Angliškai

Edukologija


Mokslininko intelektinė lyderystė aukštajame moksle: poreikis, veiksniai ir iššūkiai
Vilma žydžiūnaitė
Monografija
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019
Apimtis: 348 p.
ISBN 978-609-467-378-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-377-1 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673771

 
Anotacija
Ši knyga, skirta lyderystei, yra ketvirtoji. Monografija yra apie mokslininkus ir jų būtį, kuri pristatoma per mokslininko intelektinę lyderystę, jos poreikį, iššūkius ir sklaidą. Tai knyga apie mokslininko veiklą, kurioje yra įdarbinta mintis ir kasdien, be išimties, dirbamas minties darbas.

Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi
Vidmantas Tūtlys, Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia Staniulevičienė, Vita Krivickienė

Mokymo priemonė

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-609-467-137-1 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-563-3 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-127-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-558-9 (internetinis)

Anotacija
Mokomoji knyga „Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi“ skirta suaugusiųjų mokymuisi, lavinant bendrąsias kompetencijas. Knygoje pateikiami keturi bendrųjų kompetencijų lavinimo moduliai: bendravimo gimtąja ir užsienio kalba; skaičiavimo ir informacinės visuomenės technologijų kompetencijų; mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencijų; verslumo kompetencijos moduliai. Leidiniu gali naudotis tie, kas mokosi savarankiškai, taip pat asmenys, mokantys suaugusiuosius. Mokomoji knyga parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis oganizacijoje
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Vilma Žydžiūnaitė, Lina Kaminskienė, Aušra Rutkienė, Elena Trepulė, Sigitas Daukilas

Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 220 p.
ISBN 978-609-467-119-7 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-555-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-118-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-554-1 (internetinis)

Anotacija
Monografijoje atskleidžiama ir apibūdinama technologijomis grindžiamo mokymosi organizacijoje samprata, turinio charakteristikos, procesai filosofiniu, metodologiniu ir empiriniu aspektais, pristatoma tarptautinė patirtis. Technologijomis grindžiamo mokymosi integravimas organizacijoje remiasi prielaida, kad informacinių komunikacinių technologijų dermė su mokymo (-si) procesais stiprina ir efektyvina juos. Pristatomi trijų tipų – švietimo, verslo ir bendruomenių – organizacijose atlikti tyrimai, aiškinantis tokio mokymosi integravimo stiprybes, ribotumus, mokymo (-si) poreikius organizacijose, darbuotojų galimą indėlį į technologijomis grindžiamo mokymosi integravimo sėkmę, tokio mokymosi nulemtos virtualios mokymo (-si) aplinkos ir organizacijoje dirbančių žmonių suvokiamą integravimo būtinumą, naudą ir prasmę individualiu ir organizaciniu požiūriais. 

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
                                           Directory of Open Access Books (DOAB).


Technology Enhanced Learning Integration into Organizations
Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė, Vilma Žydžiūnaitė, Aušra Rutkienė, Alan W. Tait, Lina Kaminskienė
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 302 p.
ISBN 978-609-467-142-5 (Print)
ISBN 978-9955-34-570-1 (Print)
ISBN 978-609-467-141-8 (Online)
ISBN 978-9955-34-569-5 (Online)


Anotacija / Abstract
The study presents a framework of responsible and responsive technology enhanced learning integration into organizations. Applying the theories of integration of innovation in an organization, technology enhanced learning integration criteria groups have been identified and validated in this study in the following sequence: 1) Strategy and management, 2) Information communication technologies and infrastructure, 3) Continuous professional staff development, 4) Technology enhanced learning curriculum, 5) Support systems, 6) Quality assurance, and 7) Marketing and business development. The implementation of framework of technology enhanced learning integration into three types of organizations – vocational education and training, business and community organizations – have been researched and results presented.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
                                          Directory of Open Access Books (DOAB).


Informacinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo sistemoje
Genutė Gedvilienė, Lina Kankevičienė
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-609-467-013-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-462-9 (internetinis)
ISBN 978-609-467-028-2 (spausdintas)

Anotacija
Ši monografija yra informacinės visuomenės technologijų taikymo ir atliktų tyrimų rezultatas. Išsiaiškinta, kad informacinės visuomenės technologijos apima informacijos kūrimo, diegimo, sklaidos ir valdymo funkcijas. Tai gali įvaldyti tik besimokanti arba išsilavinimo siekianti visuomenė. Technologijos padeda įvaldyti pagrindines kompiuterines programas, tokias kaip: tekstų apdorojimas; duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo galimybės bei galimos grėsmės; interneto valdymas; bendravimo elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis galimybės (elektroninis paštas, tinklo priemonės ir kt.) darbe, leidžiant laisvalaikį, dalijantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir atliekant tyrimus.
Mokslinės literatūros, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų analizės pagrindu monografijoje išryškinamos informacinės visuomenės technologijos, jų supratimas, vaidmuo ir galimybės švietimo sistemoje, naudojimas tarp dėstytojų ir studentų studijų procese aukštojoje mokykloje.
Pagrindinė šios monografijos idėja – priežastiniai visuomenės kaitos, jos poreikių, technologijų atsiradimo ir studijų kaitos ryšiai, šių reiškinių sąveika ir tos sąveikos padarinių analizė; išryškinami ne tik teigiami informacinės visuomenės technologijų integravimo aspektai, bet ir kliūtys. Monografijoje pristatoma studentų ir dėstytojų patirtis taikant įvairias technologijas, suprantant mokymą ir mokymąsi kaip abipusį neatskiriamą procesą. Tikimės, kad ši monografja pasitarnaus visuomenei, t. y. mokslininkams, universitetų, kolegijų dėstytojams, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir kitiems besidomintiems XXI a. informacinės visuomenės technologijomis.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Studentų savarankiškumo skatinimas studijuojant universitete
Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė

