Angliškai

Nauji leidiniai


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 10 (1)
Vyr. red. / Editor-in-Chief Artūras Tereškinas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 71
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas2019


Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 1 (27)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2019
 
 
Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovai: istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai
Alfonsas Motuzas
Tarpdalykinė mokslo monografija
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
 

Anotacija
Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų istorinę, liturginę, etnomuzikologinę medžiagą. Autorius, remdamasis tyrimais, aptaria vadovų istorinę raidą šimtmečių raidoje, nagrinėja vadovuose pateikiamų maldynų maldų ir giesmynų giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos bei apeiginiai papročiai. Knygoje pateikiama tarpdalykiniu mokslu grįsta medžiaga atskleidžia, kad Vilniaus Kalvarijų 35 stočių Kryžiaus kelio vadovų atsiradimą, jų raidą ir kaitą nulėmė skirtingų laikotarpių geopolitiniai įvykiai bei Vilnijos krašto lietuvių ir lenkų tautybių tarpusavio santykiai. Monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams.


Milžinai lietuvių padavimuose ir pasakose
Parengė Bronislava Kerbelytė
Tekstų rinkinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
 

Anotacija
Šioje knygelėje norima parodyti, kaip lietuvių folklore vaizduojami milžinais vadinami padavimų ir pasakų personažai, kaip analogiškuose kūriniuose juos pakeitė ragana, bėda, velnias ir net gyvatė / žaltys. Tautosakos tekstai grupuojami siekiant atskleisti, kaip milžinai vertinami skirtingų žanrų kūriniuose. Beveik visi pasakų tekstai ir keletas padavimų paimti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno. 

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Agroinžinerija ir energetika, 24
VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas

Vyr. red. / Editor-in-Chief Rolandas Domeika
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija, 2019
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU epub).


Mokslininko intelektinė lyderystė aukštajame moksle: poreikis, veiksniai ir iššūkiai
Vilma žydžiūnaitė
Monografija
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
 

Anotacija
Ši knyga, skirta lyderystei, yra ketvirtoji. Monografija yra apie mokslininkus ir jų būtį, kuri pristatoma per mokslininko intelektinę lyderystę, jos poreikį, iššūkius ir sklaidą. Tai knyga apie mokslininko veiklą, kurioje yra įdarbinta mintis ir kasdien, be išimties, dirbamas minties darbas.

Žvilgsnis į Baltijos Jūros Ateitį!
Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Aleksejs Percovs
Mokymo medžiaga
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2019

 

Anotacija
Šis leidinys parengtas remiantis projektu „Kaimo nuotekos“. Nuotekų tyrimai. Valymo sistemos.

Soter: religijos mokslo žurnalas / Soter. Journal of Religious Science, 69 (97)
Red. kolegija / Ed. board
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
 

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Kauno miestiečiu elito kaita 1764-1831 metais
Remigijus Civinskas, Liudas Glemža
Monografija
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
Anotacija
Kauno miesto elito ir jo kaitos tema istoriografijoje beveik nenagrinėta. Šioje knygoje tiriama XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje gyvavusi Kauno miestiečių bendruomenės galingųjų grupė, sukaupusi didžiausias politines, socialines bei ekonomines galias, kurios realizuojamos veikiant Magistrate.
                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 22
Vyr. red. / Editor-in-Chief Auksė Endriulaitienė, Max McFarland
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
 
Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Teisininkų profesinė etika
Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis, Linas Meškys, Paulius Čerka, Edita Gruodytė, Mindaugas Šimonis
Vadovėlis
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
Anotacija
Ši knyga yra pirmasis Lietuvoje teisininkų etikai skirtas vadovėlis. Vadovėlyje, kurį sudaro šeši skyriai, aptariami skirtingų teisinių profesijų etikos standartai, ypatingas dėmesys skiriamas advokato profesijai, pateikiamos ištraukos iš skirtingų doktrinos, teismų praktikos ir kitų šaltinių, siekiant stimuliuoti pačių studijuojančiųjų analitinį, kritinį mąstymą. Vadovėlį parengė mokslininkai ir praktikai, turintys įvairios teisinio darbo patirties, o tai papildo teorines nuostatas praktiniais pavyzdžiais. Be to, analizuojant atskiras temas, tai stengiamasi atskleisti kuo platesniame pasauliniame kontekste, lyginama su JAV ir Europos valstybių patirtimi. 
                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Dvasios niekšybė: moralinės vaizduotės tyrimai
Gintautas Mažeikis
Monografija


