Angliškai

Politikos mokslai


Švelniosios galios vedami 
Šalies įvaizdžio politika ir Japonija
Aurelijus Zykas
Monografija
 


VDU, 2017 
IS BN 978-609-467-291-0 (spausdintas)
IS BN 978-609-467-290-3 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672903

Anotacija
XXI a. viešoji diplomatija nebegali būti tiriama izoliuotai nuo šalies ženklodaros. Dviejų teorinių mokyklų simbiozė jau egzistuoja valstybių praktikoje, tačiau bendra ir sisteminga mokslinė (teorinė) prieiga išlieka vienu svarbiausių šios srities iššūkių. Taigi knygos teorinė pozicija siekia suderinti šiuos skirtingus požiūrius ir rasti jų sąlyčio bei sankirtos taškus. Knygoje norima įrodyti, kad tarpdalykinis šalies ženklodaros ir viešosios  diplomatijos pozicijų taikymas leidžia kombinuotai tirti racionalų šalies įvaizdžio valdymą, kuris čia įvardijamas kaip šalies įvaizdžio politika.


Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai
Silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius
Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė, Remigijus Civinskas, Mindaugas Kaselis
Mokslo studija
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
Apimtis: 200 p.
ISBN 978-609-467-277-4 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-672-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-276-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-671-5 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672767
 
Anotacija / Abstract
Studija yra parengta įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinio tyrimo projektą, kurio trukmė 21 mėnesis. Šios mokslo studijos tikslas – ištirti tiesiogiai su piliečiais, kaip klientais, teikiant paslaugas sąveikaujančių valstybės tarnautojų administracinių tapatumų raišką ir nustatyti administracinių tapatumų vaidmenį aptarnaujant piliečius. 

The study "Administrative identities of street-level bureaucrats in Lithuania: Case of weak discretion in public service provision" is developed in the framework of a research project funded by the Lithuanian Science Council. The aim of the study is to investigate how civil servants interact with citizens as clients in providing services, define the expression of their administrative identities, and identify the role of administrative identities in serving citizens.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kairieji jaunahėgelininkiai: tarp romantizmo ir diktatūros
Politinio radikalizmo ideologijų formavimasis kairiųjų jaunahėgelininkių sambūryje
Lauras Bielinis
Monografija Monography
 
VDU, „Versus aureus“, 2017
Apimtis: 224 p.
ISBN 978-609-467-261-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-665-4 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-260-6 (internetinis)
IS BN 978-9955-34-664-7 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672606
 
Anotacija / Abstract
Monografijos tikslas yra atskleisti kairiųjų jaunahėgelininkių argumentų seką parodant, kaip XIX a. pradžioje jų lankomų Berlyno „Daktarų“ ar „Kavos“ klubų, o po to ir „Laisvųjų“ klubo diskusijų terpėje užgimė arba įgijo praktinės teorijos kontūrą bene pagrindinės radikaliosios būsimojo XX a. politinės ideologijos bei teorijos. Šis darbas skirtas radikalių politinių doktrinų susiformavimo priežastims ir raidos istorijai.

The monograph "The left-wing Young Hegelians: between romanticism and dictatorship Development of ideologies of political radicalism among the left-wing Young Hegelians" is devoted to the analysis of philosophical, religious and political conflicts, which existed among the first generation of Hegel’s followers. 


Cultural diplomacy of France and the United States and its practical conduct in Lithuania
Giedrė Pranaitytė
Monografija / Monography

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-609-467-194-4 (Print)
ISBN 978-9955-34-616-6 (Print)
ISBN 978-609-467-193-7 (Online)
ISBN 978-9955-34-615-9 (Online)

Anotation / Anotacija 
The focus of the monograph has been on the examination of French and American models of cultural diplomacy that might be interesting and attractive to other states despite their considerable differences. The current monograph has been written taking into account the objective to partially fill in certain academic gaps on the subject. Cultural and diplomatic contacts between Lithuania and France are particularly interesting since both countries happen to be quite different from each other in numerous respects but at the same time they also cherish deep-rooted traditions of a fruitful cooperationThe American pattern of cultural diplomacy has traditionally been different from the French. In this monograph considerable attention is paid to the successful instances of American cultural diplomacy in Lithuania as an indicator which direction should be taken to ensure a strong friendship and intensive cultural exchanges between both countries in the nearest future.