Mokslo studija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 128 p.
ISBN 978-9955-12-997-4 (internete)
ISBN 978-9955-34-463-6 (internete)
ISBN 978-609-467-014-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-464-3 (spausdintas)

Anotacija
Mokslo studijoje analizuojamas studentų savarankiškumas bei jo skatinimas universitetinių studijų metu. Ši studija suskirstyta į tris pagrindines dalis: savarankiškumo samprata universitetinėse studijose, bendrieji gebėjimai ir jų plėtojimas universitete, metodų nauda ir paskirtis plėtojant studentų savarankiškumą. Visose trijose dalyse integruojamos teorinės įžvalgos ir empirinio tyrimo rezultatų analizė. Pirmojoje dalyje analizuojama savarankiškumo samprata, atsižvelgiant į studentų požiūrį (kiekybinis tyrimas) ir dėstytojų komentarus (kokybinis tyrimas). Antrojoje dalyje apžvelgiama bendrųjų gebėjimų samprata ir ją apibūdinantys pagrindiniai elementai, kurie padeda apsispręsti dėl pagrindinių bendrųjų gebėjimų struktūrinių dalių, aktualių studijuojant. Trečiojoje mokslo studijos dalyje aptariama mokymosi metodų nauda ir paskirtis, akcentuojamas studentų savarankiškumo skatinimas studijų laikotarpiu. Šioje dalyje pateikiama studentų nuomonė, nurodomi jiems aktualūs ir naudingi metodai, taikomi studijų metu, taip pat pristatomi dažniausiai dėstytojų taikomi metodai ir aptariama šių metodų pasirinkimo logika. 

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose
Sud. Ilona Tandzegolskienė, Aušra Rutkienė
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 160 p.
ISBN 978-9955-12-986-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-985-1 (spausdintas)

Anotacija
Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma pabrėžti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo klausimus, ieškoti į juos atsakymų, interpretuojant įgyjamas žinias ir nuolat tobulinant turimą viziją diskusijų su dėstytojais ir kolegomis metu. Straipsnių rinkinyje pateikiami straipsniai, parengti studentų atliktų tyrimų pagrindu. Straipsnių bendraautoriai – studentų tyrimų vadovai.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Senior Adults’ Participation in Volunteering
Genutė Gedvilienė, Salomėja Karasevičiūtė 
Mokslo studija / Research study

VDU, 2013
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-996-7 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Mokslo studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateiktos teorinės savanorystės įžvalgos. Išanalizuoti įvairių autorių darbai apie savanorystės svarbą žmogaus egzistencijai. Savanoriavimo motyvus žmogus atranda ieškodamas atsakymo į klausimą, kodėl prasminga bendrai kurti gėrį visuomenėje. Antrojoje dalyje pristatomi empiriniai tyrimai, atlikti vykdant Vytauto Didžiojo (Lietuva) ir Thessaly (Graikija) universitetų tarptautinį savanorystės projektą „Communication, Empowering, Integration, Experience for Senior Age Volunteers (C.E.I.E.)“. Dalyvaudami šiame projekte, vyresnieji (senjorai) visuomenės nariai galėjo išreikšti save ir įgyti naujų kompetencijų: geriau pažinti žmones ir pasaulį, atrasti naujų galimybių per bendravimą, įvairias veiklas, teikdami pagalbą kitiems.
Tyrimai naudingi visų pakopų studentams paskaitose, rengiant baigiamuosius darbus ar mokslo publikacijas.

This study consists of two parts. The first part includes theoretical assumptions about volunteering. There have been conducted an analytical research of foreign authors sources, which have submitted some conclusions about the importance of volunteering in human existance. A human identifies the motivation for volunteering, by finding the answer to the question why the contribution to creating common good in the society is meaningful. The second part of the study presents various empirical studies, which have been carried out through Vytautas Magnus University (Lithuania) and Thessaly University (Greece), an international  volunteer project "Communication, Empowering, Integration, Experience for Senior Age Volunteers (C.E.I.E.)“. Elder (seniors) members of society just because of the project could realize themselves and acquire new skills: get to know the people and surrounding world, to discover new opportunities for communication, activities and the provision of assistance for others. 
This research will serve for the students of all levels preparing for final theses or scientific publications.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas
Jonas Ruškus, Dainius Žvirdauskas, Saulius Zybartas, Ieva Eskytė, Roberta Motiečienė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 126 p.
ISBN 978-9955-12-770-3 (internetinis)

