Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Guidelines for Open and Online Learning Assessment and Recognition with Reference to the National and European Qualification Framework

Elena Trepulė, Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Rasa Greenspon, Giedrė Tamoliūnė, Marius Šadauskas, Gintarė Vaitonytė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2021

Anotation / Anotacija

These Guidelines are one of the results of the four-year research project “Open Online Learning for Digital and Networked Society” (2017–2021). The project objective was to enable university teachers to design open and online learning through open and online learning curriculum and environment applying learning analytics as a metacognitive tool and creating open and online learning assessment and recognition practices, responding to the needs of digital and networked society.

Ši knyga yra ketverius metus trukusio mokslinių tyrimų projekto „Open Online Learning for Digital and Networked Society / Atviras mokymasis internete skaitmeninei ir tinklinei visuomenei“ (2017–2021) rezultatas. Projekto tikslas buvo sudaryti sąlygas universiteto dėstytojams kurti atvirą ir internetinį mokymąsi naudojant atviro ir internetinio mokymosi programą ir aplinką, taikant mokymosi analizę kaip metakognityvinę priemonę bei kuriant atviro ir internetinio mokymosi vertinimo ir pripažinimo praktiką, atsižvelgiant į skaitmeninės ir tinklų bendruomenės poreikius.