Angliškai

Periodiniai leidiniai


Agora: politinių komunikacijų studijos, 4
Mediatizuota politika

Vyr. red. Lauras Bielinis
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 116 p.
ISSN 2029-9923
(spausdintas / Print)
ISSN 2424-3663 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2424-3663.2016.4

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                           Žurnalo leidyba sustabdyta nuo 2017 m.

Kiti numeriai


Agroinžinerija ir energetika, 24
VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas

Vyr. red. / Editor-in-Chief Rolandas Domeika
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija, 2019
Apimtis: 246 p.
ISSN 1392-8244 (spausdintas)
 

Anotacija
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos leidinys. Pirmas numeris išleistas 1999 m.


Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 11
VDU studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė, red. / Ed. Kęstutis Pukelis
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

VDU leidykla, 2014
Apimtis: 137 p.
ISSN 1822-1645
(spausdintas / Print)
ISSN 2345-0258 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Vienuoliktame žurnalo „Aukštojo mokslo kokybė“ numeryje (2014) pristatomi keturi aukštojo mokslo kokybės tyrimai, susiję su studentų vaidmeniu studijų kokybės procesuose. Galėsite susipažinti su Jean-Luc Patry (Zalcburgo universitetas, Austrija), Gintautės Žibėnienės (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva) ir Izabelos Savickienės (Kauno technologijos universitetas, Lietuva), Fernando Cardoso Sousa (Algarvės universitetas, Portugalija) taip pat Rasos Tamulienės (Kauno kolegija, Lietuva) atliktais tyrimais. Žurnalo realijų dalis pradedama naujausiais Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančiais teisės aktais. Aktualijų skiltyje aptariamas Studijų kokybės terminų žodynas, sudarytas iš 280 terminų ir jų apibrėžimų, suderintų su anglų kalbos terminais. Taip pat apžvelgiamos dvi Lietuvoje įvykusios konferencijos aukštojo mokslo kokybės tematika. Trečioje realijų skiltyje pristatomos apgintos daktaro disertacijos ir magistrų darbai.

In 11th issue of journal “The Quality of Higher Education” (2014) four studies related with role of students for quality of higher education are presented. The journal’s part of realities starts with the latest legal acts regulating Lithuanian higher education. The section of actualities discusses the dictionary of terms of studies’ quality which is composed of 280 terms (corresponding to terms in English).

                                          Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                          Žurnalo leidyba sustabdyta nuo 2015 m.

Kiti numeriai 


Baltic Journal of Law & Politics, 10 (2)
Vyr. red. / Senior Editor-in-Chief  Tomas Berkmanas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „De Gruyter“, 2017
Apimtis: 243 p.
ISSN 2029-0454 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.1515/bjlp-2017-0001

Anotacija / Abstract
Nuo 2008 metų Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas, kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetu, leidžia periodinį (du numeriai per metus) mokslinį žurnalą anglų kalba „Baltic Journal of Law & Politics“. Jo redakcinę kolegiją sudaro mokslininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos, Kroatijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir Lietuvos. Žurnale publikuojami moksliniai teisės ir politikos bei tarpdalykiniai tyrimai. Žurnalas leidžiamas elektroniniu būdu (leidėjas – Vokietijos kompanija „De Gruyter“). Nuo 2013 metų žurnale taikomas šiuolaikinis atvirojo kodo tipo žurnalų autorinių teisių perdavimo (licencijavimo) standartas. 

“Baltic Journal of Law & Politics” (BJLP) is a scholarly journal, published bi-annually in electronic form as a joint publication of the Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University (Lithuania). BJLP provides a platform for the publication of scientific research in the fields of law and politics, with a particular emphasis on interdisciplinary research that cuts across these traditional categories. BJLP is peer-reviewed and published in English. Starting from 2013, the Journal applies the modern standard of a licence transfer as related to the open access journals. 

                                            Numeris prieinamas De Gruyter leidyklos puslapyjeŽurnalo informacija.

Kiti numeriai


Belarusian Political Science Review, 3 (2014–2015) 
International Journal of Political Studies

Vyr. red. / Editor-in-chief Andrej Kazakievič


Politikos studijų institutas „Political Sphere“ / Institute of Political Studies "Political Sphere", VDU, 2016
Apimtis: 160 p.
ISSN 2029-8676 (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8684 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
„Belarusian Political Science Review“ – tai recenzuojamas politikos mokslų periodinis mokslinis leidinys anglų kalba, kuriame susitelkiama į Vidurio ir Rytų Europos – Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos ir Estijos politiką.

"Belarusian Political Science Review" is a peer-reviewed political science periodical in English that serves as an interdisciplinary publication for research papers from various subfields of political science. The publication aims to meet the needs of a broader academic community in scientific enquiry on Belarusian politics and politics of Eastern and Central Europe. The Journal publishes research materials on all key topics and related to all approaches of political science without any methodological restrictions except for reasonable scholar criteria. The regional focus of the Journal is Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine, Latvia and Estonia.

                                           Numeris prieinamas čia.