Anotacija
Mokslo studijoje pristatomi Mokytojų kompetencijos centro, švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto bei Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų atlikto tyrimo rezultatai. Remiantis į vaiką orientuoto ugdymo ir bendruomenių vadybos teorinėmis koncepcijomis, esminiais politiniais dokumentais ir įvertinus surinktus empirinius duomenis, pateikiama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės Lietuvoje būklės analizė ir projektuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pokyčių kryptingumas.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Social Competence of Teachers and Students. The Case Study of Belgium and Lithuania
Genutė Gedvilienė
Mokslo studija / Scientific study

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 160 p.
ISBN 978-9955-12-791-8 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Socialinė kompetencija – mūsų išgyvenimo šiame pasaulyje garantas. Ją turėdami, lengviau komunikuojame su kitais žmonėmis, tobulėjame ir augame, įgyjame naujų žinių, siekiame karjeros ir pasitenkinimo gyvenimu. Šioje mokslo studijoje pristatoma teorinė socialinės kompetencijos samprata ir praktinis kiekybinis tarptautinis tyrimas, vykdytas Belgijoje ir Lietuvoje. Atlikta Belgijos ir Lietuvos studentų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tyrimų lyginamoji analizė. Mokslo studijoje pateikti išsamūs tyrimai. Rezultatai parodė, kad Belgijos (Charleroi) institucijoje stipresnė yra socialinė kompetencija. Dėstytojai ir studentai labiau pasitiki savimi ir labiau vertina vieni kitus. Tyrimas atskleidė, kad Belgijos suaugusiųjų švietimo institucijoje yra labiau išvystyta besimokančiųjų ir pedagogų socialinė būtis, tikėjimas ir pasitikėjimas vienų kitais, dėstytojai ir studentai jaučiasi saugesni.

Social competence is our guarantee of survival in this world. Having it is easier to communicate with other people, grow and develop ourselves, we gain new knowledge, and we seek a career and life satisfaction. In this study is presented a theoretical concept of social competence and practical quantitative international study conducted in Belgium and Lithuania. Comparative analysis of research was done between Belgium and Lithuania students and teachers’ in communication and cooperation skills. In this study is presented detailed investigations. The results showed that the stronger social competence is in Belgium (Charlaroi) institution. Teachers and students are more confident and more appreciated to each other. The study revealed that in Belgium adult education institution is a stronger developed a social existence of learners and teachers, faith and trust to each other, teachers and students feel safer.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Virtualus mobilumas universitetinėse studijose
Red. Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 128 p.
ISBN 978-9955-12-676-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-336-8 (internetinis) 

Anotacija
Ši studija – tai „Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programos projekto TeaCamp virtualus mobilumas: tyrimai, praktika, taikymas“ (sut. Nr. 502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC) metu atliktų tyrimų rezultatas. Mokslo studijoje pateikiamos teorinės žinios ir praktinės idėjos, padėsiančios suvokti, kaip suplanuoti, parengti ir organizuoti studijų turinį virtualiojo mobilumo studijų dalykui, norint, kad studentai ir dėstytojai gautų kuo daugiau naudos mokydamiesi virtualioje daugiakultūrėje aplinkoje. Tikimės, kad ši studija pravers aiškinant virtualaus mobilumo, kaip reiškinio, sampratą ir jį įgyvendinant universitetinėse studijose, o praktiniai patarimai, pateikti įvairiais virtualaus mobilumo organizavimo aspektais, paskatins tolesnes inovacijas šioje srityje.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Virtual mobility for teachers and students in higher education : comparative research study on virtual mobility
Ed. Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 120 p.

ISBN 978-9955-12-675-1 (spausdintas, print)
ISBN 978-609-467-335-1 (internetinis, online)


Abstract
The study you are reading provides some of the theoretical background and practical ideas how virtual mobility case can be prepared and organized in order for students and teachers to benefit from learning in virtual multicultural environment.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Open Educational Resources in Lithuania: State-of-the-Art, Challenges and Prospects for Development
Airina Volungevičienė
Studija / Study

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-702-4 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Atvirieji švietimo ištekliai 
(AŠI) yra nemokami ir laisvai per internetą prieinami švietimo ištekliai (kurso medžiaga, knygos, simuliacijos, eksperimentai, demonstracijos, vaizdo ir garso įrašai ir kt.), kuriuos kuria ir naudoja švietimo įstaigos, mokytojai, dėstytojai, mokiniai ir studentai. Naudojant AŠI mokomasi asinchroniškai, bendraujama taip pat naudojantis informacinėmis technologijomis. Studijoje aptariama nacionalinė politika, taikant IKT (analizuojamos strategijos ir politikos dokumentai), išryškinamos nacionalinės iniciatyvos, skirtos palaikyti ir plėtoti IKT taikymą Lietuvos švietime. Nagrinėjama dabartinė atvirųjų švietimo išteklių pažanga Lietuvoje – infrastruktūros plėtra ir technologijų pažanga, mokymo programų turinio modernizavimas, švietimo darbuotojų mokymai, AŠI saugyklos, IKT įrankiai švietime, švietimo ištekliai, dalyvavimas įgyvendinant projektus. Aptariamos daugiausiai žadančios AŠI tendencijos, perspektyvos ir plėtros veiksniai Lietuvoje. Programos apraše neatsižvelgiama į Europos prioritetus (įskaitant AŠI plėtrą). Lietuvoje nėra sukurtos programos, leidžiančios įvertinti AŠI galimybes ir poreikius, skatinti AŠI švietimo politiką.