Monografijoje dėmesys skiriamas Prancūzijos ir Amerikos kultūros diplomatijos modelių tyrimams, kurie, nepaisant didelių skirtumų, gali būti įdomūs ir patrauklūs kitoms šalims. Knyga parašyta su tikslu iš dalies užpildyti tam tikras akademines spragas šiuo klausimu. Monografijoje didelis dėmesys skiriamas sėkmingiems Amerikos kultūros diplomatijos Lietuvoje atvejams, siekiant sutvirtinti šalių draugystę ir intensyvius kultūrinius mainus tarp abiejų šalių ir artimiausiu metu.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS). 


Politikos mokslų rašto darbų rengimas
Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė, Sima Rakutienė
Metodinė priemonė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2015
Apimtis: 122 p.
ISBN 978-609-467-165-4 (internetinis)

Anotacija

Ši mokomoji knyga yra tarsi antrasis papildytas 2009 m. išleistos metodinės priemonės leidimas. Mokomąją knygą sudaro šešios pagrindinės dalys. Knygos pabaigoje, priedų skyriuje, galima rasti įvairių pavyzdžių. Tikimės, kad ši mokomoji knyga padės atsakyti į klausimus, iškylančius rašant įvairius rašto ir baigiamuosius darbus, ir bus naudinga pagalbininkė kiekvienam politikos mokslų studentui – tiek pradedančiam, tiek baigiančiam studijuoti. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais
Asta Petraitytė-Briedienė
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 248 p.
ISBN 978-609-467-077-0 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-515-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-076-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-514-5 (internetinis)

Anotacija
Knyga skirta Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone istorijai. Šaltojo karo metais joje dirbę diplomatai Povilas Žadeikis, Juozas Kajeckas, dr. Stasys Antanas Bačkis ir Stasys Lozoraitis (jaunesnysis) buvo tarsi riteriai, kurie, davę priesaiką, tyliai dirbo dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, jos sugrįžimo į tarptautinės politikos areną. Remiantis archyviniais dokumentais, akademine literatūra ir atskirų asmenų pasakojimais atskleidžiamas diplomatų sukurtas „nematomas tinklelis“. Jo gijos, sujungusios politinę lietuvių išeiviją, JAV institucijas (Valstybės departamentą) ir okupuotą kraštą, buvo diplomatų veiklos pagrindas.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Constructing “Europe” and Spread of European Values
Sud. / Editor-in-Chief Liudas Mažylis
Straipsnių rinkinys / Selected articles

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 288 p.
ISBN 978-609-467-058-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-496-4 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-058-9 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-495-7 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Prie šios knygos susitelkę dirbo Lietuvos Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir kaimyninių šalių tyrėjai. Šis regionas nulėmė ir tyrimo objektą – Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos diskursai apie „Europą“. Straipsniuose tyrėjai sistemiškai analizuoja specifinius ypatumus, kaip konstruojama ir skleidžiasi vadinamoji „Europa“ šiame regione ir platesniame geografiniame kontekste. Visas šios knygos užmojis yra pažvelgti į „Europos“ konstravimo reiškinį iš įvairių perspektyvų ir palyginti tam tikras tautas bei tam tikrus vyriausybinius lygmenis.

This book concentrates the efforts of researchers from Lithuania, Poland, Ukraine, and their neighbours. The research object is also dictated by the region – Lithua­nian, Polish, Ukrainian, and Russian discourses of “Europe”. Researchers published here systematically examine the specifics of construction and spread of what is called “Europe” in this region, and in a broader geographical context. The total scope of this book looks at the phenomenon of constructing “Europe” through different lenses and makes a comparison of particular nations and particular governmental levels.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Valstybės tarnybos sistemos tobulinimas Lietuvoje: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai
Saulius Pivoras, Remigijus Civinskas, Ernesta Buckienė
Mokslo studija

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-609-467-056-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-494-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-055-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-493-3 (internetinis)