Kiti numeriai


Česlovo Milošo skaitymai / Czeslaw Milosz's Readings, 6
„Gimtoji Europa“: erdvė, mintis, žodis / “Native Europe”: Space. Thought. Word

Vyr. red. / Editor-in-Chief  Asija Kovtun
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Apimtis: 176 p.
ISSN 2029-8552 (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8692 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Leidinyje „Česlovo Milošo skaitymai 6“ rinkinio sudarytojai pateikia tarpkultūrinių ir tarpdisciplininių tyrimų. Jais siekiama išsiaiškinti, kokie yra Europos literatūriniai ryšiai, kaip tekstai priimami kitame suvokimo lauke. Atkreipiamas dėmesys į kultūrinę komunikaciją, dialogą, tekstą, literatūrinio elgesio strategijas. Vytauto Didžiojo universiteto mokslinės bendruomenės nariai ir kiti Vidurio Europos mokslininkai šiame straipsnių rinkinyje pristato įvairus literatūros ir meno reiškinius bei procesus. Rinkinio sudarytojai lieka ištikimi pirmųjų žurnalų koncepcijai: aktualūs yra tyrimai, atskleidžiantys tam tikras svarbias kultūrinio konteksto, kuriame sąveikauja mokslinės bendruomenės, ypatybes. Numeryje gilinamasi į teksto slėpinius ir nagrinėjamos literatūrinio elgesio strategijos. 

A book “Czeslaw Milosz Reading Intersection of Cultures: Experiences and Developments” reflects VDU Czeslaw Milosz Slavic Studies Centre project and presents Central and Eastern European cultural studies. This issue delves into the mysteries of the text and examines the literary strategies of behavior.
                                          Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                          Visi žurnalo numeriai prieinami registruotiems vartotojams duomenų bazėje CEEOL.
                                          Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2014 m.

Kiti numeriai


Darbai ir dienos / Deeds and Days, 71
Red. kolegija, vyr. red. / Editor-in-Chief Egidijus Aleksandravičius 
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 352 p.
ISSN 1392-0588 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-8769 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.71

Anotacija / Abstract
Žurnalas „Darbai ir dienos" – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. 

"Works and Days" - Vytautas Magnus University Journal restored in 1989. It continues the 1930-1940 year that passed predecessor humanitarian direction and numbering. Published here philosophy, ethnology, history, philology (linguistics, literature), the arts, communication and information fields of study, reviewed more significant scientific works, gives an overview of important academic life events considered educational and scientific problems.

                                          Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 13 
Vyr. red. / Editor-in-Chief Nemira Mačianskienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 276 p.
ISSN 2335-2019 (spausdintas
/ Print)
ISSN 2335-2027 (
internetinis / Online)
https://doi.org/10.2478/sm-2018-0011

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Demografija visiems, 6
Red. Vlada Stankūnienė, Aušra Maslauskaitė
Informacinis biuletenis


VDU Demografinių tyrimų centras, 2019
Apimtis: 6 p.
ISSN 2351-6887 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/2351-6887.6

Anotacija
Tai Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro leidžiamas informacinis biuletenis, kuriame supažindinama su aktualiausiomis demografinėmis problemomis
.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).

Kiti numeriai


Etniškumo studijos / Ethnicity Studies, 2003
Social Adaptation of Ethnic Minorities
Vyr red. Natalija Kasatkina, sud. Tadas Leončikas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, Politikos mokslų ir diplomatijos institutas, 2004
Apimtis: 150 p.
ISSN 1822-1041 (spausdintas)
ISBN 9955-12-044-4

Abstract / Anotacija
This publication explores the possibility of developing ethnicity research via the analysis of adaptation. The articles in this volume take a closer look at what occurs on the level of ethnic groups themselves, and the idea of adaptation to the surrounding contexts as well as social changes is present in the perspectives that the authors develop. What is at the core of the ethnic processes in contemporary society, and what are the adequate ways to research them, what fruitful ways could be employed to understand the situation and choices of ethnic group members in what is commonly generalised with the cliche "post-communist societies" - these and related issues are examined in the articles included in the volume.

Šiame leidinyje aptariama galimybė etniškumo studijas plėtoti per adaptacijos tyrimus. Numerio straipsniai analizuoja tiek pačias etnines grupes, tiek adaptacijos (prisitaikymo) prie socialinio konteksto ir jame vykstančių pokyčių teorinę sampratą. Kas yra etninių procesų šiuolaikinės visuomenės pagrindas, kokie būdai yra tinkami juos tirti, kokie analizės metodai gali būti pasitelkti norint suprasti etninių grupių narių situaciją ir pasirinkimus taip vadinamosiose “pokomunistinėse visuomenėse” – šie ir kiti klausimai nagrinėjami leidinio straipsniuose.

Kitų numerių leidėjai: Etninių tyrimų institutas, 2003; Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras, 2004-2009; Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2010-2015.


Grupės ir aplinkos / Groups and Environments, 4
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidija Ramanauskaitė
Tęstinis tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys
 

VDU,  „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 136 p.
ISSN 2029-4182 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-8726 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Tęstinis mokslo darbų leidinys „Grupės ir aplinkos“ skirtas aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams, apimantiems jaunimo subkultūrines grupes, kurių nariai kuria savo vertybes, skirtingas nuo aplinkos, jas išreikšdami jiems būdingu elgesiu; taip pat naująsias religines filosofines grupes, migrantų grupes, etnines ir įvairias kitas subgrupes, veikiančias didesnėse bendruomenėse. Leidinio tikslas – aktyvinti įvairių mokslo sričių tyrinėtojų bendradarbiavimą, propaguoti tarpdisciplininius, tarpdalykinius tyrimus, siekiant suprasti sudėtingą dabarties visuomenės elgesį. Tikimės, kad šis straipsnių rinkinys bus įdomus akademiniams skaitytojams, kultūros ir švietimo darbuotojams, grupių nariams ir jų aplinkai.

