Angliškai

Ekonomika ir vadyba


Organizacijų valdymas neapibrėžtumų aplinkoje: teorija ir praktika 
Parengė: Giedrius Jucevičius, Irena Bakanauskienė, Daiva Brasaitė, Rita Bendaravičienė, Ugnė Linkauskaitė, Sonata Staniulienė, Eglė Stonkutė, Jolita Vveinhardt, Vytautas Žirgutis
Monografija


Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
 

Anotacija
Knygą parengė VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros tyrėjai, kurių tyrimų tikslas – atskleisti organizacijų valdymo neapibrėžtumų aplinkoje teorinius ir praktinius aspektus. Monografijoje remiamasi Vytauto Didžiojo universiteto Vadybos katedros mokslininkų atliktais tyrimais ir teorinėmis bei empirinėmis įžvalgomis. Tai yra vienos pirmųjų Lietuvoje vadybos mokslininkų pastangų susisteminti skirtingus teorinius požiūrius į neapibrėžtumą kaip šiuolaikinių organizacijų veiklos kontekstą.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Ar gebame būti verslūs?
Genutė Gedvilienė, Vidmantas Tūtlys
Mokomoji knyga

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
Apimtis: 232 p.

ISBN 978-609-467-317-7 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-316-0 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094673160

 
Anotacija
Mokomojoje knygoje aptariamos verslumo, socialinio verslo bei socialinio verslumo sampratos, pristatomas socialinio verslumo kompetencijos turinys ir verslumo kompetencijos lavinimo moduliai, pritaikyti socialinio verslo kūrimo ir plėtros poreikiams. Mokomoji knyga skirta užsiimantiems socialiniu verslu asmenims ir organizacijoms, studijuojantiems universitete, kolegijoje, profesinio mokymo centre, besimokantiesiems bendrojo ugdymo mokyklose.

                                    Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas
Irena Bakanauskienė, Asta Kyguolienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-978-3 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje išdėstyti valdymo sprendimų priėmimo organizacijose žinių pagrindai, apimantys: 1) žinias, būtinas formuojant racionalaus valdymo sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo organizacijose įgūdžius; 2) žinias apie vadovo ir valdymo sprendimų priėmimo dalyvių elgesio veiksnius, jų daromą įtaką valdymo sprendimų priėmimui; 3) supažindinimą su pagrindiniais organizacijos elementais, nulemiančiais valdymo sprendimų priėmimo ypatumus organizacijose. Todėl šis vadovėlis turėtų būti naudingas visiems, kurie šiuo metu studijuoja, domisi ar nori įgyti bei atnaujinti pagrindines žinias apie valdymo sprendimų priėmimą ir sėkmingą jų įgyvendinimą organizacijose.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Karjeros valdymas: organizacinė perspektyva
Nijolė Petkevičiūtė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 224 p.
ISBN 978-9955-12-974-5 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje pristatomi karjeros organizacijose vystymo ir valdymo klausimai. Joje nagrinėjama asmeninės ir organizacinės karjeros ypatumai; pirmieji žingsniai ir veiklos organizacijoje; darbuotojų poreikiai ir karjeros vystymo galimybės organizacijoje; karjeros etapai ir jų uždaviniai; talentai ir jų įtaka karjeros valdymui; galimybės ir jų panaudojimas karjeros plėtroje bei darbuotojų karjeros vaidmenys ir jų vystymo klausimai. Mokomoji knyga skirta studentams bei įvairių organizacijų vadovams ir darbuotojams.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Minties apie organizacijų valdymą ir vystymąsi raida
Publikuotų mokslo straipsnių rinkinys (1990–2013)
Jonas Kvedaravičius

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 904 p.
ISBN 978-9955-12-971-4 (internetinis)