Anotacija
Mokslo studijoje, daugiausiai remiantis 2011–2014 metais atliktų apklausų ir interviu su valstybės tarnautojais duomenimis, yra nagrinėjami Lietuvos valstybės tarnybos sistemos tobulinimo sumanymai, sprendimai dėl konkrečių tobulinimo priemonių, požiūriai į pertvarkų įgyvendinimą. Daugiau dėmesio studijoje skiriama aukštesniosios valstybės tarnybos modelio sampratoms ir požiūriams į numatomą aukštesniųjų vadovų vaidmenį, stiprinant aukščiausią vadovavimo grandį valstybės tarnyboje, atskleisti. Empiriniai duomenys studijoje analizuojami pasitelkiant valstybės tarnybos (viešosios tarnybos) sandėrių, kontraktinio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, viešosios vadybos kontekstų ir kt. teorines perspektyvas.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lithuanian and Belarusian National Identity in the Context of European Integration
Renee Buhr (red. / ed.), Marharyta Fabrykant, Steven M. Hoffman (red. / ed.), Regina Jasiuleviciene, Liudas Mazylis, Sima Rakutiene, Victor Shadurski, Aliaksandr Tsikhamirau, Linas Venclauskas
Monografija / Monograph

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 216 p.
ISBN 978-9955-12-949-3 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-12-948-6 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Ši kolektyvinė monografija yra dvejus metus vykdyto tarptautinio mokslinio projekto „Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės tapatybės ypatumai Europos integracijos kontekste: panašumai ir skirtumai“ rezultatas. Projektą vykdė Vytauto Didžiojo universiteto, Baltarusijos valstybinio universiteto ir Šv. Tomo ir Povilo universiteto (JAV, Minesota) mokslininkai. Atlikta lyginamoji Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės tapatybės analizė, siejant jos pokyčius su eurointegracinių procesų įtaka.

This monograph was developed as part of a larger research project entitled "Peculiarities of National Identity of Lithuania and Belarus in the Context of European Integration", the aim of which was to conduct a comparative analysis of national identity in these two proximate but very different nation-states.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas Lietuvoje
Jūratė Imbrasaitė
Monografija 
 

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 228 p.
ISBN 978-9955-12-941-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-942-4 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese, atskleidžiami paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratos sunkumai, pristatoma politinio dalyvavimo samprata, formos. Analizuojamas faktinės politikos žinių lygis, informacijos apie nacionalinės ir vietinės valdžios institucijų veiklą šaltiniai, žiniasklaidos poveikis paramai demokratijai ir politiniam dalyvavimui, aiškinamasi, koks yra nelygybės, ekonominių požiūrių ir procedūrinio teisingumo pažeidimų poveikis paramai demokratijai ir politiniam dalyvavimui Lietuvoje.


Lietuva ir Lenkija XX amžiaus geopolitinėje vaizduotėje
Sud. Andžej Pukšto, Giedrė Milerytė
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-865-6 (spausdintas)

Anotacija
Ši knyga yra įvairių sričių mokslininkų straipsnių rinkinys, apimantis istoriografijoje retai aptartas temas – kai kuriuos ypatingus Lietuvos ir Lenkijos bei lietuvių ir lenkų santykių klausimus XX amžiuje. Šio straipsnių rinkinio tikslas – parodyti sudėtingus lietuvių ir lenkų tarpvalstybinių, tarpetninių santykių ypatumus, turėjusius įtakos dviejų valstybių prie Baltijos jūros atsiradimui bei raidai, taip pat visam arealui, kuris iki 1795 m. priklausė Abiejų Tautų Respublikai. Suvienyti šios knygos, mokslininkai per skirtingas prizmes tyrinėja Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo raidą, diplomatinius laimėjimus, vietą XX amžiaus Europos geopolitinėje erdvėje, pasitelkia įvairius šaltinius, naudoja įvairius metodologinius instrumentus.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lyginamosios politikos įvadas: seminarų metodinė medžiaga
Asta Skirmantienė, Aušrinė Jurgelionytė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 48 p.
ISBN 978-9955-12-660-7 (internetinis)


Anotacija
Ši knyga – tai Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete dėstomo „Lyginamosios politologijos įvado“ 11-os seminarų metodinė medžiaga. Tikimasi, kad ji pagelbės kursą lankantiems studentams greičiau, paprasčiau ir tiksliau susigaudyti painiuose politikos mokslų labirintuose. Čia pateikiama trumpa kiekvieno seminaro temos apžvalga, įvardijamos esminės sąvokos ir opesni klausimai, nurodoma tema, padėsianti įsigilinti į papildomą literatūrą, pateikiama praktinio darbo užduotis.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Neįsisavinta praeitis. Holokaustas Lietuvoje
Robert van Voren
Monografija