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
Anotacija
Ši knyga yra apie moralinę vaizduotę, moralines kultūras ir apie didingos ir menkos, išnaudotojiškos ir ciniškos niekšybės raišką. Tai ne didaktinė, mokomoji medžiaga, o paieška. Moralinė vaizduotė knygoje aiškinama pagal analogiją estetinei arba tikslo vaizduotei – kaip tai, kas kyla iš bandymo suvokti moralinį pasaulį remiantis begalybės, t. y. peržengimo, transgresijos, idėja. Knyga nėra traktatas apie „blogį“. Niekšybė neturi aiškių blogio charakteristikų, tad gali tarnauti sistemai ir priešintis jai, darbuotis įsivaizduojamam gėriui ar prieš jį. Tyrimas siekia atskleisti niekšybės konfigūracijas ir galimas jos sublimacijas (išaukštinimus) lyginant, viena vertus, su formaliu ideologiniu pjedestalu, o kita vertus – su menkumo figūromis ir kaip tai atsispindi įvairiuose vaizduotės kūriniuose.

Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys
Eugenijus Danilevičius
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
 
Anotacija
Tarpdisciplininėje monografijoje siekta suformuoti personalistinės vilties pedagogikos metodologinius metmenis: teologinius, filosofinius ir psichologinius pagrindus, nustatyti nevilties kultūros pagrindines priežastis ir jų keliamus iššūkius personalistinei vilties pedagogikai bei moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi, ieškoti tinkamo atsako į šiuos iššūkius. Monografija gali būti naudinga naują Pedagogų rengimo reguliaminą kuriantiems švietimo politikos formuotojams, tikybos mokytojams ir universitetinių, ypač pedagoginių, studijų dalyviams, ugdymo filosofijos tyrinėtojams. Dėl tarpdisciplininio pobūdžio ši monografija vertinga ne tik edukologijos, bet ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų atstovams.
                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Kuršių nerija lietuvių literatūroje: kultūros atminties paradigmos
Aurelija Mykolaitytė
Monografija


 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
Anotacija
Šioje knygoje siekiama patyrinėti literatūrinę žiūrą į Kuršių neriją, prasidėjusią lituanistiniais M. L. Rėzos tekstais ir tebesitęsiančią iki mūsų dienų: aiškinamasi, kaip lietuvių rašytojai žvelgė į šią vietą ir jos žmones, kas autorių topografinėje vaizduotėje reikšmingiausia. Tikimasi, kad ši knyga taps stimulu atgaivinti išblėsusią kultūros atmintį, kitaip pamatyti užmarį.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacų talpykloje (VDU ePub).

Demografija visiems, 6
Informacinis biuletenis


VDU Demografinių tyrimų centras, 2019


Anotacija
Tai Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro leidžiamas informacinis biuletenis, kuriame supažindinama su aktualiausiomis demografinėmis problemomis
.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Gretinamoji lietuvių ir prancūzų kalbų fonetika
Asta Kazlauskienė ir Loïc Boizou

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
Anotacija
Vadovėlis supažindina su prancūzų kalbos fonetika ir tartimi. Knygoje naudojamasi Tarptautinės fonetikos asociacijos patvirtinta tarptautine fonetine abėcėle. Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami svarbiausi teoriniai fonetikos terminai, gretinamos lietuvių ir prancūzų kalbos garsinės sistemos, antrojoje pateikti kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Nuo kitų panašaus pobūdžio leidinių vadovėlis skiriasi tuo, kad mokytis užsienio kalbos fonetikos pamatų siūloma nuosekliai gretinant lietuvių ir užsienio kalbos sistemas. Tikimės, kad tai bus patrauklesnis ir lengvesnis būdas perprasti užsienio kalbos fonologinę sistemą, lyginti garsų tarsenos skirtumus ir panašumus.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacų talpykloje (VDU ePub).