Anotacija
Knygoje sudėti 1990–2013 m. m. šalies ir užsienio šalyse publikuoti autoriaus straipsniai bei mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai. Užsienyje publikuoti straipsniai išleisti Danijoje, Latvijoje ir Ukrainoje, konferencijų pranešimai skaityti Latvijoje, Ispanijoje ir Pietų Afrikoje. Straipsnių ir pranešimų tematika siejasi su organizacijų valdymu ir vystymųsi.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas
Jolita Vveinhardt, Pranas Žukauskas
Monografija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 456 p.
ISBN 978--9955-12-848-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-847-2 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje nagrinėjama darbuotojų santykių disfunkcija, pasireiškianti diskriminuojančiais mobingo veiksmais. Analizuojant socialinėje aplinkoje egzistuojančių prietarų, stereotipų įtaką darbuotojų elgsenai, patikslinamas ir praplečiamas „mobingo“ apibrėžimas. Mobingas, kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose, traktuojamas kaip ilgalaikis, užpuolimų dažnumu ir puolimo trukme apibrėžiamas diskriminuojančio pobūdžio psichologinis teroras darbo aplinkoje, kuriuo aukai sukeliamas psichologinis diskomfortas, skausmas, neigiamai paveikiama jos socialinė, profesinė elgsena. Aptariamos reiškinio pasekmės aukai ir organizacijai bei jos klimatui. Organizacijos klimatas analizuojamas kaip organizacijos kultūros dalis, išryškinama jo sandara. Konstatuojamas mobingo intensyvumo ir organizacijos klimato būklės ryšys, analizuojama koreliacija tarp mobingo ir klimato dimensijų. Sudarytas mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant Lietuvos organizacijų klimatą, diagnozavimo modelis, leidžiantis įvertinti klimato būklę ir mobingo raišką pagal išskirtas dimensijas. Modelis apima organizacijos klimato būklės, mobingo diagnozavimo bei intervencijos metodų parinkimą ir gali būti taikomas kaip universali priemonė nuolatiniam organizacijos klimato monitoringui. Empiriniu tyrimu, apklausus įvairių veiklų, viešojo ir privataus sektorių organizacijų respondentus, atskleista mobingo raiška organizacijose ir organizacijų klimato būklė. Patikrintos iškeltos hipotezės. Pateikti vadybiniai sprendimai mobingui, kaip diskriminacijai darbuotojų santykiuose, sumažinti ir klimatui gerinti.


Organizacijų vadyba
Autorių kolektyvas

Vadovėlis

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 432 p.
ISBN 978-9955-12-739-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-738-3 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje yra išdėstyta organizacijų valdymo mokslo raidos istorija, sisteminio valdymo esmė, valdymo proceso turinys ir veiklos sferų valdymo organizavimas. Leidinio paskirtis – padėti būsimiems vadybos ir verslo administravimo specialistams įgyti organizacijų vadybos žinių pagrindus, suprasti valdymo tikslus, principus, funkcijas, metodus, organizacinį mechanizmą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams, besidomintiems organizacijų valdymo teorija.


Vartotojų lojalumas: formavimas ir valdymas
Kristina Zikienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 104
ISBN 978-9955-12-563-1 (internetinis)

Anotacija
Mokomojoje knygoje plačiai ir detaliai analizuojamos vartotojų lojalumo formavimo ir valdymo problemos. Vartotojų lojalumo analizė marketingo mokslo raidos kontekste, lojalumo vadybinis aspektas, vertinimo ir matavimo klausimai, vartotojo pakeitimo elgsenos priežastys ir motyvai – pagrindinis mokomosios knygos turinys. Knyga visų pirma skirta magistrantūros studijų studentams.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Organizacinė kultūra
Sonata Staniulienė

Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 248 p.
ISBN 978-9955-12-592-1 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-592-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje nagrinėjama organizacinės kultūros samprata, nauda organizacijai ir jos darbuotojams, organizacinę kultūrą sąlygojantys veiksniai, subkultūros organizacijose, organizacinės kultūros elementai, tipologijos, keitimas, formavimo modeliai ir tyrimų metodai, vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavimo procese ir pokyčiuose, darbuotojų socializacija ir įsipareigojimas joms, etiškos ir socialiai atsakingos organizacijos sampratos, daugiakultūriai organizacijos aspektai.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Vartotojų lojalumas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Arvydas Bakanauskas, Lina Pilelienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 84 p.
ISBN 978-9955-12-878-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-460-3 (spausdintas)