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 196 p.
ISBN 978-9955-12-716-1 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje analizuojamas Holokaustas Lietuvoje ir lyginamas su Holokaustu Olandijoje. Aptariamos antisemitizmo ištakos, svarbiausi antisemitiniai stereotipai, išsamiai pristatoma ir analizuojama tautinė Lietuvos gyventojų sudėtis iki Antrojo pasaulinio karo. Kalbama ne tik apie Holokaustą nulėmusias priežastis, bet drauge analizuojami žudikų ir stebėtojų motyvai bei apsisprendimas jame dalyvauti. Pristatomos po Holokausto istoriografijoje kilusios diskusijos ir svarbiausi jų rezultatai. Knyga priklauso "Acta Humana" serijai.

                                            Ištrauką galite paskaityti čia.


Politinės institucijos
Danutė Stakeliūnaitė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 123 p.
ISBN 978-9955-12-747-5 (internetinis)


Anotacija
Šios metodinės priemonės paskirtis yra apibūdinti pagrindines politines institucijas ir jų tipus bei modelius, atskleisti institucijų raidos ir funkcionavimo ypatybes, pristatyti veikimo principus ir sąsajas. Šis leidinys padės studentams lyginti politinių institucijų sąrangą liberaliųjų demokratijų ir demokratiją kuriančių valstybių politinėse sistemose. Metodinėje priemonėje pateikiama literatūra ir užduotys savarankiškam studentų darbui.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Šalia ne Europos. Europos Sąjungos kaimynystės politikos iššūkiai Rytų kaimynėms
Liudas Mažylis
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 216 p.
ISBN 978-9955-12-577-8 (spausdintas)


Anotacija
Monografijoje sistemiškai išanalizuota, kaip Europos Sąjungos kaimynystės politika taikoma šešiose Rytų valstybėse – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldavijoje ir Ukrainoje. Apibūdinta valstybių konstitucinės ir politinės sistemos raida, Rytų–Vakarų orientacijos vektoriai ir konkrečioms valstybėms būdingi specifiniai veiksniai, pateikti demokratijos, ekonomikos būklės vertinimai. Apžvelgiamas europinės kaimynystės politikos instrumentų taikymas, valstybių santykiai su Europos Sąjunga. Pabrėžiama nacionalinės tapatybės formavimosi svarba ir susiejama su Europos tapatybės formavimosi problema.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Propaganda ir simbolinis mąstymas
Gintautas Mažeikis
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 480 p.
ISBN 978-9955-12-575-4 (spausdintas)


Anotacija
Filosofas prof. dr. Gintautas Mažeikis plėtoja simbolinio mąstymo formų tyrinėjimus ir kritiką tarpdisciplininiu aspektu: filosofijos, politinės komunikacijos, šiuolaikinės politinės antropologijos. Šioje monografijoje autorius aptaria prievartines įtikinėjimo, žmonių mąstymo ir elgesio kontrolės galimybes, priemones, tikslus.
Knygoje kalbama apie individualius, bendruomeninius bei įvairių institucijų kuriamus ir kontroliuojamus simbolinius pasaulius, kuriuose gyvena ir veikia žmonės; diskutuojama apie suvokimo schemų, sprendimų modelių, elgesio prototipų, idealių vaizdų, grupių ir masių norų kūrimą, gamybą, dauginimą, platinimą, vartojimą. Propagandos analizė glaudžiai siejama su kultūros hegemonijos, veiklos režimų, pakeistinio mąstymo sampratomis, mitine, magine, religine, ideologine mąstymo formomis. Monografijoje nagrinėjamos filosofinės propagandos prielaidos, istoriniai propagandos atvejai, propagandos kritikos būdai, kontrpropagandos ir antipropagandos galimybės.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


(Post)kolonializmas Vidurio ir Rytų Europoje
Rasa Baločkaitė
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 64 p.
ISBN 978-9955-12-585-3 (spausdintas)