"Groups and Environments", a series of academic works, is designated for investigations of subcultural groups. The research encompasses 'taste' (lifestyle) subcultural youth groups, groups ascribed to New religious movements, ethnic minorities and their subgroups and numerous others, all having members who create an authentic/ individual lifestyles for their groups by interacting with one another and with the environment. The issues involved are relevant for Lithuania and the entire post- Soviet region, where such research traditions have not yet formed.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                           Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2016 m.

Kiti numeriai


Holistinis mokymasis / Holistic Learning, 3
Vyr. red. Genutė Gedvilienė
Tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „Versus aureus“, 2017
Apimtis: 120 p.
ISSN 2424-4104 (spausdintas Print)
ISSN 2351-7409 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) rezultatas. 

The first issue of a continuous research journal "Holistic Learning" is funded by the Research Council of Lithuania and is one of the research project “Research and Development Platform for Adult Training of Generic Competences” (No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) outcomes. The first issue includes scientific articles prepared on the basis of the conducted research related to the development of the adult generic competences.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje  (VDU ePubDSpace CRIS)Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Index seminum 2013 / Sėklų katalogas
Sud. / Ed. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Katalogas / Catalogue

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 24 p.
ISSN 1822-6914


Abstract / Anotacija
All seeds are collected in the Botanical Garden and they are the result of open pollination. They may be hybridised and have a reduced germination capacity.

Botanikos sodo sėklų katalogas leidžiamas nepastoviu periodiškumu. Visos sėklos yra surinktos Botanikos sode ir yra augalų atvirojo apsidulkinimo rezultatas. Šios sėklos gali būti sukryžmintos ir pasižymėti mažesniu daigumu.

                                           Leidinys prieinamas Universiteto Botanikos sodo tinklalapyje.

Kiti numeriai


International Journal of Area Studies, 11 (2) 
Vyr. red. / Editor-in-Chief Aurelijus Zykas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

Steigėjas Vytauto Didžiojo universitetas. „De Gruyter“, 2016
Apimtis: 68 p.
ISSN 2029-2074 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.2478/ijas-2016


Abstract / Anotacija
The International Journal of Area Studies (IJAS) is an international open access academic English language blind peer review journal devoted to area studies from the humanities and social sciences perspectives (including but not limited to research on history, religion, philosophy, politics, and social processes in the regions of the world). IJAS is a semiannual journal published in March and October with one issue per year devoted to a particular region (currently encompassing Middle East, South Asia, East Asia, Sub-Saharan Africa, and Northern Europe) and the other issue constructed on a trans-regional basis.

„Tarptautinis regioninių studijų žurnalas“ (IJAS) yra tarptautinis atviros prieigos mokslinis, anglų kalba leidžiamas, recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms, kurios apima ir humanitarinių bei socialinių mokslų perspektyvas (įskaitant, bet neapsiribojant istorijos, religijos, filosofijos, politikos ir socialinių procesų įvairiuose pasaulio regionuose tyrimais). IJAS numeriai išeina kas pusę metų: vienas numeris skiriamas tam tikram regionui, o kitas sudaromas transregioniniu pagrindu.

                                          Numeris prieinamas leidyklos De Gruyter puslapyje. Žurnalo informacija.
                                          Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2017 m.

Kiti numeriai


International Journal of Baltic Law, Vol. 3, Iss. 4
Senior Editor-in-Chief  / Vyr. red. Tadas Klimas, Editor-in-Chief / Vyres. red. Stephen Durden
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

VDU, „Florida Coastal School of Law“, 2007
Apimtis: 105 p.
ISSN 1648-9349 (internetinis / Online)


Abstract / Anotacija
International Journal of Baltic Law (IJBL) is a scholarly journal, published four times a year as a joint online publication of the Florida Coastal School of Law and Vytautas Magnus University School of Law, in cooperation with the Lithuanian American Bar Association, Inc. IJBL is available through the Florida Coastal School of Law Website, Central and Eastern European Online Library, and Hein Online Database. IJBL provides a relatively open platform for the analysis of the problems of law, setting only minimal formal requirements (see below). Themes analysed may vary from the specific problems of law in the Baltic Region to the issues of a general comparative and theoretical significance. IJBL is a refereed journal, written in English or Lithuanian.

„International Journal of Baltic Law“ tai Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ir JAV Floridos Coastal teisės mokyklos, bendradarbiaujant su Amerikos Lietuvių advokatų asociacija, leistas mokslo žurnalas. Leidinyje publikuojami moksliniai straipsniai, raštai ir dokumentai, susiję su Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teisiniais klausimais ir įstatymais. Žurnalo vyriausiasis redaktorius Tadas Klimas, Vytauto Didžiojo universitetas; vyriausiojo redaktoriaus asistentas: Stephen Durden, JAV Florida Coastal teisės mokykla. Žurnalas leistas elektroniniu būdu.

                                           Numeris prieinamas Law Journal Library HeinOnlineŽurnalo informacija.
                                           Numeriai prieinami registruotiems vartotojams duomenų bazėje (CEEOL).
 
                                          Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2008 metų.