The study contains an overview of the national policy for application of information communication technologies (ICT) in education, a survey of the current status of open educational resources (OER) in Lithuania, and analysis of most promising trends, opportunities and challenges for the development of OER. Recommendations for expanding the use of OER are proposed in this publication for policy makers and education institutions in Lithuania.

                                        Leidinys prieinamas čia.


Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
Genutė Gedvilienė, Rimantas Laužackas, Vidmantas Tūtlys
Mokslo studija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-569-3 (spausdintas)

Anotacija
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir jų tenkinimo galimybės Lietuvoje kol kas palyginti menkai ištyrinėta sritis. Ši mokslo studija išsiskiria iš kitų mokslo darbų apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius išsamia analize, pagrįstu nuodugniu empiriniu tyrimu, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių atskleidimu, atidesniu požiūriu į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su ugdymo proceso kaita, švietimo sistemos pokyčiais, kintančiu socioekonominiu kontekstu.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Funkcinė pedagogika
Vytautas Šernas
Analitinių straipsnių monografija

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 448 p.
ISSN 978-9955-12-545-7 (spausdintas)

Anotacija
Monografija grindžiama sintetiniu ugdymo(si) per veiklą modeliu. Funkcinės pedagogikos reikšmė ypač svarbi, nes neretai pedagogai mokymą(si) tapatina vien su žinių perteikimu, bendraisiais ugdymo dėsningumais, neatsižvelgdami į konkretaus dalyko ar specialybės rengimo(si) dėsningumus, ypatumus. Monografijos metodologinė, gausi tyrimų medžiaga sukaupta maždaug per 30 metų.


Nuotolinio mokymo(si) taikymo galimybės tęstinio profesinio mokymo plėtrai skatinti
Margarita Teresevičienė, Danguolė Rutkauskienė, Airina Volungevičienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Aušra Rutkienė, Aleksandras Targamadzė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 132 p.
ISBN 978-9955-12-406-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokslo studijoje aprašomo tyrimo metu buvo analizuojami nuotolinio tęstinio profesinio mokymo(si) turinio planavimo ir organizavimo dėsningumai, mokymo(si) turinio kokybės vertinimo aspektai, kaip nuotolinio mokymo(si) elementai taikomi tęstinio profesinio rengimo procese. Mokslo studijos rezultatai – tyrimo išvados ir rekomendacijos, kaip plėtoti nuotolinio mokymo(si) elementų pritaikomumą profesiniam ir tęstiniam rengimui.


Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės veiklos perspektyva
Vaiva Zuzevičiūtė, Margarita Teresevičienė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 220 p.
ISBN 978-9955-12-386-6 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokslo studija skirta profesionaliems andragogams bei juos rengiantiems dėstytojams, taip pat andragoginę funkciją atliekantiems darbdaviams ir suaugusiems besimokantiesiems. Andragogas, padedantis mokytis ar rasti galimybių mokytis, tampa svarbia profesija, todėl mokslininkų, švietimo politikų, socialinių dalininkų, pavyzdžiui, profesinių sąjungų, darbdavių, nevyriausybinių organizacijų, platesnė diskusija, kaip tobulinti andragogo veiklą, tampa būtinybe. Andragoginė parama suaugusiųjų mokymuisi, žinoma, yra tik vienas iš būdų padėti dabarties žmogui įveikti įtampas pokyčių kupiname pasaulyje. Andragogo profesionalizacija yra susijusi su kelių lygmenų darbais: būtini sprendimai valstybės lygmeniu, taip pat būtina atsižvelgti į tarptautinę praktiką. Mokslo studijos paskirtis – pristatyti hipotetinį profesionalaus andragogo veiklos modelį ir inicijuoti mokslinę diskusiją šia tema.


Kompetencijomis grindžiamų mokymo / studijų programų kūrimas ir vertinimas
Rimantas Laužackas
Monografija

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 192 p.
ISBN 978-9955-12-429-0 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje aiškinami ne tik profesinio rengimo programų kūrimo, bet ir jų vertinimo modeliai. Ji skirta tiems, kurie mokymo / studijų turinio klausimus aiškinasi moksliniu lygmeniu – edukologijos mokslininkams, doktorantams, studentams. Tačiau neginčytinai aišku, kad mokymo / studijų programų kūrimo ir vertinimo problematika turi ir daug didesnę suinteresuotą auditoriją. Knyga aktuali visiems pedagogams, turintiems sąsajų su mokymo / studijų turiniu profesinio mokymo, aukštojo mokslo, podiplominio mokymo sistemose, mokymo / studijų programų vertintojams ir ekspertams.


