Angliškai

Sociologija


Lietuvos energetinio saugumo sociologija: teorija ir praktika
Vylius Leonavičius, Dainius Genys
Monografija 
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017
Apimtis: 272 p.
ISBN 978-609-467-283-5 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-282-8 (internetinis)
http://dx.doi.org/10.7220/9786094672828

Anotacija
Monografijoje energetinis saugumas atskleidžiamas sociologiniu pjūviu ir parodoma, kad šalia mums įprastų techninių, ekonominių, politinių ir ekologinių aspektų socialiniai taip pat yra svarbūs. Tyrėjų pasitelkta skirtingų teorinių perspektyvų skalė atskleidžia įvairialytę energetinio saugumo socialinę dimensiją. Susiedami globalinius procesus, savitas posovietinio regiono socialines kultūrines ir politines sąlygas, atsižvelgdami į savitą energetikos infrastruktūros raidą, knygoje autoriai pateikia išsamią ir įdomią sociologinę energetinio saugumo analizę. Monografija parengta remiantis tyrimais, kurie atliekami VDU Energetinio saugumo tyrimų centre nuo 2010 m.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvos demografinė kaita
Ką atskleidžia gyventojų surašymai 
Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė, Karolis Žibas, Daumantas Stumbrys
Mokslo studija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 284 p.
ISBN 978-609-467-254-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-654-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-255-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-655-5 (internetinis)

Anotacija
Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių procesų pokyčiai ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje. Demografinės raidos teorinių perspektyvų kontekste analizuojama populiacijos kaita pagal amžių, išsilavinimą, migracinę patirtį, tautybę, santuokinį statusą, vertinama santuokinės elgsenos ir gimstamumo modelių kaita.

                                      Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties 
Artūras Tereškinas, Rūta Petkevičiūtė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Rasa Indriliūnaitė
Mokslo studija
 

VDU, „Versus aureus“, 2016
Apimtis: 248 p.
ISBN 978-609-467-191-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-601-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-190-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-600-5 (internetinis)

Anotacija
Šioje mokslo studijoje analizuojami bedarbiai, benamiai ir įkalinti vyrai, patiriantys socialinės atskirties riziką, kuri apima skirtingus – darbo rinkos, žemo uždarbio, nusikaltimo, skurdo, socialinio dalyvavimo, socialinio kapitalo, vartojimo ir emocinės gerovės – veiksnius. Ką šiems vyrams reiškia gyventi gerą ar blogą gyvenimą Lietuvoje? Kaip jie reaguoja į nepalankiai susiklosčiusias aplinkybes ir kokias išgyvenimo taktikas renkasi? Kiekviename studijos skyriuje ne tik gilinamasi į bedarbių, benamių ir įkalintųjų gyvenimus, bet ir kritiškai reflektuojamos socialinės atskirties, vyriškumo, subjektyvios gerovės, gero gyvenimo, socialinių tinklų, socialinės paramos sistemos, optimizmo sąvokos.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija
Vytis Čiubrinskas, Darius Daukšas, Jolanta Kuznecovienė, Liutauras Labanauskas, Meilutė Taljūnaitė
Mokslo studija

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 148 p.
ISBN 978-609-467-081-7 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-519-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-080-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-518-3 (internetinis)


Anotacija / Abstract
Globalizacijos sąlygomis emigrantai, valstybių paribių gyventojai ir tautinės mažumos patiria iššūkį tapatintis tik su viena nacionaline valstybe. Šioje studijoje sociologinių ir antropologinių tyrimų pagrindu siekiama atsakyti į klausimą, kaip kinta jaunų Lietuvos piliečių ir lietuviakilmių asmenų, gyvenančių Čikagoje, Londone, Punske, Šalčininkuose, Klaipėdoje ir Visagine, identitetas. Knygos teorinę ašį sudaro valstybės, transnacionalizmo, etniškumo ir kosmopolitizmo konceptualizavimas iš sociologijos ir socialinės antropologijos perspektyvų pabrėžiant valstybės ir nacionalinio identiteto de-teritorializacijos ir fragmentacijos aspektus. Empirinėje studijos dalyje siekiama atsakyti į klausimą, kaip yra patiriamos etninio ir pilietinio identiteto transformacijos ir kaip vyksta jų fragmentacija.