Kiti numeriai


International Journal of Psychology: A Biopsichosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 22
Vyr. red. / Editor-in-Chief Auksė Endriulaitienė, Max McFarland
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, 2018
Apimtis: 180 p.
ISSN 1941-7233 (spausdintas / Print)
ISSN 2345-024X (internetinis / Online)

http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.22

Abstract / Anotacija
The scope of the "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach" is to study the phenomena of human mental processes and behaviour, based on the viewpoint that both mind and behaviour originate, develop and function due to close interaction of biological and psychological factors with social environment. Such holistic understanding of mental phenomena as well as human behaviour stresses the necessity of integration of different branches of science. Therefore, the priority will be given to the topics, analysing psychological issues within the broader context, including biological, psychological, and social aspects. This journal provides a good example of collaboration between the two universities as well as support to the biopsychosocial model. The papers explore the importance of new issues in diverse fields of psychology, including personality, cognitive, etc.

Žurnalo straipsniuose analizuojamos naujovės įvairiose psichologijos srityse: asmenybės, kognityvinės psichologijos ir kt., nagrinėjami žmogaus psichikos reiškiniai ir elgesys, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Siekiama, kad žurnale bendradarbiautų skirtingų sričių ir krypčių mokslininkai. Šis žurnalas atspindi dviejų universitetų bendradarbiavimą ir skatina vystyti biopsichosocialinį modelį. 

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje  (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas / Career Designing: Research and Counselling, 3 
Moksl. red. / Science Ed. Kęstutis Pukelis
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2014
Apimtis: 176 p.
ISSN 2335-2191 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-2205 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Žurnalas „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų karjeros projektavimo ir konsultavimo karjerai filosofijų bei teorijų forumas. Tikimės, kad žurnale publikuojami karjeros projektavimo teoriniai ir empiriniai tyrimai leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti sampratą apie tai, kaip strategiškai efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius įvairiose švietimo sistemos bei darbo rinkos sektoriuose sparčiai kintančių žinių ekonomikos iššūkių kontekste. 

The journal “Career Designing: Research and Counselling” is a new international journal meant to be a forum for diverse and competing philosophies and practices of career designing and counselling. The publication of both theoretical and empirical research about career designing will advance the field by enabling readers to analyse, evaluate, and develop their own effective strategic employment of human resources in the education system, labour market, and global economy in the context of fast changing challenges of knowledge economy. 

                                          Numeris prieinamas tarptautinėje duomenų bazėje CEEOL. Žurnalo informacija
                                          Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2015 metų.

Kiti numeriai


Kauno istorijos metraštis / Kaunas Annals of History, 16
Red. kolegija, vyr. red. Zigmantas Kiaupa
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU,  „Versus aureus“, 2017
Apimtis: 392 p.
ISSN 1822-2617 (spausdintas)
ISSN 2335-8734 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220.2335-8734.16
 

Anotacija
Kauno istorijos metraščio šešioliktame tome (t. 1 – 1998 m., t. 2 – 2000 m., t. 3 – 2002 m., t. 4 – 2003 m., t. 5 – 2004 m., t. 6 – 2005 m., t. 7 – 2006 m., t. 8 – 2007 m., t. 9 – 2008 m., t. 10 – 2009 m., t. 11 – 2011 m., t. 12 – 2012 m., t. 13 – 2013 m., t. 14 – 2014 m., t. 15 – 2015) toliau publikuojami Kauno istorijos tyrinėjimai. Šiame tome skelbiami straipsniai, kuriuose nagrinėjama įvairių karo audrų įtaka Kaunui. Didžioji dalis tekstų pasakoja apie svetimas kariuomenes ir miesto gyvenimą sunkiais okupacijų metais. Publikuojami istoriniai tyrinėjimai bus nors ir nedideliu, tačiau reikšmingu indėliu formuojant mūsų miestietišką tapatybę.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas / Culture and Society: Journal of Social Research, 10 (1)
Vyr. red. / Editor-in-Chief Artūras Tereškinas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
Apimtis: 184 p.
ISSN 2029-4573 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-8777 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.10.1


Anotacija / Abstract

Šiame žurnalo numeryje pristatoma plati teorinių perspektyvų ir tyrimo krypčių įvairovė, analizuojamos aktualios šiuolaikinės visuomenės problemos, susijusios su lyčių, seksualumo ir šeimos studijomis, religija, kultūra ir visuomenės sveikata bei socioekonominės plėtros politikos įgyvendinimo klausimais savivaldos lygmeniu. Straipsniai pasižymi savita metodologine prieiga, leidžiančia originaliai interpretuoti ir analizuoti autorių surinktus empirinius duomenis.

This special issue of the journal “Culture and Society” has been prepared in the framework of the Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions” (GeSt), No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. This project has been funded with support from the European Commission. The publication reflects the authors’ views only, and the Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.

                                          Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.

Kiti numeriai 


Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, 2
Vyr. red. / Editor-in-Chief Leonas Gudaitis
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 144 p.
ISSN 1822-9972 (spausdintas /
Print)

Anotacija / Abstract
„Laikas ir žodis" – tęstinis Humanitarinio fakulteto studentų mokslo darbų rinkinys, kuriame skelbiami istorijos, etnologijos, filosofijos, kalbotyros, lingvistikos krypčių tyrimai, orientuojantis į humanitarinės minties sklaidą. Leidinio tikslas – Lietuvos ir kaimyninių šalių studentų humanitarų mokslinių tyrinėjimų publikavimas, rengiamų konferencijų „Hominem quaero – ieškau žmogaus“ ir ne tik pagrindu, skatinant svarstyti humanitarui aktualias problemas, tarpdisciplininius tyrimus bei akademinį bendradarbiavimą. 