Paversti matoma: lyties aspekto integravimo į profesinį rengimą geroji praktika
Autorių kolektyvas
Žinynas

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 50 p.
ISBN 978-952-10-4796-1 (spausdintas)

Anotacija
Šis leidinys parengtas dalyvaujant tarptautiniame projekte VISIBLE, kurį finansavo Leonardo da Vinči profesinio rengimo veiksmų programa. Šio projekto tikslas buvo įvertinti jo dalyvėse šalyse vykdytus nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su lyties aspektą taikančiu mokymu ir karjeros konsultavimu profesinio rengimo procese, bei parengti tolesnės veiklos šioje srityje rekomendacijas.


Universitetinės studijos mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje
Vaiva Zuzevičiūtė, Margarita Teresevičienė
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 200 p.
ISBN 978-9955-12-160-2 (spausdintas)

Anotacija
Monografija skirta socialinių mokslų srities, edukologijos krypties problemų nagrinėjimui. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje mokymosi mokytis bei mokymosi tobulinimo galimybių problematikai skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant padėti studijuojantiesiems savo profesinėje veikloje ne tik geriau prisitaikyti nuolat kintančioje darbo rinkoje, bet ir siekti autentiškų, giluminių asmeninių tikslų. Monografijoje pristatomi šių klausimų teoriniai svarstymai ir jų pagrindu 2001–2004 m. atlikti empiriniai tyrimai Lietuvoje, nurodomos tolesnių galimų tyrimų gairės, pateikiamos išvados apie metakognityvinių mokymosi strategijų svarbą mokymosi tobulinimui universitetinėse studijose.


Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams
Autorių kolektyvas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 107 p.
ISBN 978-9955-12-254-8 (spausdintas)

Anotacija
Projekto „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ leidinys.


Karjeros konsultantų rengimas
Giedra Marija Linkaitytė, Dangira Lukšytė, Loreta Montrimaitė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 55 p.
ISBN 978-9955-12-302-6 (spausdintas)

Anotacija
Tęstinė mokymo programa konsultantams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje (ACCED). Šios lietuvių kalba išleistos metodinės priemonės paskirtis – glaustai supažindinti skaitytojus su 4-ajame ir 5-ajame moduliuose, kuriuos rengė Danijos ir Rumunijos suaugusiųjų švietėjai, pateiktomis užduotimis ir priemonėmis.


Gyvenimo apybraižos. Autobiografiniai etiudai, kūrybinė veikla, edukologijos, glotoedukologijos, leksikografijos, kraštotyros darbai ir jų atgarsiai
Vytautas Šernas

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 178 p.
ISBN 978-9955-12-197-8 (spausdintas)

Anotacija
Vytauto Šerno „Gyvenimo apybraižose“ pateikiami autoriaus atsiminimai, jo mokslinių darbų bibliografija, naujos didaktikos, lingvodidaktikos, modernios didaktikos problemos ir jų sprendimai, glotoedukologijos ir kraštotyros darbų panorama.


Edukologija
Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 188 p.
ISBN 978-9955-12-269-2 (spausdintas)


Anotacija
Ši mokomoji knyga yra bakalauro studijų „Mokymosi paslaugų vadybos“ programos įvadinio kurso, B grupės dalyko „Edukologija“ medžiaga. Tikimės, kad šis įvadinio kurso leidinys padės studentams pamatyti edukologijos vietą augančio, dirbančio, bendraujančio ir bendradarbiaujančio žmogaus gyvenime. Autorių tikslas – suprantamai atskleisti studentams edukologijos mokslą. Manome, kad skaitytojai, studijuodami pagal šią knygą, analizuodami tekstus, atlikdami užduotis, atsakydami į klausimus, gebės edukologiškai mąstyti, įgis ugdymo ir saviugdos sampratos patirties.

                                             Knyga prieinama Universiteto el. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Validation and Recognition of Experiential Learning
Sud. / Ed. Margarita Teresevičienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Vida Žvinienė
Mokslo studija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 140 p.
ISBN 978-9955-12-219-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Ši knyga yra galutinis intensyvaus bendradarbiavimo nuo 2005 m. spalio 1 d. rezultatas, įgyvendinus projektą „Recognition and Accreditation of Experiential Learning – A Way for Better Accessibility of Adult Education“.

This book is the final output of the partnership that has worked intensely since 1 October, 2005 for the implementation of the project “Recognition and Accreditation of Experiential Learning – A Way for Better Accessibility of Adult Education”.


Projektų rengimas ir valdymas
Vaiva Zuzevičiūtė, Vida Žvinienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 38 p.
ISBN 978-9955-12-939-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-230-2 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta dieninių ir neakivaizdinių studijų pirmosios pakopos studentams socialinių mokslų srities, edukologijos krypties klausimams nagrinėti. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje projektinė veikla sulaukia ypatingo dėmesio švietimo srityje, nes tai yra būdas sutelkti išteklius svarbiems klausimams spręsti, todėl metodinėje priemonėje apžvelgiami projektinės veiklos principai ir analizuojami jos įgyvendinimo ypatumai.