Anotacija
Šioje mokymo priemonėje pateikiama išnagrinėta ir susisteminta naujausia akademinė literatūra postkolonializmo studijų klausimu, pabrėžiant postkolonializmo teorijų pritaikomumą Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse. Apžvelgiamos šios temos: tradicinės kolonializmo bei postkolonializmo studijų koncepcijos, Vidurio ir Rytų Europa kaip semiorientalizmo versijos, carinė Rusija kaip kolonija ir kaip kolonistė, sovietinė imperija kaip alternatyvus kolonializmo modelis, politiškumo samprata kolonializmo studijų kontekste bei kolonijinio subjekto pasipriešinimo strategijos, kolonijinio išsivadavimo formos, sąsajos tarp postkomunizmo, postkolonializmo ir postmodernizmo.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Viešojo administravimo studentų kvalifikacinės ir priešdiplominės praktikų metodika
Ilona Tamutienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2010 (2 leidimas)
Apimtis: 48 p.
ISBN 978-9955-12-578-5 (spausdintas)


Anotacija
Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms institucijoms reikalinga informacija apie viešojo administravimo studentų praktikos tikslus ir uždavinius, jos organizavimą, atlikimą, ataskaitų rengimą ir kitus aktualius klausimus. Leidinys skirtas viešojo administravimo studijų programos studentams ir su jų praktika susijusiems asmenims.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Politikos mokslų krypties studentų rašto darbų rašymas ir pristatymas
Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė

Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 64 p.
ISBN 978-9955-12-503-7 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji metodinių nurodymų knyga skirta tiek pradedantiems, tiek baigiantiems studijas politikos mokslų studentams, rengiantiems įvairius rašto darbus: esė, referatus, kursinius, baigiamuosius bakalauro, magistro darbus. Pirmojoje dalyje pateikiami svarbiausi bendrieji, o antrojoje dalyje pristatomi kiekvienai rašto darbų grupei keliami specifiniai reikalavimai. Leidinyje studentams pateikiami patarimai, kaip struktūruoti darbus, kokie sudedamieji elementai turėtų būti įtraukti į įvadą, kaip sudaryti literatūros ir šaltinių sąrašą, pateikti nuorodas. Pabaigoje studentai gali susipažinti su įvairių aptartų rašto darbo elementų priedais.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Politinės ideologijos
Regina Jasiulevičienė
Paskaitų konspektai

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 100 p.
ISBN 978-9955-12-369-9 (spausdintas)


Anotacija
Šie paskaitų konspektai skirti politologijos studentams. Juose supažindinama su ideologijos funkcijomis politikoje, pateikiama susisteminta informacija, būtina reikšmingiausių politinių ideologijų studijoms. Pristatomos įvairios nuomonės ir požiūriai į vieną svarbiausių politinio proceso sudedamųjų dalių – politinę ideologiją.


Metodinė priemonė studentams, studijuojantiems „Etnoso ir politikos“ kursą
Algimantas Prazauskas, Bernaras Ivanovas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 96 p.
ISBN 978-9955-12-425-2 (spausdintas)


Anotacija
Šios metodinės priemonės turinį sudaro „Etnoso ir politikos“ kurso medžiaga. Pati etnopolitikos disciplina yra santykinai nauja, neseniai atsiskyrusi politikos mokslų kontekste. Šios krypties susiformavimui didžiulės įtakos turėjo procesai, vykę XX a., ypač antrojoje jo pusėje. Jie vyko netolygiai, tačiau gali būti išskirta nemažai dėsningumų, ypač analizuojant demokratizacijos procesus ar postkolonializmo epochos nulemtas permainas. Jos kėlė vis naujus iššūkius besiformuojantiems sociumams, kurių atsakymu į tuos iššūkius dažniausiai tapdavo nacionalizmas. Šioje metodinėje priemonėje skiriama dėmesio ir nacionalinių interesų klausimams, tautų kilmės koncepcijai bei įvairioms jos teorijoms, daugiaetnėms valstybėms ir nacionalinės integracijos klausimui.