"Time and a word" - continuous Humanities Faculty of scientific works, which published the history, ethnology, philosophy, linguistics, linguistics research directions, focusing on the dissemination of humanitarian thought. Edition goal - Lithuania and the neighboring countries of student humanitarians scientific research publishing, conferences' hominem quaero - looking for a man, and not only the basis of the promotion for the Humanities consider relevant problems, interdisciplinary research and academic cooperation.

                                           Numeris prieinamas duomenų bazėje „Lituanistika“. Žurnalo informacija 
                                           
Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2012 metų.

Kiti numeriai


Lietuva globalioje erdvėje, 1
Metinė apžvalga 2013-2014 m.

Vadovė / Chief Gerda Jakštaitė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 72 p.
ISSN 2351-7077 (spausdintas /
Print)
ISSN 2351-7085 (internetinis / Online)

Anotacija  / Abstract
Naujas leidinys „Lietuva globalioje erdvėje“ atsirado mokslinio klasterio „Tarptautinių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje erdvėje“ iniciatyva. Susibūrusiai jaunųjų mokslininkų grupei Vytauto Didžiojo universiteto Senatas suteikė pasitikėjimą atlikti tarptautinių santykių ir Lietuvos užsienio politikos srities tyrimus ir juos viešinti. Šis periodinis leidinys yra skirtas ne tik akademinei auditorijai, užsienio politikos tyrėjams, bet ir Lietuvos užsienio politikos formuotojams bei įgyvendintojams ir svarbiausia – visuomenei. Leidinį „Lietuva globalioje erdvėje“ autoriai mato kaip įsipareigojimą išeiti iš už griežtų akademinių rėmų ir padėti visuomenei suprasti Lietuvos užsienio politiką. Pirmajame leidinio numeryje analizuojamas laikotarpis – 2013 m. liepos 1 d.– 2014 m. birželio 30 d. – Lietuvai buvo iššūkių ir galimybių metas. Per šiuos metus Lietuva ne tik pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai, buvo išrinkta į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, kurioje galėjo akcentuoti norimus užsienio politikos klausimus, bet ir susidūrė su iššūkiais kaimynystėje (karinė agresija prieš Lietuvos strateginę partnerę Ukrainą), atliko svarbų vaidmenį atstovaudama regiono valstybių interesams tarptautinėje arenoje. Šie iššūkiai ne tik sutelkė ir išgrynino Lietuvos užsienio politiką, bet ir sustiprino ryšius su svarbiausiu sąjungininku – Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, sustiprino Lietuvos pozicijas Europos Sąjungoje. Leidinį sudaro aštuonios dalys. Lietuvos užsienio politika 2013 m. liepos 1 d.– 2014 m. birželio 30 d. analizuojama išskiriant keletą svarbiausių jos dimensijų: Lietuvos vidaus politikos lygmenį, Lietuvos užsienio politiką tarptautinėse organizacijose, Lietuvos dvišalius santykius. Leidinyje „Lietuva globalioje erdvėje“ pristatomi Lietuvos vidaus politikos veiksniai, darę įtaką Lietuvos užsienio politikai, Lietuva globalioje erdvėje pateikiama Lietuvos užsienio politikos Europos Sąjungoje ir NATO analizė, nagrinėjami Lietuvos santykiai su JAV, kitomis strateginėmis partnerėmis, Rytų (posovietinės erdvės) šalimis; taip pat analizuojami energetinio saugumo klausimai Lietuvos užsienio politikoje ir globali Lietuvos užsienio politikos dimensija.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). 


Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai / EDF Conference Work, 21
Europos Sąjungos ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijosKonferencijos pranešimų medžiaga / Proceedings of the Conference
Mokslinis komitetas, parengė Edita Eičiuvienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 86 p.
ISSN 2538-6778 (internetinis / online)
 

Anotacija / Abstract
Šiame leidinio numeryje publikuojama 19-osios Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijos ES ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijos“ pranešimų medžiaga. Žurnalas leidžiamas nuo 1997 metų.

This publication is published in the 19th Lithuanian higher schools of Management Studies of Young Scientists' conference "European Union Economic Processes and Trends". The magazine has been published since 1997.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Kiti numeriai


Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 20162017
Red. kolegija
Periodinis leidinys


VDU, Lietuvos energetikos institutas, 2018
Apimtis: 44 p.
ISSN 2335-7010 (spausdintas / Print)

ISSN 2335-7037 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/LESMA.2335.7037.2016.2017


Anotacija
Leidinyje „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2015–2016“ pristatoma kasmetinį Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetinio saugumo lygio vertinimą ir du labiau specializuotus tyrimus: studiją apie Lietuvos užsienio politiką dėl Astravo AE ir elektros sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklu bei visuomenės požiūrio į branduolinę energetiką analizę.

                                           Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje  (VDU ePub).