Glotoedukologija 2. Lingvodidaktika
Vytautas Šernas
Monografija

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 436 p.
ISBN 978-9955-12-118-1 (spausdintas)

Anotacija
Dviejų tomų „Glotoedukologija“ – tai 45 metų autoriaus tyrimų rezultatas. Monografijoje pagrįstas naujas sintetinis individualizuotas komunikacijų kompetencijų modelis, jo paradigma. Šio modelio esmė – visapusiškas individo asmenybės ugdymas, koordinuoto kelių kalbų mokymo(si) dimensijos, autodidaktika, metakognityvinio mąstymo ugdymo pagrindai. Monografijoje gausu medžiagos, aktualios mokytojams, magistrantams, doktorantams ir kitiems kelių kalbų mokymo(si) proceso tyrėjams.


Descriptive Bilingual Glossary of Educational Terms. English-Lithuanian / Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų edukologijos terminų žodynėlis
Beata Miniotatė, Ingrida Žindžiuvienė
Žodynėlis

 

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 211 p.
ISBN 978-9955-12-125-4 (spausdintas / Print)

Anotacija
Aiškinamasis žodynėlis skiriamas anglų filologijos bakalauro ir magistro studijų studentams bei kitų sričių specialistams, besidomintiems anglų kalbos dėstymo terminija.


Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimai
Vaiva Zuzevičiūtė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 117 p.
ISBN 978-9955-12-137-8 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta dieninio ir neakivaizdinio skyrių pirmosios pakopos studentams socialinių mokslų srities, edukologijos krypties problemoms nagrinėti. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimo problematikai skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant padėti suaugusiesiems ne tik geriau prisitaikyti darbo rinkoje, bet ir siekti autentiškų, giluminių asmeninių tikslų, todėl mokomojoje knygoje pristatomos šių klausimų tyrinėjimų gairės.


Suaugusiųjų švietėjas žinių visuomenėje. Suaugusiųjų švietėjo veiklos perspektyva ir ją laiduojančios kompetencijos
Autorių kolektyvas

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 42 p.
ISBN 978-9955-12-203-6 (spausdintas)

Anotacija
Tai – ADU-EDU projekto, vykdyto gavus Europos Komisijos programos „Socrates/Grundtvig1“ paramą, leidinys apie suaugusiųjų švietėjo veiklos perspektyvą ir ją laiduojančias kompetencijas.


Andragogika
Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 352 p.
ISBN 978-9955-12-121-1 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje, skirtame pirmosios pakopos studentams, derinamos teorinės diskusijos ir praktinės užduotys, sudaroma galimybė plačiau susipažinti su andragogikos mokslo pagrindais: pagrindinėmis sąvokomis, andragogikos ištakomis, filosofiniais suaugusiųjų švietimo pagrindais, mokymo(si) organizavimo ypatumais, įvairių šalių suaugusiųjų švietimo sistemomis, diskutuojama apie andragogo profesiją.


Atsiverkime ateičiai
Andragogikos skaitiniai individualioms studijoms
Sud. G. Linkaitytė, A.Valiuškevičiūtė, D. Lukšytė, L. Žilinskaitė
Skaitiniai


VDU leidykla, 2005
Apimtis: 56 p.
(spausdintas)

Anotacija

Leidinyje pristatome Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros ir Švietimo studijų centro darbuotojų patirtį, apibendrintą straipsnių rinkinyje, kurį vienija bendra mokymosi visą gyvenimą kultūros kūrimo ir skleidimo idėja. Leidinį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiami svarstymai apie andragoginės veiklos kontekstą ir perspektyvą, apibrėžiamas galimas suaugusiųjų švietimo praktikos laukas ir jo plėtra bei modeliuojama andragogo veiklų sistema. Antroji knygos dalis skiriama mokymosi kultūros kaitai - perėjimui nuo tradicinio mokymo atvirojo mokymosi link, kai prioritetas atitenka mokymosi procesui ir besimokančiojo individualumui. Knyga skirta suaugusiųjų švietėjams praktikams, įvairių pakopų andragogikos specialybės studentams bei visiems, kuriems nesvetimas nuolatinio tobulėjimo siekis, naujovių troškimas visuomenėje.


Profesinio rengimo metodologija
Rimantas Laužackas
Monografija

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 332 p.
ISBN 978-9955-12-057-6 (spausdintas)

Anotacija
Monografijos idėją nulėmė noras vienoje knygoje rasti teorinius profesinio rengimo pagrindus bei jų atspindį realioje praktikoje. Profesinis rengimas darbe suprantamas plačiąja prasme kaip profesiškai reikšmingas žmogaus mokymasis per visą jo gyvenimą. Todėl instituciškai kalbama ne tik apie mokymą profesinėse, bet ir aukštosiose mokyklose, taip pat tęstinio profesinio mokymo sistemoje.
Monografijoje nagrinėjama asmens mokymosi pasiekimų įvairiose mokymosi aplinkose vertinimo ir atitinkamo pripažinimo problematika. Analizuojamos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimo Lietuvoje galimybės ir sunkumai, išskiriami pagrindiniai sistemos elementai, aprašoma užsienio šalių patirtis šioje srityje. Pristatoma neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo atvejo studija.

Monografijos paskirtis yra platesnė negu paprastai. Ji turėtų būti naudinga ne tik tyrėjams, bet ir praktikams, ypač edukologijos studentams.