Politologijos pagrindai
Algimantas Prazauskas, Ingrida Unikaitė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 408 p.
ISBN 978-9955-12-245-6 (spausdintas)


Anotacija
Šis vadovėlis parengtas remiantis užsienio autorių darbais ir devynerių metų dėstymo praktika. Vadovėlį sudaro 15 skyrių. Kiekvieno iš jų pabaigoje pateikiami klausimai ir užduotys savarankiškam darbui bei nurodoma rekomenduojama papildoma literatūra, kurią galima rasti Lietuvos bibliotekose ir elektroninėse duomenų bazėse internete. Vadovėlio tikslas – išsamiai supažindinti studentus su politikos mokslo objektu, struktūra, svarbiausiomis kategorijomis bei koncepcijomis ir politinio proceso dėsningumais; skatinti studentų savarankišką kritišką mąstymą; išmokyti aiškinti ir analizuoti politinius reiškinius bei parengti tolimesnėms specializuotoms politologinėms studijoms.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Diplomatinės derybos: bendroji apžvalga
Sud. Raimundas Jacinevičius, Raimonda Kačiušytė
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 24 p.
ISBN 978-9955-12-201-2 (spausdintas)

Anotacija
Tai – pragmatiška dvišalių ir daugiašalių derybų organizavimo apžvalga, su kuria turi susipažinti kiekvienas būsimas diplomatas.


Politikos mokslai
Regina Jasiulevičienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 128 p.
ISBN 978-9955-12-139-4 (spausdintas)


Anotacija
Mokomoji knyga skiriama įvairių studijų krypčių studentams (ne politologams), kurie domisi politika, politikos mokslais ir nori praplėsti bei pagilinti savo žinias šioje srityje. Knygoje pristatomos įvairios politikos tyrinėjimo sritys, aspektai, lygmenys, parodomos politikos tyrinėjimo sąsajos su sociologija, istorija ir kitomis disciplinomis.


Tarptautinis ir nacionalinis saugumas
Egidijus Vareikis
Vadovėlis

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-9955-12-119-X (spausdintas)


Anotacija
Šis vadovėlis skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų politikos mokslų krypties studentams bei visiems, besidomintiems saugumo tema. Vadovėlyje apžvelgiamos pagrindinės su tarptautinio ir nacionalinio saugumo klausimais susijusios problemos bei pateikiama klausimų pamąstyti, kurie turėtų paskatinti formuotis kritinį mąstymą ir domėtis tarptautinės politikos aktualijomis.


Kodėl netiko Europai konstitucija Europai
Liudas Mažylis
Monografija

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 362 p.
ISBN 978-9955-12-100-9 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje sistemiškai išanalizuotos 25 Europos Sąjungos valstybių pozicijos dėl Europos Sąjungos konstitucinės sutarties rengimo, priėmimo ir ratifikavimo.


Sportsworld USSR - 1988
Alfred Erich Senn
Monografija / Monograph

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 90 p.
ISBN 9955-12-060-6 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Knygoje 
pateiktas Sovietų Sportsworld programos vyrų trijų komandinių sporto šakų - futbolo, ledo ritulio ir krepšinio - tyrimas

This study has concentrated on the Soviet Sportsworld‘s program for three men‘s team sports – soccer, hockey, and basketball. As these sports drew the largest number of spectators, moreover, soccer, hockey, and basketball stood at the cutting edge of perestroika‘s demands for economic self-sufficiency in sports. They had to become the models for the conversion of this vital but expensive system to firm cost-accounting foundations.


Derybų teorijos aiškinamasis žodynėlis
Raimundas Jasinevičius, Antanas Venskus
Žodynas

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 36 p.
ISBN 978-9955-12-071-1 (spausdintas)

Anotacija
„Derybų teorijos aiškinamasis žodynėlis“ – kolektyvinis 36-ių Vytauto Didžiojo universiteto, Diplomatijos ir tarptautinių santykių fakulteto pirmojo ir antrojo kurso, 3-jų valstybės institucijų administravimo antrojo kurso ir 5-kių euroinstitucijų administravimo pirmojo kurso magistrantų kolektyvinis vieno semestro darbas.


Nemeilė NeEuropai
Europos Sąjungos ketvirtosios plėtros bangos referendumai

Liudas Mažylis
Monografija

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-9955-12-024-X (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje pateikiama dešimties valstybių, 2004 m. stojusių Europos Sąjungą, integracinių referendumų analizė teisinės bazės kaitos, partijų elgsenos, kampanijų eigos, elektorato elgesio teritorinių dimensijų aspektais.