This volume (Transnationalism and the Fragmentation of National Identity) is a result of the research project “The Impact of Globalization and Transnationalism on the Fragmentation of the State and National Identity in Ethnic / National Minority, Borderland and Diasporic Cases,” which was funded by the Lithuanian Research Council and conducted between the years 2012–2014 at the Center for Social Anthropology at Vytautas Magnus University in cooperation with the researchers at the Lithuanian Social Research Center and at the Lithuanian Institute of History. The project focused on the young generation (born in late 1980s – early 1990s) of Lithuanian citizens and / or persons of Lithuanian background in ethnic / national minority, borderland, and diasporic cases and aimed to investigate the impact of fragmentation caused by globalization and transnationalism on their sense of national belonging.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje
Sud. Artūras Tereškinas ir Jurga Bučaitė-Vilkė
Kolektyvinė monografija

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 384 p.
ISBN 978-609-467-108-1 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-545-9 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-107-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-544-2 (internetinis)


Anotacija
Knygoje kalbama apie skirtingas socialinės rizikos grupių atskirties formas, pasitelkiant tam tikrų socialinių grupių – vienišų motinų, sergančiųjų lėtinėmis ligomis, alkoholikų, jaunų bedarbių vyrų, benamių ir religinių bendruomenių – atvejus. Tai leidžia kelti platesnius klausimus apie šiuolaikinės Lietuvos gerovės sistemos aktualijas, kuriose susipina diskursyvusis neoliberalizmas, socialinio teisingumo ir egalitarizmo dilemos bei kasdienės geresnio gyvenimo paieškos. Studijoje pateikta įvairialypė socialinės atskirties formų analizė taip pat leidžia permąstyti mūsų visuomenėje egzistuojančias  normatyvumo normas, susijusias su ekonominės gerovės standartais, gero gyvenimo įsivaizdavimu, sveiko kūno suvoktimi ir tinkamu piliečio elgesiu. Knyga bus naudinga ir įdomi visiems, kurie domisi platesniais gerovės valstybės klausimais.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir kasdienybės praktikos
Sud. Milda Ališauskienė, Jolanta Kuznecovienė
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 276 p.
ISBN 978-9955-12-957-8 (spausdintas)

ISBN 978-9955-12-956-1 (internetinis)

Anotacija
Religijos ir visuomenės santykių analizei Lietuvos socialinių mokslų ir apskritai akademiniuose tyrimuose vis dar skiriama mažai dėmesio. Dažniausiai diskusijose dėl religijos vietos ar vaidmens Lietuvos visuomenėje pasitelkiamas teologinis diskursas. Rinkinyje publikuojami tiek žinomų užsienio religijų tyrėjų, tiek Lietuvos mokslininkų straipsniai, skatinantys diskutuoti apie religijas, jų tyrimų metodologiją bei apie religijos vietos ir vaidmens Lietuvos visuomenėje kaitos tendencijas. Šis leidinys bus naudingas visiems besidomintiems religijų studijomis ir moksliniais tyrimais.


Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų kursinio ir baigiamojo darbų rengimo ir praktikos atlikimo metodiniai nurodymai
Giedrė Baltrušaitytė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Rimaitė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 60 p.
ISBN 978-9955-12-998-1 (internetinis)

Anotacija
Metodinėje priemonėje pateikiami nurodymai, skirti Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų studentams rengti kursinį ir bakalauro darbus. Pristatomi kursinio ir bakalauro darbo tikslo ir uždavinių formulavimo, kalbos, darbo struktūros ir apipavidalinimo reikalavimai. Taip pat metodinėje priemonėje pateikiami nurodymai studentų praktikos organizavimui (Specialybės praktikai Nr. 1 ir Specialybės praktikai Nr. 2). Supažindinama su bakalauro praktikos organizavimo ir vykdymo metodika, reikalavimais praktikos institucijai, praktikos vadovui universitete ir praktikos organizacijoje, nurodoma, kaip parengti praktikos sutartį, ataskaitą ir dienoraštį.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Religija Lietuvoje: tarp sekuliarizacijos ir (ar) kaitos
Jolanta Kuznecovienė, Milda Ališauskienė, Donatas Glodenis, Ingo W. Schröder
Monografija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 172 p.
ISBN 978-9955-12-858-8 (spausdintas)

ISBN 978-9955-12-855-7 (internetinis)

Anotacija
Viešajame diskurse sekuliarizacija dažniausiai suvokiama kaip moderniajai visuomenei būdingas, neišvengiamas, savaime suprantamas procesas, kai individai darosi vis mažiau religingi. Pagrindinės monografijoje nagrinėjamos temos – tai socialiniai procesai ir praktikos, atskleidžiančios religijos vietą ir vaidmenį šiuolaikinės Lietuvos visuomenės viešojoje sferoje, religijos tradiciškumo ir naujų religingumo formų dermė individualiose ir bendruomeninėse religingumo praktikose.


