Angliškai

Nauji leidiniai


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 69
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 20162017
Red. kolegija
Periodinis leidinys

 

VDU, Lietuvos energetikos institutas, 2018
 

Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Soter: religijos mokslo žurnalas, 66 (94)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 12 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


International Journal of Psychology: A Biopsichosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 21
Vyr. red. / Editor-in-Chief Auksė Endriulaitienė, Max McFarland
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 12
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami teoriniai fonetikos ir fonologijos dalykai (garsų ir garsinės kalbos vienetų klasifikacija, TFA pritaikymo lietuvių kalbai principai, tarties normos ir kt.), antrojoje pateikiami kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Civil society in East Asian countries
Contributions to Democracy, Peace and Sustainable Development

Proceedings of the Conference

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 


Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods, 20(2)
Red. Jonas Ruškus
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Holistinis mokymasis / Holistic Learning, 3
Vyr. red. Genutė Gedvilienė
Tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija / Abstract
Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) rezultatas. 

The first issue of a continuous research journal "Holistic Learning" is funded by the Research Council of Lithuania and is one of the research project “Research and Development Platform for Adult Training of Generic Competences” (No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) outcomes. The first issue includes scientific articles prepared on the basis of the conducted research related to the development of the adult generic competences.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Teisės apžvalga / Legal Review, 1 (17)
Vyr. red. Edita Gruodytė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Soter: religijos mokslo žurnalas, 65 (93)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 9 (1)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas2018

 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 1-2 (23-24)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2017
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).  Žurnalo informacija.


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1917 m. liepa–gruodis / July – December 1917
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Pagrindinė šio leidinio medžiaga yra Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA) dokumentai. Jame 2017 m. kovo 29 d. atrastas svarbiausias Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas (Vasario 16-osios Aktas), taip pat ir Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos originalas. Medžiaga šiame leidinyje pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį užsakytas PA AA mikrofišas. Siekiant 1917 m. antrosios pusės politikos raidos įvykius perteikti išsamiau, pridedama keletas dokumentų iš Lietuvos archyvų ir bibliotekų bei iš privataus Mažylių šeimos archyvo.


Baltic Journal of Law & Politics, 10 (2)
Vyr. red. / Senior Editor-in-Chief  Tomas Berkmanas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „De Gruyter“, 2017

 

Numeris prieinamas De Gruyter leidyklos puslapyjeŽurnalo informacija.


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 78
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika, apeigos
Alfonsas Motuzas
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato naujausią maldyno „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ istorinę, etnomuzikologinę ir etnologinę medžiagą. Autorius, atsižvelgiant į tyrimus, aptaria maldyno raidą šimtmečių eigoje, nagrinėja maldynuose esamų maldų ir giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos ir jų apeiginiai papročiai. Ši mokslo monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Ji pravers kiekvienam branginančiam ryšį su religija ir leis geriau pažinti jos lobius.

                                   Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir Directory of Open Access Books (DOAB).


Kita karta
Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990–1995 metais

Asta Petraitytė-Briedienė
Mokslo studija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017


Anotacija
Mokslo studijoje pristatoma Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla 1990–1995 m. – išryškinamas lietuviškosios diplomatijos sugrįžimas į tarptautinės diplomatijos lauką, kova už valstybingumo pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas LR pasiuntinybėms / ambasadoms, pasiuntiniams bei ambasadoriams, taip pat skiriamas dėmesys lietuvių išeivijai, kuri buvo svarbi moralinė ir finansinė parama. Mokslo studijos tikslas, neperžengiant jos chronologinių ribų, nubrėžti gaires, kelti klausimus ir taip duoti stimulą daug platesniems ir gilesniems moksliniams tyrimams.