Anotacija
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, verslininkams iškyla būtinybė ieškoti perspektyvių būdų įgyti konkurencinį pranašumą. Brandžiose rinkose, kuriose pasiūla viršija paklausą, vartotojų lojalumas tampa vienu pagrindinių verslo tikslų. Organizacijoms svarbu kurti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su vartotojais – formuoti jų lojalumą, daug dėmesio skirti santykių marketingui. Ši mokomoji knyga skirta magistrantūros studijų studentams, studijuojantiems dalyką „Santykių marketingas“, taip pat santykių marketingo specialistams.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė
Džiugas Dvarionas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-495-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-495-5 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta studijuojantiesiems „Socialinės ekonomikos“ dalyką ir norintiems įsigilinti į pagrindinius pasaulyje egzistuojančius socialinės ekonomikos (SE) apibrėžimus, šios ekonominės veiklos formas bei perprasti principinius SE modelius. Pagrindinis studijų dėmesys kreipiamas į Europoje vyraujančią socialinės ekonomikos sampratą, apimančią šioje srityje veikiančių kooperatyvų, savitarpio paramos organizacijų (savidraudos bendrijų, kredito unijų), asociacijų ir fondų dalyvavimą nacionalinėse ekonomikose, taip pat į socialinę-ekonominę partnerystę tarp viešojo sektoriaus, verslo įmonių ir trečiojo sektoriaus organizacijų.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Personalo valdymas
Irena Bakanauskienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 343 p.
ISBN 978-9955-12-882-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-431-3 (spausdintas)

Anotacija
Šio vadovėlio tikslas – padėti būsimiems specialistams įgyti personalo valdymo teorijos ir praktikos pagrindus, suprasti personalo valdymo veiklų turinį, metodus, subjektą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams, kurie nori įgyti naujų žinių apie personalo valdymą ar pakartoti įgytąsias.


Classical Finance 
Financial Economics: The Certainty-Case

Poul Wolffsen
Vadovėlis / Handbook

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 63 p.
ISBN 978-9955-12-935-6 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-12-371-2 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šis leidinys parengtas 
magistrantūros studijų studentams, klausantiems „Finansų ekonomikos“ kursą.

The present note is prepared for a course in financial economics offered to master students. Whilst the course’s main curriculum, LeRoy and Werner (2001), describes the most common and the most popular approach in financial economics, uncertainty, then the present note – a part of the curriculum as well – is staunched to certainty, likely, the original and classical one in finance, although quite many would claim that approach is more than far from the real financial matters. But frankly, we took our first steps in finance inside the realm of certainty, didn’t we?


Žinių visuomenės formavimas: patirtis, problemos, perspektyvos
Arvydas Bakanauskas, Jonas Kvedaravičius, Zigmas Lydeka, Nerijus Pačėsa, Povilas Zakarevičius, Pranas Žukauskas
Monografija

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 263 p.
ISBN 978-9955-12-426-9 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje išsamiai apibūdinama žinių visuomenės samprata, charakterizuojamos jos formavimo pagrindinės kryptys. Ypatingas dėmesys skiriamas naujų žinių kūrimo (mokslinių tyrimų) organizavimo ir finansavimo priemonių tikslinimui, tyrimų rezultatų panaudojimo (inovacijų) aktyvinimo būdų nustatymui, žinių sklaidos sistemų pertvarkymui. Pateikiama žinių visuomenės plėtros kai kuriose Europos šalyse patirtis.


