Angliškai


Politologijos pagrindai
Algimantas Prazauskas, Ingrida Unikaitė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 408 p.
ISBN 978-9955-12-245-6 (spausdintas)


Anotacija
Šis vadovėlis parengtas remiantis užsienio autorių darbais ir devynerių metų dėstymo praktika. Vadovėlį sudaro 15 skyrių. Kiekvieno iš jų pabaigoje pateikiami klausimai ir užduotys savarankiškam darbui bei nurodoma rekomenduojama papildoma literatūra, kurią galima rasti Lietuvos bibliotekose ir elektroninėse duomenų bazėse internete. Vadovėlio tikslas – išsamiai supažindinti studentus su politikos mokslo objektu, struktūra, svarbiausiomis kategorijomis bei koncepcijomis ir politinio proceso dėsningumais; skatinti studentų savarankišką kritišką mąstymą; išmokyti aiškinti ir analizuoti politinius reiškinius bei parengti tolimesnėms specializuotoms politologinėms studijoms.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kainodara: teorija ir praktika
Arvydas Bakanauskas, Valdonė Darškuvienė
Vadovėlis

 

VDU leidykla, 2000
Apimtis: 224 p.
(spausdintas)

Anotacija
Vadovėlio tikslas - patenkinti augantį kainodaros aprašymo poreikį. Jame pateikiama kainodaros sprendimų sąveika su kitais marketingo elementais - produktu, paskirstymu, rėmimu. Vadovėlis gali būti ne tik kaip mokymo priemonė gilinant žinias vadybos mokslų magistratūros studijose, bet ir kaip pagalbininkas praktiškai nustatant kainas organizacijose.


Valstybės finansai
Kristina Levišauskaitė, Giedrius Rūškys
Vadovėlis

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 180 p.
ISBN 978-9955-12-910-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-530-91-X (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlio pabaigoje pateikiamas rekomenduojamos literatūros šaltinių sąrašas, nuorodos į svarbiausius dokumentus ir įstatymų galios aktus, reglamentuojančios tam tikras su valstybės finansais susijusias sritis Lietuvoje ir galiojusius rengiant šį vadovėlį. Vadovėlyje po kiekvienos temos pateikiama klausimų pakartoti ir vartojamų sąvokų sąvadas.


Draudimo veikla
Jonas Čepinskis, Dalius Raškinis
Vadovėlis

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 292 p.
ISBN 978-9955-12-890-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-035-5 (spausdintas)

Anotacija
Rengdami šį vadovėlį, autoriai pakeitė prieš penkerius metus išleistos draudimui skirtos knygos struktūrą. Šiame vadovėlyje yra įvesti nauji draudimo verslui aktualūs skyriai, kuriuose nagrinėjami draudimo draugijų, draudimo apgaulės, elektroninio draudimo bei kiti klausimai. Nemaži pokyčiai aiškinant draudimo verslo problematiką yra susiję su naujo Draudimo įstatymo įsigaliojimu, šalies įsijungimu į Europos Sąjungą.


Organizacijų vystymosi vadyba
Jonas Kvedaravičius
Vadovėlis

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 396 p.
ISBN 978-9955-12-907-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-129-7 (spausdintas)

Anotacija
Šis vadovėlis skirtas pristatyti aktyvų ateities kūrimą – kūrybinę sociokultūrinės transformacijos, apimančios organizacijų praktinį vystymąsi ir valdymą, plėtotę. Toks postmodernistinis, o Lietuvos ūkio sistemoje – ko gero, tik postklasikinis, valdymo spektaklis po truputį iškyla verslo ir veiklos sferoje. Jo pagrindiniai siužetai – tai naujos vadovų ir vadybininkų, kurie netrukus pretenduos užimti verslo ir visuomenės vadovavimo ir valdymo pozicijas, intelektualinės klasės tapsmas. Knyga – tai smulkių firmų ir korporacijų, sugebančių susikurti ir naudoti savą inovacinę vystymosi erdvę šalia tarptautinių tinklų ir rinkų ar juose, transformacijos katalizatorius. Tai yra išplėstinė praeitimi tampančio laikmečio socialinių ir kultūrinių tiesų modifikacija. Be to, autorius bando įminti keistus organizacijų ir jų valdymo istorinio vystymosi vingius ir lūžius. Kita vertus, vadovėlyje nuolatos pabrėžiama mintis, kad viskas prasideda nuo žmonių: jeigu vystysis žmonės – vystysis ir organizacijos, jeigu vystysis organizacijos – vystysis ūkio sistema ir valstybė, tačiau ne atvirkščiai. Vystymosi pažadas – neribotas galimybių ir kompetencijų augimas, ir tai, regis, yra vienas svarbiausių XXI amžiaus iššūkių.


