Angliškai

Socialinis darbas


Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai
Rūta Brazienė, Apolonijus Žilys, Rasa Indriliūnaitė, Inga Mikutavičienė
Mokslo monografija
 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 352 p.
ISBN 978-609-467-353-5 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-354-2 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673542
 
Anotacja
Ši kolektyvinė monografija yra vienas iš pagrindinių Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projekto „Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER-007/2017) rezultatų, kurie buvo parengti apibendrinus teorinės literatūros, būsto politikos analizę bei empirinio tyrimo metu kiekybiniais ir kokybiniais tyrimo metodais gautus originalius mokslinio tyrimo duomenis.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).

Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje
Teresė Nijolė Liobikienė
Vadovėlis
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 328 p.
ISBN 978-609-467-259-0 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-663-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-258-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-662-3 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672583
 

Anotacija
Naudojantis sukaupta patirtimi ir teorine medžiaga parengtas vadovėlis „Krizių intervencijos socialinio darbo praktikoje“, kurį sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji; taip pat yra priedai. Iš dviejų skyrių sudarytoje pirmojoje, bendrojoje, dalyje apžvelgiamos streso ir krizės sąsajos, krizių reiškinį ir intervenciją aiškinančios teorinės perspektyvos. Antroji knygos dalis skirta specifinėms krizėms.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Karjeros ir tėvystės derinimo galimybės – ką rodo atlikto tyrimo rezultatai?
Ilona TandzegolskienėElena Trepulė, Aušra Rutkienė, Giedrė Tamoliūnė, Vaida Jurgilė
Tyrimo rezultatų pristatymas
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 38 p.
ISBN 978-609-467-224-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-633-3 (internetinis)

 

Anotacija
Tyrimas atliktas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ įgyvendinant projektą „Jaunų šeimų karjeros ir tėvystės suderinimo modelis“ (Nr. MIP-075/2014). Jis pradėtas vykdyti atsižvelgiant į poreikį kalbėti apie abiejų tėvų darnų sambūvį ir vaidmenų pasiskirstymą vykdant įsipareigojimus šeimoje, derinant šeimos poreikius bei darbinę veiklą ir planuojant karjerą. Leidinys elektroninis.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). 


Veiklos tyrimas organizacijoje 
Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis
Rasa Naujanienė, Auksė Endriulaitienė, Jonas Ruškus, Loreta Gustainienė, Natalija Mažeikienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Laura Varžinskienė, Aurelija Stelmokienė, Roberta Motiečienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė, Gabija Jarašiūnaitė
Monografija

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 200 p.
ISBN 978-609-467-202-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-620-3 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-201-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-619-7 (internetinis)

Anotacija
Šia mokslo monografija pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama integruoti Veiklos tyrimo dalyvaujant (VTD) metodologiją organizacijų tyrimuose, sudarant prielaidas pažangių socialinių tyrimų taikymui paslaugų sektoriaus įmonėse. Monografijos tikslas – remiantis įgyvendinto tyrimo patirtimi aktualizuoti organizacijų veiklos efektyvumo psichosocialinių veiksnių ir organizacijų pasirengimo pokyčiams veiksnių analizę, pristatant atlikto tyrimo socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims teikiančiose organizacijose rezultatus bei pateikiant įžvalgas tolesniam organizacijų veiklos efektyvumui gerinti bei pokyčių galimybes; išryškinti veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimo socialinių paslaugų organizacijose savitumą, metodologinius pranašumus ir apribojimus kitų socialinių mokslų tyrimų kontekste. 

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
                                             Directory of Open Access Books (DOAB).


Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus
Sud. Eglė Stonkutė, Gintarė Vaitonytė
Informacinis leidinys

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 50 p.
ISBN 978-609-467-140-1 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-565-7 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-139-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-564-0 (internetinis)

Anotacija
Leidinyje pristatomi Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo projekto „Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-04-V-06-007) rezultatai: parengtų metodinių priemonių fragmentai ir aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams skirti nuotolinio mokymo moduliai.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Gebėjimai socialinio darbo praktikoje
Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Teresė Nijolė Liobikienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2012 (2 leidimas)
Apimtis: 188 p.
ISBN 978-9955-12-661-4 (spausdintas)

ISBN 978-9955-12-604-1 (internetinis)

Anotacija
Mokomojoje knygoje pristatomas socialinio darbo interviu metodas, nagrinėjami vaikų ir jaunuolių socialinių gebėjimų lavinimo teoriniai pagrindai bei praktiniai lavinimo metodai, tėvystės gebėjimų ugdymo reikšmė, šių gebėjimų įvairiuose vaiko amžiaus tarpsniuose lavinimo ypatumai. Šioje mokomojoje knygoje socialinio darbo studijų krypties studentai, socialiniai darbuotojai praktikai bei kiti specialistai ras vertingos medžiagos, planuodami ir organizuodami interviu su įvairiomis klientų grupėmis, pasisems praktinių žinių, kaip vesti vaikų socialinių gebėjimų ir tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Mokomoji socialinio darbo praktika
Rasa Naujanienė, Julija Eidukevičiūtė, Nijolė Liobikienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 152 p.
ISBN 978-9955-12-568-6 (spausdintas)


Anotacija
Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su mokomosios socialinio darbo praktikos paskirtimi, samprata, tikslais, turiniu, struktūra ir organizavimo būdais. Leidinys skirtas Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės gerovės fakulteto Socialinio darbo katedros studentams, studijuojantiems pagal Socialinio darbo bakalauro programą.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Socialinis darbas ir vaiko teisės
Ruth Stark, Terry Bamford, Ellen Mouravieff-Apostol, Elis Envall, David N. Jones, Carolyne Willow
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 172 p.
ISBN 978-9955-12-413-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje, skirtoje socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, socialinio darbo mokykloms bei visiems, kas neabejingi Lietuvos ir viso pasaulio vaikų likimams, pateikiamas Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos aiškinimas remiantis socialinio teisingumo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais. Kiekvienam Vaiko teisių konvencijos straipsnio pritaikymo atvejui pateikiama praktinių pavyzdžių ir formuluojami klausimai, padedantys atskleisti ir analizuoti dilemas, kurių iškyla įgyvendinant vaikų ir suaugusiųjų teises. Versta iš: Social Work and the Rights of the Child. A Professional Training Manual on the UN Convention. Šveicarija, Bernas, 2002.


Žmogaus teisės ir socialinis darbas
Moksl. red. Dalija Snieškienė
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-9955-12-263-0 (spausdintas)

Anotacija
Šioje mokymo priemonėje pristatomas socialinio darbo ir žmogaus teisių ryšys, jų istorinė raida ir filosofinės vertybės, pagrindiniai žmogaus teisių dokumentai, specializuotos įstaigos ir Jungtinių Tautų organai, susiję su žmogaus teisėmis, bei šių teisių įgyvendinimo mechanizmai. Čia taip pat siūlomi metodai, kaip žmogaus teises taikyti socialinio darbo praktikoje, skatinama aptarti sunkumus jų mokant, mokantis ir įgyvendinant praktikoje. Knyga skirta socialinio darbo dėstytojams, studentams ir dirbantiems praktikams. Versta iš: Human Rights and Social Work, Training Manual for Schools of Social Work and Social Work Profession. New York, 1994.


Nematomi piliečiai: apie homoseksualių žmonių teises ir homofobiją Lietuvoje
Sud. Arnas Zdanevičius
Mokslo studija

VDU, 2007
Apimtis: 184 p.
ISBN 978-9955-12-301-9 (spausdintas)


Anotacija
Ši studija yra vienas iš projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ rezultatų. Jos tikslas – įvertinti netradicinės orientacijos žmonių teisių apsaugą Lietuvoje, identifikuoti šių teisių apsaugos ir įgyvendinimo trūkumus bei pateikti galimus gynybos būdus.


Krizių intervencija
Teresė Nijolė Liobikienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 154 p.
ISBN 978-9955-12-911-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-155-6 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta Socialinio darbo instituto studentams, studijuojantiems pagal Socialinio darbo dieninių ir neakivaizdinių bakalauro studijų programas.