Elektroninis marketingas
Arvydas Bakanauskas, Vytautas Liesionis
Studijų knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 184 p.
ISBN 978-9955-12-877-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-332-3 (spausdintas)

Anotacija
Šioje studijų knygoje (paskaitų konspekte) nagrinėjama marketingo raida, elektroninio verslo pagrindai ir elektroninio marketingo orientacija. Apibrėžiama internetinio marketingo samprata ir esmė. Elektroninis marketingas analizuojamas kaip procesas, kurio metu sukuriami ir palaikomi santykiai su klientu naudojant internetines technologijas, norint palengvinti informacijos, produktų ir paslaugų, kurios tenkina abiejų pusių reikalavimus, kaitą. Studijų knyga parengta remiantis įvairių užsienio šalių ir Lietuvos autorių publikacijomis.


Ekonominė integracija: teorija, ES politika ir procesai
Violeta Pukelienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 344 p.
ISBN 978-9955-12-432-0 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlio tikslas – padėti universitetų studentams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir visiems besidomintiems pažinti Europos ekonominius integracinius procesus mažos šalies požiūriu, pažinti Europos ekonominės sistemos kūrimąsi ir funkcionavimą po Antrojo pasaulinio karo, šiuolaikinę ES ekonomikos politiką, jos pasekmes, valdymo problemas ES plėtros sąlygomis.


Ekonomika
Ats.redaktoriai: Violeta Pukelienė, Remigijus Čiegis
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2006
Apimtis: 312 p.
ISBN 978-9955-12-920-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-103-3 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta pradedantiems studijuoti ekonomikos teoriją, norintiems suprasti ekonominės teorijos pagrindus bei ekonominius procesus. Pagrindinis knygos tikslas – koncentruotai, aiškiai, iliustruojant pavyzdžiais pateikti klasikinę ekonomikos teoriją, kuri studijuojama pasaulio universitetuose, daug dėmesio skiriant tokiems šiuolaikiniams aktualiems procesams kaip globali ekonomika ar darnus vystymasis.


Karjeros valdymas: asmeninė / individualioji perspektyva
Nijolė Petkevičiūtė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 172 p.
ISBN 978-9955-12-156-4 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje pristatomi asmeninės / individualiosios karjeros valdymo klausimai. Autorė nagrinėja karjeros apskritai ir asmeninės karjeros sampratas; karjeros pasirinkimo, valdymo ir vystymo veiklas, įvertindama asmenybinius ir aplinkos ypatumus.


Karjeros konsultanto profesinė elgsena
Autorių kolektyvas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 43 p.
ISBN 978-9955-12-302-6 
(spausdintas)

Anotacija
Šios metodinės priemonės išleidimas lietuvių kalba buvo finansuotas projekto ACCED lėšomis. Leidinio paskirtis – supažindinti skaitytojus su vienu iš šešių tęstinio mokymo kurso karjeros konsultantui modulių. Knygoje pristatoma 2 modulio „Profesinė elgsena“, kurį rengė VDU Švietimo studijų centro komanda, santrauka. Teorinėje dalyje pateikiamas trumpas karjeros konsultavimo paslaugos apibūdinimas, pristatoma profesinių kompetencijų sistemos kūrimo užsienyje patirtis.


Organizavimas ir orgprojektavimas
Sonata Staniulienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 168 p.
ISBN 978-9955-12-927-1 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-132-7 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams ir visiems besidomintiems organizacijų valdymu.


Organizacijų vystymosi vadyba
Jonas Kvedaravičius
Vadovėlis

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 396 p.
ISBN 978-9955-12-907-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-129-7 (spausdintas)