Ekonominė integracija: teorija, ES politika ir procesai
Violeta Pukelienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 344 p.
ISBN 978-9955-12-432-0 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlio tikslas – padėti universitetų studentams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir visiems besidomintiems pažinti Europos ekonominius integracinius procesus mažos šalies požiūriu, pažinti Europos ekonominės sistemos kūrimąsi ir funkcionavimą po Antrojo pasaulinio karo, šiuolaikinę ES ekonomikos politiką, jos pasekmes, valdymo problemas ES plėtros sąlygomis.


Classical Finance 
Financial Economics: The Certainty-Case
Poul Wolffsen
Vadovėlis / Handbook

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 63 p.
ISBN 978-9955-12-935-6 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-12-371-2 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šis leidinys parengtas 
magistrantūros studijų studentams, klausantiems „Finansų ekonomikos“ kursą.

The present note is prepared for a course in financial economics offered to master students. Whilst the course’s main curriculum, LeRoy and Werner (2001), describes the most common and the most popular approach in financial economics, uncertainty, then the present note – a part of the curriculum as well – is staunched to certainty, likely, the original and classical one in finance, although quite many would claim that approach is more than far from the real financial matters. But frankly, we took our first steps in finance inside the realm of certainty, didn’t we?


Personalo valdymas
Irena Bakanauskienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 343 p.
ISBN 978-9955-12-882-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-431-3 (spausdintas)

Anotacija
Šio vadovėlio tikslas – padėti būsimiems specialistams įgyti personalo valdymo teorijos ir praktikos pagrindus, suprasti personalo valdymo veiklų turinį, metodus, subjektą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams, kurie nori įgyti naujų žinių apie personalo valdymą ar pakartoti įgytąsias.


Organizacijų vadyba
Autorių kolektyvas
Vadovėlis

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 432 p.
ISBN 978-9955-12-739-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-738-3 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje yra išdėstyta organizacijų valdymo mokslo raidos istorija, sisteminio valdymo esmė, valdymo proceso turinys ir veiklos sferų valdymo organizavimas. Leidinio paskirtis – padėti būsimiems vadybos ir verslo administravimo specialistams įgyti organizacijų vadybos žinių pagrindus, suprasti valdymo tikslus, principus, funkcijas, metodus, organizacinį mechanizmą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams, besidomintiems organizacijų valdymo teorija.


Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas
Irena Bakanauskienė, Asta Kyguolienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2013
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-978-3 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje išdėstyti valdymo sprendimų priėmimo organizacijose žinių pagrindai, apimantys: 1) žinias, būtinas formuojant racionalaus valdymo sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo organizacijose įgūdžius; 2) žinias apie vadovo ir valdymo sprendimų priėmimo dalyvių elgesio veiksnius, jų daromą įtaką valdymo sprendimų priėmimui; 3) supažindinimą su pagrindiniais organizacijos elementais, nulemiančiais valdymo sprendimų priėmimo ypatumus organizacijose. Todėl šis vadovėlis turėtų būti naudingas visiems, kurie šiuo metu studijuoja, domisi ar nori įgyti bei atnaujinti pagrindines žinias apie valdymo sprendimų priėmimą ir sėkmingą jų įgyvendinimą organizacijose.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Andragogika
Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 352 p.
ISBN 978-9955-12-121-1 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje, skirtame pirmosios pakopos studentams, derinamos teorinės diskusijos ir praktinės užduotys, sudaroma galimybė plačiau susipažinti su andragogikos mokslo pagrindais: pagrindinėmis sąvokomis, andragogikos ištakomis, filosofiniais suaugusiųjų švietimo pagrindais, mokymo(si) organizavimo ypatumais, įvairių šalių suaugusiųjų švietimo sistemomis, diskutuojama apie andragogo profesiją.