Lyčių politika ir gimstamumo ateitis
Jurga Bučaitė-Vilkė, Giedrė Purvaneckienė, Raimundas Vaitkevičius, Artūras Tereškinas
Monografija

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 288 p.
ISBN 978-9955-12-793-2 (spausdintas)

Anotacija
Remiantis sociologinio tyrimo „Lyčių (ne)lygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje“ rezultatais, monografijoje aptariami lyčių lygybės ir nelygybės sąsajų su šalies gyventojų prokreacine elgsena klausimai. Žvelgiant iš sociologinės perspektyvos, knygoje nagrinėjamos moterų ir vyrų šeimos gyvenimo bei darbo derinimo įtampos ir jų įtaka prokreaciniams ketinimams, analizuojama tarpasmeninių šeimos santykių kaita, lyčių sistemos socialinės kaitos ypatumai ir įvairios lyčių nelygybės apraiškos, vertinamas šeimai palankios politikos ir lyčių lygybės ryšys Lietuvoje bei kitose Europos šalyse.


Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose
Sud. Vytis Čiubrinskas
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 204 p.
ISBN 9955-12-750-5 (spausdintas)

Anotacija
Didėjant šiuolaikinio pasaulio mobilumui ir emigracijos iš Lietuvos mastui, šioje antropologinėje-sociologinėje studijoje (mokslinių straipsnių rinkinyje) nagrinėjama migracijos ir identiteto sąveika. Remiantis pačių autorių atliktais lauko tyrimais, analizuojamas nacionalinės valstybės ribas peržengiančios, išjudintos ir išteritorintos lietuviškosios tapatybės įsivietinimas šiandieninės lietuvių emigracijos kraštuose: Airijoje, Anglijoje, JAV ir Norvegijoje.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Aukštojo mokslo sociologija: studijų pasirinkimas ir vertinimas
Vylius Leonavičius, Aušra Rutkienė
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 240 p.
ISBN 9955-12-647-8 (spausdintas)

Anotacija
Tarptautinėje sociologų bendruomenėje aukštojo mokslo sociologijos plėtra šiandien nekelia diskusijų dėl savito tyrinėjimo objekto, bet monografijoje daugiausiai dėmesio skirta aukštojo mokslo studijų pasirinkimo ir studijų vertinimo sociologiniam aiškinimui. Sociologiškai analizuoti aukštąjį mokslą reiškia sieti šį tyrimą su klausimais – kokioje visuomenėje gyvename ir kokią visuomenę norėtume matyti, nes tik taip keliant klausimus gali būti išsiaiškinta ir apibrėžiama paties aukštojo mokslo vieta ir prasmė. Monografijoje aukštojo mokslo objektas konstruojamas pagal struktūrinio funkcionalizmo, konflikto ir interpretacinės sociologijos teorijas. Be struktūrinio funkcionalizmo, taip pat pristatomos jam artimos technologinio funkcionalizmo, žmogiškojo kapitalo teorijos bei statuso įgijimo tyrimų svarba aukštajame moksle.


Grupių tyrimų metodologija
Egidija Ramanauskaitė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 298 p.
ISBN 978-9955-12-376-7 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje aptariami kokybiniai socialinių tyrimų metodai, teoriniai grupių tyrinėjimų diskursai, pateikiama duomenų analizės pavyzdžių. Knyga skirta socialinių mokslų studentams, besidomintiems įvairių vertybinių orientacijų grupių tyrimais.


Grupės ir grupiniai procesai
Albina Kepalaitė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 164 p.
ISBN 978-9955-12-307-1 (spausdintas)

ISBN 978-9955-12-904-2 (internetinis)

Anotacija
Šiame leidinyje atskleidžiama grupės samprata, grupinio darbo ir psichoterapinių grupių klasifikacija, gilinamasi į grupės dinamikos elementus. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama užduočių savarankiškam individualiam darbui ir darbui grupėje. Leidinys skirtas socialinių mokslų studentams (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos ir pedagogikos) ir jau dirbantiems specialistams, kurių veikla susijusi su grupėmis.


Lietuviškojo identiteto trajektorijos
Sud. Vytis Čiubrinskas, Jolanta Kuznecovienė
Mokslo darbai

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 188 p.
ISBN 978-9955-12-430-6 (spausdintas)

Anotacija
Tai – antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškosios tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir nekintančio lietuviškumo modelio, tačiau kad ir kokie įvairūs bei paslankūs būtų tapatybės pavidalai, iš jų susiklosto tauta. Ši studija – tai bandymas tyrimų pagrindu atsakyti į klausimą, ką šiandien reiškia būti lietuviais.


Socialinės teorijos ir tyrimų metodai
Rasa Baločkaitė, Kristina Juraitė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 84 p.
ISBN 978-9955-12-361-3 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokymo priemonė skirta socialinių ir humanitarinių mokslų studentams susipažinti su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis sociologijos teorijomis, suvokti socialinio tyrimo ir empirinių metodų taikymo principus.