Anotacija
Šis vadovėlis skirtas pristatyti aktyvų ateities kūrimą – kūrybinę sociokultūrinės transformacijos, apimančios organizacijų praktinį vystymąsi ir valdymą, plėtotę. Toks postmodernistinis, o Lietuvos ūkio sistemoje – ko gero, tik postklasikinis, valdymo spektaklis po truputį iškyla verslo ir veiklos sferoje. Jo pagrindiniai siužetai – tai naujos vadovų ir vadybininkų, kurie netrukus pretenduos užimti verslo ir visuomenės vadovavimo ir valdymo pozicijas, intelektualinės klasės tapsmas. Knyga – tai smulkių firmų ir korporacijų, sugebančių susikurti ir naudoti savą inovacinę vystymosi erdvę šalia tarptautinių tinklų ir rinkų ar juose, transformacijos katalizatorius. Tai yra išplėstinė praeitimi tampančio laikmečio socialinių ir kultūrinių tiesų modifikacija. Be to, autorius bando įminti keistus organizacijų ir jų valdymo istorinio vystymosi vingius ir lūžius. Kita vertus, vadovėlyje nuolatos pabrėžiama mintis, kad viskas prasideda nuo žmonių: jeigu vystysis žmonės – vystysis ir organizacijos, jeigu vystysis organizacijos – vystysis ūkio sistema ir valstybė, tačiau ne atvirkščiai. Vystymosi pažadas – neribotas galimybių ir kompetencijų augimas, ir tai, regis, yra vienas svarbiausių XXI amžiaus iššūkių.


Vartotojų elgsena
Arvydas Bakanauskas
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 212 p.
ISBN 978-9955-12-880-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-126-2 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje pristatomi svarbiausi dalyko „Vartotojo elgsena“ paskaitose nagrinėjami klausimai. Knyga gali būti naudinga ir praktikams, kurie nori atnaujinti turimas teorines žinias apie vartotojų elgseną.


Viešojo administravimo studentų praktikos organizavimo ir atlikimo metodika
Sud. Ilona Tamutienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 24 p.
(spausdinta)

 

Anotacija
Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms institucijoms reikalinga informacija apie viešojo administravimo studentų praktikos tikslus ir uždavinius, jos organizavimą, atlikimą, ataskaitos ruošimą ir kitus aktualius klausimus. Leidinys skirtas viešojo administravimo studijų programos studentams ir su jų praktika susijusiems asmenims.


Vadybos arimuose
Povilas Zakarevičius
Mokslo darbų rinkinys

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 280 p.
ISBN 978-9955-12-937-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-064-9 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje spausdinami kai kurie Povilo Zakarevičiaus straipsniai, publikuoti žurnaluose ir mokslo darbų rinkiniuose 1974–2004 metais, taip pat monografijų ištraukos. Nagrinėjami organizacijų formavimo ir vystymo, organizacinių struktūrų tobulinimo, strateginio valdymo plėtojimo, personalo vadybos optimizavimo klausimai.


Draudimo veikla
Jonas Čepinskis, Dalius Raškinis
Vadovėlis

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 292 p.
ISBN 978-9955-12-890-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-035-5 (spausdintas)

Anotacija
Rengdami šį vadovėlį, autoriai pakeitė prieš penkerius metus išleistos draudimui skirtos knygos struktūrą. Šiame vadovėlyje yra įvesti nauji draudimo verslui aktualūs skyriai, kuriuose nagrinėjami draudimo draugijų, draudimo apgaulės, elektroninio draudimo bei kiti klausimai. Nemaži pokyčiai aiškinant draudimo verslo problematiką yra susiję su naujo Draudimo įstatymo įsigaliojimu, šalies įsijungimu į Europos Sąjungą.


Finansų valdymas
Uždavinynas

Valdonė Darškuvienė, Renata Legenzova
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 92 p.
ISBN 978-9955-12-893-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-077-0 (spausdintas)

Anotacija
Šios mokomosios knygos tikslas – sudaryti sąlygas kryptingai studijuoti tiek esminius finansų teorijos metodus, tiek aktualius finansų valdymo bendrovėse klausimus, įgyti praktinių įgūdžių spręsti užduotis bei problemas. Finansų valdymo klausimai šioje knygoje suskirstyti į šešias dalis. Pirmosios dvi dalys apima bendrovių finansų analizės ir trumpalaikių finansinių sprendimų problemas. Kitos keturios dalys skirtos ilgalaikiams bendrovių sprendimams, t. y. investicijų, ilgalaikio finansavimo, verslo vertės nustatymo ir jų tarpusavio sąveikos sprendimams nagrinėti.