Spaudos tekstų žanrai
Rūta Marcinkevičienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 148 p.
ISBN 978-9955-12-194-7 (spausdintas)


Anotacija
Vadovėlio paskirtis – supažindinti studentus su įvairiomis teksto analizės kryptimis, apimančiomis kelias humanitarines disciplinas: teksto lingvistiką, žanro teoriją, diskurso analizę, semantiką, pragmatiką, lingvistinį sąmoningumą ir kritinį mąstymą. Vadovėlis yra apžvalginio pobūdžio, skirtas padėti lengviau skaityti ir suvokti kitų autorių knygas, nes visas aptariamas teorijas siekiama susisteminti, sujungti į vieną visumą, skirtą žanrinei diskurso analizei. Taip siekiama ugdyti gebėjimą analizuoti tekstus, remiantis jų struktūra, kalbine raiška ir sąsajomis su kontekstu, taip pat lavinti. Vadovėlis galėtų būti naudojamas atskiruose humanitarinių mokslų filologijos ar socialinių mokslų komunikacijos ir informacijos krypties programų, žurnalistikos arba viešosios komunikacijos kursuose.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių tautosaka. Įvadas
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 264 p.
ISBN 9955-12-116-5 (spausdintas)

Anotacija
Aukštųjų mokyklų studentams skirtame vadovėlyje „Lietuvių tautosaka. Įvadas“ supažindinama su tautosakos mokslo sąvokomis, esminiais tautosakinės kūrybos bruožais. Sistemingai pristatomos lietuvių tautosakos rūšys, pagrindiniai tradiciniai žanrai. Tautosakos kūriniai analizuojami liaudies apeigų bei papročių kontekste.


Bažnytinio meno įvadas
Algimantas Kajackas
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 228 p.
ISBN 978-9955-12-196-1 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje apžvelgiama bažnytinio meno vystymosi eiga, supažindinama su religinio meno savitumu, ikonografija, jos kaita laiko tėkmėje.


Takas. Lietuvių kalba kitakalbiams. B1 lygis
Laura Čubajevaitė, Jūratė Ruzaitė, Greta Lemanaitė
Vadovėlis

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 224 p.
ISBN 978-609-467-016-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-466-7 (spausdintas / Print)
ISBN 978-609-467-015-2 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-465-0 (internetinis / Online)

Anotacija Abstract
Vadovėlis „Takas“ skirtas B1 lygio lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Jį sudaro 8 pamokos – „žingsniai“, apimantys leksikos temas ir dalį gramatikos. Ši knyga – rinkinys įvairių žanrų, skirtingo sudėtingumo tekstų, kad tiek studentai, tiek jų mokytojai galėtų lanksčiai, kūrybingai ir efektyviai naudotis pateikta medžiaga. Vadovėlio išeities taškas – autentiški tekstai ir natūrali kalbos vartosena, o tekstų įvairovė išreiškia bandymą atsižvelgti į skirtingų mokymosi stilių, pomėgių, socialinių sričių ir interesų besimokančiųjų poreikius.
 Knyga gausiai iliustruota paveikslais ir fotografijomis, rasite smulkiosios tautosakos ir sakytinės kalbos, neformaliosios kalbos pavyzdžių. Dalis gramatikos taisyklių pateikta pamokose kaip aktyvios užduotys. Daugiau informacijos ir gramatikos taisyklių pateikta gramatikos priedo įklijoje, kuri suskirstyta ne pagal pamokas, o pagal kalbos dalis. 
Atmintuke rasite kiekvienos pamokos koliažus, kuriuos galima rodyti išmaniojoje lentoje interaktyvioms užduotims, klausymo įrašus ir visus vadovėlio tekstus, kad mokytojas panorėjęs galėtų išradingai juos panaudoti kurdamas savo užduotis.

The textbook "Takas" is designed to B1 level of the Lithuanian language skills developmentIt consists of 8 lessons - "Steps", covering themes and part of the lexical grammar.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Teisininkų profesinė etika
Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis, Linas Meškys, Paulius Čerka, Edita Gruodytė, Mindaugas Šimonis
Vadovėlis
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 320 p.
 
ISBN 978-609-467-351-1 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-350-4 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673504

Anotacija
Ši knyga yra pirmasis Lietuvoje teisininkų etikai skirtas vadovėlis. Vadovėlyje, kurį sudaro šeši skyriai, aptariami skirtingų teisinių profesijų etikos standartai, ypatingas dėmesys skiriamas advokato profesijai, pateikiamos ištraukos iš skirtingų doktrinos, teismų praktikos ir kitų šaltinių, siekiant stimuliuoti pačių studijuojančiųjų analitinį, kritinį mąstymą. Vadovėlį parengė mokslininkai ir praktikai, turintys įvairios teisinio darbo patirties, o tai papildo teorines nuostatas praktiniais pavyzdžiais. Be to, analizuojant atskiras temas, tai stengiamasi atskleisti kuo platesniame pasauliniame kontekste, lyginama su JAV ir Europos valstybių patirtimi. 
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace Cris).