Leidinių studijoms rengimo metodika (socialiniams ir humanitariniams mokslams)
Autorių kolektyvas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 32 p.
ISBN 978-9955-12-004-5 (spausdintas)

Anotacija
Šios metodinės priemonės tikslas – pateikti leidinių, skirtų socialinių ir humanitarinių mokslų dalykų studijoms, parengimo reikalavimus. Leidinį sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje analizuojamas leidinių studijoms parengimas. Toliau pristatomos populiariausių leidinių studijoms charakteristikos. Trečiojoje dalyje nagrinėjama leidinių studijoms struktūra ir jos ypatumai, pateikiamos įvairios metodinės rekomendacijos. Leidinio pabaigoje apžvelgiami bendrieji leidinio studijoms parengimo reikalavimai ir standartai.


Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai 
Kęstutis Pukelis
Monografija


VDU leidykla, 2004
Apimtis: 264 p.
ISBN 9955-12-022-3 (spausdintas)

Anotacija

Monografijoje analizuojamos įvairios šiuolaikinės mokytojų rengimo teorijos, apžvelgiama pasaulyje egzistuojanti mokytojų rengimo praktikos įvairovė. Tyrimais argumentuojamas naujas, universalus mokytojų rengimo idealinis modelis, grindžiamas konstruktyvia mokytojų rengimo institucijos – universiteto arba kolegijos (teorijos) – ir bendrojo lavinimo (profesinės) mokyklos (praktikos) sąveika. Monografija skiriama edukologijos mokslininkams, besidomintiems mokytojų rengimo tyrimais, taip pat andragogams ir pedagogams, dirbantiems mokytojų rengimo institucijose bei bendrojo lavinimo mokyklose, švietimo sistemos politikams ir įvairių lygių švietimo vadybininkams.


Profesinio rengimo reforma Lietuvoje: parametrai ir rezultatai
Rimantas Laužackas, Eugenijus Danilevičius, Odeta Gurskienė
Monografija

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 236 p.
ISBN 9955-1-002-9 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje pateikiami profesinio rengimo reformos Lietuvoje ir Latvijoje tyrimo, kurį rėmė Europos mokymo fondas, rezultatai. Išskiriami reformos procesai, analizuojamas jų vyksmas iki reformos, reformos metu ir dabar. Atliekamas ekspertinis reformos procesų atitikties svarbiausiems reformos principams vertinimas, išskiriamos pagrindinės procesų problemos.


 

Suaugusiųjų mokymasis. Mentoriavimas
Nemira Mačianskienė, Genutė Gedvilienė, Giedra Linkaitytė, Margarita Teresevičienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2004
Apimtis: 120 p.
ISBN 978-9955-530-92-8 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga yra tarptautinio projekto rezultatas ir rekomenduojama visiems besimokantiems suaugusiesiems. Ji padės įveikti suaugusiesiems įvairias kliūtis, su kuriomis susiduria mokydamiesi ir tobulėdami, pagerinti savęs vertinimą, pasitikėjimą savimi, leis grįžti į darbo rinką ar pradėti naują sėkmingą gyvenimo etapą.


Mentoriaus knyga. Mokytojų rengimas
Sud. Laima Sajienė
Metodinė priemonė


VDU leidykla, 2003
Apimtis: 128 p.
ISBN 9955-530-81-2 (spausdintas)

Anotacija
„Mentoriaus knyga“ skirta pedagogams, kurie vadovauja būsimųjų mokytojų praktinėms pedagoginėms studijoms. Rengiant šią knygą remtasi prielaida, kad mentorystės esmė yra vadovavimas būsimojo mokytojo pedagoginei veiklai, o jo sėkmę lemia sąveika, nuolatinis geranoriškas bendradarbiavimas. Knygos skyriai yra parengti atsižvelgiant į pagrindines mentoriaus veiklos funkcijas: stebėjimą, planavimą, konsultavimą, bendradarbiavimą, vertinimą. „Mentoriaus knygoje“ pristatomas konkrečių funkcijų teorinis pagrindimas, taip pat kiekvieno skyriaus gale pateikiama užduočių, padedančių mokytis stebėti, planuoti, apmąstyti, vertinti ir konsultuoti.


Vytauto Didžiojo universitetas
Mokslas ir visuomenė 1922–2002
Red. kolegijos pirm. E. Aleksandravičius
Monografija

 

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 408 p.
ISBN 9986-501-89-X (spausdintas)

Anotacija

Ši monografija sumanyta kultūros ir mokslo istorikų prieš dešimtmetį, skatinant JAV lietuvilų Akademinio skautų sąjūdžio veikėjams, ypač Edmundui Kulikauskui ir Algirdui Avižieniui. Pagrindinis monografijos turinys yra išdėstytas problemine chronologine tvarka, pradedant pirmaisiais sumanymais turėti Kaune aukštąją mokyklą ir baigiant VDU atkūrimo peripetijomis. Monografijai nestinga probleminio pobudžio pastebejimų, teiginių ir hipotezių. Naujausiai universiteto istorijai kryptis nubrėžia įvadinis VDU rektoriaus Vytauto Kaminsko straipsnis, padedantis suvokti senosios tradicijos tęstinumą, šiuolaikinio universiteto tapatumo klausimus. 