Kompanijų veiklos internacionalizacija: teorija ir praktika
Pranas Žukauskas
Monografija


VDU leidykla, 2005
Apimtis: 336 p.
ISBN 978-9955-12-938-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-096-7 (spausdintas)
 

Anotacija
Monografijoje analizuojami, plačiau atskleidžiami ir mokslinei visuomenei pristatomi veiksniai, kurie apibrėžia kompanijos santykį su globalinės rinkos aplinka ir atspindi jos strategines tarptautinės veiklos galimybes bei ribotumus. Nustatyta kompanijų veiklos internacionalizacijos proceso struktūra, išaiškintos šio proceso stadijos, fiksuojančios kompanijos esamą padėtį tarptautinėse rinkose ir leidžiančios įvertinti jos veiklos augimo perspektyvas bei potencialių pozicijų pasaulio rinkose kitimą. Atskleisti ryšiai tarp organizacijos ir rinkos internacionalizacijos procesų, nustatytas jų sąveikos mechanizmas. Išanalizuoti sudėtingi tarptautinio marketingo strategijų, susijusių su būdų skverbtis į užsienio rinkas parinkimu, formavimo klausimai, apibrėžti pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys šio proceso turinį ir lemiantys strateginius įmonių veiksmus rengiantis internacionalizuoti savo veiklą.


Socialinė ekonomika. Vietos bendruomenių poreikiai ir galimybės
Sud. Daiva K. Kuzmickaitė, Džiugas Dvarionas
Tyrimo ataskaita

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 140 p.
ISBN 978-9955-12-906-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-026-6 (spausdintas)

Anotacija
Šiame leidinyje skaitytojai supažindinami su Socialinės ekonomikos instituto (SEKI) vykdyto projekto „Bendruomenių dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybės“ rezultatais. Straipsniuose aptariama vietos bendruomenių tipologija ir ypatumai, bendruomenių interesų ir poreikių raiška, teikiamų paslaugų vertinimas, socialinio (bendruomeninio) verslo prielaidos, teisiniai socialinio verslo plėtros Lietuvoje aspektai. SEKI tyrimai atverčia naują pilietinės visuomenės raidos Lietuvoje puslapį. Šis leidinys yra pirmasis tęstinės „Socialinės ekonomikos“ serijos numeris.


Vadybiniai sprendimai
Irena Bakanauskienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 82 p.
ISBN 978-9955-12-883-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-028-2 (spausdintas)

Anotacija
Tai – mokomoji knyga, skirta visų pirma bakalauro Verslo administravimo ir vadybos studijų programų studentams, dieninėse ir neakivaizdinėse studijose studijuojantiems dalyką „Vadybiniai sprendimai“. Tačiau leidinys gali būti naudingas visiems studentams ir vadovams praktikams, kurie domisi ir nori atnaujinti pagrindines žinias apie vadybinius sprendimus.


Valstybės finansai
Kristina Levišauskaitė, Giedrius Rūškys
Vadovėlis

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 180 p.
ISBN 978-9955-12-910-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-530-91-X (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlio pabaigoje pateikiamas rekomenduojamos literatūros šaltinių sąrašas, nuorodos į svarbiausius dokumentus ir įstatymų galios aktus, reglamentuojančios tam tikras su valstybės finansais susijusias sritis Lietuvoje ir galiojusius rengiant šį vadovėlį. Vadovėlyje po kiekvienos temos pateikiama klausimų pakartoti ir vartojamų sąvokų sąvadas.