Žodžio reikšmė. Žodynai ir tekstynai
Rūta Marcinkevičienė
Vadovėlis


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 110 p.
ISBN 978-9955-12-754-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-754-3 (spausdintas)

Anotacija
Leksinės semantikos studijų knyga / vadovėlis yra skirtas leksikologijos kursą klausantiems filologams. Pirmojoje jos dalyje aptariamos vienareikšmiškumo ir daugiareikšmiškumo sampratos, pristatomas polisemijos reiškinys, tipologija, analizuojamas polisemijos ir homonimijos santykis. Antroji dalis skirta supažindinti studentus su žodynų tipais ir nuo jų priklausančiais leksinės žodžio reikšmės ypatumais. Trečiojoje dalyje konkrečiais pavyzdžiais aiškinama, kaip tirti leksinę reikšmę remiantis jų vartosena,
t. y. tekstynais. Šia knyga ne tik pristatomos ir iliustruojamos svarbiausios teorinės sampratos, bet ir mokoma savarankiškai tirti ir aprašyti žodžio reikšmę, remiantis tekstynais ar vartosenos pavyzdžiais.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendroji ir specialybės kalbos kultūra
Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Agnė Bielinskienė
Vadovėlis (2-as patais. leidimas)


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 372 p.
ISBN 978-9955-12-655-3 (internetinis)
ISBN 978-9986-418-66-5 (spausdintas 1-as leidimas)

Anotacija
Tai – aukštųjų mokyklų bendrasis vadovėlis, sudarytas remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojama Specialybės kalbos programa. Šiuo leidiniu gali naudotis aukštųjų mokyklų studentai, vidurinių mokyklų mokytojai, visi, kurie nori savarankiškai išmokti taisyklingos bendrinės kalbos, tinkamai pasirengti kalbai, parašyti mokslinį darbą ar dokumentą. Ši knyga padės lengviau organizuoti pratybas, formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 153 p.
ISBN 978-9955-12-799-4 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skirtas VDU Lietuvių filologijos studentams. Jis parengtas pagal šio universiteto akcentologijos kurso programą. Tačiau juo galės naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų studentai bei visi, norintys mokytis bendrinės kalbos kirčiavimo. Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus studentai galės atlikti savarankiškai – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis


VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 184 p.
ISBN 978-609-467-062-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-500-8 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-061-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-499-5 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skirtas tiems, kurie mokosi praktinio lietuvių kalbos kirčiavimo. Leidinyje glaustai pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus skaitytojas galės atlikti savarankiškai – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi dažniau vartojamų daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena
Agnė Bielinskienė, Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Aurelija Tamošiūnaitė
Vadovėlis

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 416 p.
ISBN 978-609-467-064-0 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-502-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-063-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-501-5 (internetinis)

Anotacija
Vadovėlis skiriamas visiems kalbos vartotojams, norintiems susipažinti su bendrinės kalbos normomis ir vartosena. Kiekvieno skyriaus ar poskyrio pradžioje pateikiamos bendrinės kalbos normos, vėliau pereinama prie vartosenos analizės, kiekviename skyriuje pateikiama praktinių užduočių. Knyga palengvins organizuoti pratybas, padės formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai
Asta Kazlauskienė
Vadovėlis

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 

Anotacija
Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami teoriniai fonetikos ir fonologijos dalykai (garsų ir garsinės kalbos vienetų klasifikacija, TFA pritaikymo lietuvių kalbai principai, tarties normos ir kt.), antrojoje pateikiami kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Knyga elektroninė.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePubDSpace CRIS).


Gretinamoji lietuvių ir prancūzų kalbų fonetika
Asta Kazlauskienė ir Loïc Boizou

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 
Anotacija
Vadovėlis supažindina su prancūzų kalbos fonetika ir tartimi. Knygoje naudojamasi Tarptautinės fonetikos asociacijos patvirtinta tarptautine fonetine abėcėle. Vadovėlį sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje aiškinami svarbiausi teoriniai fonetikos terminai, gretinamos lietuvių ir prancūzų kalbos garsinės sistemos, antrojoje pateikti kartojimo klausimai ir praktinės užduotys. Nuo kitų panašaus pobūdžio leidinių vadovėlis skiriasi tuo, kad mokytis užsienio kalbos fonetikos pamatų siūloma nuosekliai gretinant lietuvių ir užsienio kalbos sistemas. Tikimės, kad tai bus patrauklesnis ir lengvesnis būdas perprasti užsienio kalbos fonologinę sistemą, lyginti garsų tarsenos skirtumus ir panašumus.