Sociologija ir sveikatos priežiūros sistemos paslaugų vartotojas
Vylius Leonavičius, Giedrė Baltrušaitytė, Ingrida Naujokaitė
Monografija

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 320 p.
ISBN 978-9955-12-246-3 (spausdintas)

Anotacija
Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjama viena svarbiausių sveikatos ir medicinos sociologijos temų – paciento ir mediko santykiai sveikatos priežiūros sistemoje. Daugiausiai dėmesio skiriama pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių medikų – bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos centrų specialistų darbo apibūdinimui. Monografija skirta sociologams, medikams ir visiems, besidomintiems sveikatos ir visuomenės raidos klausimais.


Democracy, Citizenship and Universities
Sud. / Ed. Marie-Louise Sanden, Arnas Zdanevičius
Mokslo darbai / Academic works

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 130 p.
ISBN 978-9955-12-182-4 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Ši knyga yra vienas iš rezultatų, gautų atlikus tyrimų projektą CIVICUS, kurį rėmė Europos Komisija per Leonardo da Vinči bendriją ir Profesinio mokymo veiksmų programą. Projektas CIVICUS baigtas įgyvendinti 2007 m., ir šioje knygoje siekta apibendrinti įvairius klausimus, nagrinėtus vykdant projektą.

This book is one of the results of CIVICUS which is a research project supported by the European Commission under the Leonardo da Vinci community and Vocational Training Action Programme. The CIVICUS project has come to an end in 2007 and intends to summarise the different ideas explored in the project with the help of this book.


Heteronormos hegemonija
Sud. Arnas Zdanevičius

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 216 p.
ISBN 978-9955-12-297-5 (spausdintas)

Anotacija
Ši knyga yra vienas iš projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ rezultatų. Joje pristatomi įvairių Lietuvos ir užsienio šalių autorių straipsniai apie homofobiją ir homoseksualių žmonių socialinę atskirtį ir diskriminacijos patirtį. Šioje knygoje rasite straipsnius, parengtus po 2006 m. spalį Vytauto Didžiojo universitete vykusios konferencijos „Homofobija ir homoseksualių žmonių diskriminacija: socialinės aprėpties iššūkiai išsiplėtusioje Europoje“. Knygos leidimą finansavo Europos Sąjungos programa EQUAL programa ir LR Vyriausybė.


Sociologijos teorijos
Vylius Leonavičius, Zenonas Norkus, Artūras Tereškinas
Vadovėlis

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 392 p.
ISBN 9955-530-85-5 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje pristatomos svarbiausios XIX a. ir XX a. moderniosios sociologijos teorijos (A. Comte'o, K. Marxo, H. Spencerio), moderniosios sociologijos klasikai (E. Durkheimas, M. Weberis, G. Meadas, H. Cooley'is, G. Simmelis), moderniosios sociologijos kryptys (struktūrinis funkcionalizmas, neofunkcionalizmas, konflikto ir kritinė teorijos, simbolinis interakcionizmas, etnometodologija, dramaturginė teorija, racionalaus pasirinkimo prieiga, tinklaveikos ir mainų teorija), vėlyvosios modernybės teorijos (J. Habermasas, A. Giddensas) bei postmodernios teorijos. Supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis ir aptariami svarbiausi terminai. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems sociologiją.


Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos
Sud., moksl. red. Nijolė Večkienė
Mokymo knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 336 p.
ISBN 9955-530-46-4 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo knygoje skaitytojas supažindinamas su socialine gerontologija, visuomenės ir žmogaus senėjimą nagrinėjančia mokslo sritimi. Įvairių sričių atstovai, susibūrę į bendrą knygos autorių grupę, išsamiai apžvelgia šiuolaikinių užsienio ir lietuvių autorių šaltinius. Knyga skirta sveikatos, švietimo, politikos bei socialinėje srityse dirbantiems praktikams ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose.


Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje
Jolanta Reingardienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 90 p.
ISBN 9955-12-025-8 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga apibendrina 2004 m. gegužės 12–15 d. Vytauto Didžiojo universitete įvykusio seminaro-mokymų „Moterų užimtumo strategijos integruojantis į ES“ medžiagą ir ekspertų įžvalgas. Knygos tikslas – pristatyti lyčių aspekto integravimo strategijos sampratą, jos ypatumus Europos užimtumo strategijoje, pagrindines įgyvendinimo kliūtis bei tų kliūčių suponuotus savitus ES šalių taikomus lyčių aspekto integravimo strategijos modelius.