Įmonių nemokumo diagnostika ir jų pertvarkymo sprendimai
Saulius Grigaravičius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 126 p.
ISBN 978-9955-12-901-1 (internetinis)
ISBN 978-9955-530-79-0 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje autorius nagrinėja įmonių mokumo sunkumų problematiką, įmonių nemokumo priežastis ir požymius, taip pat išsamiai apžvelgia įmonių nemokumo pavojaus diagnozavimo modelius (metodiką) bei jų formavimo principus, priemones, taikytinas bankroto prevencijai. Autorius nemažai dėmesio skiria nemokių įmonių pertvarkymo proceso analizei, identifikuoja įvairių pertvarkymo procedūrų taikymo tikslingumą, naudą ir trūkumus, apžvelgia kitų šalių patirtį sprendžiant įmonių nemokumo problemas, apibendrina teisinį šios problemos reglamentavimą. Autoriaus nuomone, įmonių finansinei būklei ir, savo ruožtu, nemokių įmonių pertvarkymo alternatyvų parinkimui reikšmingi tampa korporatyvinio valdymo aspektai, todėl knygoje išsamiai aprašomas kreditorių, ypač komercinių bankų, vaidmuo ir poveikis mokumo sunkumų patiriančių įmonių pertvarkymo (restruktūrizavimo ir kt.) procesams.


Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės
Povilas Zakarevičius
Monografija 

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 176 p.
ISBN 9955-530-58-8 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje analizuojamos organizacinių ir vadybinių pokyčių organizacijose atsiradimo priežastys, išdėstoma pokyčių klasifikacija, nagrinėjami pokyčių numatymo ir jų realizavimo scenarijų sudarymo metodologiniai pagrindai. Didelis dėmesys skiriamas pokyčių, vykstančių organizacijos atskirose sudėtinėse dalyse, apibūdinimui ir jų valdymo būdų bei priemonių nustatymui. Knyga skirta mokslininkams, vadovams, doktorantams, magistrantams, studentams.


Vadovo darbas
Irena Bakanauskienė, Nijolė Petkevičiūtė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 166 p.
ISBN 978-9955-12-881-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-530-24-3 (spausdintas)

Anotacija
Šios metodinės priemonės paskirtis – padėti studijuoti vadovo darbo organizavimo teorinius ir praktinius klausimus, efektyvaus vadovo darbo atlikimo techniką. Leidinys gali būti naudingas ir vadovams praktikams, kurie domisi ir nori atnaujinti pagrindines žinias apie vadovo darbą.


Ekonomikos transformavimasis: vadybos paradigma
Kazimieras Antanavičius, Povilas Zamalaitis, Povilas Zakarevičius, Jonas Kvedaravičius, Robertas Jucevičius, Irena Bakanauskienė, Violeta Šilingienė, Nijolė Petkevičiūtė, Pranas Žukauskas
Kolektyvinė monografija


VDU leidykla, 2000
Apimtis: 448 p.
ISBN 9986-501-40-7 (spausdintas)

Anotacija
Šioje kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami išorinės aplinkos pokyčių įtakos Lietuvos organizacijų vadybai, organizacijų valdymo transformavimo prielaidų, personalo vadybos modernizavimo, verslo globalizacijos klausimai.


Kainodara: teorija ir praktika
Arvydas Bakanauskas, Valdonė Darškuvienė
Vadovėlis

 

VDU leidykla, 2000
Apimtis: 224 p.
(spausdintas)

Anotacija
Vadovėlio tikslas - patenkinti augantį kainodaros aprašymo poreikį. Jame pateikiama kainodaros sprendimų sąveika su kitais marketingo elementais - produktu, paskirstymu, rėmimu. Vadovėlis gali būti ne tik kaip mokymo priemonė gilinant žinias vadybos mokslų magistratūros studijose, bet ir kaip pagalbininkas praktiškai nustatant kainas organizacijose.


Profesiologinė vadyba
Raktinių samprotavimo technikų logika

Sigita Grigaliūnienė

Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2000
Apimtis: 30 p.
(spausdintas)

Anotacija
Šioje knygoje nagrinėjami profesinės vadybos raktinių samprotavimo technikų logikos klausimai.