Kiti numeriai


Lithuanian Energy Security. Annual Review 2015-2016
Red. kolegija / Ed. board
Periodinis leidinys


VDU, „Versus aureus“, 2017
Apimtis: 32 p.
ISSN 2335-7029 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-7045 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/LESAR.2335.7045.2015.2016

Abstract

The publication ‘Lithuanian Energy Security. Annual Review 2015–2016’ presents the problems of Lithuanian energy security, energy security research methods and methodology, which enables the determination of Lithuanian energy security level. The research is of interdisciplinary character – energy security problems integrate the aspects of energy, economics, sociology and political science. The dynamics of Lithuanian energy security level is covered and compared with the dynamics of Latvian and Estonian energy security levels. Moreover, energy security perception in Lithuanian society is analyzed.

                                          Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).

Kiti numeriai


Media Transformations / Žiniasklaidos transformacijos, 12
Red. / Eds. Auksė Balčytienė, Peter Gross
Periodinis recenzuojamas  mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
Apimtis: 108 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-8668.12 


Abstract / Anotacija
"Media Transformations" is a peer-reviewed open access academic journal of communication, media and journalism studies, that focuses on structural changes in the media, the changing role and functions of media in relation to society, and comparative aspects of media’s own multiple and diverse transformations.

Žiniasklaidos transformacijos" yra atviros prieigos recenzuojamas ryšių, žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų akademinis leidinys, kuriame dėmesys skiriamas struktūriniams pokyčiams žiniasklaidoje, kintančiam žiniasklaidos vaidmeniui ir funkcijoms visuomenėje, bei lyginamiesiems žiniasklaidos aspektams.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                            Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2016 metų.

Kiti numeriai


Meno Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 14
Red. kolegija, pirmin. Rasutė Žukienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 128 p.
ISSN 1822-4555 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-8769 (internetinis / Online)


Abstract
The questioning the authority of academic history has been under way for at least four decades. The relationship with the past is trying to meet various challenges of renegotiations. The articles in the journal Art History & Criticism No. 14 contribute to the production of wider and deeper knowledge about the past, providing opportunity to renegotiate it, subvert its dominant view, or counteract the processes of social oblivion.

                      Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir leidyklos De Gruyter puslapyje. Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos / Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, 1 (27)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Egidijus Aleksandravičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys
 
VDU Lietuvių išeivijos institutas, 2019
Apimtis: 230 p.
ISSN 1822-5152 (spausdintas / Print)
ISSN 2351-6461 (internetinis / Online)
https://doi.org/10.7220/2351-6561.27
 

Anotacija / Abstract
Žurnalas „Oikos“ skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti. Žurnalo misija – įsilieti į bendrą Europos Sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, kurių geografija itin išsiplėtė. Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, imuniteto globalizacijai stiprinimo. 

The Scientific Journal "OIKOS. Lithuanian Migration & Diaspora Studies" from VMU Lithuanian Emigration Institute. Here was published the articles for contemporary migration, Lithuania migration policy Diaspora history and culture issues to discuss. The magazine's mission to join the common European Union immigration discourse of Lithuanian support the idea of the United States, Australia, Great Britain and other countries societies earlier and the new diaspora communities in which geography has expanded enormously. Hence, to achieve intellectually contribute to our national resistance, immunity strengthening globalization.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research, 79
Red. kolegija, mokslo red. / Scientific Ed. Povilas Zakarevičius
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 152 p.

ISSN 1392-1142 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-8750 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Mokslo žurnale „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete), „ProQuest“.

"Management of Organizations: Systematic Research" is an ongoing publication issued by Vytautas Magnus University together with Vilnius University and Lithuanian Institute of Economics. This edition deals with the problems of management of organizations during the period of economic transformation. The issue publishes papers of Lithuanian and foreign authors. The journal is being reviewed in such databases as EBSCO (Business Source Complete) and ProQuest.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje  (VDU ePub)Žurnalo informacija.

 

Kiti numeriai


Politikos mokslų almanachas / Political Science Almanac, 19
Red. kolegija, vyr. red. / Editorial staff, Ed.-in-Chief Regina Jasiulevičienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys

 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 228 p.
ISSN 2029-0225 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-7185 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.19


Anotacija / Abstract
Akademinis žurnalas skirtas įvairiems politikos reiškinio aspektams analizuoti. Leidinyje publikuojami įvairias daugiaplanio politikos fenomeno analizės sritis bei lygmenis apimantys moksliniai straipsniai, spausdinamos reikšmingų politikos mokslo darbų recenzijos ir mokslinių renginių apžvalgos. Jame skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti. „Politikos mokslų almanacho“ leidėjų tikslas skleisti aktualius ir originalius politikos mokslų srities tyrimus Lietuvos bei tarptautiniu mastu. Leidžiamas du kartus per metus.

“Political Science Almanac” is an academic peer-reviewed journal published by the Faculty of Political Science and Diplomacy at Vytautas Magnus University (Lithuania). It appears two times a year as a biannual analytical publication. This journal usually presents a great variety of scholarly articles that focus on numerous aspects of the multi-leveled analysis of certain political phenomena. Extensive reviews of important works related to political science and commentaries on significant scholarly events are frequently offered, too.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                            Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2016 metų.

