidinys
Ats. red. Martynas Petrikas

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 192 p.
ISSN 1822-6612 (spausdintas)

Anotacija
„Teatrologiniai eskizai“ pratęsia Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos tradicijas, kurias tarpukario metu kūrė ir puoselėjo B. Sruoga, V. Krėvė-Mickevičius, kiti to meto mokslo ir kultūros žmonės. Straipsnių autoriams būdingas naujas požiūris, bandymai susieti teorinius ir realiuosius teatro procesus, apibendrinimai, naujų tendencijų išryškinimas. Be to, leidinyje ryškėja Vakarų Europos ir JAV universitetų tolerantiškesnių patirties tradicijų įprasminimas Lietuvos teatrologijoje.
Žurnalą sudaro Vytauto Didžiojo universiteto Menų instituto Teatrologijos katedros magistrantų darbai ir Martyno Petriko menotyros bakalauro darbas „Pranas Lubickas – dramos teatro recenzentas“.Teatrologiniai eskizai 2
Mokslo leidinys
Ats. red. Bronius Vaškelis

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 230 p.
ISBN 9986-501-92-X (spausdintas)

Anotacija
„Teatrologiniai eskizai“ pratęsia Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos tradicijas, kurias tarpukario metu kūrė ir puoselėjo B. Sruoga, V. Krėvė-Mickevičius, kiti to meto mokslo ir kultūros žmonės. Straipsnių autoriams būdingas naujas požiūris, bandymai susieti teorinius ir realiuosius teatro procesus, apibendrinimai, naujų tendencijų išryškinimas. Be to, leidinyje ryškėja Vakarų Europos ir JAV universitetų tolerantiškesnių patirties tradicijų įprasminimas Lietuvos teatrologijoje.


Teatrologiniai eskizai
Straipsnių rinkinys
Ats. red. Aleksandras Guobys

VDU leidykla, 2000
Apimtis: 176 p.
ISBN 9986-501-48-2 (spausdintas)

Anotacija
„Teatrologiniai eskizai“ pratęsia Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos tradicijas, kurias tarpukario metu kūrė ir puoselėjo B. Sruoga, V. Krėvė-Mickevičius, kiti to meto mokslo ir kultūros žmonės. Straipsnių autoriams būdingas naujas požiūris, bandymai susieti teorinius ir realiuosius teatro procesus, apibendrinimai, naujų tendencijų išryškinimas. Be to, leidinyje ryškėja Vakarų Europos ir JAV universitetų tolerantiškesnių patirties tradicijų įprasminimo Lietuvos teatrologijoje pradžia.

Šiame straipsnių rinkinyje sudėti Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto teatrologijos magistrų darbai. Juose gausu jaunatviško entuziazmo ir maksimalizmo, noro aprėpti ir suvokti kuo didesnį teatro raiškos lauką. Čia esama gilių įžvalgų ir netradicinio požiūrio, taip pat dar neišsikristalizavusio savito stiliaus paieškų, bandymų susieti teorinį ir realų teatro procesus, siekti apibendrinimų, išryškinti esmines tendencijas.