Glotoedukologija 1
Koordinuoto kalbų mokymo tyrimų vadovas

Vytautas Šernas
Monografija

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 194 p.
ISBN 9986-501-96-2 (spausdintas)
ISBN 9986-501-97-0

Anotacija / Abstract
Monografijoje nagrinėjama ugdytinio kelių kalbų mokymo(si) realybė ir perspektyvos. Leidinys skirtas kalbų mokytojams, glotologams, dėstytojams, doktorantams. Nemaža žinių čia pateikiama kalbų ugdymo tyrinėtojams, programų, vadovėlių autoriams, švietimo organizatoriams. Knygos tikslas – lengvinti, spartinti gimtosios ir svetimųjų kalbų mokymą(si), svarbų Lietuvai kaip savotiškam tiltui tarp Vakarų ir Rytų.

The monograph deals with the reality and perspectives of learning a few languages. The issue is devoted to language teachers, educators and doctoral students. Some material is presented to language researchers, authors and compilers of coursebooks and curriculum designers, organizers of education. The purpose of the book is to easify and develop teaching of foreign and native languages which is of the utmost importance to Lithuania as a bridge between the East and the West.


Learning & Counselling / Mokymasis ir konsultavimas
Experiential Learning. Mentoring, Reflective and Other Strategies of Counselling. Different Models of Planning and Organisation of Counselling. Awareness and Communication in Counselling
Tron Inglar (Ed.), Ellen Bjerknes, Reidun Lappen, Tov Tobiassen

Vytauto Didžiojo universitetas, Akershus universiteto koledžas, 2002
Apimtis: 96 p.
ISBN 9986-501-99-7 (spausdintas / Print)
ISBN 82-488-0021-0 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Knygos, išleistos bendradarbiaujant su Norvegijos Akershus University College, autoriai pabrėžia 
konsultavimo svarbą mokymosi, bendravimo ir orientavimosi, konsultavimo, geštalto ir analitišku praktiniu požiūriu.

The authors hightlight experiential learning, communication, and the guiding, mentoring, gestalt and reflective approaches to counselling in this book. It is important to stress that this book was written in close co-operation with experienced Lithuanian teachers. They helped to convert practical exercises presented in this book closer and more understandable to the Lithuania teaching/learning culture. The authors hope that this book will be very useful not only to the teacher educators of other transitions countries of Central and East Europe but to the teacher educators of EU countries and all around the world as well.


Mokymosi paradoksai
Peter Jarvis
Mokomoji knyga


Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo studijų centras, 2001
Apimtis: 184 p.
ISBN 9986-501-73-3 (spausdintas)


Anotacija
VDU Švietimo srudijų centro darbuotojų išverstoje Surrey universiteto prof. Peter Jarvis knygoje mokymasis nagrinėjamas kaip paradoksalus reiškinys, apimantis, atrodytų, priešingus dalykus. Prieštara mokymosi procese tarp indidualių žmogaus poreikių tenkinimo ir besikeičiančios visuomenės sąrangos reikalavimų nėra vienintelė. Yra ir kitų paradoksų mokymosi procese, kurių pažinimas gali padėti išvengti problemų edukologinėje praktikoje. Knyga bus naudinga suaugusių švietėjams ir visiems, siekiantiems savarankiškai mokytis, padės aiškiau suformuluoti problemas,klausimus ir rasti atsakymus į juos.


Baltic studies and other courses in foreign languages
Sud. Asta Ambrasaitė ir Ineta Savickienė
Planai, programos


VDU leidykla, 2000
Apimtis: 48 p.
ISBN 9986-501-72-5 (spausdintas)

Anotacija / Anotation
Šioje knygoje rasite baltistikos programas ir planus užsienio kalbomis (angl., pranc., vok.) studijuoti Vytauto Didžiojo universitete.

Baltic Studie programme is intended for exchange or visiting students or anyone who is interested in Baltic issues (history, economics, politics, culture, art) at Vytautas Magnus University.


Projektai mokymo(si) procese
Margarita Teresevičienė, Jūrate Adomaitienė
Mokomoji knyga


Vytauto Didžiojo universitetas, 2000
Apimtis: 54 p.
ISBN 9986-501-44-X (spausdintas)

Anotacija

Knygoje teoriškai grindžiama projektų esmė, pateikiami metodiniai projektų taikymo ypatumai, pavyzdžiai. Analizuojami projektų privalumai ir trūkumai, vieta mokymo(si) procese. Knyga skirta studentams, kuriems užduotis tenka atlikti grupelėse, dalyvauti įvairių projektų rengime, taip pat mokytojams, siekiantiems vadovautis naujovėmis savo pamokose, integruoti mokomuosius dalykus.


Pagrindinių studijų planai ir programos, 1994-1996
Planai, programos


VDU leidykla, 1994
Apimtis: 144 p.
ISBN 9986-517-16-8 (spausdintas)

Anotacija
Leidinyje
 pateikti Vytauto Didžiojo universiteto pagrindinių studijų planai ir programos 1994-1996 metams.