Kiti numeriai


Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods, 21(1)
Red. Jonas Ruškus
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 128 p.
ISSN 2029-0470 (spausdintas
/ Print)
ISSN 2029-5820 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.21.1

Anotacija 
Žurnalo „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ 19 numeris aktualizuoja dvi temas. Pirma tema aprėpia problemines visuomenės sritis, kuriose kyla begalė politinių, ekonominių, socialinių ir psichologinių klausimų. Antroji tema aprėpia konkrečias socialinio darbo intervencijos sritis, straipsniuose atskleidžiama socialinio darbo intervencijos praktika specifinėse srityse.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Soter: religijos mokslo žurnalas / Soter. Journal of Religious Science, 69 (97)
Red. kolegija / Ed. board

Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
Apimtis: 88 p.
ISSN 1392-7450 (spausdintas / Print)
ISSN 2335-8785 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.66(94)


Anotacija / Abstract
Žurnalo „Soter“ leidimo tikslas moraliniu, sociologiniu ir teisiniu aspektais pažvelgti į žmogų, turintį vertybių hierarchiją. Per metus išleidžiami 4 numeriai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis.

Scientific Magazine has been published since 1924 by Faculty of Theology-Philosophy at Vytautas Magnus University and renewed in 1999 by Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University. 4 annual volumes are published in Lithuanian, English, German, French, Italian, Polish and Russian languages. The Magazine is supervised by the Chancellor of the Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University, the Archbishop Metropolitan Sigitas Tamkevičius SJ. The magazine contains articles on theology and other areas of human sciences related to religious problematic: philosophy, history, culture, literary theory, education, law, etc.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research, 12 (1)
Red. kolegija, vyr. red. Pranas Žukauskas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 136 p.
ISSN 1822-7996 (spausdintas / Print)
ISSN
2335-8742 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2017.12.1

Anotacija
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ žurnale siekiama ne tik tęsti šiuo metu vykstančių ekonominių tyrimų tendencijas bei prisidėti prie vykstančių mokslinių debatų, tačiau ir siūlyti naujas diskusines temas. Žurnalo tikslas – svarstyti tas ekonomikos mokslo sritis, kurios pastarąjį dešimtmetį pasižymėjo ryškiausiomis inovacijomis tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu, taip pat nevengti skirtingų tyrimų tendencijų sankirtos bei lyginimo. Žurnalą norima padaryti prieinamą tiek plačiajai auditorijai, tiek ekonomikos srities specialistams. Publikuojamus straipsnius recenzuoja redakcinės kolegijos nariai arba kiti kvalifikuoti ekspertai.

                                          Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje  (VDU ePub). Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Teatrologiniai eskizai, 5
Ats. red. / Ed. Martynas Petrikas
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU leidykla, 2015
Apimtis: 124 p.
ISSN 1822-6612
(spausdintas / Print)
ISSN 2345-0231 (internetinis / Online)

Anotacija  / Abstract
Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas „Teatrologiniai eskizai“ skirtas suteikti galimybę pradedantiesiems teatrologams viešinti savo mokslinius tyrimus akademinėje bendruomenėje. „Teatrologiniai eskizai“ leidžiami nuo 2000 m., tęsiant VDU teatrologijos tradicijas, pradėtas tarpukario Lietuvoje. Pagrindinis žurnalo tikslas pasitelkiant šiuolaikines tyrimų metodologijas, analizuoti estetines, visuomenines, politines, institucines Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijas. Žurnalas taip pat skatina naujas Lietuvos teatro istorijos interpretacijas, tarpdalykinius ir tarpkultūrinius teatro reiškinių tyrimus, jame pateikiama naujausių Vakarų Europos ir JAV teatrologijos metodų taikymo pavyzdžių. Žurnalą sudaro VDU Menų fakulteto absolventų, Teatrologijos katedros magistrų ir doktorantų mokslo darbai.

Vytautas Magnus University, Faculty of Arts, continuous peer-reviewed scientific journal Teatrologiniai sketches for beginners to enable the theater to publicize their research in the academic community. "Teatrologiniai sketches have been published since 2000., Continuing a tradition of theater studies at Vytautas Magnus University, Lithuania started in the interwar period. The main purpose of the magazine - the use of modern research methodologies to analyze the aesthetic, social, political, institutional Lithuanian theater and its forms change trends. The journal also encourages new interpretations of the history of Lithuanian theater, interdisciplinary and intercultural studies of theater events, and provides the latest in Western Europe and the United States of theater methods examples. The magazine consists of VMU Faculty of Arts graduates, the Department of Theatre Masters and PhD research works.

                                            Žurnalo informacija.
                                            Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2016 metų.

Kiti numeriai


Teisės apžvalga / Legal Review, 2 (18)
Vyr. red. / Editor-in-Chief  Edita Gruodytė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 296 p.
ISSN 2029-4239 (internetinis / Online
)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.18.2

Anotacija Abstract
Žurnalas „Teisės apžvalga“ – teisininkų bendruomenei skirtas elektroninis leidinys. Jame analizuojamos įvairios teisinės problemos.

The idea is to bring together a community of VMU Faculty of Law of the dissemination of scientific thought materialized again and this time the restored magazine "Legal Review".

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija.