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 12 (2)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 
 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Teisės apžvalga / Legal Review, 2 (18)
Vyr. red. Edita Gruodytė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 2 (26)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2018
 
 
Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 13
Vyr. red. Editor-in-Chief Nemira Mačianskienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 70
Red. kolegija, vyr. red. Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Soter: religijos mokslo žurnalas, 68 (96)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

 

Numeris prieinamas Universiteto e. talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Vadovavimas ir auklėjimas: kartu ar atskirai?
Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė 
Mokslo studija

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
Anotacija
Mokslo studijoje pristatomi trys empiriniai tyrimai, kuriais siekiama atskleisti vadovavimo ir tėvų auklėjimo stilių sąsajas iš vadovo perspektyvos bei analizuojamos sąsajos iš pavaldinio perspektyvos. Remiantis tyrimų rezultatais, tikimės, kad pateiktos įžvalgos paskatins mokslines diskusijas ir rezultatų pritaikymą praktikoje, ypač skirtingų krypčių psichologų ir kitų specialistų bendradarbiavimą kuriant tėvų ugdymo ir vadovų vystymo programas.
                                            Knyga prieinama universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai
Rūta Brazienė, Apolonijus Žilys, Rasa Indriliūnaitė, Inga Mikutavičienė
Mokslo monografija

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
Anotacija
Ši kolektyvinė monografija yra vienas iš pagrindinių Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projekto „Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER-007/2017) rezultatų, kurie buvo parengti apibendrinus teorinės literatūros, būsto politikos analizę bei empirinio tyrimo metu kiekybiniais ir kokybiniais tyrimo metodais gautus originalius mokslinio tyrimo duomenis.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemoms ir būdai joms stabilizuoti
Mokslinės-praktinės rekomendacijos
Remigijus Daubaras, Laima Česonienė, Vidas Stakėnas, Vytautas Tamutis, Vilma Kaškonienė, Marcin Zych, Sigitas Juzėnas
Metodinė priemonė

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
Anotacija

Ši knygelė parengta pagal įvykdytą Lietuvos nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (akronimas MEKODINA, Nr. SIT-1/2015), kuriame buvo įvertintas plynųjų miško kirtimų ir dirvos paruošimo miško kultūroms sodinti poveikis brukniniuose ir brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose ir jų kirtavietėse. Parengtos rekomendacijos yra skirtos Valstybinės miškų urėdijos darbuotojams – girininkams, teritorinių padalinių specialistams, taip pat privačių miškų savininkams, kurių plotuose vykdomi pagrindiniai miško kirtimai. Rekomendacijos taip pat gali būti naudingos vaistinių augalų paruošas vykdantiems asmenims ar įmonėms. Rekomendacijas siūloma naudoti aukštųjų mokyklų miškų ūkio ir ekologijos specialybių studijų programose kaip metodinę priemonę. 

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Išmintingi, godūs ir keisti žmonės
Lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai
Bronislava Kerbelytė
Tekstų rinkinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
Anotacija

Šioje knygelėje pristatomi dviejų lietuvių folkloro žanrų kūriniai, kuriems skirto mokslinio leidinio dar nebuvo. Čia skelbiama beveik visų Lietuvoje užrašytų parabolių po vieną variantą, kartais – po du skirtingus variantus. Iš realistinių pasakojimų įvairovės pasirinkti tik tie tekstai, kurie yra tarsi parabolių priešprieša. Dauguma tekstų skelbiami pirmą kartą. Jie paimti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, 11-a yra paimti iš mokslinių publikacijų. Skelbiami kūriniai naudingi ne tik folkloristams, jie gali būti įdomūs ir senove besidomintiems skaitytojams, parabolės – pedagogams, o pasakojimai – papročius ir tikėjimus tyrinėjantiems etnologams.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods, 21(1)
Red. Jonas Ruškus
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 14
Red. kolegija, pirmin. Rasutė Žukienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Soter: religijos mokslo žurnalas, 67 (95)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija


Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias 
Artūras Grickevičius
Tarpdisciplininė mokslo monografija

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 
Anotacija
Ši knyga skirta lietuvių katalikų išeivijos vyskupui, kurio aktyvi veikla ir autoritetas, atspindėjęs pranciškoniškąjį dvasingumą ir tautinį idealizmą, bendradarbiavimas su išeivijos dvasininkais, katalikų bendruomenėmis bei susitikimai su popiežiumi Jonu Pauliu II, JAV prezidentu Ronaldu Reiganu ir kitais šios valstybės atstovais bei Bažnyčios hierarchais, prisidėjo prie Lietuvos atgimimo ir atsikūrimo. Vyskupas Paulius rėmė išeivijos lietuvių katalikišką veiklą, administravo Lietuvių katalikų religinę šalpą Niujorke, sovietinės okupacijos laikotarpiu kovojo už Lietuvos katalikų religinio gyvenimo teises ir pogrindyje esančią Bažnyčią. Per maldą, įvairias akcijas ir diplomatiją vyskupas P. A. Baltakis ganytojiška veikla suvienijo išeivijos lietuvių katalikų jėgas „vardan tos Lietuvos“. Knygos pavadinimas iš dalies aprėpia Jo vyskupystės tikslus ir veiklą.

Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej / Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas
Alfonsas Motuzas
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacja / Anotacija / Annotation
Cały materiał modlitewny (teksty, pieśni, modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej) w miarę możliwości został zredagowany według współczesnych zasad języka polskiego i po raz pierwszy w przewodniku umieszczono zapis nutowy śpiewanych przez pątników pieśni oraz przybliżono zwyczaje i tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej.

Knygos pagrindas – naujo (lenkų kalba) Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas. Tai pat pirmą kartą Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio Vadovo istorijoje lenkų kalba paskelbti dažniausiai giedamų giesmių melodijas ir pristatyti Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeigas, papročius, tvarką bei taisykles.

The Guide Book for the Way of the Cross of Vilnius Calvary with 35 stations is a special book by the Catholic Church in Lithuania which presents the prayers and hymns of the Passion of Christ on the Way of the Cross, their melodies, the rituals, customs, practices and rules.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub, DSpace CRIS).


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 79
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 
 

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 9 (2)
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


 

Vytauto Didžiojo universitetas2018

 

Numeris prieinamas Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1918 m. sausis–vasaris / January–February 1918
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Šis leidinys aprėpia itin intensyvų ir turiningą Lietuvos Tarybos laikotarpį – nuo 1918 m. sausio pradžios iki vasario vidurio. Leidinys sudarytas pagal pirmojo leidinio „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas. 1917 m. liepa–gruodis“, kurį parengė tie patys autoriai, logiką. Medžiagos pagrindą ir toliau sudaro dokumentai iš Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA). Pagrindinė to archyvo medžiaga (RZ 201) šiame leidinyje, kaip ir pirmajame, pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį, Akto paieškų metų, užsakytas PA AA mikrokortas.


Pradedančiųjų vairuotojų psichologinės charakteristikos ir jų svarba kelių eismo taisyklių pažeidimams
Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė, Rasa Markšaitytė, Justina Slavinskienė
Mokslo studija

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
 
Anotacija

Šioje studijoje pristatomi mokslinio tyrimo apie psichologinių charakteristikų svarbą, siekiant numatyti būsimųjų vairuotojų kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, rezultatai ir iš jų išplaukiančios rekomendacijos skirtingoms su eismo saugumu susijusioms institucijoms bei žmonių grupėms. Tyrimas vykdytas 2015–2017 m., įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos (toliau ir LMT) finansuotą projektą „Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti: psichologinis profilis“ (sutarties Nr. GER-005/2015), bendradarbiaujant su VĮ „Regitra“ ir Policijos departamentu prie VRM Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 20162017
Red. kolegija
Periodinis leidinys

 

VDU, Lietuvos energetikos institutas, 2018
 

Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub, DSpace CRIS).


Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai / EDF Conference Work, 21
Europos Sąjungos ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijosKonferencijos pranešimų medžiaga / Proceedings of the Conference
Mokslinis komitetas, parengė Edita Eičiuvienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

 

Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami teoriniai fonetikos ir fonologijos dalykai (garsų ir garsinės kalbos vienetų klasifikacija, TFA pritaikymo lietuvių kalbai principai, tarties normos ir kt.), antrojoje pateikiami kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub, DSpace CRIS).


Civil society in East Asian countries
Contributions to Democracy, Peace and Sustainable Development

Proceedings of the Conference

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 


Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania
1917 m. liepa–gruodis / July – December 1917
Sud. Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė
Dokumentų rinkinys / Document collection

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Pagrindinė šio leidinio medžiaga yra Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA) dokumentai. Jame 2017 m. kovo 29 d. atrastas svarbiausias Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas (Vasario 16-osios Aktas), taip pat ir Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos originalas. Medžiaga šiame leidinyje pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį užsakytas PA AA mikrofišas. Siekiant 1917 m. antrosios pusės politikos raidos įvykius perteikti išsamiau, pridedama keletas dokumentų iš Lietuvos archyvų ir bibliotekų bei iš privataus Mažylių šeimos archyvo.