Kiti numeriai


Visuomenės grupių tyrimai. Metinė apžvalga. 2013–2014 m.
Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams
Red. kolegija
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU leidykla, 2015
Apimtis: 36 p.
ISSN 2345-0398 (spausdintas)
ISSN 2345-038X (internetinis)

Anotacija
Metinėje apžvalgoje aptariamos akademinio jaunimo migracijos keliamos problemos, pristatomi Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų grupės 2014–2015 m. atlikto Lietuvos akademinio jaunimo ilgalaikio migracijos tyrimo daliniai rezultatai. Analizuojama akademinės aplinkos įtaka studentams, išskiriant artes liberales studijas. Atskleidžiama pasaulio universitetų artes liberales patirtis. Pristatomas Amerikos universitetų asociacijos 2014 m. atliktas tyrimas, atskleidžiantis JAV darbdavių ir studentų požiūrį į svarbiausius absolventų gebėjimus, reikalingus šių dienų ir ateities darbo rinkai, bei jų pasirengimą darbui. Tyrimo išvados lyginamos su 2015 m. Lietuvoje atliktos apklausos duomenimis. Aptariamos švietimo vertybės, pateikiamos išvados ir rekomendacijos, skatinančios sukurti sąlygas Lietuvos universitetams įgyvendinti ne tik orientuotas į specializaciją, bet ir platų išsilavinimą suteikiančias studijų programas.

                                           Leidinys prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
                                           Leidinys nebeleidžiamas nuo 2016 metų.

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai / Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, XX
Red. kolegija, vyr. red. / Ed. board, Editor-in-Chief Vilija Snieškienė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU, „Versus aureus“2016
Apimtis: 88 p.
ISSN 1392-3714 (spausdintas / Print)
ISSN 2345-0215 (internetinis / Online)


Anotacija / Abstract
Leidinyje „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai / Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni“ yra skelbiami VDU Kauno botanikos sodo bei kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkų, doktorantų ir botanikos sodų darbuotojų originalūs moksliniai straipsniai, atspindintys jų tyrimų rezultatus biomedicinos (biologija 01B, ekologija ir aplinkotyra 03B, agronomija 06B, botanika 04B, zoologija 05B, miškotyra 14B) mokslo srityse. Skelbiamos vadovėlių, monografijų ir kitų knygų recenzijos, apžvalginiai straipsniai.

The scientific journal “Botanical Garden Paper of Vytautas Magnus University / Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni” publishes original scientific articles of VMU Kaunas Botanical Garden and other Lithuanian or foreign research institutions that present research in the field of biomedicine (biology 01B, ecology and environment 03B, agronomy 06B, botany 04B, zoology 05B, forestry science 14B) sciences. The proceeding also revives of textbooks, monographs and other books.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.
                                            Žurnalo leidyba sustabdyta nuo 2017 metų.

Kiti numeriai


Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai / Research Clusters of Vytautas Magnus University, 4 
Sud. / Ed. Gintarė Žukaitė
Periodinis informacinis leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2015
Apimtis: 74 p.
ISSN 2351-5082 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Per 25 gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžios nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirties. Atsižvelgiant į vyraujančias tendencijas ir siekiant integruoti įvairių sričių mokslinius tyrimus, nuo 2008 m. universitete pradėti kurti mokslo ir tyrimų klasteriai, t. y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 39 mokslo klasteriai humanitarinių, socialinių, menų, fizinių ir biomedicinos mokslų srityse. Leidinys elektroninis.

Research is at the heart of Vytautas Magnus University. University researchers are highly-qualified professionals whose competence has been recognised on national and international level.
One of the objectives of VMU Strategy is to rally groups of researchers in the priority fields of science and art by creating new and developing the existing science/arts clusters, promoting interdisciplinary, inter-field and inter-institutional research and artistic activities engaging young research fellows and artists. Currently 39 research clusters are active at the University in the fields of humanities, social science, arts, physics and biomedicine.

                                           Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) ir ISSUU.

Kiti numeriai


Vocational Training: Research and Realities / Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 28 (1)
Eds. / Vyr. red. Vilma Žydžiūnaitė
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, "De Gruyter", 2017
Apimtis: 60 p.
ISSN 1392-6241 (spausdintas / Print) (ankstesni numeriai)
ISSN 2029-8447 (internetinis / Online)
https://doi.org/10.2478/vtrr-2018-0001

Abstract Anotacija 
We are happy to provide you with the 2017 issue of the Journal “Vocational Training: Research and Realities”. At a time of high competition, when researchers, scholars, scientists and doctoral students are focusing mostly on international journals, which receive a very high international recognition, we are happy that our Journal still is discovered by the academic members of national and international research community. In this issue you will find three extremely high-quality articles that are united by the subject of learning, but each of them focuses on different subject-matter: effective teaching methods in the vocational education, comparison of Grounded theory and Phenomenology, and the concept of “nontraditional student”.

Žurnalas anksčiau ėjo pavadinimu Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos / Vocational Education: Research ant Reality". Pagrindinė šio naujo formato žurnalo (nuo Vol. 26 - 2015 m. 1 numerio) mintis yra susijusi su mokymo ir švietimo specialistų vertybėmis ir kompetencijomis, kad jos nėra atskirtos, o abi įtrauktos kasdienę jų veiklą. Nes specialistai ugdo mokytojus (pedagogus, dėstytojus, mentorius, kuratorius) ir studentus darbo įgūdžių. Visi šio numerio straipsniai vienijami minėtų kompetencijų, kurios padeda pagrindą studentams ir praktikams / specialistams kūrybiškai vystyti profesinius gebėjimus ir elgseną, pasiekti sėkmės įvairiose veiklose. 

                                          Numeris prieinamas De Gruyter publikacijų puslapyjeŽurnalo informacija.

Kiti numeriai